دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

گرایش : تشکیلات و روش ها

عنوان :  مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد (. M. A)

مدیریت دولتی

(تشکیلات و روش ها)

عنوان:

مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن

استاد راهنما:

دکتر  سید علی عدل طباطبایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                  

عنوان                   صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع. 6

1-4 اهداف تحقیق. 7

1-4-1 هدف اصلی تحقیق. 7

1-4-3 هدف کاربردی تحقیق. 8

1-5 سوالات تحقیق.. 8

1-5-1 سوال اصلی تحقیق.. 8

1-5-2 سوالات فرعی تحقیق.. 8

1-5 فرضیه­ها 8

1-5-1 فرضیه اصلی.. 9

1-5-2 فرضیه های فرعی.. 9

1-7 متغییرهای تحقیق. 9

1-8 مدل  عملیاتی تحقیق.. 12

1-9 مراحل انجام تحقیق. 13

1-10 حدود مطالعاتی.. 14

1-11 مدت زمان انجام تحقیق. 15

1-12خلاصه فصل اول. 15

    فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه. 17

2-2 مبانی نظری تحقیق. 17

2-3 تاریخچه ارزیابی و اندازه گیری عملکرد. 19

2-4 تعریف اندازه گیری عملکرد. 21

2-5 فرایند ارزیابی عملکرد. 23

2-6 اهداف اندازه گیری عملکرد. 24

2-7 اهمیت ارزیابی عملکرد. 26

2-8 ویژگی های نظام ارزیابی عملکرد اثربخش… 28

2-9 نتایج اجرای صحیح ارزیابی عملکرد. 29

2-10 معایب سیستم­های اندازه گیری عملکرد. 30

2-11 انواع مدلهای ارزیابی عملکرد. 32

2-12 رویكردهای موجود در سنجش عملكرد. 34

2-12-1-1  حسابداری منابع انسانی.. 35

2-12-2-2 کارت امتیازی متوازن. 39

2-13 ساختار مدل كارت امتیازی متوازن. 41

2-14 معرفی وجوه كارت امتیازی متوازن. 43

2-14-1  وجه مالی.. 43

2-14-2  وجه مشتری.. 44

2-14-3  وجه رشد و یادگیری.. 44

2-14-4 وجه فرآیند های داخلی.. 45

2-15  روابط علی و معلولی موجود بین وجوه كارت امتیازی متوازن. 45

2-16 سیر تکامل تکنیک امتیازی متوازن. 46

2-17 سنجه های عملکرد قلب روش ارزیابی متوازن. 46

2-18 کاربردهای کارت امتیازی متوازن. 49

2-19 معرفی كارت امتیازی متوازن بعنوان چهارچوبی برای اجرای استراتژی.. 49

2-20 توسعه كارت امتیازی متوازن. 51

2-21 فازهای توسعه كارت امتیازی متوازن. 52

2-22 شرایط پیاده سازی کارت امتیازی متوازن. 54

2-23 پیاده سازی ارزیابی متوازن. 56

2-24 موانعی چند بر سر راه پیاده سازی کارت ارزیابی متوازن. 61

2-25 امتیازات روش ارزیابی متوازن. 62

2-26 معایب کارت امتیازی متوازن. 62

2-28 پیشینه تحقیق. 67

2-28-1 تحقیقات داخلی.. 67

2-28-3 خلاصه پیشینه تحقیق. 76

2-29 خلاصه فصل دوم. 82

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه. 85

3-2 روش تحقیق. 85

3-4 جامعه آماری تحقیق. 86

3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه. 86

3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات.. 87

3-7 روش گردآوری اطلاعات.. 88

3-8 متغیرهای کلی تحقیق. 89

3-9 اعتباری و پایایی پرسشنامه. 89

3-10 روش تجزیه و تحلیل داده­ها 91

3-11 خلاصه فصل سوم. 92

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

1-4-مقدمه. 94

2-4-آمار جمعیت شناختی.. 95

1-2-4-جنسیت.. 95

2-2-4-سطح تحصیلات.. 96

3-2-4-سن.. 97

4-2-4- سابقه کار. 98

3-4-آمار استنباطی.. 99

1-3-4-بررسی نرمال بودن متغیرها: 99

2-3-4-بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق. 99

1-2-3-4- فرآیند داخلی.. 100

2-2-3-4- رشد و یادگیری.. 102

3-2-3-4- مشتری.. 104

4-2-3-4- مالی.. 107

3-3-4-آزمون فرضیات تحقیق. 109

4-3-4-مقایسه متغیر های تحقیق. 112

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد

1-5- مقدمه. 114

2-5- مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن. 114

3-5- تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق. 115

4-5- پیشنهادات تحقیق. 116

4-5-1 پیشنهادات در راستای یافته های تحقیق  ..116

