دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی

عنوان :  بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دانشکده مدیریت

گروه مدیریت بازرگانی

 پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد  (M.A)

رشته مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی

 عنوان:

بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی و میزان سودآوری شرکتها  (مطالعه موردی: شرکتهای تعاونی شهر اصفهان)

 استاد راهنما:

دکتر علی اخوان

 اساتید مشاور:

دکتر تقی آقاحسینی

دکتر محمدعلی غضنفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- شرح و بیان مساله پژوهشی ………………………………………………………………………………….. 3

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش …………………………………………………………………………………… 4

1-4- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5- فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 6

1-6- كاربرد نتایج پژوهش …………………………………………………………………………………………… 6

1-7- تعریف مفهومی واژه های پژوهش ………………………………………………………………………….. 7

1-8- تعریف عملیاتی واژه های پژوهش ………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم

2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2- کارآفرینی …………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2-1- تاریخچه کارآفرینی …………………………………………………………………………………………. 11

2-2-2- تعاریف و مفاهیم کارآفرینی ………………………………………………………………………………. 12

2-2-3- توسعه کارآفرینی …………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-4- کارآفرینی در مقابل مدیریت ………………………………………………………………………………. 16

2-2-5-  کارآفرینی از دیدگاه مکاتب اقتصادی ………………………………………………………………….. 17

2-2-6- کارآفرینی از دیدگاه روانشناختی …………………………………………………………………………. 18

2-2-7- کارآفرینی از دیدگاه جامعه شناسان ……………………………………………………………………… 19

2-2-8- کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت ……………………………………………………………….. 20

2-2-9- عوامل مؤثر بر کارآفرینی …………………………………………………………………………………… 23

2-2-10- انواع کارآفرینی …………………………………………………………………………………………….. 24

2-2-11- نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی…………………………………………………………………….. 27

2-2-12- کارآفرینی شرکتی ………………………………………………………………………………………….. 28

2-2-13-  آموزش کارآفرینی ………………………………………………………………………………………… 29

2-2-14- نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی ………………………………………………………………….. 30

2-2-15- ویژگی سازمان کارآفرین …………………………………………………………………………………. 31

2-3- گرایش به کارآفرینی ……………………………………………………………………………………………. 32

2-3-1- ابعاد گرایش به کارآفرینی…………………………………………………………………………………… 36

2-4 گرایش به کارآفرینی در تعاونی ها……………………………………………………………………………. 52

2-4-1- تعاونی ها در ایران…………………………………………………………………………………………… 52

2-4-2- عملکرد کسب و کار ……………………………………………………………………………………….. 53

2-4-3- عملکرد کسب و کار وROE  …………………………………………………………………………… 54

2-5- مطالعات پیشین ………………………………………………………………………………………………….. 56

2-5-1- مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………. 56

2-5-2- مطالعات خارجی ……………………………………………………………………………………………. 58

فصل سوم

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 61

3-2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 62

3-3- متغیرها و چارچوب مفهومی پژوهش……………………………………………………………………….. 62

3-3-1- متغیر پیش بین ……………………………………………………………………………………………….. 62

3-3-2- متغیر ملاک ……………………………………………………………………………………………………. 62

3-3-3- چارچوب مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………… 63

3-4- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………… 63

3-5- روش و طرح نمونه گیری …………………………………………………………………………………….. 64

3-6- ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات ……………………………………………………………………….. 64

3-7- روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………… 66

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری مورد استفاده …………………………………….. 66

3-8-1- آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………….. 67

3-8-2- آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………. 67

3-8-2-1- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (K-S)……………………………………………………………… 67

3-8-2-2- آزمون ضریب همبستگی پیرسون …………………………………………………………………….. 67

3-8-2-3- آزمون رگرسیون خطی ………………………………………………………………………………….. 68

3-8-2-4- آزمون t تک نمونه­ای ……………………………………………………………………………………. 68

3-8-2-5-  آزمون برابری واریانس­ها (لوین)……………………………………………………………………… 68

3-8-2-6- آزمون برابری میانگین دو جامعه مستقل (t-test)………………………………………………….. 68

3-8-2-7- آزمون تحلیل واریانس تک عاملی (آنوا) ……………………………………………………………. 68

3-8-2-8- آزمون LSD از چند جامعه مستقل با میانگین نامساوی ………………………………………….. 68

3-8-2-9- آزمون کای- دو ………………………………………………………………………………………….. 69

3-9 خلاصه……………………………………………………………………………………………………………….. 69

فصل چهارم

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 70

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها …………………………………………………………………………….. 71

