Get a site

دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک : بررسی وشبیه سازی پدیده كاویتاسیون

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک با عنوان :   بررسی وشبیه سازی پدیده كاویتاسیون بر روی كنترل ولوها   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

  دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مكانیك – تبدیل انرژی

عنوان :
بررسی وشبیه سازی پدیده كاویتاسیون بر روی كنترل ولوها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:
در این سمینار ابتدا به تعریف شیر كنترل، تقسیم بندى و محاسبات آن وشـاخص جریـان وسـپس اتفاقـات
كاویتاسیون را از مرحله تشكیل تا متلاشی شدن حبابهای كاویتاسـیون و ایجـاد گردابـه كـه بـر اثـراین پدیـده
ایجاد می شود می پردازیم. وهمچنین تاثیرات مضرراین پدیده بر روی سیستم را مـورد بحـث و بررسـی قـرار
میدهیم و در ادامه رفتار سیال را توسط دو روش تئوری و عددی تحلیل مـی كنـیم. در ایـن سـمینارتعدادی از
معادلات حاكم استخراج شده ومورد بحث قرار گرفته است كه این معادلات برای پـیش بینـی شـروع، تعـداد
پروسه انتقال ونیروی كاویتاسیون ومقدار حجم بخار در یك سلول برای سیال تـراكم ناپـذیر ،غیـر دایـم و دو
بعدی به كاررفته است. اما با توجه به شرایط مسئله مانند دو بعدی یـا حتـی سـه بعـدی بـودن هندسـه، شـرایط
مرزی، چند فازی بودن مسئله وبزرگی ابعاد هندسه ومحدودیت معادل بندی در هندسه های پیچیـده و… نمـی
توان تنها به روش تئوری تكیه كرد بنابر این با استفاده از روش عددی به صورت المان محدود و شـبیه سـازی
با تقریب مناسب به حل مسئله پرداختیم كه جوابهای ایده آل و قابل قبول را به ما می دهد.

مقدمه:
كاویتاســیون پدیــده ای اســت كــه فقــط در سیســمهای حالــت مــایع اتفــاق مــی افتــد. در ســال
1917فیزیكدان انگلیسی Lord Raylejgh اولین بار علت فرسودگی سریع پره های كشتی را مورد بررسی
قرار داد و متوجه تولید حبابهای بخارتوسط پره های كشتی شـد.كـه قـبلاً توسـط Reynolds بـه صـورت
تجربی اثبات شده بود .به نظر می رسید كه این حبابها همان طور كه به پروانه آسیب می رساندند، سـبب
كندی حركت قایق نیز می شدند.
هنگامی كه سیال از دریچه كنترل شیر عبور می كند، به دلیل عبور ازیك گلوگاه فشار سـیال پـایین
آمده و سرعت افزایش میابد. اگراین افت فشار، فشار سیال را به پایین ترازفشار بخار سیال برساند، مایع به
بخار تبدیل شده ودرون مایع حبابهایی تشكیل می شود. بعد از عبور سیال از گلوگاه فشـار در بـالا دسـت
افزایش می یابد واصطلاحاً به این امر بازیافت فشار گفته می شود. افزایش مجـدد فشـار و بـالارفتن فشـار
بخارسیال باعث می شود كه حبابهای ایجاد شده درون مایع تركیده وبخار دوباره به مایع تبدیل شود. این
عمل تشكیل حبابهای بخار و سپس تركیدن حبابها را كاویتاسیون مـی نامنـد. كاویتاسـیون عمـلاً بسـیار
مخرب بوده و سبب آسیب رساندن به شیر و عمرآن می شود. این پدیده با فلشینگ كـاملاً متمـایز اسـت
چرا كه فلشینگ در حالتی اتفاق میافتدكـه فشـار در خروجـی پـایین ترازفشاربخارباشـد. در ایـن حالـت
حبابهای بخار ایجادشده نمی تركند. اما به دلیل باز یافت فشار در پایین دست و در نتیجه افـزایش فشـار،
حجم حبابهای تشكیل شده كاهش می یابد و در نتیجه نوسانات در جریان سیال ایجاد می شود. بـه ایـن
پدیده فلشینگ می گویند. این پدیده به مخربی كاویتاسیون نمی باشد اما بر روی سطوح، فرسایش ایجـاد
نموده و سبب لرزش وصدای كم در شیر می شود.
كاویتاسیون یك فرایند مایع، بخار، مایع است كه در ناحیه كوچكی بعد ازگلوگاه درچند میكرو ثانیـه
اتفاق می افتد.كاویتاسیون شدیدسبب ایجاد نشتی درنشیمنگاه، از بین رفتن خاصیت جریان، قفس شیر و
در نهایت از بین رفتن كامل بخشهای تحت فشار(بدنه شیروخطوط لولـه)مـی شـود. درسرویسـهای فشـار
بالا،كاویتاسیون می تواند در مدت چند دقیقه اجزاشیررا نابود سازد. حبابهای كاویتاسیون خیلی كـوچكتر
اما پر قدرت تر از حبابهای است كه توسط جوشاندن معمولی به وجود می آینـد. اگـر حبابهـا در نزدیكـی
سطح فلزی مانند دیواره بدنه شیر باشندتمایل به تخلیه انرژی انفجار به دیواردارندچراكه در فشـار اطـراف
حباب درمحل نزیك به دیوار كمتر است. صدمه اصلی كاویتاسیون در هنگام انفجارحباب بـر روی دیـواره
شیراست كه دراین هنگام چندین تكه بسیار كوچك از بدنه شیر كنده می شـود. بخصـوص هنگـامی كـه
فشارایجاد شده از استحكام كششی دیواره فراتر رود .
درحالتهایی كه سطح دارای پوشش است كاویتاسیون این پوشش را از بین می برد و ماده حسـاس را
در معرض واكنش شیمیایی یا فرسایش قرار می دهد. هیچ ماده ای در برابركاویتاسیون مقاومت نا محدود
ندارد وسـخترین مـواد هـم در نهایـت سـاییده مـی شـوند. اثـرمهم دیگـر كاویتاسـیون كـاهش كـاركرد
شیروتاثیرآن درفرایند است. زیرا در هنگامی كه كاویتاسیون رخ می دهد حبابهای تشكیل شـده از حجـم
سیال عبوری می كاهند و در نتیجه ظرفییت شیر CV كمتر از مقدار معمول محاسبه شده می شود.

تعداد صفحه :82

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com