دانلود پایان نامه ارشد : رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی داروﺳﺎزی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺮان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : مدیریت مالی

عنوان :  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی داروﺳﺎزی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺮان

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ اﺑﻬﺮ

 داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ

(M.A)ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ

ﮔﺮاﻳﺶ:ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ

 ﻋﻨﻮان:

رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی داروﺳﺎزی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺮان

ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی روش ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره ﻓﺎزی

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﻛﺘﺮ ﻣﻮﺳﻲ اﺣﻤﺪی

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻠﻴﻠﻲ

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ﭼﻜﻴﺪه……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

ﻓﺼﻞ اول ﻛﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ………………………………………………………………………………………………. 2

1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ……………………………………………………………………………………………………………… .. 3

-2-1 ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ………………………………………………………………………………………………………….. 4

-3-1 اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ……………………………………………………………………………………. 5

1 ـ4 ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی و ﻣﺪل ﺗﺤﻘﻴﻖ………………………………………………………………………………………. 6

– 5-1 اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ :……………………………………………………………………………………………………. 8

-1-5-1 اﻫﺪاف ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ :……………………………………………………………………………………………… 8

-2-5-1 ا ﻫﺪاف ﻛﺎرﺑﺮدی ﺗﺤﻘﻴﻖ:…………………………………………………………………………………………. . 8

-6-1 ﺳﺆاﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ……………………………………………………………………………………………………… 9

-7-1 ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮای ﺗﺤﻘﻴﻖ……………………………………………………………………………………………….. 9

1ـ 8 ﺣﺪود ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ…………………………………………………………………………………………………….. 10

-1-8-1ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ…………………………………………………………………………………………………. 10

-2-8-1ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ………………………………………………………………………………………………… 10

-3-8-1ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ…………………………………………………………………………………………….. 11

-9-1 ﺗﻌﺮﻳﻒ واژهﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ……………………………………………………………………. 11

ﻓﺼﻞ دوم ﻣﺮوری ﺑﺮ ادﺑﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ………………………………………………………………………………………… 18

2ـ -1 ﻣﻘﺪﻣﻪ……………………………………………………………………………………………………………… 19

ﺑﺨﺶ اول……………………………………………………………………………………………………………….. .. 19

2ـ-2رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی و روﻳﻜﺮدﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪﻣﻌﻴﺎره……………………………………………………………………… 19

-1-2-2رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی…………………………………………………………………………………………………………… 19

-2-2-2ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده ازروش ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪﻣﻌﻴﺎره………………………………………………………………….. 20

-1-2ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدارﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی………………………………………………………………………………………….. .. 20

-3-2-2 ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪﻣﻌﻴﺎره………………………………………………………………….. 20

-4-2-2 روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪﻣﻌﻴﺎره…………………………………………………………………………. 22

ﺑﺨﺶ دوم : ﺗﺌﻮری ﻓﺎزی وﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ……………………………………. 23

3-2 ﺗﺌﻮری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻓﺎزی……………………………………………………………………………………….. 23

-1-3-2 ﻣﻘﺪﻣﻪ……………………………………………………………………………………………………………… 23

 

2-3-2 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی………………………………………………………………………………………………… 23

-3-3-2 اﻋﺪاد ﻓﺎزی و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻓﺎزی……………………………………………………………………………….. 24

ﻧﻤﻮدار : 2-2 ﻧﻤﻮداری از ﻧﮕﺎﺷﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ x ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ(25………………………………………………….. u(x

ﻧﻤﻮدار:3-2 ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺪد ﻓﺎزی ﻣﺜﻠﺜﻲ……………………………………………………………………………………… 26

-4-3-2 ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد؟…………………………………………………………………… . 26

ﻧﻤﻮدار 4-2 ﻧﻤﻮداری از ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻣﺎی ﻫﻮا در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺎزی……………………………………………………… 27

ﻧﻤﻮدار -5-2 ﻧﻤﻮدار ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎزی واﻗﻌﻲ ﺑﺮای ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻣﺎی ﻫﻮا………………………………………………………… 28

-5-3-2 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺒﺮی در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻓﺎزی………………………………………………………………………….. 29

-6-3-2 ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺎزی……………………………………………………………………………… 30

ﻧﻤﻮدار: 6-2 ﻃﻴﻒ اﻋﺪاد ﻓﺎزی ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﻲ ﻣﺜﻠﺜﻲ…………………………………………………………………………… 30

