دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

گرایش : منابع انسانی

عنوان :  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد( (M.Aمدیریت دولتی

گرایش  منابع انسانی

 عنوان :

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی
كارشناسان فنی دهیاریهای استان گیلان

استاد راهنما:

دكتر مهناز ربیعی

استاد مشاور:

دكتر عنایت ا… آقایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                شماره صفحه

منشور اخلاق پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….1

چكیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….2

فصل اول: كلیات

1-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-2 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………5

1-3 اهمّیت و ضرورت اجرای تحقیق ………………………………………………………………………………………..7

1-4 نوع روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………10

1-5 روش جمع­آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………..10

1-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………….11

1-7 جامعه آماری و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………. 11

1-8 سؤال تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..11

1-9 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..11

1-10 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..12

1-11 محدوده زمانی و مکانی تحقیق و موضوعی…………………………………………………………………….. 12

1-12 محدودیت­های تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 12

1-13 تعریف عملیاتی واژه­ها ………………………………………………………………………………………………….13

فصل دوم

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-2  بهره ‌وری………………………………………………………………………………………………………………………19

2-2-1  بهره‌وری چیست………………………………………………………………………………………………………..20

2-2-2  بهره‌وری معادل تولید نیست…………………………………………………………………………………………22

2-2-3  بهره‌وری، تنها به معنی تلاش برای افزایش کارآیی نیست…………………………………………………24

2-2-4  اثربخشی …………………………………………………………………………………………………………………..25

2-2-5  تاریخچه اصطلاح بهره‌وری……………………………………………………………………………………….. 27

2-2-6  انواع بهره‌وری …………………………………………………………………………………………………………..28

2-2-7  ارکان اصلی دانش بهره وری ……………………………………………………………………………………….30

2-2-8  سطوح بهره‌وری ………………………………………………………………………………………………………..32

2-2-9  جلوه‌های بهره‌وری……………………………………………………………………………………………………..33

2-2-10  استراتژیهای (راهبرد) بهره‌وری…………………………………………………………………………………..34

2-2-11  مدلهای بیانگر عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی …………………………………………………… 36

2-2-12  عوامل مؤثر بر بهره‌وری …………………………………………………………………………………………. 39

2-2-13 عوامل درون سازمانی اصلی مؤثر بر بهره‌وری …………………………………………………………….. 48

2-2-14 عوامل درون سازمانی مکمل …………………………………………………………………………………….. 51

2-2-15 عوامل برون سازمانی ………………………………………………………………………………………………. 53

2-2-16 راههای افزایش سطح بهره وری سازمان …………………………………………………………………….. 53

2-2-17 راههای ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی ……………………………………………………………………….. 60

2-2-18 علل تفاوت میزان بهره وری در کشورهای مختلف ……………………………………………………….66

2-2-19 علل پایین بودن سطح بهره‌وری در سازمانهای دولتی …………………………………………………… 69

2-2-20 چرخه بهره وری …………………………………………………………………………………………………….. 72

2-2-21 بهره‌وری و فضای روانی در سازمان ………………………………………………………………………….. 72

2-2-22 اندازه گیری بهره وری …………………………………………………………………………………………….. 74

2-2-23 فرهنگ بهره‌وری ……………………………………………………………………………………………………. 80

2-3 ساختار سازمانی ………………………………………………………………………………………………………. 83

2-4 ویژگیهای فردی ……………………………………………………………………………………………………….. 86

2-5 سیستم پاداش ………………………………………………………………………………………………………………. 88

2-6 سبك مدیریت …………………………………………………………………………………………………………. 89

2-7 مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران ………………………………………………………………………….. 91

2-8 مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج…………………………………………………………………………. 94

فصل سوم

3-1  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..99

3-2  ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 100

3-3  روش های جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………. 103

3-4  روایی ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 103

3-5  پایایی (قابلیت اطمینان)پرسشنامه ………………………………………………………………………………… 104

3-6  ابزار گرد آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. 106

3-7  متغیر مستقل و متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………… 106

3-8  سؤال تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 107

3-9 فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 107

3-10  اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….107

3-11  محدودیت های انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………108

3-12  قلمرو مكانی و زمانی و موضوعی تحقیق ……………………………………………………………………. 108

3-13  روش و نوع  تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 109

3-14  جامعهء تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………… 109

3-15  برآوردحجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………. 109

3-16  آزمونهای آماری ………………………………………………………………………………………………………. 110

فصل چهارم

4-1  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 113

4-2  تجزیه و تحلیل اطلاعات(آمار توصیفی)………………………………………………………………………… 113

4-3  تجزیه و تحلیل اطلاعات (آمار استنباطی)………………………………. ………………………………………123

4-4 خلاصه و جمعبندی ……………………………………………………………………………………………………. 134

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 136

5-2  تحلیل نتایج …………………………………………………………………………………………………………….. 136

5-3 پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق  …………………………………………………………………………………. 138

