Get a site

دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن:بررسی شرایط تشكیل و كاربرد كانیها و سنگهای صنعتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن  با عنوان :بررسی شرایط تشكیل و كاربرد كانیها و سنگهای صنعتی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی معدن – اكتشاف
عنوان :
بررسی شرایط تشكیل و كاربرد كانیها و سنگهای صنعتی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده :
كشور ما به لحاظ منابع معدنی یك كشور غنی است و با توجه به نیاز صنعت به برخی از مـواد معـدنی
كه به عنوان كمك ذوب یا ماده پركننده و … بكار می روند . مطالعه این مواد و در ابتدا شرایط تشكیل
این مواد در كانسارها را مورد بررسی قرار داده ام . كه به عنوان راهنمایی برای اكتشاف این مـواد مـی
تواند باشد . كانیها و سنگهای صنعتی دارای گستره وسیعی می باشند كـه تعـدادی از مهمتـرین آنهـا
مانند : آهك – آسبست – فلوریت – المـاس و … درایـن سـمینار گنجانـده شـده اسـت . در پیوسـت
جداولی از كانیها و سنگهای صنعتی و شرایط تشكیل و كاربرد آنها آورده شده است .

مقدمه
موضوع مورد بحث در زمین شناسی اقتصادی ، تركیبات طبیعی است كه انسان بـه منظـور رفـع نیـاز
خود و تأمین رفاه زندگی از آن استفاده می كند . بدست آوردن این مواد و اسـتفاده از آنهـا در مـوارد
متنوع مانند تهیه : مواد غذایی ، وسایل دفاعی و مواد اولیه صنعتی تقریباً همزمان بـا پیـدایش انـسان
شروع می شود .
در قرون نزدیك به زمان ما و با آغاز انقلاب صنعتی و همزمان با تكامل وسایل و روشهای
بهره برداری ، استفاده از ثروت خاك و زمین در مقیاس وسیع تری انجام می گیرد و تأثیر این مواد در
زندگی مادی و پیشرفت اجتماعی انسان روزبه روز محسوس تر می شود .
كشور ما نیز در راه صنعتی شدن پیش می رود و دارای منابع سرشاری است كه هنوز برای اكتـشاف ،
شناسایی و بهره برداری آن فقط گام های كوچكی برداشته شده است .
قلمرو زمین شناسی اقتصادی تنها به توده های تركیبات فلزات محدود نمی شوند . بررسی كانسارهای
غیر فلزی كه مواد آن در رشته های مختلف نقش خاص دارد و همچنین نفت ، زغال سـنگ ، نمـك ،
سنگهای ساختمانی ، خاكهای زراعتی و صنعتی ، آب و تمـام مـوادی كـه بـه رشـد اقتـصاد جوامـع و
زندگی مردم آنها كمك می كند و همه آنها از زمین بدست می آید در حوزه مطالعات این علم قرار می
گیرد .
١٣
در مجموعه حاضر به مطالعه تعدادی از كانیها و سنگهای صنعتی كه در صنعت كاربرد بیشتری دارنـد
پرداخته شده است .

شرایط تشكیل كانسارها
:مقدمه 1-1
در رده بندی كانسار ها از نظر منشا 2 حالت را در نظر می گیرند:
1) كانسارها ممكن است به طور همزمان با سنگ مجاور یا سنگ میزبان خود تشكیل شده باشند
كه به آنها كانسارهای سن ژنتیك می گویند. یعنی هم سن با سنگ های مجاور هـستند و در
مورد كانسارهای رسوبی صادق است.
2) كانسارها ممكن است در زمان دیگری غیر از زمان تشكیل سنگ مجاور یا میزبان بوجودآمـده
باشد مانند رگه ها و كانسارهای دگرسانی كه بعد از تشكیل سنگ دربر گیرنده خـود بوسـیله
عاملی مانند محلولهای نافذ تشكیل شده است كه به این كانسارها اپی زنتیك (یعنی غیر هـم
زمان) هم می گویند.
١٥
درباره منشا مواد معدنی دو اصطلاح هیپوژن و سوپرژن را به كار می برند كه كانی هایی كه به وسـیله
ی محلول های بالا رو تشكیل می گرددبه نام كانی های هیپوژن وكانی هایی كه به وسـیله ی محلـول
های پایین رو تشكیل می شود به نام كانی های سوپرژن نامیده می شـوند .كانـسارهایی كـه تركیبـات
فلزی آنها از سنگ مجاور منشا میگیرد. یعنی مواد آنها به وسیله ی آبها حل شده و به صـورت كا نـسار
متمركز گردیده است. به نام كانـسارهای تراوشـی جـانبی موسـوم اسـت. از لحـاظ نظـری وقتـی ایـن
اصطلاحات به كار می روند كه اصل واقعی محلولها مولـد كانـسار مـشخص شـده باشـد محلـول هـای
گرمابی اكثر از نوع بالا رو است كه به آب های گرم واجد تركیبات فلزی اطلاق می شود كـه از تفر یـق
مواد آذرین حاصل شده است توده های تركیبات فلزی كـه از تفریـق آنهـا حاصـل مـی شـود بـه نـام
كانسارهای گرمابی (هیدروترمال) موسوم است. آب های گرم كانی ساز دیگری نیز وجود دارد كه منشا
آنها از توده های آذرین نیست و غالبا كانسارهای تشكیل شـده بـه وسـیله ی آنهـا نیـز از كانـ سارهای
گرمابی تمییز داده نمی شوند. این نوع كانسارها را هیـدراتوژن مـی نامنـد. تعـاریف دیگـری در مـورد
تقسیم بندی كانسار ها بر اساس منشا شان به كار رفته است و این تعریف در مورد سایر پدیـده هـای
زمین شناسی نیز رایج است.به عنـوان مثـال كانـسارهای آنـدوژن ماننـد سـایر پدیـد ه هـای آنـدوژن
كانسارهایی است كه در تشكیل آنها انرژی حرارتی زمین موثر بوده اسـت و در داخـل زمـین تـشكیل
شده است و كانسارهای اگزوژن كانسارهایی است كه در داخل زمین تشكیل شـده و در تـشكیل آنهـا
انرژی حرارتی خورشید در سطح زمین تاثیر داشته است. به طور كلی كانسارهای ماگمایی و دگرگونی
را كانسارهای آندوژن و كانسار های تجزیه ای و رسوبی را كانسارهای اگزوژن می نامند

تعداد صفحه :132

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com