4-2-1- جنسیت ………………………………………………………………………………………………………… 71

4-2-2- سطح تحصیلات …………………………………………………………………………………………….. 72

4-2-3- سابقه کار ………………………………………………………………………………………………………. 73

4-2-4- سن ……………………………………………………………………………………………………………… 74

4-2-5- تمایل به راه اندازی کسب و کار جدید …………………………………………………………………. 75

4-2-6- میانگین نمرات ابعاد کارآفرینی فردی …………………………………………………………………… 76

4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها …………………………………………………………………………….. 77

4-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع جامعه آماری ………………………………………………………………….. 77

4-3-2- آزمون فرضیات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون …………………………………………….. 77

4-3-2-1- آزمون فرصیه فرعی اول ………………………………………………………………………………… 77

4-3-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم  ………………………………………………………………………………. 78

4-3-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………….. 78

4-3-2-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم …………………………………………………………………………….. 79

4-3-2-5- آزمون فرضیه فرعی پنجم  …………………………………………………………………………….. 79

4-3-2-6- آزمون فرضیه فرعی ششم ……………………………………………………………………………… 90

4-3-2-7- آزمون فرضیه فرعی هفتم ………………………………………………………………………………. 80

4-3-2-8- آزمون فرضیه فرعی هشتم ……………………………………………………………………………… 81

4-3-2-9- آزمون فرضیه اصلی  …………………………………………………………………………………….. 81

4-3-3- آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی ساده …………………………………………………… 82

4-3-3-1- مفروضات رگرسیون خطی …………………………………………………………………………….. 82

4-3-4- آزمون رگرسیون چندگانه گام به گام …………………………………………………………………….. 83

4-3-4-1- مفروضات رگرسیون چندگانه  ………………………………………………………………………… 83

4-3-4-2- رگرسیون چندگانه گام به گام ………………………………………………………………………….. 85

4-3-5- سایر یافته ها ………………………………………………………………………………………………….. 86

4-3-5-1- آزمون t تک نمونه­ای ……………………………………………………………………………………. 86

4-3-5-2- بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت …………………………………………………. 87

4-3-5-3- بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سطح تحصیلات ………………………………………. 88

4-3-5-4- بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سابقه کاری …………………………………………….. 91

4-3-5-5- بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سن ………………………………………………………. 91

4-3-5-6- بررسی دارا بودن توزیع یکنواخت متغیرهای جمعیت شناختی …………………………………. 93

4-4 خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………. 93

فصل پنجم

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 94

5-2- خلاصه­ی فصول قبل …………………………………………………………………………………………… 95

5-3- نتایج حاصل از یافته های تحقیق……………………………………………………………………………… 95

5-3-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………. 95

5-3-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………. 96

5-3-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………… 96

5-3-4- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم ………………………………………………………………………… 96

5-3-5- نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم ………………………………………………………………………….. 96

5-3-6-  نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم …………………………………………………………………………. 97

5-3-7- نتیجه آزمون فرضیه فرعی هفتم …………………………………………………………………………… 97

5-3-8- نتیجه آزمون فرضیه فرعی هشتم …………………………………………………………………………. 97

5-3-9- نتیجه آزمون فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………. 97

5-3-10- نتایج حاصل از سایر یافته های پژوهش ……………………………………………………………… 98

5-3-11- بحث و بررسی نتایج حاصله ……………………………………………………………………………. 98

5-4- پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش ……………………………………………………………………. 100

5-5- موانع و محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………. 100

5-6- پیشنهاد به سایر محققان ……………………………………………………………………………………….. 101

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………. 102

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………….. 130

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………… 132

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………….. 136

چکیده

با توجه به شتاب روز افزون تغییرات و رقابت در دنیای اقتصاد، مدیران بایستی دارای قابلیتهای مختلفی باشند تا بتوانند سازمان خود را از گرداب مشکلات رهایی بخشند. یکی از این قابلیتها، کارآفرینی فردی آنهاست. در واقع مدیران کارآفرین می توانند با استفاده از ویژگیهای خود راه حل مسائل پیش روی خود را بدست آورند و با اخذ تصمیمات مهم و چالش برانگیز راه را برای پیشبرد اهداف سازمان هموار سازند. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل کارآفرینی فردی در بین اعضای هئیت مدیره و میزان تاثیر آنها بر سودآوری شرکت با توجه به شاخص بازده حقوق صاحبان سهام
می باشد.