5-4-2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 118

6-5- محدودیت های تحقیق. 118

منابع. 119

چکیده

بهبود مستمر عملکرد سازمان­ها، نیروی عظیم هم‌افزایی ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. بنابراین این تحقیق در صدد است که وضعیت موجود در سازمان تربیت بدنی دو استان مرکزی و قم را بر اساس ویژگی کارت امتیازی متوازن مورد بررسی قرار دهد. تحقیق حاضر از نوع جهت‌گیری ترکیبی از تحقیق کاربردی و بنیادی می‌باشد. نوع مطالعه از نوع توصیفی – پیمایشی می­باشد. حجم نمونه تحقیق بعد از تعیین تعداد جامعه مدنظر یعنی کلیه افراد شاغل در سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم به تعداد 256 نفر، از طریق نمونه گیری کوکران 154 نفر تخمین زده شد. در این تحقیق از پرسشنامه‎ای که  دارای 32 گویه در طیف 5 درجه ای (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) استفاده شده است تا از طریق این ابزار و داده­های حاصل از آن به بررسی وضعیت فعلی عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن  و مقایسه وضعیت در این دو شهر پرداخته شود. به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون t ساده و  t  مستقل استفاده شده است. پس از پردازش داده­ها توسط نرم افزارهای آماری  spss، نتایج تحقیق نشان داد، که ارزیابی عملکرد از منظر مالی، منظر مشتری، فرایند داخلی و رشد و یادگیری روش  BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم وجود دارد. در نهایت این نتایج تحقیق حاکی از این است ، ارزیابی عملکرد با استفاده از روش  BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم وجود دارد که با توجه به سطح معنی داری گزارش شده در مورد متغیرهای فرایند داخلی  و رشد و یادگیری و مشتری و کارت امتیازی متوازن از میزان 0.05مشخص شد، تفاوت معناداری میان متغیرهای مذکور در تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم وجود ندارد. در متغیر مالی  به علت کوچکتر بودن سطح معنی داری از میران 0.05 و منفی بودن تفاوت میانگین برتری با استان مرکزی می­باشد.

واژگان کلیدی: کارت امتیازی متوازن، ارزیابی عملکرد. 

1-1 مقدمه

اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه­های بدست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در سازمان­ها است. بین سال­های 1850 تا 1975 سازمان­ها می­توانستند تنها با تصمیم گیری بر اساس اندازه­های مالی به موفقیت خود اطمینان داشته باشند، ولیکن با افزایش رقابت در بازارها، مدیران علاوه بر اندازه­های مالی نیازمند آگاهی از سایر جنبه­های عملکرد سازمان نیز می باشند. بدین منظور بسیاری از سازمان­ها اندازه­هایی را که بیانگر وضعیت سلامت سازمانشان است، گسترش داده اند. این اندازه­ها کمک خواهند نمود تا عملکرد و تلاش­های بهبود فرایند در مسیر خود هدایت شوند. بمنظور ایجاد و بکارگیری این اندازه­ها روش­های مختلفی توسعه یافته­اند که از آن جمله می­توان، به کارت امتیازی متوازن اشاره کرد. (علی بابایی، 1383)

روش کارت امتیازی متوازن[1] برای به وجود آوردن این اندازه­ها و استفاده از نشانگرهایی برای اندازه‎گیری عملکرد و سلامت سازمان با در نظر گرفتن نکات عنوان شده توسعه یافته است. برای این منظور نیاز به یک سیستم اندازه­ گیری عملکرد[2] می­باشد که بر مبنای استراتژی[3]، عملکرد کلیه اجزاء سازمان را به طور پیوسته تحت کنترل و نظارت در آورده و آن را با برنامه­ها و اهداف سازمان مقایسه کند تا بتواند امور را، بهتر و اثربخش­تر مدیریت کرده، میزان موفقیت، خروجی کار و پیشرفت، در بهبود[4] عملکرد سازمان و در نتیجه انگیزه و فرصت لازم را برای ارتقاء عملکرد سازمان فراهم می­نماید. (قنبرزاده، 1391)

با توجه به مطالب ذکر شده در بالا، این تحقیق به  مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن می­پردازد. این فصل در ادامه به تشریح و بیان مسئله، اهمیت و ضرورت موضوع و اهداف خاص و کاربردی تحقیق، سوال­­ها و فرضیه­های تحقیق،  قلمرو مکانی و زمانی تحقیق می­پردازد.