5-4 پیشنهادات برای محققین آتی  ……………………………………………………………………………………… 139

5-5  محدودیت های تحقیق  ……………………………………………………………………………………………….140

پیوست

پیوستها و ضمائم  ………………………………………………………………………………………………………142

چكیده

در شرایط متغیر و پیچیده امروزی كه بر محیط اداری، اقتصادی و اجتماعی حاكم است ، یكی از عواملی كه می تواند به افزایش كارایی ، اثربخشی و رضایت ارباب رجوع در بخش دولتی كمك نمایند،
بهره وری است. به همین دلیل در این تحقیق تلاش گردید عوامل موثر بر بهره وری كارشناسان فنی دهیاریهای استان گیلان شناسایی و اولویت بندی گردد. و در پایان مدل برگرفته از نتایج تحقیق ارائه شود.لذا پس از مطالعه تحقیقات قبلی انجام شده در این خصوص و بهره گیری از روشهایی همچون مصاحبه با اساتید و كارشناسان خبره استانداری و با عنایت به محدوده اختیارات استانها ، چهار متغیر خصوصیات فردی، ساختار سازمانی، سبك مدیریت و سیستم پاداش مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه انجام شده بر مبنای  هدف کاربردی و بر اساس روش پیمایشی و آزمون تحلیل عاملی میباشد.تعداد جامعه 108 نفر و نمونه بر اساس n استاندارد 64 می باشد.ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد كه روایی و پایایی آن مورد آزمون قرار گرفت . بر اساس نتایج تحلیلی داده ها مشخص گردید رابطه معنی داری بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته بهره وری وجود دارد همچنین مشخص گردید كه متغیر سبك مدیریت، ساختار سازمانی،سیستم پاداش و خصوصیات فردی به ترتیب  موثرترین عوامل  بر بهره وری كارشناسان فنی دهیاریهای استان گیلان می باشند.

واژه گان كلیدی: بهره وری نیروی انسانی، خصوصیات فردی، ساختار سازمانی، سبك مدیریت و سیستم پاداش، دهیاری

1-1مقدمه

سازمانهای خدماتی در ایران به عنوان پشتوانه سازمانهای تولیدی نقش مهمی در موفقیت و یا شكست نظام تولیدی ایفاء می كنند و بهبود بهره وری آنان تاثیر زیادی بر تعالی اقتصاد كشور گذاشته و كیفیت سطح زندگی افراد كشور را متعالی می سازد.علاوه بر این جامعه ایران در طول چند دهه اخیر شاهد تغییرات قابل توجه و شگرف در عرصه های مختلف بوده است این تغییرات از جهت گستردگی، پیچیدگی، شدت و سرعت در عصر انفجار اطلاعات، دولت ها را تحت تاثیر قرار داده و فشار فزاینده ای جهت بهره وری بیشتر برآنها وارد آورده است(اسمیت،2001،ص8). به طوری كه رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع و امكانات گوناگون چون نیروی كار ، سرمایه ، مواد ، انرژی و اطلاعات می باشد این امر سبب شده است كه دركلیه كشورها بهره وری و استفاده صحیح و هر چه بهتر ومناسبتر از مجموع عوامل تولید (اعم از كالا وخدمات ) به اولویتی ملی تبدیل شود و همه جوامع به این باور برسند كه تدام حیات هر جامعه بدون توجه به موضوع بهره وری ممكن نیست.

بهره وری مفهومی است جامع و كلی كه افزایش آن بعنوان ضرورتی جهت ارتقاء سطح زندگی، رفاه بیشتر،آرامش و آسایش جامعه ، همواره مد نظر سیاستمداران، اقتصاد دانان و دولتمندان بوده است.(اسمیت ،2001،ص8).فرآیند مدیریت بهره وری  شامل اندازه گیری، اجرا، ارزیابی و اصلاح است(میلر،2004،صص 776-785).اندازه گیری بهره وری در بخش دولتی و بهبود آن یكی از مباحث مهم در مدیریت سازمانهای دولتی به ویژه دستگاههای نظارتی و سیاست گذاری است. ضرورت بهبود بهره وری در سه سطح ملی، دولت و سازمان مطرح است. با توجه به آثار مثبت سنجش بهره وری دربخش دولتی و نقش عمده آن در بهبود بهره وری ضرورت وجود یك سیستم اندازه گیری بهره وری درسازمانهای دولتی ایران اجتناب ناپذیراست.