پژوهش حاضر بر حسب روش توصیفی- پیمایشی و نوع پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی است. متغیرهای پیش بین پژوهش شامل ریسک پذیری متعادل، کانون کنترل درونی، نیاز به موفقیت، سلاست فکری، عملگرایی، تحمل ابهام، رویاپردازی و چالش طلبی است و متغیر ملاک میزان بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. جامعه آماری پژوهش اعضای هئیت مدیره شرکتهی تعاونی فعال شهر اصفهان می باشد و نمونه گیری با استفاده از شیوه تصادفی انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد شده توسط کردنانیج و همکاران متشکل از 95 سوال می باشد که با استفاده از ضریب  آلفای کرنباخ پایایی آن 782/0 تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل های آماری از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، t تک نمونه ای و تحلیل واریانس استفاده شده است.

نتایج پژوهش نشان داد که از میان 8 عامل کارآفرینی فردی، عوامل کانون کنترل درونی، نیاز به موفقیت، عملگرایی، رویاپردازی و چالش طلبی دارای رابطه معناداری با افزایش بازده حقوق صاحبان سهام دارند. با استفاده از از آزمون t تک نمونه ای مشخص شد که در سطح اطمینان 95% تمامی ابعاد کارآفرینی بجز بعد تحمل ابهام در جامعه آماری دارای میانگینی بالاتر از حد متوسط رادر بین مدیران دارا می باشند. همچنین با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس، جامعه از نظر جنسیت و سطح تحصیلات در بعد توفیق طلبی و بر اساس سن در بعد تحمل ابهام دارای تفاوت معناداری در بین اعضای خود می باشد. همچنین بر اساس سابقه کار تفاوت معناداری در هیچ یک از ابعاد کارآفرینی مشاهده نشد.

کلمات کلیدی: کارآفرینی فردی، بازده حقوق صاحبان سهام، شرکت تعاونی

1-1- مقدمه

امروزه كارآفرینی نیروی محركه اصلی در توسعه اقتصادی و از مشخصه های یك اقتصاد سالم است (دراکر[1]، 1995). كارآفرینی در حال حاضر مؤثرترین روش برقراری ارتباط بین علم و بازار است (فیض بخش،1384). كارآفرینی از كارآمدترین روشهای تغییر عملیات و سبك مدیریتی است، كه طی آن، حركت از عملیات “دیوان سالار” به نگرش، فرهنگ و مدیریت كارآفرینانه تبدیل می شود. مدیران كارآفرین نقش بسیار مهمی در تغییر و رشد اقتصادی دارند. حال آنكه دیوان سالارها موجب ركود اقتصادی و نزول سازمانی می شوند؛ این موضوع واقعیتی جهانی و عام است (مقیمی، 1384).

به طور كلی مدیران به  عنوان مهمترین عامل سازمانهای صنعتی، چهار نقش عمده دارند:نقش تولیدی، نقش مدیریتی،نقش تلفیقی، نقش کارآفرینی. از نقش كارآفرینی به عنوان موتور حركت توسعه­ی اقتصادی یاد می شود. كارآفرینی در واقع عامل اصلی ایجاد خلاقیت و نوآوری است. اكثر كشورهای توسعه یافته، در حال انتقال از حالت اداری یا دیوان سالار به وضعیت كارآفرینی هستند. تحقیقات نشان می دهد كه كارآفرینان به ویژه در ایجاد واحدهای اقتصادی كوچك و متوسط كه منجر به اشتغالزایی بالایی می شود، نقش كلیدی دارند (احمدپور داریانی، 1386). همچنین تجارب فراوانی از کشورهای توسعه یافته نشان می دهد بخش عظیمی از دستاوردهایی توسعه اقتصادی مرهون توسعه کارآفرینی به ویژه از طریق ایجاد کسب و کارهای کوچک با ماهیت گروهی و تعاونی بوده است (وزارت تعاون، 1384).

سازمانهای تعاونی امروزی به مدیرانی نیازمند است كه تمایل دارند با هنجارهای موجود چالش كنند و برای آنها قابل قبول نیست كه كارها به روش همیشگی انجام شود. این مدیران باید افرادی باشند كه مسؤولیت اقداماتشان را بپذیرند. در واقع مدیران كارآفرین تعاونیها به ناآرامیها و عدم اطمینان محیطی واكنش نشان داده و تلاش میكنند تا یك موقعیت راهبردی قوی ایجاد كنند، هر چند كه ماهیت موقتی داشته باشند؛ آنها همچنین با ابتكارات فعالانه­ی خود، باعث ایجاد عدم اطمینان محیطی در دیگر سازمانها میشوند و با تغییر و بهبود موقعیت موجود، فرصتهای جدیدی را ایجاد می­كنند؛ آنها زودتر از رقبای خود در پی دستیابی به فرصتهای جدید بوده و در مقابل تهدیدات بالقوه، مترصد و هوشیار هستند (مقیمی، 1384).

