دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک : رهاسازی تنش قطعات جوشكاری شده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک با عنوان :  رهاسازی تنش قطعات جوشكاری شده بر اثر بارگذاری دینامیكیدر ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.SC”
مهندسی مكانیك- طراحی كاربردی
عنوان:
رهاسازی تنش قطعات جوشكاری شده بر اثر بارگذاری دینامیكی با
استفاده از روشهای موجود

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:
جلوگیری از واماندگی خستگی یك هدف مهم در طراحی بسیاری از سازههای انتقال بار استفاده
شده در مهندسی مكانیك و فرآیندهای صنعتی است. تجهیزات كشاورزی و ساختمانی، پلها، كشتیها،
جرثقیلها و تجهیزات دوار مثالهایی از سازههای جوشكاری شده پیچیدهای هستند كه تحت بارهای
خستگی بسیار زیاد قرار دارند. در طول سیكل بارگذاری، ضعیفترین نقطه از سازههای ساخته شده
معمولاً نقاط جوشكاری شده آنهاست. فرآیند جوشكاری ناحیهای را ایجاد میكند كه تمركز تنش محلی
بسیار بالا و معمولاً تنش پسماند كششی بسیار زیادی را در بر دارد. یك روش مناسب برای بهبود
مقاومت خستگی اتصالات جوشكاری شده این است كه زمان شروع رشد تركهای خیلی كوچك كه
معمولاً در جوشكاری مشاهده می شود، را افزایش داد. روشهای افزایش زمان شروع رشد ترك را در
حالت كلی میتوان به دو دسته تقسیم بندی نمود: روشهایی كه توزیع تنش را در نزدیكی محل جوش
با ایجاد تنشهای پسماند فشاری مفید بهبود میبخشند و روشهایی كه هندسه موضعی پاشنه جوش را
اصلاح میكنند تا نقصهای اولیه حاصل از جوشكاری را حذف نموده و تمركز تنش موضعی را كاهش
دهند. در مباحث ارائه شده سعی گردیده است تا چند روشی كه بطور عمومی در صنعت كاربرد دارد،
توضیح داده شود.

مقدمه:
یكی از مهمترین هدفهای طراحان صنعتی استفاده بهینه از قطعات و اطلاع از قابلیت اعتماد و
كارآیی قطعات میباشد تا بتوانند بهترین استفاده را از وضع موجود قطعات برده باشند. عوامل بسیار
زیادی بر روی كیفیت قطعات مؤثر است. بدون شك یكی از مهمترین این عوامل وجود تنش پسماند در
قطعات میباشد. هر طراحی كه از وجود این نوع تنشها در قطعات بیاطلاع باشد مسلماً نمیتواند دید
صحیحی از عملكرد قطعه مورد نظر داشته باشد. شناسایی این نوع تنشها راه را برای استفاده مناسب و
بهینه قطعات هموار خواهد نمود. شخص طراح با اتكاء به این دانش مطمئناً طرح خود را بهبود میبخشد
و آنچنان كه باید و شاید نهایت استفاده از قطعه را خواهد برد و از بروز عوارض ناگوار جلوگیری خواهد
كرد. وجود تنشهای پسماند در قطعات، در بعضی موارد سبب افزایش كارایی و در برخی دیگر، كاهش
كارایی را موجب میشود. در بعضی موارد حساس كه قطعه باید كارایی فوقالعاده داشته باشد، شناسایی
چنین تنشهایی ضروری به نظر میرسد. برای تأكید بیشتر بر اهمیت تنشهای پسماند، به ذكر برخی از
مواردی كه شناسایی این تنشها بسیار مهم است پرداخته میشود.
یكی از مواردی كه تنش پسماند در آن ایجاد می شود، پره توربین است. اگر این نوع تنشها در
پره مشخص شوند، مسلماً از خسارات عظیمی كه در پی شكستن پرههای توربین به وجود میآید
جلوگیری خواهد شد. طراحان، تنشهای پسماند موجود در بال هواپیما را باید پی در پی اندازهگیری
كنند تا از عمر باقیمانده آن اطلاعات كافی داشته باشند كه در غیر این صورت عوارض ناگوار جانی و
مالی را به همراه خواهد داشت. تنشهای پسماند نیز در بسیاری از سازههای مهندسی مانند هواپیماها و
رآكتورهای هستهای پدید میآیند كه بعضاً باعث شكست زود هنگام قطعات میگردند. در جوشها وجود
این تنشها بر عملكرد صحیح آنها تأثیر بسزایی میگذارد. در چند دهه گذشته در مجامع صنعتی تلاش
و كوشش فراوانی برای شناسایی این تنشها انجام دادهاند تا بتوانند دید صحیحی از كارائی جوش داشته
باشند.
فرآیندهای جوشكاری در بسیاری از صنایع برای تولیدات قطعات سبكتر و سادهتر استفاده
میشود. فرآیند جوش میتواند دو ماده شبیه به هم را با یك نواری كه خواص مكانیكی مشابهی با ماده
اصلی دارد، به یكدیگر متصل نماید. متأسفانه این روش تنشهای پسماندی را در قطعات جوشكاری شده
ایجاد میكند كه اگر با عملیاتی خاص رهاسازی نگردند میتواند سبب اعوجاج قطعه، واماندگی زودرس
در هنگام خستگی و یا ترك در طول قسمت جوشكاری شود. تنشهای پسماند ناشی از جوشكاری، در
اثر گرم و سرد شدن سریع مواد در نزدیكی منبع گرمایی ایجاد میشوند. تنشهای پسماند كششی عمر
خستگی مؤثر قطعات جوشكاری شده را كاهش داده كه این پدیده عامل واماندگی زودرس قطعه میشود.
هدف این سمینار بحث درباره روشهای مختلف اندازهگیری تنش در فلزات و شیوههای رهاسازی تنش
پسماند قطعات جوشكاری شده است.

تعداد صفحه :70

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com