7-3-2 -ﻗﻄﻌﻲ ﺳﺎزی داده ﻫﺎی ﻓﺎزی……………………………………………………………………………………… 31

-8-3-2 ﻣﺰاﻳﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮری ﻓﺎزی در ﻣﺪل ﺳﺎزی…………………………………………………………………. 31

-9-3-2ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻓﺎزی،روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای(32……………………………………………… (EA

ﺟﺪول 1-2 ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺑﻴﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ………………………………………………………….. 34

-4-2روش ﻫﺎی رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی………………………………………………………………………………………………… 34

-1-4-2 ﺗﻜﻨﻴﻚ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ…………………………………………………………………………………………. 35

-2-4-2 روش 36…………………………………………………………………………………………………. VIKOR

-3-4-2 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو روش رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی……………………………………………………………………………………… 38

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم……………………………………………………………………………………………………………….. 39

– 5-2 ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد……………………………………………………………………………………… 39

2ـ-1-5 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد (ﺳﻨﺘﻲ وﻧﻮﻳﻦ )…………………………………………………………………….. 39

2-5-2-ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ……………………………………………………………………………………………. 41

ﻧﮕﺎره7-2 ارﺗﺒﺎط دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻮازن ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﮕﺎره 8-2 ارﺗﺒﺎط دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻮازن ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ42

-3-5-2 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ………………………………………………………………………………………………… 42

4-5-2 ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻨﺘﻲ……………………………………………………………………………………………… 43

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم……………………………………………………………………………………………………………… 44

6-2 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ………………………………………………………………………………………………………. 44

2-6-2 -ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﺧﻠﻲ…………………………………………………………………………………………………….. 44

ﻧﮕﺎره 9-2 ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻘﻲ زاده وﻫﻤﻜﺎران…………………………………………………. 48

 

ﺟﺪول.2-2 رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ و ﻧﻤﺮات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻘﻲ زاده وﻫﻤﻜﺎران….. 49

ﺟﺪول-3-2 ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺎﺳﻤﻲ وﻫﻤﻜﺎران……………………. 51

-3-6-2ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎرﺟﻲ……………………………………………………………………………………………………. 52

ﻧﮕﺎره -9-2ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎﻟﺴﻴﻦ وﻫﻤﻜﺎران………………………………………………………………………. 54

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم روش اﺟﺮای ﺗﺤﻘﻴﻖ…………………………………………………………………………………………….. 58

ﺑﺨﺶ اول……………………………………………………………………………………………………………….. . 59

-1-3 ﻣﻘﺪﻣﻪ……………………………………………………………………………………………………………….. . 59

3ـ-2روش ﺗﺤﻘﻴﻖ……………………………………………………………………………………………………………. 59

3ـ-3 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری…………………………………………………………………………………….. 60

3ـ4 روش و اﺑﺰار ﮔﺮدآوری دادﻫﻬﺎ………………………………………………………………………………………. 61

1-4-3 روش ﮔﺮد آوری داده ﻫﺎ…………………………………………………………………………………………… 61

2-4-3 اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ……………………………………………………………………………………………. 62

3ـ-5 روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادﻫﻬﺎ………………………………………………………………………………………… 63

-6-3ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ و اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ…………………………………………………………………………………. 63

ﺟﺪول1-3ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺼﺎدﻓﻲ…………………………………………………………………………………………………. 64

ﺑﺨﺶ دوم:ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ…………………………………………………………………………………….. 64

-7-3ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺳﻮد آوری…………………………………………………………………………… 64

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ…………………………………………………………………………………………. 75

1-4ﻣﻘﺪﻣﻪ……………………………………………………………………………………………………………….. 76

2 – 4 ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻣﺪل……………………………………………………………………………………………………. 76

ﺷﻜﻞ 1-4ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ………………………………………………………………………………….. 77

1-2-4 ﺑﺪﺳﺖ آوردن وزن زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺪل 77……………………… FAHP

ﻧﻤﻮدار 1-4 ﻃﻴﻒ اﻋﺪا د ﻓﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده…………………………………………………………………………… 78

ﺟﺪول1-4ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی زﺑﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ…………………………………………………………… 78

ﺟﺪول :2-4ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زوﺟﻲ ﻓﺎزی ﺑﺮای زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد……………………………….. 79

