دانلود پایان نامه ارشد : سالمند آزاری و جنبه های گوناگون آن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : سالمند آزاری و جنبه های گوناگون آن

دانشگاه آزاد اسلامی
پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد(M.A)
رشته حقوق
گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان:
سالمند آزاری و جنبه های گوناگون آن
استاد راهنما:
استاد مشاور:

سال تحصیلی92-91

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست  مطالب
عنوان                                                                                                                                   صفحه
چکیده     10
مقدمه     11
الف ) طرح موضوع و بیان مسئله     11
ب ) اهمیت و ضرورت تحقیق     13
ج ) سابقه موضوع و ادبیات تحقیق     13
د ) اهداف تحقیق     14
ه ) سوالات تحقیق     14
و ) فرضیه های تحقیق     15
ز ) روش تحقیق     15
بخش اول : مفاهیم و مبانی نظری     16
فصل اول : مفاهیم و مبانی نظری بزه دیدگی ( آزار دیدگی )     17
مبحث اول : تعریف بزه دیده ( آزار دیده ) ، بزه دیده شناسی و گستره واژه آن     17
گفتار اول : تعریف بزه دیده ( آزار دیده )     17
الف ) معنای لغوی بزه دیده ( آزار دیده )     17
ب ) معنای اصطلاحی بزه دیده ( آزار دیده )     18
گفتار دوم : گستره واژه بزه دیده ( آزار دیده )     19
گفتار سوم : روابط بزه دیده و بزهکار     21
گفتار چهارم : حدود و ثغور بزه دیدگی ( آزار دیدگی )     23
گفتار پنجم : تعریف بزه دیده شناسی و تاریخچه آن     25
عنوان                                                                                                                                   صفحه
الف ) تعریف بزه دیده شناسی     25
ب ) گذری تاریخی بر بزه دیده شناسی    26
گفتار ششم : منادیان بزه دیده شناسی و تئوریهای بزه دیدگی     28
الف ) بنیانگذاران بزه دیده شناسی     28
ب ) تئوریهای بزه دیدگی     30
فصل دوم : مفاهیم و مبانی نظری سالمند آزاری     32
مبحث اول : مفهوم لغوی و اصطلاحی سالمند     32
گفتار اول : مفهوم لغوی سالمند     32
گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی سالمند     32
مبحث دوم : مفهوم سالمند در حقوق و جرم شناسی     34
گفتار اول: مفهوم سالمند درحقوق    34
گفتار دوم: مفهوم سالمند در جرم شناسی        35
مبحث سوم : سالمندان در گذر تاریخ و برنامه های سازمان های بین المللی و منطقه ای در این زمینه     36
گفتار اول : سالمندان در گذر تاریخ     36
گفتار دوم : گذری تاریخی بر برنامه های سازمانهای بین المللی و منطقه ای در باره سالمندان     39
مبحث چهارم : جمعیت تقریبی سالمندان در ایران و جهان     42
بخش دوم : جنبه های گوناگون سالمند آزاری و گونه شناسی حمایت از سالمندان    44
فصل اول : جنبه های گوناگون سالمند آزاری     45
مبحث اول : بزه دیدگی ( آزاردیدگی ) سالمندان برحسب ماهیت     45
گفتار اول : تعرض جسمی ( ضرب و جرح و حبس غیر قانونی )     46
گفتار دوم : تعرض روحی – روانی     48
گفتار سوم : سوء استفاده مالی     51
عنوان                                                                                                                                   صفحه
گفتار چهارم : تعرض اجتماعی     53
گفتار پنجم : تعرض جسمی     54
گفتار ششم : تعرض پزشکی     56
مبحث دوم : بزه دیدگی ( آزاردیدگی ) سالمندان بر حسب خواستگاه     58
گفتار اول : بی توجهی یا غفلت     58
گفتار دوم : تعرض خانگی     59
گفتار سوم : تعرض موسسه ای     60
گفتار چهارم : نقض آزادیهای مدنی     61
گفتار پنجم : تغییر نگرش     62
فصل دوم : گونه شناسی حمایت از سالمندان     63
مبحث اول: حمایت کیفری    63
گفتار اول:حمایت کیفری ساده    63
گفتار دوم:حمایت کیفری تشدیدی    64
گفتار سوم:حمایت کیفری ویژه یا افتراقی    64
گفتار چهارم :حمایت کیفری دنباله دار    65
مبحث دوم:حمایت مالی    65
مبحث سوم: حمایت پزشکی    66
مبحث چهارم :حمایت عاطفی و حیثیتی    67
مبحث پنجم: حمایت حقوقی    68
مبحث ششم: حمایت اجتماعی    69
بخش سوم: حمایت کیفری از سالمندان    71
فصل اول: حمایت کیفری از سالمندان در حقوق ملی    72
عنوان                                                                                                                                   صفحه
مبحث اول: آزاردیدگی ناشی از جرایم علیه تمامیت جسمانی    72
گفتار اول : آزاردیدگی ناشی از جرم قتل    72
گفتار دوم: آزاردیدگی ناشی از ضرب ،جرح  عمدی یا قطع عضو    73
گفتار سوم: آزاردیدگی ناشی از رهاکردن سالمندان    74
مبحث دوم: آزاردیدگی ناشی از جرایم علیه تمامیت روانی و معنوی     75
گفتار اول: آزاردیدگی ناشی از جرایم مرتبط با مواد مخدر    75
گفتار دوم :آزاردیدگی ناشی از توهین و فحاشی    76
مبحث سوم: آزاردیدگی ناشی از جرایم علیه تمامیت جسمانی و روانی    77
گفتار اول: آزاردیدگی ناشی از تعرض جنسی    77
گفتار دوم:آزاردیدگی ناشی از آدم ربائی وتوقیف غیرقانونی    78
گفتار سوم:آزاردیدگی ناشی از شکنجه    79
مبحث چهارم: آزاردیدگی ناشی از جرائم علیه اموال و مالکیت    79
گفتار اول:آزاردیدگی ناشی از جرم سرقت    79
گفتار دوم:آزاردیدگی ت=ناشی از جرایم کیف قاپی و جیب بری    81
گفتار سوم: آزاردیدگی ناشی از جرایم سوء استفاده مالی و کلاهبرداری    81
فصل دوم:حمایت کیفری از سالمندان در اسناد فراملی    83
مبحث اول: اسناد جهانی    83
گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر    83
گفتار دوم: طرح بین المللی اقدام در مورد سالمندان    84
گفتار سوم: اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت    85
گفتار چهارم:بیانیه اجلاس سران ملل متحد    86
مبحث دوم:اسناد منطقه ای     86
عنوان                                                                                                                                   صفحه
گفتار اول: کنوانسیونهای حقوق بشر    86
گفتار دوم اعلامیه اسلامی حقوق بشر    87
نتیجه گیری و پیشنهادات    89
الف- نتیجه گیری        90
ب- پیشنهادات    92
فهرست منابع    94