1-2 بیان مسئله

در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب‌ناپذیر نموده است ؛ به گونه‌ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان را، اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی­ها؛ به عنوان یکی از علائم بیماریهای سازمان قلمداد می‌نمایند.   ( عزمی ، 2011).[5]

هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت­های خود بالاخص در محیط­های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می‌گردد که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است)جیانگ یان،2010).[6] ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به  علت عدم وقوع یکباره آن، از سوی مدیران عالی سازمان­ها احساس نشود. لکن مطالعات نشان می‌دهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت­های سازمان را غیر ممکن می‌نماید، سرانجام این پدیده مرگ سازمانی است(مهرگان ، 2013).[7]

مسئله ارزیابی عملکرد سالیان زیادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است. سازمان‎های تجاری در گذشته تنها از شاخص‎های مالی به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می‎کردند؛ تا اینکه «کاپلن و نورتن» در اوایل دهه 1980 پس از بررسی و ارزیابی سیستم‎های حسابداری مدیریت، بسیاری از ناکارایی‎های این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمان‎ها نمایان ساختند که این ناکارایی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمان‌ها، پویایی محیط و رقابت بازار بود ( نورتون و کاپلان)[8].

از طرفی استفاده از سیستم های ارزیابی عملکرد[9] که تنها بر شاخص­های مالی متکی هستند می­تواند موجب بروز مشکلاتی برای سازمان شود که برخی از این مشکلات به شرح زیر است:

_ از آنجا که شاخص‎های مالی با استراتژی‌های سازمان ارتباط پیدا نمی­کنند ممکن است با اهداف استراتژیک سازمان تضاد داشته باشند و موجب پدید آمدن مشکلاتی در تدوین استراتژی شوند. به عنوان مثال افراط در استفاده از «نرخ برگشت سرمایه» می­تواند تنها به بهبودهای کوتاه مدت منجر شود.

_ معیارهای سنتی نظیر کارایی هزینه و مطلوبیت، ممکن است باعث فشار آمدن به مدیران در جهت توجه به نتایج کوتاه مدت شده و در نتیجه هیچگونه حرکتی به سمت بهبود صورت نگیرد.

_ شاخص‏های مالی گزارش دقیقی درباره هزینه ی فرایندها ، محصولات و مشتریان نمی­دهند و تنها بر فرایند کنترل بخشی به جای کل سیستم تاکید دارند.

_ شاخص­های مالی قادر به تشخیص هزینه‎های کیفی به شکل دقیق و مناسب نیستند و تنها تولید بیشتر را تشویق می­کنند.[10] ( کرون و همکاران، 2012).

نواقص و کمبودهای سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد به انقلابی در مدیریت عملکرد منجر شد به طوری که محققان و کاربران به سمت خلق سیستم های نوین ارزیابی عملکرد حرکت کردند که اهداف و محیط فعلی را مورد توجه قرار دهند و بدین ترتیب فرایندهای ارزیابی متعددی برای استفاده سازمانهای مختلف ایجاد گردید.

در این راستا، تحقیق موردنظر در جهت ارائه اطلاعات بهینه و کارآمد سعی در تعمیم مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن را دارد به گونه ای که مدل مذکور، توانایی ارزیابی عملکرد سازمانی را با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه، داشته باشد. تانگ مطرح می نماید که جهت پیش بینی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر ارزیابی عملکرد سازمانی تکنیک های مختلفی وجود دارد و استفاده شده است که معمولترین آنها روش های رگرسیون و مدل های ARIMA هستند که این شبکه ها توانایی فراگیری سری های ساده خطی و قابلیت وفق شدن با توابع توزیع های آماری را دارا هستند اما با استفاده از روش ارزیابی متوازن می توان سری های غیرخطی را نیز محاسبه نمود( میلبرنت ، 2009).[11]

