Get a site

دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن:اکتشافات ژئوفیزیکی و سنجش از دورعناصر پرتوزا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن با عنوان : اکتشافات ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی، زمین شناسی و سنجش از دور
عناصر پرتوزا و رادیواکولوژی منطقه ناریگان

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
با همکاری پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

نپایان امه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“.M.Sc”
مهندسی معدن – اکتشاف
عنوان :
“اکتشافات ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی، زمین شناسی و سنجش از دور

عناصر پرتوزا و رادیواکولوژی منطقه ناریگان- 2 آنومالی

برای رعایت حریم خصوصی اسامیاستاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
منطقه مورد مطالعه در بخش مرکزی نقشه زمین شناسی 1:100000 اسفوردی قرار دارد و بر اسـاس
تقسیم بندی زون های ساختاری در زون ایران مرکزی واقع شده است. قدیمی ترین سنگ های موجود در
منطقه مجموعه پیروکلاستیک پرکامبرین ( سازند ساغند) می باشد که توده های گرانیتی ناریگـان بـا سـن
پرکامبرین به داخل آنها نفوذ کرده اند. جوان ترین سنگ های منطقه آهک هـای کرتاسـه اسـت. گرانیـت
ناریگان یک سنگ آلکالن با بافت پورفیری می باشد . سنگ های منطقه شامل سه گـروه گرانیـت ناریگـان،
ریولیت ( کوار یتز پورفیر )، و ولکانیک های اسیدی . می باشد در نتیجه نفوذ گرانیت، سنگ های اطراف این
توده به ویژه در جنـوب غـرب منطقـه کـه در اثـر گـسل خـوردگی شـدیداً خـرد شـده انـد، تحـت تـاثیر
متاسوماتسیم و دگرسانی قرار گرفته اند. یک سری دایک های بازیک نیز در داخل سنگ هـای گرانیتـی و
ریولیتی در منطقه نفوذ کرده اند که با توجه به اینکه سنگ هـای گرانیتـی و ریـولیتی را در منطقـه قطـع
می نمایند، پس سن جوانتری نسبت به سنگ های منطقه دارند. در این تحقیق سعی بر این بوده اسـت تـا
با استفاده از اطلاعات اکتشافی موجود در محدوده ناریگان، که شامل اطلاعات زمین شناسـی و ژئوفیزیـک
(مغناطیس سنجی و رادیومتری) و سنجش از دور ( تصاویر لندست و آستر) و داده هـای لیتوژئوشـیمیایی،
وجود آنومالی و کانی سازی عناصر پرتوزا در آنومـالی 2 ناریگـان مـشخص شـود. بـرای ایـن منظـور ابتـدا
مطالعات سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای . انجام گرفت از پردازش تصاویر مـاهواره ای منـاطق
+ دگرسانی و مستعد کانی سازی با استفاده از ترکیب های رنگی در تصاویر آستر و ETM
مشخص گردیـد.
از اطلاعات ژئوفیزیک و تفسیر داده های رادیومتری نقاط با پرتوزایی بالا تعیین شدند، همچنین با استفاده
از داده های مگنتومتری نحـوه قـرار گیـری تـوده نفـوذی در عمـق مـشخص شـد . جهـت بررسـی هـای
ژئوشیمیایی از منطقه مورد مطالعه حدود 80 نمونه بـصورت لیتوژئوشـیمیایی برداشـت شـد. بـرای نرمـال
سازی داده های ژئوشیمیایی از روش های آماری تک متغییره و چند متغییره استفاده شـد کـه روش تـک
متغییره شامل روش سنتی و روش چند متغییره شامل بررسی جداول همبستگی عناصر و تجزیه و تحلیـل
آنالیز خوشه ای بود. پس از نرمال سازی داده ها نقاط دارای بی هنجاری ژئوشیمیایی برای عناصر مختلـف
مشخص شد که محدوده از لحاظ اورانیوم دارای آنومالی 62 ppm و توریم فاقد پتانسیل می باشد . سرانجام
چنین نتیجه گرفته شد که میزان عناصر پرتوزا در واحدهای پیروکلاستی که در جنوب محـدوده گـسترش
،بیشتری دارند دارای اهمیت بیشتر به لحاظ ادامه اکتشافات برای عنصر اورانیوم می باشد.

