Get a site

دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک : بررسی انواع واماندگی در پانل های ساندویچی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   مکانیک با عنوان :   بررسی انواع واماندگی در پانل های ساندویچیدر ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مكانیك – طراحی كاربردی

عنوان :
بررسی انواع واماندگی در پانل های ساندویچی تحت بارگذاری استاتیكی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:
سازههای ساخته شده از دو پوسته سفت و قوی كه با یك هسته سبك از هم جدا شدهاند،بـه عنـوان
سازههای ساندویچی شناخته میشوند.
یك واماندگی تغییر شكلی ، تغییری در ابعاد فیزیكی یا شكل قطعه است كه بـرای از بـین رفـ تن یـا
تضعیف عملكرد آن كافی باشد. تركی كه نهایتاً منجر به دو یا چند تكه شدن یك جزء می شود، اصطلاحاً
شكست خوانده میشود.
هنگامیكه پانلهای ساندویچی تحت بارگذاری دینامیكی قرار میگیرند، مدهای واماندگی گوناگونی را
می توان فرض كرد . این مدها شامل تغییر شكل های الاستو -پلاستیكی شامل خمش،كمـانش، فرورفتگـی
ناشی از فشار، چین خوردگی محل اتصال پوسته و ه سته و جدایش بین هسته و پوسته میباشد.
پانل ساندویچی مانند یك تیر I شكل میباشد، ولی بر خلاف تیر در تمام جهات گسترده شده اسـت .
پوسته های پانل ساندویچی با بال تیر و هسته آن با جان تیر I شكل شباهت دارد . در پانل های ساندویچی
بر خلاف تیر استحكام خمشی در تمام صفحات XY,YZ,XZ وجود دارد . زمانیكه پانل سـاندویچی تحـت
بارگذاری خمشی قرار م یگیرد، یكی از پوسته ها كشیده شده و پوسـته دیگـر فشـرده مـی شـود . هسـته،
پوستهها را كنار هم نگاه میدارد.

مقدمه
با پیشرفت در بخش های مختلف صنایع، نیاز به استفاده از موادی كه با توجه به كاربرد بتواند برخی
از شرایط ذیل:
– استحكام بالا
– سفتی بالا
– سختی بالا
– قابلیت تحمل دما و فشار بالا
– خاصیت ضد خوردگی
– مقاومت در برابر زلزله
– عایق حرارتی و صوتی مناسب
– اتصال خوب
– احتیاج به نیروی انسانی كم
– سرعت در نصب
– حمل و نقل مناسب
– شكل پذیری مناسب
– قیمت بسیار مناسب
را برآورده سازد، در این صنایع ایجاد شد. بدین منظور، اخیراً مواد كامپوزیتی متنوعی با ق ابلیـت بـرآورده
ساختن خصوصیات فوق الذكر، توجه صاحبان صـنایع را بـه خـود جلـب نمـوده اسـت . اسـتفاده از مـواد
كا مپوزیتی توسط بشر دارای قدمتی چندین هزار ساله است، ایـن در حـالی ا سـت كـه تولیـد و اسـتفاده
صنعتی از مواد كامپوزیتی دارای عمری كمتر از یك قرن میباشد.
مواد كامپوزیتی را می توان بر اساس هندسه الیافی آن به چهار دسته ذیل تقسیم بندی نمود:
– كامپوزیت های الیافی
– كامپوزیت های لایه ای
– كامپوزیت های ذره ای
– سازه های ساندویچی
یك ساختار ساندویچی، مقاومت بسیار بـالاتری نسـبت بـه تـك تـك اجـزای خـود دارد و از سـبكی
فوق العاده ای نیز برخودار است . همچنین هزینة نسبتاً پایینی داشته و به سـرعت و سـهولت مـی توانـد در
ساخت وساز مورد استفاده قرار گیرد . پانل های ساندویچی بخاطر سبكی وزن، سختی خمشی بالا و خواص

مقاوم در برابر خستگی، بیش از ۴۰ سال در صنعت هوافضا كـاربری داشـته و از چنـدی پـیش بعنـوان
سازههای مقاوم در ساختمان ها بكار گرفته شده اند. بعد از پروفیلهای پالتروژن و محصولات تهیه شده به
روش ق الب باز، پانلهای ساندویچی مهمترین مورد استفادهی كامپوزیـت هـا در صـنعت سـاختمان اسـت .
گرچه این پانل ها در گذشته از طریق لایه چینی دستی و روش قالب باز تهیه می شدند، اما امروزه به مـدد
فرآیندهای ماشینی، سرعت و كیفیت تولید این محصولات تا حد فوق العاده ای افزایش ی افته است . همـین
مسئله موجب كاهش هزینه و افزایش استقبال از این محصولات گردیده است.
تعداد صفحه :53

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com