دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک : روشهای نوین حل مسائل پلاستیسیته

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   مکانیک  با عنوان :   روشهای نوین حل مسائل پلاستیسیته  در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

  دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مكانیك – طراحی كاربردی
عنوان :
روشهای نوین حل مسائل پلاستیسیته

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده
كی ی از مواردی كه در آن تغییر شكل پلاستیك ، فاكتور مهمی در فرآیند محسوب میشود، مسائل
شكلدهی فلزات م یباشد. دو روش حل عددی برا ی حل مسائل شكلدهی فلزات ، شامل اجزا
محدود(FEM) و كرانبالا(UB یم) باش . دن یبدل ل وابستگ ی روش اجزا محدود به مش در شرا طی ی كه
ییتغ ر شكل منجر به تغییر شكل واعوجاج در مش یم ها شود ادامه تحلیل مشكل است. بهمین دلیل
روشهای دب ون مش بوجود آمدند . در این روشها بجای اعمال میدان سرعت بر المانها، میدان سرعت
مستقیماً بر رو ی ندها وارد م یشود. همچنین در روش كرانبالا با تقسیم منطقهی مسئله به چندین
المان و اعمال میدان سرعت بر روی المانها میتوان مسائلی با هندسهی پیچیده را نیز براحتی تحلیل
کرد .

مقدمه
مسائل پلاستیسیته دارای زیر مجموعههای مختلفی میباشد. یكی از مهمترین مواردی كه در آنها تغییر
شكل پلاستیك رخ میدهد فرآیندهای شكلدهی فلزات است.امروزه شبیه سازی عددی نقش مهمی در
فرآیند شكل دهی فلزات دارا میباشد. مسائل شكل دهی فلزات عموماً غیر خطی و با تغییر شكل
پلاستیك بزرگ هستند. مدلسازی عددی برای شبیه سازی فرآیندهای شكلدهی، به منظور پیشبینی
مشكلاتی كه در فرآیند پیش خواهد آمد، مانند شكست قطعه، پروفیل ابزار نامناسب و كاهش عمر ابزار
بكار برده میشود. شبیهسازی فرآیندهای شكل دهی فلزات شامل هندسه، ماده، و تماس غیر خطی
است و بنابراین احتیاج به تكنیكهای عددی پیشرفته دارد. حل یك مسئله در فرآیند تغییر شكل فلزات
شامل بدست آوردن رفتار قطعه كار در برابر بار اعمالی میباشد. با توجه به رفتار قطعهكار میتوان بار
مورد نیاز برای فرآیند شكلدهی و همچنین طراحی ابزار بهینه را بدست آورد .
چندین روش برای حل مسائل شكلدهی فلزات بكار میروند، كه میتوان آنها را بصورت زیر دستهبندی
:كرد
– 1 روش Slab، كه تنشهای روی صفحهی عمود به جهت جریان فلز را در نظر میگیرد .
– 2 روش حل خط لغزش پر شده(slip line filled)، كه به مسائل كرنش صفحهای محدود می .شود
– 3 روش تفاضل محدود(Finite Difference)، كه نمیتواند مسائلی با شرایط مرزی پیچیده را حل
.كند
– 4 روش كرانبالا(Upper Bound)، كه برای بكار بردن مسائلی با هندسهی پیچیده مشكل است .
– 5 روش FEM كه حل با دقت بالا میدهد اما زمان محاسبه بالاست .
در اینجا تا حدودی پیشرفتهایی كه در دو روش كران بالا و FEM بدست آمده بررسی میشود .

در میان روشهای شبیه سازی FEM به طور گسترده ای استفاده میشود. البته به دلیل وابستگی
خیلی زیاد FEM به مش، در شكلدهی فلزات این روش با برخی مشكلات مواجه میشود كه موجب
كاهش سودمندی شبیه سازی می .شود هنگامیكه تغییر شكلها بزرگ است، مش ها دچار تغییر شكلهای
بزرگ میشوند و در نتیجه برای ادامه فرآیند شبیه سازی احتیاج به مش بندی دوباره میباشد. اگرچه
تكنیكهای دوباره مش بندی مقداری پیشرفت داشته اند اما مش بندی دوباره موجب كاهش دقت و
همچنین افزایش زمان مصرفی می شود .
به منظور جلوگیری از مشكل بالا، روش FEM بدون مش ارائه شده است. روش های بدون مش در حل
مسائلی كه تغییر شكل پلاستیك بزرگ دارند و اعوجاج مش شدید است خیلی مفید هستند .

تعداد صفحه :80

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com