1-2 بیان مساله

مستند به ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خودكفا در روستاهای كشور مصوب 14/4/77 مجلس شورای اسلامی به وزارت كشور اجازه داده شده است به منظور اداره امور روستاها،سازمانی عمومی و غیر دولتی بنام دهیاری به صورت خودكفا با شخصیت حقوقی مستقل تاسیس نماید.با توجه به واگذاری وظایف متعدد به دهیاری ها در زمینه تهیه و اجرای انواع پروژه های عمرانی و خدماتی،مشاركت در تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی، توسعه و اصلاح معابر ضرورت دارد توان فنی و مهندسی دهیاری ها ارتقاء یافته تا زمینه لازم جهت سرعت بخشیدن به اجرای پروژه های عمرانی و استفاده بهینه از اعتبارات عمرانی ایجاد گردیده و دهیاری ها بتوانند خدمات رسانی مطلوبی به مردم ارائه نمایند.لذا استفاده از نیروهای متخصص و آموزش دیده در تشكیلات وابسته به دهیاریها می تواند نقش بسزایی در این ارتباط داشته باشد.و بكاركیری این نیروها باید به گونه ای باشد كه موجب سنگین شدن بدنه تشكیلاتی دهیاری ها را فراهم نسازد و مانند بازویی پرتوان و موثر بخشی از مسئولیتهای دهیاریها را در امور فنی و مهندسی بر دوش گیرد.

از آنجا كه در میان عوامل تولید، عامل نیروی انسانی برخلاف سایرمنابع سازمانی به عنوان ذی شعور و هماهنگ كننده سایر عوامل شناخته می شود و همچنین مهمترین اهرم اصلی در افزایش وكاهش
بهره وری سازمان می باشد لذا از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و باید توجه خاصی به آن مبذول داشت این نقش در سازمانهای خدماتی اهمیت بیشتری می یابد چرا كه انسان یكه تاز صحنه كار و عرصه خدمات مربوطه میگردد. حال اگر این انسان با انگیزه و توانمند و بهره ور باشد میتواند سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب به كار گیرد و انواع بهره وری را محقق سازد و نهایتا سازمان را بهره ور كند و گرنه ركود و عقب ماندگی ارمغان نیروی انسانی منفعل و بی انگیزه می باشد.

اما اینكه چگونه نیروی انسانی بهره ور می شود و یا بهره وری وی افزایش می یابد ؟ سوالی است كه پاسخ آن در موسسات و سازمانهای مختلف به تناسب رسالت آنها و نیازهای كاركنان گوناگون است . اگرچه ممكن است این نیازها و عوامل، شبیه بهم باشند اما مطمئنا شدت و اولویت تاثیر آنها بر
بهره وری كاركنان یكسان نیست.

در مجموع باید اذعان نمود كه فعالیت های هر سازمانی تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل قرار دارد كه شناخت و بررسی این عوامل می تواند كمك موثری بر بهبود فعالیت ها وتحقق اهداف سازمانی كند. از طرفی نظر به اینكه بهره وری تابعی است ازعوامل بسیار مختلف، كه این عوامل تحت تاثیر رسالت، فعالیت، عملیات و عواملی از این قبیل از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است و همچنین میزان اهمیت و تاثیر این عوامل بر بهره وری سازمان های مختلف یكسان نیست، بنابراین برای سازمان ها امكان پذیر نیست كه در تمامی زمینه ها و جنبه های تاثیر گذار وارد شوند. ضرورتا برای رسیدن به به بالاترین میزان بهره وری در ابتدا لازم است طبق معیارها و ضوابط علمی این عوامل از لحاظ اهمیت برای سازمان شناسایی و اولویت بندی شوند، آنگاه برای بهبود بهره وری، برنامه های اجرایی و  طرح های لازم تدوین شوند در زمینه عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در ایران و جهان تاكنون مطالعات زیادی انجام گرفته كه هدف واحد همه این تحقیقات رسیدن به اولویت های مشخص متناسب با هرسازمان برای ارتقا هر چه بهتر بهره وری می باشد.

