Warning: Use of undefined constant title - assumed 'title' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /membri/khodam/wp-content/plugins/sar_RayanSaz/index.php on line 34
دانلود پایان نامه ارشد رشته پلیمر : بررسی خواص فیزیکی فوم های کامپوزیتی چوب – مقالات و پایان نامه های کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته پلیمر : بررسی خواص فیزیکی فوم های کامپوزیتی چوب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  پلیمر  با عنوان :  بررسی خواص فیزیکی فوم های کامپوزیتی چوب  در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر
عنوان :
بررسی خواص فیزیکی مکانیکی فوم های کامپوزیتی چوب – پلی اتیلن با دانسیته
بالا

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
کامپوزیت های چوب پلاستیک ترکیبی از رزین پلیمری و پـودر چـوب مـی باشـد . کامپوزیـت
های چوب پلاستیک از الیاف سلولزی به عنوان پرکننده ء تقویتی در ماتریس پلیمـری اسـتفاده مـی
کنند. ایجاد پیوند شیمیایی میان پودر چوب آب دوست و رزین پلیمری آب گریز از مهمترین عوامل
بهبود خواص کامپوزیت های چوب پلاستیک می باشد .اما ایجاد پیونـد شـیمیایی بـه تنهـایی پاسـخ
گوی مشکلات و معایبی که کامپوزیت های چوب پلاستیک نـسبت بـه پلیمـر و چـوب دارنـد نمـی
باشد.یکی دیگر از مواردی که معمولا بهبود خواص کامپوزیت های چوب پلاسـتیک را دارد ،ایجـاد
ساختار سلولی در کامپوزیت های چوب پلاست می باشد .البته می بایـست سـلول هـای ایجـاد شـده
دارای سایز متوسط سلولی کمتر از 10 میکرومتر باشند . وجود حباب هایی با سایز بسیار پـایین ، سـبب
پخ شدن تر ك ها گردیده ودر نتیجه رشد ترك ها را محدود گردا نیده و ا نرژی بیشتری جهت رشـد تـرك هـا
نیاز می باشد . در صورتیکه سایز متوسط سلولی از یک حد معین بیشتر با شد، سبب ایجاد نقص در ساختار مـی
گردد که افت خواص را به دنبال خواهد داشت . بررسی ها ی ا نجام شده در ایـن حـوزه بیـ شتر بـه سـال هـای
2002 تا 2008 باز میگردد که در اکثر آنها تاثیر پارامتر های موادی (تغییر درصد عامل فوم زا، نوع عامل فوم زا ،
درصد پودر چوب، تغییر درصد پودر چوب و .. بر روی خواص فیزیکـی ،مکـانیکی و مورفولـوژیکی .) و فراینـدی
(سرعت پیچ اکسترودر، تغییرات درجه حرارت د ای و ….) مورد بررسی قرار گرفته اسـت .عـدم بررسـی همزمـان
پارامتر های موادی و فرایندی به طور همزمان از مواردی است که کمتر توجهی به آن شده است.
مقدمه:
اصطلاح WPC یا کامپوزیت های چوب – پلاستیک بـه دو گـروه متفـاوت از مـواد مرکـب
اطلاق می شود. در گروه اول مونو مر در داخل چوب با روش های متداول اشباع چـوب تزریـق شـده و
پلیمریزاسیون مونومر با استفاده از روش های مختلف به انجام می رسد. مـاده حاصـل دارای ظـاهری
مانند چوب با دانسیته و ثبات ابعاد بیشتری بوده و خواص مکانیکی آن از چوب بهتر است .در گـروه
دوم اختلاط مذاب پلیمرهای گرمانرم و چوب که می تواند به صورت پودر یا الیاف کوتاه باشد در یک
سیستم اختلاط انجام می شود. ماده حاصل بیشتر شبیه پلاسـتیک بـوده و در گـروه پلاسـتیک هـای
تقویت شده طبقه بندی می شود. پلیمرهای پلی وینیـل کلرایـد،پلی اتـیلن و پلـی پـروپیلن و الیـاف
طبیعی نظیر پودر چوب، ک تان، کنف، باگاس، پوسته برنج و غیره در ساخت اینگونه مواد کـامپوزیتی
مورد استفاده قرار می گیرند. این دسته از مواد زمانی متولـد شـدند کـه بحـث بازیافـت کیـسه هـای
پلیاتیلن مطرح شد و گروهی از محققین به تولید کامپوزیتهای پلی اتیلن بازیافتی با چـوب اقـدام
نمودند. همچنین با توجه به محدودیت های ایجاد شده توسـط سـازمان محـیط زیـست جهـانی، در
ارتباط با کاهش قطع درختان و استفاده از منابعی با دوره تجدیدپذیری کوتاه، استفاده از محصولات
جانبی صنایع دیگر از جلمه کارخانه های چوب بری و تولید مبلمان مثل پودر چوب مورد توجـه قـرار
گرفت. پیش از آن خرده چوب های بازیافتی یا پودر چوب همراه با چـسب بـرای کاربردهـای خـاص
مانند نئوپان یا نئوپان با دانسیته متوسط استفاده میگردید.
پیشینه تحقیق
ازجمله مزایای کامپوزیت های چوب پلاستیک میتوان به قیمت پایین، سفتی و مقاومت ویژه بـالا،
دانسیته پایین، تجدیدپذیری الیاف وتخریبپذیری کامپوزیت اشاره نمود [1،2].
کامپوزیت های چوب پلاستیک از الیاف سلولزی به عنوان پرکننده های تقویتی در ماتریس پلیمری
استفاده می کنند ، بنابراین تنش های وارده بر روی مواد کامپوزیتی از طریق فـصل مـشترك مـابین
ماتریس و الیاف به الیاف تقویتی، انتقال می یابد که سبب افزایش چقرمگی و استحکام می شود.این
در حالیستکه خواص مقاومتی پایین ،دانسیته و شـکنندگی بـالا از رسـیدن ایـن مـواد بـه پتانـسیل
عملکردی واقعیشان جلوگیری به عمل می آورد [3]. کمپانی های تولید کننده کامپوزیت های چوب
پلاستیک به پلاستیک به عنوان یک ماده مطلوب که دارای خواصی که چـوب فاقـد آن مـی باشـد ،
(برای مثال مقاومت در برابر رطوبت و حشرات ) نگاه می کنند . فرایند کاران پلاستیک به چـوب بـه
عنوان یک ماده در دسترس و پرکننده نسبتا ارزان که مـی توانـد باعـث کـاهش قیمـت محـصول ،
افزودن چقرمگی و سرعت اکستروژن در تولید پروفیل (چـون چـوب نـسبت بـه پلاسـتیک سـریعتر
خنک می شود ) می گردد ، نگاه می کنند .خواص مکانیکی مثل مقاومـت، سـختی، مقاومـت ضـربه،
دانسیته و رنگ مهمترین فاکتورهای مورد توجـه در کاربردهـای کامپوزیـت هـای چـوب پلاسـتیک
میباشد کاربردهای مختلف، خ واص و ویژگیهای مورد نیاز خود را میطلبد.
تعداد صفحه :72
قیمت : پنج هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

****         parsavahedi.t@gmail.com