2
مقدمه:
روش های شناسایی و اکتشافی سنجش از دور، ژئوفیزیک و ژئوشیمی، روش هایی هستند که نسبت
به روش های حفاری بسیار ارزانتر و کم هزینه تر می باشند، بنابراین انجام این روش ها قبل از حفاری، در
بسیاری موارد باعث کاهش ریسک های سرمایه گذاری و هزینه عملیات اکتشافی می شـود. بررسـی هـای
سنجش از دور به دلیل دید وسیع و یک پارچه و محدوده های طول موجی مختلـف، از بهتـرین روش هـا
در پی جویی کانسارها است. با استفاده از این داده ها می توان خطواره ها، شکستگی ها و نیز دگرسانی ها
را تعیین کرد . البته با توجه به خصوصیت این روش بایستی ویژگی هـای مـرتبط بـا حـض ،ور کانـسارها در
سطح زمین رخنمون داشته باشد.
روش های ژئوفیزیکی نیز یکی از روش های مفید در اکتشاف کانسارها است که می تـوان آنهـا را در
زمین، دریا یا هوا انجام داد . در مناطقی که وسعت زیادی دارند غالبا از روش هوابرد استفاده می شود، زیرا
این روش خیلی سریع و با دقت بیشتر انجام می گیرد و مهمتر اینکه هزینه پروژه را تا حد امکـان کـاهش
می دهد. از داده های ژئوفیزیک مغناطیس سنجی و رادیومتری هوابرد در تعیـین منـاطق دارای اورانیـوم
استفاده می شود. به این صورت که داده های رادیومتری بـا اسـتفاده از تشعـشعات مـرتبط بـا اورانیـوم و
عناصر پرتوزای همراه آن مناطق بی هنجاری را تعیین می کنند و یا در کانسارهایی که آهن و اورانیوم، بـا
هم، هم پوشانی دارند، می توان از داده های مغناطیس سنجی استفاده کرد.یکـی از اسـتفاده هـای عمـده
ژئوفیزیک، بهینه سازی شبکه حفاری های اکتشافی است که بدین ترتیب مـی توانـد نقـش ارزنـده ای در
کاهش هزینه و افزایش سرعت عملیات اکتشافی داشته باشد .
روش های ژئوشیمی اکتشافی نیز یکی از روش هـای مفیـد در اکتـشاف کانـسارها اسـت. هـدف از
ژئوشیمی اکتشافی، شناسایی نهشته های جدید فلزی و غیر فلزی و ذخایر نفـت و گـاز طبیعـی اسـت . در
تمامی موارد فوق، اصول عملیات اکتشافی بر مبنای یافتن تمرکزهایی از یک یا چند عنصر یا کـانی هـای
معدنی با غلظتی بالاتر از مقدار زمینه است، بنحوی که بتوان آن را ناهنجاری نامید . از نقطـه نظـر علمـی،
تعیین مکان واقعی نهشته های کم عیار فوق العاده مشکل است بویژه اگـر توسـط قـشر سـطحی پوشـیده
شده باشد، که در چنین مواردی استفاده از ژئوشیمی اکتشافی مفید واقع می شود. روش هـای ژئوشـیمی
روش های مستقیمی هستند که در آنها برای کشف ناهنجاری های حاصل از فراوانـی یـک عنـصر معـین،
خود آن عنصر و یا عنصری که بصورت ردیاب در ارتباط با آن است اندازه گیری و بررسی مـی شـود . روش
های ژئوشیمی شامل رسم نقشه آنومالی ژئوشـیمیایی و تعیـین منـاطق پتانـسیل دار و همچنـین شـامل
عملیت کنترل آنومالی ها می باشد که در نهایت پس از کنترل آنومالی ها مناطق امید بخش جهـت ادامـه
مراحل اکتشافی معرفی می شوند.
تعداد صفحات :258

قیمت شش هزار تومان


***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com