Warning: Use of undefined constant title - assumed 'title' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /membri/khodam/wp-content/plugins/sar_RayanSaz/index.php on line 34
دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک : طراحی كنترلرها در ساختمانهای هوشمند – مقالات و پایان نامه های کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک : طراحی كنترلرها در ساختمانهای هوشمند

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک با عنوان :   طراحی كنترلرها در ساختمانهای هوشمند    در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلاتتكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مكاترونیك
عنوان:
طراحی كنترلرها در ساختمانهای هوشمند جهت مدیریت مصرف

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:
پیشرفت علومكامپیوتر و الكترونیك در دهههای اخیر به منظور پاسخگوی به نیازهای نامحدود بشر لزوم
ایجاد ساختمانهای با امكاناتی بیشتر را به دنبال دارد. همواره بهمنظور رفع نیازهای جدید تكنولوژیهای
مناسب نیز بهسرعت پا بهعرصه نهاده است از این جمله میتوان به تكنولوژی ساختمانهوشمند اشاره نمود.
بنابراین ابتدا در زمینه هوشمندسازی و ساختمانهوشمند بحث میشود. ساختمانهوشمند یكی از مباحث روز
و جدید جوامعبشری میباشد كه دو هدف اساسی را تعقیب مینماید. 1-افزایش آسایش و آرامش 2-كاهش
مصرف انرژی
ذهنیت و تصوری كه در میان اكثریت سازنندگان و استفادهكنندگان اینگونه بناها مرسوم است، قرارگرفتن
مجموعهای از سنسورها و عملگرها و كنترلرها میباشد، كه هدف آن حذف كاركردها سنتی و غیرمكانیزه
میباشد. در این خصوص چندین پروتكل معروف معرفی و بر روی پروتكل EIB بحث میشود.
از مهمترین قسمتهای یك ساختمان كه اهمیت هوشمندسازی در آن نمایان است تاسیسات و موتورخانه
می باشد. در این رابطه نحوه هوشمندسازی و نتایج آن در تاسیسات و موتورخانه ارئه میشود.
با توجه به رشد سریع جمعیت، و بههمراه آن رشد صعودی مصرف انرژی، و باتوجه به محدودبودن منابع
انرژی، همچنین افزایش تولید گازهای گلخانهای و پیامدهای آن بر محیطزیست، لزوم بهینهسازی مصرف انرژی
را بر همگان آشكار میسازد. بنابراین با توجه به مصرف قابلتوجه انرژی در ساختمان، ضرورت بهینهسازی
مصرف انرژی در این بخش نمایان است. همانگونه كه بیان گردید. ساختمانهوشمند، ضمن آنكه در مصرف
انرژی صرفه جویی مینماید.

مقدمه:
پیشرفت علوم كامپیوتر و الكترونیك در دهههای اخیر به منظور پاسخگوی به نیازهای نامحدود بشر لزوم
ایجاد ساختمانهای با امكاناتی بیشتر را به دنبال دارد. همواره بهمنظور رفع نیازهای جدید تكنولوژیهای
مناسب نیز بهسرعت پا بهعرصه نهاده است از این جمله میتوان به تكنولوژی ساختمانهوشمند اشاره نمود.
ساختمانهوشمند یكی از مباحث روز و جدید جوامعبشری میباشد كه دو هدف اساسی را تعقیب مینماید.
1- افزایش آسایش و آرامش 2- كاهش مصرف انرژی
با توجه به رشد سریع جمعیت، و بههمراه آن رشد صعودی مصرف انرژی، و باتوجه به محدودبودن منابع
انرژی، همچنین افزایش تولید گازهای گلخانهای و پیامدهای آن بر محیطزیست، لزوم بهینهسازی مصرف انرژی
را بر همگان آشكار میسازد. براساس گزارشات مختلف حدود 40% از انرژی كل كشور در بخش ساختمان به
مصرف میرسد كه در مقایسه با سایر كشورها حدود 3برابر میباشد. بنابراین با توجه به مصرف قابلتوجه انرژی
در ساختمان، ضرورت بهینهسازی مصرف انرژی در این بخش نمایان است. كه همانگونه كه بیان گردید.
ساختمانهوشمند ، ضمن آنكه در مصرف انرژی صرفهجوئی مینماید صرفه اقتصادی رانیز برای ساكنین آن یا
فراهم مینماید.
ذهنیت و تصوری كه در میان اكثریت سازنندگان و استفادهكنندگان اینگونه بناها مرسوم است، قرارگرفتن
مجموعهای از سنسورها و عملگرها و كنترلرها میباشد، كه هدف آن حذف كاركردها سنتی و غیرمكانیزه
میباشد. در این پایاننامه من سعی بر آن دارم كه ضمن تایید این نگرش، از چندمنظر دیگر نیز به
ساختمانهوشمند نظر افكنده شود. لذا قصد آن را دارم كه در حد بضاعت اندك خود طرح موضوعی نمایم، باشد
كه مثمر قرار گیرد. به این منظوردر فصول مختلف این مجمل به بررسی مطالب زیر خواهم پرداخت.
در فصل اول به بررسی پیرامون ماشینهای هوشمند و هوشمصنوعی میپردازم و سپس ساختمانهوشمند
و اهداف ساختمانهوشمند تعریف میگردد. معماریهوشمند، سازههوشمند، تاسیساتهوشمند و مصالحهوشمند
مورد بررسی قرار میگیرد. راهحلهای پیشنهادی كه در زمینه ساختمانهوشمند ارائه میشود. مفاهیم
معماریهوشمند بسیار نزدیك به مفاهیم معماریپایدار و معماریسبز داراست. اما باتوجه به رشته تحصیلی
اینجانب در ادامه بیشتر بر روی مباحث تاسیساتهوشمند متمركز میگردم.
برای هوشمندسازی ساختمان پروتكلهای مختلفی تعریف میشود. در اینزمینه در فصل دوم سطوح
مختلف در هوشمندسازی ساختمان تعریف و سپس چند پروتكل معرفی میگردد. در ادامه پروتكل EIB و روش
هوشمندسازی ساختمان با آن شرح داده میگردد.
در فصل سوم سیستمهای مختلف تاسیسات ساختمان معرفی میگردد. در این ارتباط با بسیاری از
كارشناسان و سازنندگان سیستمهای مختلف تاسیساتی گفتگو شد كه با استفاده از تجارب ارزنده ایشان و منابع
مختلف گزارشی در خصوص اصول كاركرد، كنترل و اتوماسیون سیستمهای تاسیساتی تهیه شده است كه ارائه
میگردد. در ادامه در خصوص موتورخانه هوشمند و نتایج حاصل از صرفهجویی انرژی بحث میشود و در
خصوص بهبود كاركرد آن پیشنهاداتی ارائه می گردد.

تعداد صفحه :102
قیمت: شش هزار تومان


***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         parsavahedi.t@gmail.com