Warning: Use of undefined constant title - assumed 'title' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /membri/khodam/wp-content/plugins/sar_RayanSaz/index.php on line 34
دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن :تحلیل پارامترهای تعیین کننده عیار حد در معادن روباز – مقالات و پایان نامه های کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن :تحلیل پارامترهای تعیین کننده عیار حد در معادن روباز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معدن با عنوان : تحلیل پارامترهای تعیین کننده عیار حد در معادن روباز

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”
مهندسی معدن ـ استخراج
تحلیل پارامترهای تعیین کننده عیار حد در معادن روباز

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :
تعیین عیار حد بهینه آه ارزش NPV عملیات معدنی را به حداآثر برساند متاثر از
پارامترهای اقتصادی (قیمت متغیر ، معدنكاری ، هزینه های فرآوری و …) ، ظرفیت هر
مرحله از روند معدنكاری (معدنكاری ، آانه آرایی، و ذوب و پالایش) و توزیع عیار آانسار
است. وضعیت بازار فروش نقش بزرگی را در تغییر پارامترهای اقتصادی بازی می آند.
ضمن اینكه می دانیم قیمت هزینه های معدنكاری ، فرآوری ، پالایش در طول عمر معدن در
حال افزایش است. اثر این تغییرات بر روی عیار حد در عملیات معدنكاری در طولانی مدت
بسیار زیاد خواهد شد آه این قضیه برای اآثر معادن روباز دنیا صادق خواهد بود. الگوریتم
بهینه سازی عیار حد در گذشته به گونه ای مطرح شده بود آه اثر عوامل اقتصادی در طول
عمر معدن را در نظر نمی گرفت. بهینه سازی عیار حد با استفاده از این الگوریتم در مواردی
چون وجود عوامل اقتصادی واقعی نبود. بنابراین تلاشی در این راستا برای توسعه و پیشنهاد
الگوریتم بهینه سازی عیار حد جدید شكل گرفت آه قیمت متغیر قلمرو افزایش هزینه ها را در
طول عمر معدن در نظر بگیرد. قابلیت و آاربرد روش پیشنهاد شده برای یك مطالعه موردی
عنوان خواهد شد.

مقدمه :
عیار حد معیѧار اقتصѧادی مهمѧی اسѧت کѧه توسѧط آن، در هѧر زمѧان خاصѧی، باطلѧه از کانسѧنگ
تشخیص داده می شود. سپس باطله بجا مانده و یا استخراج و به خاکریز باطله ارسال می گѧردد
و کانسѧنگ جهѧت گذرانیѧدن مراحѧل فѧرآوری و تولیѧد محصѧول نهѧایی بѧه کارخانѧه کانѧه آرایѧی
فرستاده می شود. این پروژه فرآیند تعیین عیار حد معدن مѧس سرچشѧمه را بѧا اسѧتفاده از تحلیѧل
در نقطه سѧر بѧه سѧری مѧورد مطالعѧه قѧرار داده اسѧت و در ادامѧه، وضѧعییت عیѧار حѧد در سѧال
های ١٣٧٩ و ١٣٨٠ را بѧا توجѧه بѧه پѧیش بینѧی تغییѧرات هزینѧه و درآمѧد و بѧا اسѧتفاده از آنѧالیز
حساسیت بررسی نموده است.
نتیجه ای که از بررسی فوق حاصل شده است ایѧن اسѧت کѧه بѧا توجѧه بѧه تغییѧرات جهѧانی قیمѧت
مѧѧس در سѧѧال هѧѧای ١٩٧٣ و ٢٠٠٠ مѧѧیلادی کѧѧه چهѧѧار دوره رکѧѧود را پشѧѧت سѧѧر گذرانیѧѧده و
تغییرات هزینه تولید مس در ایران که هماهنگ با نرخ تورم اقتصاد ایران و جهѧان بѧوده، عیѧار
حد واقعی در طول سال های بهره برداری از معدن حالѧت متغیѧر داشѧته و اکثѧرا از عیѧار حѧدی
که عملا اجرا شده (٠/٢۵%) بالاتر بوده است. در ضمن با توجه به آنکه عیѧار حѧدی تѧابعی از
میزان هزینه و درآمد ناشی از استخراج و فرآوری هѧر تѧن کانسѧنگ در هѧر دوره ی زمѧانی و
میزان بازیابی می باشد، لذا لازم است که این معیار همه ساله محاسبه شѧود و بصѧورت ماهیانѧه
با تغییرات احتمالی قیمت محصولات، اصلاح گردد.
هدف از ارائه این سمینار بدست آوردن عیار حد در معادن و همچنین تحلیل پارامتر های تعیین
کننده عیار حد در معادن روباز می باشد.
همچنین در ادامه این سمینار محاسبه عیار حد معدن مس سرچشمه در سال ١٣٧٨ صورت
گرفته است. و مقاله ای هم با موضوع الگوریتم بهینه سازی عیار حد برای عملیات معدنکاری
روباز با قیمت شناور فلز و هزینه ها در طول عمر معدن در این سمینار گنجانده شده است.
عیار حد به عنوان عیار جداکننده بین ماده معدنی و باطله شناخته می شود. عیار حد مستقیما
روی جریان نقدینگی در عملیات معدنی موثر است که بر اساس آن عیار حد به عیارهای
بالاتر در هر تن از ماده معدنی سوق داده می شود. بنابراین بیشترین سود حاصل از توزیع
عیار در کانسار تحقق می یابد. ( Dagdelan 1993 ).

تعداد صفحه :100

قیمت : شش هزار تومان


***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       parsavahedi.t@gmail.com