از آنجائیكه بر اساس آمار دفتر امور روستایی استانداری گیلان حدود 40 درصد جمعیت استان را جمعیت روستایی تشكیل می دهد و همچنین استان گیلان دارای رتبه پنجم در بین سایر استانها از لحاظ تعداد دهستانها می باشد، لذا ضرورت توجه به دهیاریها و برنامه ریزی جهت توسعه روستا امری انكارناپذیر است. در این راستا استانداری گیلان در سال 89 نسبت به جذب 108 نفر از كارشناسان فنی دهیاریها به صورت قرارداد كار معین بدون تعهد استخدامی اقدام نمود و در نظر است جهت ارزیابی آنان و شناسایی عوامل موثر بر بهره وری  كارشناسان فنی دهیاریها و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر بهره وری آنان اقدام شود تا زمینه برای ارتقاء بهره وری و عملكرد آنان مهیا گردد.

لذا  از  مقاله تحقیقاتی كه آقایان  مصطفی الله وردی ، سیدمحمداحسان فرح آبادی  و خانم  حانیه السادات سجادی با عنوان  اولویت بندی عوامل موثر بر بهر ه وری منابع انسانی از دیدگاه مدیران میانی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان كه در سال 1388 و در فصلنامه بیمارستان ارائه شده بود به عنوان مدل استفاده نمودم.

1-3 اهمّیت و ضرورت اجرای تحقیق

به نظر تافلر عصری که در آن به سر می‌بریم دوران سلطه دانایی است (مقدس، 1386،ص29) در سطح کشورها، تحولات کنونی جهان و تجارب پیشین توسعه، نوآوری و بهره‌وری را بعنوان مناسب‌ترین محمل پیشبرد توسعه در قرن جدید تثبیت نموده است. به عبارت دیگر، رفته رفته بر سر این موضوع که ورود و یا ماندن در فهرست جهانی کشورهای تولید و عرضه کننده اندیشه، کالا و خدمات، با توجه به دو اصل پیش‌گفته، تحقق می‌یابد، اتفاق نظر همگانی پدید آمده است. در این بین بهره‌وری معیاری شناخته شده برای ارزیابی توان رقابت‌پذیری تولیدات یک نظام بشمار می‌رود. همچنین به منظور برقراری توازن بین تلاشهای اقتصادی – اجتماعی و استانداردهای زیست محیطی، یک رویکرد جامع و پویا ارایه می‌دهد(پروكوپنكو، 2003، ص 92) بسیاری از کشورها توانسته‌اند بخشی از رشد اقتصادی خود را از این طریق تامین نمایند، و بجای افزایش در مصرف نهاده‌ها و سرمایه‌گذاریهای جدید، به استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود همت گماشته‌اند. امروزه کشورها برای رشد و توسعه از رویکردی ترکیبی سود می‌برند. بدین معنی که ضمن ایجاد ظرفیتهای جدید، از ظرفیتهای موجود نیز بطور بهینه استفاده می‌کنند. برای نمونه، طی یک دوره ده ساله 60 درصد رشد اقتصادی ژاپن از افزایش بهره‌وری و 40 درصد از محل ایجاد ظرفیتهای جدید صورت گرفت. آمریکا و مالزی نیز هر یک به ترتیب 50 درصد و 5/42 درصد از رشد اقتصادی خود را از طریق بهبود بهره‌وری بدست آورده‌اند. در سطح بنگاهها نیز بلوغ اقتصاد جهانی شرکتها را برآن داشته تا تلاشهای دامنه‌داری را برای بقای خود انجام دهند. بلوغ اقتصادی از بعد تغییرات ساختاری در محیط بیرونی دو مساله اساسی را پیش‌روی بنگاهها نهاده است. نخست یافتن زمینه‌‌ها و خطوط جدیدی از تجارت و دوم افزایش رقابت بین شرکتها در مشاغل موجود. در چنین محیطی شکاف بین مشاغل موفق و ناموفق بیشتر و بیشتر می‌شود. در بسیاری از بازارها مشاغل بحران‌زده و حاشیه‌ای ناگزیر از ترک بازار و یا خارج شدن از دایره فعالیت معینی می‌شوند. اینکه آیا یک بنگاه اقتصادی از منابع موجود بطور بهینه استفاده می‌کند یا نه، از این جهت دارای اهمیت است که درجه سلامت و قدرت منطق رفتار اقتصادی بنگاه با این مولفه مورد سنجش قرار می‌گیرد (شیمیزو، 2004،ص 95).