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع

بهبود مستمر عملکرد سازمان‏ها، نیروی عظیم هم‌افزایی[12] ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. دولت‏ها و سازمان‎ها و مؤسسات تلاش جلو برنده‌ای را در این مورد اعمال می‌کنند( آنرو لپ،2013). [13]بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش­های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست‎های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه‌گیری و ارزیابی امکان‌پذیر نیست    (الناز ، 2012).[14]

لرد کلوین فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه‌‌گیری می‌گوید: «هرگاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می‌کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می‌توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می‌دانیم. در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید»( جیانگ یان ، 2012).

ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد بازخورد لازم را در موارد زیر ارائه می‌کند:

1-    با پیگیری میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده مشخص می‌شود که آیا سیاست‎های تدوین شده به صورت موفقیت‌آمیزی به اجرا در آمده‌اند یا خیر.

2-    با اندازه‌گیری نتایج مورد انتظار سازمانی و همچنین ارزیابی و اندازه‌گیری و رضایت کارکنان و مشتری‎ها مشخص می‌شود آیا سیاست­ها به طور صحیح تدوین شده‌اند یا خیر.

3-    ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد امکان شناسایی زمینه‌هایی که مدیریت باید توجه بیشتری به آن­ها بنماید را میسر می‌سازد و به شناسایی فرصت‎ها و محدودیت­ها کمک می‌کند.

4-    ارزیابی عملکرد باعث ایجاد اطلاعات برای مدیران در تصمیم‌گیری­های مدیریتی خواهد بود. چرا که بخش زیادی از اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری­های مدیریتی از طریق اندازه‌گیری و ارزیابی سیستم عملکرد فراهم می‌آید.

به طور کلی ضرورت­های خاص این تحقیق، نیاز به مقایسه تطبیقی رابطه عوامل روش کارت امتیازی متوازن سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم، واکاوی مسئله از نظر سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم، اهمیت روز افزون مبحث عملکرد در سازمان‎ها و تأثیر آن بر وضعیت سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم می­باشد.

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی تحقیق

هدف اصلی این تحقیق مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن است که البته با توجه به این که تحقیق موجود به صورت مطالعه موردی در سطح دو سازمان انجام می­شود ممکن است به طور کامل اهداف فوق برآورده نشود؛ اما آنچه که در انجام این تحقیق مد نظر است بررسی و توجه به موقعیت گروه خاصی از افراد جامعه است و وضعیت بحرانی آنان مد نظر قرار گرفته نشده است.

1-4-2 هدف علمی تحقیق

هدف علمی تحقیق حاضر، شناسایی رابطه عملکرد و تطبیق عوامل روش کارت امتیازی متوازن در سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم می­باشد.

1-4-3 هدف کاربردی تحقیق

سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم و سایر سازمان‎ها و ادارات مرتبط به عنوان اصلی‎ترین کاربران این تحقیق بوده و می توانند نتایج این تحقیق را مورد استفاده قرار دهند.

1-5 سوالات تحقیق

1-5-1 سوال اصلی تحقیق

آیا بین عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن تفاوتی وجود دارد؟

1-5-2 سوالات فرعی تحقیق

  1. آیا ارزیابی عملکرد از منظر مالی روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم وجود دارد؟
  2. آیا ارزیابی عملکرد از منظر مشتری روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم وجود دارد؟
  3. آیا ارزیابی عملکرد از منظر فرایند داخلی روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم وجود دارد؟
  4. آیا ارزیابی عملکرد از منظر رشد و یادگیری روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم وجود دارد؟

1-5 فرضیه­ها

فرضیه تحقیق یا فرضیه علمی عبارت است از حدسی برای پیش بینی نتیجه یک تحقیق منحصر به فرد یا توضیح رابطه بین دو یا چند متغیر. فرضیه سبب می شود که تحقیق روی یک هدف معین متمرکز شود و آنچه باید مورد مشاهده قرار گیرد، مشخص گردد. با توجه به اینکه تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی است،  فرضیه زیر را مد نظر دارد.

تعداد صفحه :144

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت و برنامه ریزی: « مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی ایران» Next Entries پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه تلاطم محیطی با تفکر استراتژیک در بین مدیران بنگـاه‌های اقتصادی