2-2-4ﺑﻪ دﺳﺖ اوردن وزن زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل 81………………….. FAHP

ﺟﺪول :3-4ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زوﺟﻲ ﻓﺎزی ﺑﺮای زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد……………………………….. 81

3-2-4ﺑﻪ دﺳﺖ اوردن وزن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل 82…………………………….. FAHP

ﺟﺪول :4-4ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زوﺟﻲ ﻓﺎزی ﺑﺮای ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد…………………………………………… 82

 

ﺟﺪول 5-4 وزن ودرﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد……………………………………………………… 82

4-2-4 اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ……………………………………………………… 82

ﺟﺪول 6-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﻟﺒﺮز………………………………………………………………….. 88

ﺟﺪول 7-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﺑﻮرﻳﺤﺎن…………………………………………………………….. 88

ﺟﺪول 8-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﻓﺎراﺑﻲ………………………………………………………………… 89

ﺟﺪول 9-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﻟﻘﻤﺎن…………………………………………………………………. 89

ﺟﺪول 10-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﻛﺴﻴﺮ………………………………………………………………. 89

ﺟﺪول 11-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﺣﻴﺎن………………………………………………………… 90

ﺟﺪول 12-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﭘﺎرس………………………………………………………………… 90

ﺟﺪول 13-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﺳﻮه………………………………………………………………… 90

ﺟﺪول 14-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ رازك………………………………………………………………… 91

ﺟﺪول 15-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺳﻴﻨﺎ………………………………………………………………….. 91

ﺟﺪول 16-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺳﺒﺤﺎن………………………………………………………………. 91

ﺟﺪول 17-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ زﻫﺮاوی…………………………………………………………….. 92

ﺟﺪول 18-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ رز………………………………………………………………….. . 92

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﻟﺒﺮز………………………………………………… 92

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﺑﻮرﻳﺤﺎن………………………………………….. 93

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﻓﺎراﺑﻲ……………………………………………. .. 93

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﻟﻘﻤﺎن………………………………………………. 93

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﻛﺴﻴﺮ……………………………………………. .. 93

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﺣﻴﺎن………………………………………. 93

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﭘﺎرس………………………………………………. 93

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﺳﻮه……………………………………………….. 94

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ رازك……………………………………………….. 94

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺳﻴﻨﺎ………………………………………………… 94

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺳﺒﺤﺎن……………………………………………… 94

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ زﻫﺮاوی……………………………………………. 94

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ رز………………………………………………….. 95

ﺟﺪول : 20-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﻟﺒﺮز………………………………………………………. 95

 

ﺟﺪول : 21-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﺑﻮرﻳﺤﺎن………………………………………………….. 95

ﺟﺪول : 22-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﻓﺎراﺑﻲ…………………………………………………….. 96

ﺟﺪول : 23-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﻟﻘﻤﺎن……………………………………………………… 96

ﺟﺪول : 24-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﻛﺴﻴﺮ……………………………………………………… 96

ﺟﺪول : 25-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﺣﻴﺎن……………………………………………… 96

ﺟﺪول : 26-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﭘﺎرس……………………………………………………… 97

ﺟﺪول : 27-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﺳﻮه……………………………………………………… 97

ﺟﺪول : 28-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ رازك……………………………………………………… 97

جﺪول : 29-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺳﻴﻨﺎ………………………………………………………. 97

ﺟﺪول : 30-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺳﺒﺤﺎن……………………………………………………. 98

ﺟﺪول : 31-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ زﻫﺮاوی………………………………………………….. 98

ﺟﺪول : 32-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ رز………………………………………………………… 98

5-2-4 رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی داروﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪل 98………………………………………………….. TOPSIS

ﺟﺪول 33-4ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی…………………………………………………………………………………………. 99

ﺟﺪول 34-4 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻧﺮﻣﺎل………………………………………………………………………………… 100

ﺟﺪول :35-4 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺰه ﺷﺪه وزن دار…………………………………………………………………………… 101

ﺟﺪول 36-4 :ﻓﺎ ﺻﻠﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ از اﻳﺪه آل ﻣﺜﺒﺖ…………………………………………………………………………. 102

ﺟﺪول :37-4ﻓﺎ ﺻﻠﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ از اﻳﺪه آل ﻣﻨﻔﻲ………………………………………………………………………….. 103