بهره وری، استفاده موثر و كارآمد از ورودیها یا منابع برای تولید یا ارائه خروجیها است. ورودیها یا نهاده ها، منابعی (نظیر انرژی، مواد اولیه، سرمایه و نیروی كار) هستند كه برای خلق خروجی یا ستانده (كه عبارت است از كالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده) توسط یك واحد اقتصادی استفاده می شود . بهره وری برای هر كشور و سازمانی، ضروری بوده و اساس رشد اقتصادی است. طبق برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز می بایست 5/2 درصد از رشد 8 درصدی اقتصاد ، از محل ارتقای بهره وری تحقق یابد (همان،ص104).

نوسانات بهره‌وری در سطح کلان تابعی از تغییرات آن در سطوح خرد می‌باشد. به عبارتی هر اندازه که چرخه بهبود بهره‌وری در بخشها و زیربخشهای اقتصادی نهادینه شده باشد، امید به رشد یکپارچه نظام اقتصادی افزون‌تر می‌شود. بهبود بهره وری مقدور نیست، مگر با شناخت و تحلیل آن. اندازه گیری بهره وری به ما كمك می كند تا عوامل موثر در بهبود بهره وری را شناسایی كرده و دریابیم كه فرصتهای افزایش بهره وری را در كجا جستجو كنیم. اهمیت اندازه گیری بهره وری به حدی است كه براساس تجربیات به دست آمده در كشورهای صنعتی گفتــــه می شود «می توان صرفاً با برقراری و اجرای یك سیستم اندازه گیری بهره وری و حتی بدون هیچ گونه تغییری در سازمان یا سرمایه گذاری، گاهی 5 تا 10% بهره وری را افزایش داد».  نوسانات بهره‌وری در سطح کلان تابعی از تغییرات آن در سطوح خرد می‌باشد. هر اندازه که چرخه بهبود بهره‌وری در بخشها و زیربخشهای اقتصادی نهادینه شده باشد، امید به رشد یکپارچه نظام اقتصادی افزون‌تر می‌گردد. اگر هدف ما بهبود بهره‌وری است پیش از آن باید عوامل موثر بر  بهره‌وری را شناسایی کنیم. پس گام نخست در چرخه بهبود بهره‌وری، شناسایی عوامل موثر بر بهره وری و پس از آن برنامه‌ریزی، اجرا و اصلاح قرار دارد. در حقیقت سنجش این عوامل، شواهدی از نحوه ترکیب عوامل، میزان منابعی که بی هیچ تاثیری در تولید از دسترس خارج می‌شوند و البته مصرف بهینه برخی از منابع و کارآمدی و اثربخشی مدیریت ارایه می‌دهد، که نهایتا مبنای برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری قرار می‌گیرد(محبوبی، 1382، ص45).

1-4 نوع روش تحقیق

تحقیق انجام شده بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس روش پیمایشی و آزمون تحلیل عاملی میباشد.

تحقیق حاضر از این نظر كاربردی است كه نتایج آن برای گروههای مختلف برنامه ریزان و مدیران بخشهای روستائی و دستگاههای دولتی سیاستگذار قابل بهره برداری است.و از این جهت پیمایشی است كه می بایست داده ها از طریق روش میدانی جمع آوری گردد. همچنین محیط میدانی این تحقیق دهیاریهای استان گیلان میباشند كه همبستگی هدف اصلی تحقیق است تا مشخص شود كدام یك از عوامل تاثیر بیشتری بر بهره وری كارشناسان فنی دهیاریهای استان گیلان دارد.

1-5 روش جمع­آوری اطلاعات

در این تحقیق بمنظور جمع اوری اطلاعات مورد نیاز از روش میدانی استفاده شده است.و برای غنای بیشتر مبانی نظری نیز از مطالعات كتابخانه ای و مصاحبه با كارشناسان دفتر امور روستایی استانداری بهره گرفته شده است. مطالعات كتابخانه ای از جمله مطالعه كتب و نشریات داخلی و خارجی و جستجو در پایگاههای اطلاعاتی (اینترنت) و استفاده از تجارب محققین دیگر مد نظر می باشد.

محقق از مطالعات میدانی جهت جمع آوری داده و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای آزمونهای آماری استفاده كرده است.

