Get a site

دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک : بررسی تاثیر شبكه بندی در تسخیر موج ضرب ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک  با عنوان :   بررسی تاثیر شبكه بندی در تسخیر موج ضرب ها   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مكانیك – تبدیل انرژی

عنوان :
بررسی تاثیر شبكه بندی در تسخیر موج ضربهای در اطراف ایرفویل NACA0018
درجریان تراكم پذیر توسط نرمافزار فلوئنت

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

استاد راهنما :
دكتر منوچهر راد

نگارش:
رضا ربانی

چكیده
اثر متقابل بین امواج ضربهای و اجسام همواره با كدهای عددی و نرمافزارهای مختلف مـورد مطالعـه قـرار
گرفته است. كدهای عددی مختلفی برای شبیه سازی جریانهای تراكم پذیر وجـود دارد كـه هـر كـدام از
متدهای مختلفی جهت گسسته سازی معادلات استفاده میكنند. در این تحقیق تاثیر نوع شبكه اعم از بـا
سازمان و بیسازمان از نوع O، C ، H و همچنین نوع سلولهای بكار رفته در شبكه بنـدی، روی دقـت و
همگرایی حل در تسخیر موج ضربهای توسط نرم افزار فلوئنت مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تمامی
شبكه های با سازمان از سلولهای مربعی استفاده شده است و این در حالیست كه بـرای شـبكه هـای بـی
سـازمان، سـلولهای شـبكه مثلثـی در نظـر گرفتـه شـده انـد. شـكل هندسـی مـورد مطالعـه ایرفویـل
NACA0018 است كه تحت زاویه حملهی 30 درجه، در جریان هوا با عدد ماخ 1/5 قـرار گرفتـه اسـت.
جریان هوا بصورت غیر لزج در نظر گرفته شده است و به همین دلیل معادلات حـاكم بـر جریـان سـیال،
معادلات اویلر هستند. همانطور كه میدانیم در تمامی كارهای عددی مهمترین گـام نشـان دادن اسـتقلال
نتایج بدست آمده از شبكه است به همین دلیل در پایان كوچكتر كردن ابعاد سلولهای شبكه و اندازهگیری
ضرایب لیفت و درگ را بعنوان معیاری جهت نشان دادن استقلال جوابهای بدسـت آمـده از شـبكه، مـورد
استفاده قرار دادیم. نتایج استخراجی برای تمام شبكه ها شامل ضرایب درگ و لیفت پس از پیـدا نمـودن
استقلال شبكه، با نتایج منتشر شده مقایسه شده است.
مقدمه:
هدف از این مطالعه، بررسی و تحلیل اثر تغییر نوع شبكهبندی بر روی دقت و سرعت همگرایی محاسبات
مربوط به موج ضربهای میباشد. حل دقیق عددی موج ضربهای نیاز به شبكه محاسباتی دارد كه بطور
همزمان انحنای جسم و موج ضربهای را در بر گیرد. اگرچه در تمامی كارهای عددی ریز كردن سلولهای
شبكه، روشی مناسب جهت نشان دادن عدم وابستگی جواب نهایی به نوع شبكه است اما ساختار شبكه
سازی نیز می تواند در دقت حل و همگرائی اثر گذار باشد.
نحوه قرارگیری ایرفویل درمیدان جریان
در تولید شبكه، سلولهای شبكه باسازمان را از نوع مربعی و سلولهای شبكه بیسازمان از نوع مثلثی در
نظر گرفته شدند. در هر سه نوع شبكه C ، H و O ایرفویل در محلی قرار داده شده است كه اثرات موج
ضربهای نتواند به مرز خروجی برسد. برای این كار میدان محاسباتی حول ایرفویل را به اندازه كافی بزرگ
در نظر گرفتیم تا مرزها نتوانند روی نتایج نهایی تاثیر بگذارند.در تمامی شبكهها ایرفویل را موازی محور
افقی قرار داده شده است و برای ایجاد زاویه حملهی 30 درجه، سیال با زاویهی 30 درجه نسبت به افق
(زیر خط افق) به سمت ایرفویل جریان می یابد.
شرایط مرزی
در تمامی شبیه سازی ها هوا به عنوان گاز ایدهال در نظر گرفته شده است. در جریان تراكم پذیر در مرز
ورودی باید چهار پارامتر مستقل مشخص شود. در تمامی حالتها سرعت در راستای افقی، سرعت در
راستای عمودی، فشار و دما را بعنوان چهار پارامتر مستقل در ورودی به شبكه دادیم. با توجه به فاصلهی
موجود بین ایرفویل و مرز خروجی تمام پارامترهای از مرز داخل درون یابی شده اند.
تعداد صفحه :80

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com