ﺟﺪول 38-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻧﺴﺒﻲ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ…………………………………………….. 104

ﻧﻤﻮدار 2-4 :ﻧﻤﺎﻳﺶ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ……………………….. 105

6-2-4 رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی داروﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪل 105…………………………………………………. VIKOR

ﺟﺪول 39-4ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی………………………………………………………………………………………… 106

ﺟﺪول :40-4ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻮدﻣﻨﺪی…………………………………………………………………………………… 107

ﺟﺪول 41-4 :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺄﺳﻒ ( اﻧﺪازه ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ) داده ﻫﺎ………………………………………………………… 108

ﺟﺪول 42-4 :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ وﻳﻜﻮر……………………………………………………………………………………. 108

ﺟﺪول 43-4 :رﺗﺒﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی داروﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل 109……………………………………………………….. vikor

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات………………………………………………………………………………. 110

1-5 ﻣﻘﺪﻣﻪ………………………………………………………………………………………………………………. 111

2-5 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ…………………………………………………………………………………………………………. 111

 

1-2-5 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪل ……………………………….. (FAHP) 111
2-2-5 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪل ………………………………………………. (TOPSIS) 112
3-2-5 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪل ………………………………………………(VIKOR) 113
3-5 ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………………………… 115
4-5 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ……………………………………………………. 115
1-4-5 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ……………………………………………………………. 115
5-4-2 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺗﻲ ……………………………………………………………….. 116
ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ وﺿﻤﺎﺋﻢ …………………………………………………………………………… 118
ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره …………………………………………………….1 119
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ …………………. 121
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺗﻴﻦ ………………………………………………………………. 123
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ………………………………………………….. 125

ﭼﻜﻴﺪه

درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺠﺎری،اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻳﻚ ﻫﺪف وآن ﻫﻢ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺳﻮدﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ ، اﻣﺎاﻣﺮوزه درﺗﺠﺎرت اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ راه ﮔﺸﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﻣﺮوز ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی درﺳﺖ، ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻫﺎی در ﺷﻜﺴﺖ ﻳﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺮ ﭘﺮوژﻫﺎی دارد، ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﻟﺸﻲ در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﻮن و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﺎﻻﺧﺺ روش ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎری ﻣﺘﺪاول ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ازﻃﺮﻓﻲ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎدرﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻳﻴﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻳﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎرآﻳﺪ وﻧﻘﺎط ﻗﻮت وﺿﻌﻒ دروﻧﻲ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت روﺷﻬﺎی رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﺟﻮد،ﻋﺪم ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ وﺗﺎﻛﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻳﻚ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮوش،در اﻣﺪ، ﻣﻴﺰان و ﺗﻨﺎوب دادوﺳﺘﺪﺳﻬﺎم اﺳﺖ.ﻛﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ،ﺗﻨﻬﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدازﻣﻨﻈﺮﺟﺎﻣﻊ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎدﻛﻪ درﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﺎرﻛﺮدی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ را آﺷﻜﺎرﻣﻴﺴﺎزد،دارای اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی اﺳﺖ.دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﺎﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮارزش و ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی داروﻳﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه

درﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺮان رااز ﻧﻈﺮﻣﺎﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازروش TOPSIS ﻛﺎراﻳﻲ آﻧﻬﺎرااﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ورﺗﺒﻪ

ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮده وﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ VIKOR ﻧﻴﺰ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻗﻴﺎﺳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

 

ﻛﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ

 

1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ، دﻧﻴﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ وارد رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪی در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻄﻮط ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ و… ﺷﺪه اﻧﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻋﻤﻠﻜﺮد از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ ﭼﻴﺰی را اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻛﻨﻴﻢ، ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ آﻧﺮا ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ. اﻣﺮوزه ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪل ﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲورزﻧﺪ. از اﻳﻦ رو، ﻳﻜﻲ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻣﺮوزی، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرا و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺑﺘﻮان ﻛﻠﻴﻪ اﺑﻌﺎد ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد. اﮔﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻤﻲ ﺳﺎزی ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﻢ ، از ﺟﻤﻠﻪ راهﻫﺎی ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ را ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد، ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻴﺎنﻛﻨﻨﺪه ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ رﻗﻢ از ارﻗﺎم ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﻲ از ﻛﻞ ﻳﺎ درﺻﺪی از آن ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد، ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻋﺪد ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﺤﺼﻮل ﻳﻚ راﺑﻄﻪ رﻳﺎﺿﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آﻣﺎری دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎﺻﻲ از زﻣﺎن اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎ، ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻋﺪاد زﻳﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺤﺪود اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.

ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ـ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪـ را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ، ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن، و ﺻﻮرت ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﻨﺪ.

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ، دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﻟﮕﻮی ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

در ﻓﺼﻞ اول ﭘﺲ از ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ، اﻫﻤﻴﺖ وﺿﺮورت ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ، ﺳﭙﺲ ادﺑﻴﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻮآوری ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ را در ﻗﺎﻟﺐ اﻫﺪاف ﻛﻠﻲ و وﻳﮋه ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﻨﻴﺎن اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﺳﻮال و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ وﺗﻌﺮﻳﻒ واژه ﻫﺎ واﻃﻼﺣﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ، و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ

اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی وﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

-2-1 ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ

در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎد رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ، ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارن ﻛﻨﻮﻧﻲ و ﺑﺎﻟﻘﻮه دارای اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار را دارﻧﺪ ﻧﻴﺰ

ﺣﺎﺋﺰاﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ” ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزدﻫﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺧﺮوﺟﻲ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ،اﺳﺘﻔﺎده از رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺎﻟﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ وﺻﻨﻒ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ از داده ﻫﺎی ﺑﺨﺶ درآﻣﺪ و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻌﺮف و اﺳﺎﺳﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﻤﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ(ﭼﻦ وﭼﻤﻴﺮدا،.1(1981

اﻛﺜﺮ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در

ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺮﻗﻲ اﻣﺮوز، ﻣﺪﻳﻮن ﺑﻮرس و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺖ.ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻔﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻋﺎﻳﺪﺷﺎن ﺷﻮد، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﭘﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ وﻧﺎﻣﻮﻓﻖ،

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻛﻠﻴﺪی ﺗﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوری در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮارﻣﻴﮕﻴﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ وذﻳﻨﻔﻌﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران، ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ،ﻣﺸﺎوران اﻗﺘﺼﺎدی وﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﺎﻇﺮان را در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺻﺤﻴﺢ اﻗﺘﺼﺎدی راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ (ﻫﻮﻣﻦ

وﻫﻤﻜﺎران،( 1384 .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ روش ﻫﺎی رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ، اراﺋﻪ روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ را

آﺳﺎن ﻛﻨﺪ و ازﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻜﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻪ

ﻫﺮﻳﻚ از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋ ه ای ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد .

دراﻳﻦ روش ﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺘﻨﺎ ﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮ ﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ،ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از روش

ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪﻣﻌﻴﺎره، ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﺎﻟﻲ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ اﻗﺪام ﻛﺮد.

-31 اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دارای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ دوره ﻣﻌﻴﻦ، ﻓﺮآﻳﻨﺪی ﻣﻬﻢ و راﻫﺒﺮدی ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در

اﻣﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ واﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ دارد.(اﺳﻼﻣﻲ ،(1391 ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﻜﻞ و رﺳﻤﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اوراق ﺳﻬﺎم ﻳﺎ اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص اﺳﺖ، رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎزار ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺿﻌﻴﻒ در ﺻﻨﻌﺖ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و راﻫﺒﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺗﺮ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﻣﻮارد، اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﻘﺶ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺿﺮورت رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ از ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺿﺮورت رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی، اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ از ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر در ﺷﺎﺧﺼﻬﺎو ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻮردﻋﻤﻠﻜﺮدو ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ واﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎراﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻴﺎن اﻫﻤﻴﺖ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﺤﻘﻖ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺎرآﻣﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮه ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن، ﭘﺲ از ﺑﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ارزش ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻨﻲ آﻧﻬﺎﺑﻪ رﺗﺒﻪ

ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی داروﻳﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﻲ ﭘﺮدازد.ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﻮﺟﻪ دارد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪﻣﺮاﺣﻞ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮان ﺑﺮای ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار را دارا ﺑﺎﺷﺪ.

تعداد صفحه :170

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***