1-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

پس از آنكه پژوهشگر روش تحقیق خود را مشخص كرد و با استفاده از ابزار مناسب داده ها و اطلاعات مورد  نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری كرد اكنون نوبت آن است با بهره گیری از تكنیكهای آماری مناسب كه با روش تحقیق ،نوع متغیرها و… سازگاری دارد ، داده های جمع اوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید.و در نهایت فرضیه ها را آزموده و تكلیف آنان را مشخص كند.و سرانجام بتواند پاسخی برای پرسشی كه تحقیق برای بدست اوردن آن بود بیاورد(خاكی،1383،ص303)

1-7 جامعه آماری و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق كلیه كارشناسان فنی دهیاریهای استان گیلان می باشند كه بر اساس آمار و اطلاعات دفتر امور روستایی استانداری گیلان تعداد108 نفر می باشند كه بر اساس آن حجم نمونه با استفاده از روش n مناسب ، 64 نفر می باشد كه از روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است.

1-8 سؤال تحقیق

سوال اصلی این تحقیق عبارت است از :” عوامل تاثیرگذار بر بهره وری كارشناسان فنی دهیاریها کدامند و میزان تاثیر هر کدام چقدر است؟”

1-9 فرضیه های تحقیق

فرضیه1: بین خصوصیات فردی و بهره وری كارشناسان فنی دهیاریها ارتباط وجود دارد.

فرضیه2: بین ساختار سازمانی و بهره وری كارشناسان فنی دهیاریها ارتباط وجود دارد.

فرضیه3: بین سبك مدیریت  و بهره وری كارشناسان فنی دهیاریها ارتباط وجود دارد.

فرضیه4: بین سیستم پاداش و بهره وری كارشناسان فنی دهیاریها ارتباط وجود دارد.

1-10 اهداف تحقیق

1-10-1 هدف اصلی

تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر بهره وری كارشناسان فنی دهیاریهای استان گیلان می باشد.

1-10-2 هدف فرعی

اولویت بندی عوامل شناسایی شده و ارائه مدل

1-11 محدوده زمانی و مکانی تحقیق و موضوعی

قلمرو مکانی این تحقیق دهیاریهای استان گیلان می باشد.و قلمرو زمانی تحقیق به لحاظ عملیات اجرایی از نیمه نخست سال1391 می باشد.و قلمرو موضوعی آن در حوزه بهره وری و منابع انسانی
می باشد.

1-12 محدودیت­های تحقیق

از انجائیكه پست سازمانی كارشناسان فنی اندك زمانی است كه در  ساختار اداری دهیاریها شكل گرفته است تجربه كم این كارشناسان یكی باز موانع این تحقیق می باشد.

چون انتخاب گزینه های سوالات پرسشنامه به قضاوت افراد بستگی دارد تمایلات و تعصبات آنان ممكن است بر نتایج تحقیق تاثیر بگذارد.

همچنین  نو بودن موضوع بهره وری در در بخش خدمات عمومی و تحقیقات اندكی كه در بخش روستایی صورت گرفته است شناسایی عوامل را با مشكل روبرو می نماید.

1-13 تعریف عملیاتی واژه­ها

در این تحقیق واژه ها و اصطلاحاتی بكار برده شده است كه مفهوم آنها بدین ترتیب است:

دهستان:كوچكترین واحد تقسیمات كشوری است كه دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوست چند روستا،مكان،مزرعه همجوار تشكیل می شود كه از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امكان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبكه واحدی را فراهم می نماید.(مجموعه قوانین و مقررات ده و دهیاری،1388،ص18)

بهره وری : انجام كار درست به روش درست است (پیتر دراكر).با در نظر گرفتن عواملی مانند زمان، هزینه، روشهای انجام كار و نسبت خروجیها به ورودیهای سیستم.

خصوصیات فردی: ترکیبی از اعمال و افکار، هیجانات و انگیزش های فرد(آقا یوسفی،1380)

ساختار سازمانی: ارتباط بین اركان اصلی سازمان و هماهنگی بین فعالیتهای آن و بیان ارتباطات درون سازمانی از نظر گزارش دهی و گزارش گیری، از وظایف ساختار سازمانی است. ( دفت،1991،210)

سبك مدیریت: میزان توجه مدیر به روابط انسانی و ضابطه مداری را سبك مدیریت می گویند.وبه دوسبك مدیریت رابطه مدار  و سبك مدیریت وظیفه مدار تقسیم میگردد .

پاداش : عبارتست از«پیامدهای ارزشمند مثبت کار برای افراد (شرمرهرن 1993) پاداش ارائه یک پیامد خوشایند برای انجام رفتاری مطلوب از فرد به منظور افزایش احتمال تکرار است. (هلریگل، و دیگران 1995)

تعداد صفحه :174

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد رشته مدیریت :تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی روش حادثه سنجی با تمرکز بر اعلام اخبار مربوط به DPS و EPS