Get a site

دانلود پایان نامه ارشد رشته نساجی : خصوصیات نخ دوخت مورد مصرف در پوشاك

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  نساجی با عنوان :    خصوصیات نخ دوخت مورد مصرف در پوشاك    در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc”
تکنولوژی- مهندسی نساجی
عنوان :
خصوصیات نخ دوخت مورد مصرف در پوشاك

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
مهمترین عامل برای اینکه درزهای لباس بـه گونـه ای رضـایت بخـش بـه چـشم بیاینـد و عملکـرد
مناسبی داشته باشند، نخ دوخت مصرف شده است.انتخاب صحیح نخ دوخت مستلزم در نظر گـرفتن
عملکرد آن در حین دوخت،به همراه کارایی آن در حین پوشیدن و شستشو می باشد.ویژگیهای نـخ
دوخت ممکن است با یکنواختی در ریسیدن و تابیدن تعریف شود.
به منظور ایجاد مقاومت در برابر فشارهای وارده حین عبور از سوراخ سوزن و از میـان مخلـوط مـواد
در درز و حین عملیات دوزندگی با یک مرحله تکمیل خاص عمل شـود. زیبایی،ثبـات و سـودمندی
کلی بر روی لباس از دیگر موارد مهم نخ دوخت برای ایجا دوختی با کیفیت است.نخ دوخت یکـی از
اجزای بسیار مهم مورد نیاز برای ایجاد دوخت زیبا ، مرتب ،محکم و با دوام اسـت کـه زیبـایی مـورد
نیاز را به لباس می دهد و نشان دهنده یک محصول با کیفیت است.
برای نخهای دوخت ، رسیدن به یک سطح مطمئن از کیفیت برای طی مرحله دوزنـدگی وهمچنـین
در زمان کاربرد نهایی از اهمیت نسبتا زیادی برخوردار است و نخها کمی بـیش از ا% از وزن لبـاس را
تشکیل می دهند .
برای تولید یک گستره گوناگون از دوخت ها ودرزها رنج وسیعی از نخهای دوخت ایجاد شده است .
علی رغم پیشرفتهای اخیردر جهت اتوماسیون صنعت پوشاك هنوز جایگزینی برای نخهـای دوخـت
وجود ندارد .
تحقیقات انجام گرفته در این خصوص به سمت تولید نخهایی با تنوع و استحکام بیشتر برای لبـاس
های مختلف ورفع عیوب نخ و خطر شکستگی سوزن ناشی از نخ دوخت است.
مقدمه :
همانند دیگر کالاهای نساجی ، نخ های دوخت متشکل از یک یا چند نوع لیـف و دارای سـاختمان و
تکمیل خاص می باشند که هر کدام ممکن است بر روی ظاهر و عملکرد آن تاثیر بگذارند. نـخ هـای
دوخت در نمرات بسیار متنوع در دسترس است که انتخاب نمره به کاربرد نهایی کالاهـا و همچنـین
به اندازه سوزن استفاده شده در ماشـین دوزنـدگی بـستگی دارد. تنـوع وسـیعی از نخهـای دوخـت
موجود است که در نوع الیاف ، ساختمان، نمره ، رنگ ، نحوه تکمیل تفـاوت دارنـد . انتخـاب نـخ بـه
عملکرد نخ دوخت و پارچه درطی دوزندگی بستگی دارد.
نخهای دوخت دارای تنوع زیادی بوده ، در زمینه های مختلف نساجی حتی در کیف وکفـش مـورد
استفاده قرار می گیرند.
اکثریت نخهای دوخت که در صنایع پوشاك کاربرد دارند ازالیاف پنبه و پلی استر تولید شده اند .
نخهای دوخت از الیاف طبیعی مانند کتان و ابریشم و الیـاف بـشرساخت ماننـد الیـاف پلـی آمیـد ،
الیاف اکریلیک، الیاف پلی پروپیلن و ویسکوز نیز در صنایع پوشـاك اسـتفاده مـی شـوند.بـا برطـرف
کردن برخی محدودیت ها، این الیاف به صورت گسترده ای می تواننـد جانـشین الیـاف پلـی اسـتر
شوند به عنوان مثال نـخ فیلامنـت ویـسکوز اسـتحکام و دوام نـخ الیـاف مـصنوعی را نـدارد و دارای
خاصیت الاستیک پایین و استحکام کم در حالت خیس است اما مزیـت مهـم آن درخـشندگی زیـاد
است که برای کاربرد در گلدوزی مناسب اسـت. نخهـای دوخـت ممکـن اسـت از ریـسیده شـدن ،
فیلامنتهای بلند یا نخهای ریسیده شده مغزی دار تولید شوند..
نخهای دوخت حاصل از الیاف پنبـه پلـی اسـتر در صـنایع تولیـد پوشـاك دارای کـاربرد عمـومی و
گسترده ای هستند درحالیکه نخهای حاصل از الیاف پلی آمید معمولا در دوخت چرم اسـتفاده مـی
شوند.
نیازمندیها و ویژگیهای عمومی :
خصوصیات و ویژگیهای نخ دوخـت ممکـن اسـت بـا یکنـواختی( نرمـی) و ریـسیده و تابیـده شـدن
یکنواخت تعریف شود. به منظور ایجاد مقاومت در برابر فشارهای وارده حین عبور از سوراخ سـوزن و
از میان مخلوط مواد در درز و حین عملیات دوزندگی با یک مرحله تکمیل ویژه (خاص) عمل شـود.
نخ دوخت ترکیبات مختلف پارچه را به شکل یک درز پیوند می دهد و فـشار ثابـت ضـمن انتقـال از
یک بخش به سمت دیگر پارچه را ایجاد(فراهم ) می کند. زیبایی،ثبـات و سـودمندی کلـی بـر روی
لباس از دیگر موارد مهم در عملکرد یک نخ دوخت بـرای ایجـاد یـک بخیـه یـا دوخـت بـا کیفیـت
موردنظر است.
رسیدن به یک رفتار رضایت بخش محصول در شرایط ویـژه، بـستگی بـه ماشـین دوزنـدگی و مـواد
مصرفی دارد. از زمانهای دور تکنیک های مختلف تهیه و تولید لباس ایجاد شده است ولی هیچ یـک
در دوزندگی (دوخت) کاملا موفق نبوده اند. بخیه (دوخت) به وسیله سوزن ونـخ دوخـت بـه صـورت
دستی و ماشینی انجام میشود. نخ دوخت یکی از اجزای بسیار مهم مورد نیاز برای ایجـاد بخیـه زیبـا
،مرتب ،محکم و با دوام است که زیبایی مورد نیاز را به لباس می دهد و نشان دهنـده یـک محـصول
با کیفیت است.
برای نخهای دوخت ،رسیدن به یک سطح مطمئن از کیفیت برای طی مرحله دوزنـدگی و همچنـین
در زمان کاربرد نهایی از اهمیت نسبتا زیادی برخوردار است و نیز این نکته که نخهای کمی بـیش از
ا% از وزن لباس را تشکیل می دهند . نخهای حاصل از الیاف طبیعی مانند پنبـه ، ابریـشم و کتـان و
همچنین نخهای حاصل از الیاف مصنوعی در دوشکل فیلامنتی بلند و الیاف بریده شـده بـرای تولیـد
پوشاك و نیز کاربردهای خانگی و صنعتی در محدوده وسیعی به کار گرفته می شوند.
تعداد صفحه :114
قیمت: شش هزار تومان


***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com