دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن: تحلیل پایداری و طراحی نگهداری تونل 631 گلندرو

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معدن با عنوان : تحلیل پایداری و طراحی نگهداری تونل 631 گلندرو
در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد « M.SC»
مهندسی معدن – استخراج

عنوان:
تحلیل پایداری و طراحی نگهداری
تونل 631 گلندرود با استفاده ازنرم افزار UDEC

برای رعایت حریم خصوصی اسامیاستاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده
هدف از این تحقیق، تحلیل پایداری و طراحی نگهداری سیستم نگهدارنـدة تونـل دنبـال لایـه ٦٣١معـدن
زغالسنگ گلندرود میباشد. معدن زغال سنگ گلنـدرود در نزدیكـی شهرسـتان نـور و در ٢٠ كیلـومتری
جنوب غربی آن واقع شده است. مهمترین ویژگی توده سنگهای تونل مذكور، مقاومت پایین، وجود دسـته
درزهها و ناپیوستگیهای فراوان و درجة آستراسیون بالا (هوازدگی) آنها میباشد.
با توجه به نتایج حاصل از برداشتهای صحرایی بعمل آورده از منطقه؛ وجود دو دسته درزه با شیب تنـد در
كمر بالا و كمر پایین لایههای زغالی منطقه تأیید شد و برخی خواص فیزیكی- مكـانیكی تـوده سـنگهای
تونلهای منطقه نیز بوسیلة آزمایشات مكانیك سنگی تعیین گردید.
زمانی كه یك فضای (حفره) زیرزمینی در داخل توده سنگهای درزهدار احداث می شود، بلوكهای واقـع در
كمربالا و یا كمر پایین ممكن است (از قسمت سقف یا دیواره) ریزش كرده و ناپایداری در آن بـه وجـود
آید. بنابراین تحلیل پایداری در مورد چنین حفریات زیرزمینی بسیار حـائز اهمیـت خواهـد بـود. در ایـن
تحقیق از مناسبترین روشها برای تحلیل پایداری و طراحی نگهداری تونل مذكور استفاده شده است.
روش اصلی انجام تحلیل پایداری در این تحقیق، استفاده از روش عددی اجزاء مجزاء میباشد كـه بـرای
این منظور از نرمافزار UDEC استفاده شده است. و نیز از روشهای تجربی طبقهبندی مهندسی سنگ نیـز
جهت كمك و تأیید نتایج حاصل از روش عددی استفاده شـده اسـت كـه تـوده سـنگهای منطقـه مطـابق
روشهای Q، RMR در ردة توده سنگهای ضعیف تا سست توصیف شدهاند. تحلیل پایداری توسط نـرم
افزار UDEC نشان میدهد كه در صورت عدم نصب سیستم نگهدارنده در توده سنگهای اطـراف تونـل
مورد نظر جابجایی قابل توجهی رخ میدهد . به این معنـی كـه بـرای كنتـرل آن بایـستی از سیـستمهـای
نگهدارنده استفاده نمود.
با در نظر گرفتن یك وقفة زمانی بین حفر تونل تا نصب سیـستم نگهـداری، نگهـداری تونـلهـا از قبیـل
شاتكریت، قاب فلزی صلب و میل مهار دوغابی به صورت منفرد و تركیبی مدلسازی شد كه این مدلسازهها
نشان میدهد كه سیستمهای میل مهار دوغابی و قابصلب به تنهـایی كـارایی چنـدانی ندارنـد و تركیـب
شاتكریت و میل مهار دوغابی، مناسبترین سیستم نگهداری برای تونل مذكور میباشد.

مقدمه
هدف از این تحقیق، تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل631 معدن زغالسنگ گلندرود میباشد.
تونل فوقالذکر در لایههای سیلتستون و زغالسنگ حفر شده است که از ویژگیهای این تودهسنگ میتـوان
به مقاومت پایین، وجود ناپیوستگیهای فراوان و درجه هوازدگی بالا اشاره نمود همچنین نتـایج برداشـتهای
صحرایی، وجود دو دسته درزه در سنگهای کمربالا و کمرپایین لایههای زغالی منطقه را تأیید مینماید.
با توجه به ویژگیهای فوقالذکر و ریزشهای موضعی مکـرر در منطقـه، اتخـاذ روش مناسـب جهـت تحلیـل
پایداری و طراحی سیستم نگهداری چندان دشوار نبود. با توجه به اصول روش اجزاء مجزاء و انطباق خوب
آن با شرایط موجود منطقه، استفاده از این روش عددی و نرمافزار UDEC بعنوان اصلیترین روش جهـت
تحلیل پایداری تونل انتخاب گردید که جهت تأیید نتایج از روشهای طبقهبندی مهندسی سنگ RMR و Q
نیز استفاده شده است.
از آنجا که بالا بردن بهرهوری عملیات معدنی و گسترش معدنکاری، منوط به اصلاح و بهینـهسـازی سیـستم
نگهداری و حفریات معدنی (بعنوان یکی از پارامترهای فنی و اقتصادی ) میباشـد و بـا توجـه بـه وضـعیت
منطقه که در بالا ذکر شد و پاسخگویی به آن، پایان نامهای تحت عنوان تحلیل پایداری و طراحـی نگهـداری
انتخاب شده است.
در فصل اول این تحقیق کلیاتی در مورد وضعیت منطقه گلندرود، اهمیت تحقیق و هـدف از انجـام آن بیـان
میشود.
در فصل دوم به طبقهبندی تودههای سنگی و طراحی حفریات زیرزمینی پرداخته میشود.
در فصل سوم روشهای عددی نوعاً روش اجزاء مجزاء، و نرمافزار UDEC به طور جامع و کامـل توضـیح
داده میشود.
در فصل چهارم به بررسی نتایج تستهای آزمایشگاهی انجام شده و کلاً تعیین پارامترهای ژئومکانیکی منطقـه
میپردازیم. از جمله آزمایشهای انجام شده، میتوان به آزمایش مقاومت فشاری تـک محـوره و سـه محـوره
اشاره نمود.
در فصل پنجم، ابتدا با استفاده از روشهای Q وRMR، تونل مذکور تحلیل میشود و پـس از تعیـین امتیـاز
عددی توده سنگهای منطقه در هر دو سیستم، سیستم نگهداری برای تونل منطقه پیشنهاد شده است. در ادامه
بخش، تونل منطقه توسط نرمافزار UDEC مدلسازی شده و پس از مشخص شدن وضعیت پایـداری تونـل
مورد نظر، سیستم نگهداری مناسب برای تونل فوقالذکر پیشنهاد شده است.
در فصل آخر (ششم) نیز جمعبندی نتایج بدستآمده، بحث و بررسی و پیشنهادات ارائه شده است.

تعداد صفحه :162

قیمت 14700تومان


***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com