 

چکیده:
خشونت علیه سالمندان یک معضل جدی اجتماعی است که در تمام گروههای اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی جامعه دیده می شود و برکیفیت زندگی سالمندان تاثیر می گذارد ولی اغلب مخفی مانده وتنها مقدار کمی از آن گزارش می شود ازجمله دلایل عدم گزارش بزه دیدگی ناشی از سوء رفتار با پیران را می توان به وابستگی های گوناگون جسمانی ،مالی ،مراقبتی ،عاطفی و غیره آنان با سوء استفاده کنندگان ،امیدوار بودن به توقف سوء استفاده علیه آنان ، رفتار تهدید آمیز سوء استفاده کنندگان اشاره کرد.
این پژوهش تلاش می کند تا به بحث و بررسی سالمند آزاری و جنبه های گوناگون آن از دیدگاه جرم شناختی و حقوقی بپردازد. بدین منظور سعی می شود ضمن توجه به مهم ترین گونه های بزه دیدگی سالمندان (مانند تعرض، ضرب و جرح ،سوء استفاده مالی و…)حمایت های کنونی که قوانین ملی و بین المللی در این زمینه بعمل آمده را مورد بررسی وهمچنین برای درک بهتر این مفهوم و سهولت در مطالعه جنبه های گوناگون این پدیده براساس دو معیار ماهیت و خاستگاه آن از هم تفکیک شده اند.سالمند آزاری براساس ماهیت آزار، به نوع آسیب وارده بر تمامیت جسمی یا روانی – عاطفی ،یا اموال و دارایی های بزه دیده یا به نوع و ماهیت خود آسیب اشاره دارد . در حالی که سالمند آزاری براساس خاستگاه آزار به محیط پیرامون آزار دیده و آسیب ها و زیان هایی که ازآن ناشی می شود مربوط اند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :99

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***