1-2- شرح و بیان مساله پژوهشی

زمان زیادی نیست که کلمات کارآفرین و کارآفرینی در رسانه های مختلف تکرار می شود و هرکس با سلیقه خود آن را به مدیران، افراد موفق، سرمایه داران و… نسبت می دهد. هر چند هر کدام از این افراد ممکن است کارآفرین باشند ولی هیچ کدام مصداق کاملی برای این مفهوم نیستند. به راستی کارآفرین کیست؟

کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازمان دهی کند (احمدپور داریانی،1386). در اواسط قرن بیستم نظریه کارآفرین نوآور توسط شومپیتر[2] پایه ریزی شد، مطابق این نظریه:

“وظیفه کارآفرین عبارتست از اصلاح و متحول ساختن الگوی تولید با بهره برداری از یک اختراع یا به طور عمومی تر یک امکان فنی امتحان نشده برای تولید یک کالای جدید، بازگشایی منابع جدید برای دسترسی به مواد یا یک بازار جدید برای محصولات به وسیله تجدید سازماندهی یک صنعت جدید می باشد” (هیزرک و پیترز[3]، 2002،120).

کارآفرینی یک ویژگی شخصیتی است و این ویژگی شخصیتی در کنار عمل گرایی، روحیه تیمی و امکانات محیطی باعث بوجود آمدن یک فاکتور رفتاری قابل سنجش به نام میزان کارآفرینی می شود و علی القاعده وقتی چند فرد کارآفرین(طبق قانون تعاونی های هفت نفره) در کنار یکدیگر به تاسیس یک شرکت تعاونی اقدام نمایند انتظار می رود روند رشد شرکت و تولید محصول و بدست آوردن سود در آن شرکت بالا باشد.

در این تحقیق با سنجش هشت ویژگی شخصیتی (کردنائیچ و همکاران،1386) برای افراد هئیت مدیره شرکتهای تعاونی به میزان کارآفرینی آنها پی برده و برای کل هیئت مدیره یک میزان کارآفرینی استخراج کرده و از آن به عنوان متغیر پیش بین استفاده خواهد شد.

از طرف دیگر هدف ذاتی شرکتها (و شرکتهای تعاونی) طبق نظریه کاهش هزینه مبادله، فروش محصولات و خدمات و کسب سود می باشد و میزان سودآوری آنها را می توان با فاکتورهای مختلفی سنجید. نسبتهای سودآوری، به ارزیابی کلی عملکرد شرکت و سودآوری شرکتها می پردازد. از جمله نسبتهای سودآوری می توان به بازده سرمایه گذاری و بازده حقوق صاحبان سهام اشاره کرد. بازده حقوق صاحبان سهام را به عنوان متغیر ملاک استفاده شده است.

بنابراین در این تحقیق سعی شده به بررسی میزان کارآفرینی و سودآوری هر یک از شرکتهای تعاونی سطح شهر اصفهان پرداخته شود و در نهایت رابطه همبستگی بین این دو متغیر مورد آزمون قرار گیرد.

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش

به دلیل نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی، بسیاری از دولتها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تلاش می کنند با حداکثر امکانات و بهره برداری از دستاوردهای تحقیقاتی، شمار هر چه بیشتری از جامعه را که دارای ویژگی های کارآفرینی هستند به آموزش در جهت کارآفرینی و فعالیتهای کارآفرینانه تشویق و هدایت کنند. در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان که با مسایل و نارسایی های مهمی نظیر فرار مغزها، بیکاری یا کم کاری به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه ها و نیروی انسانی متخصص، کاهش سرمایه گذاری دولت، عدم تحرک و رشد اقتصادی کافی روبروست، پرورش و آموزش کارآفرینان از اهمیت مضاعفی برخوردار است. از جمله اقداماتی که مدیران و برنامه ریزان کارآفرینی برای بالا بردن توان ریسک و در نتیجه بهبود افزایش قدرت اقتصادی افراد و جامعه بایستی انجام دهند تشویق به ورود افراد برای تشکیل شرکتهای تعاونی بخصوص تولیدی و دانش بنیان است که هم می تواند فارغ التحصیلان دانشگاهی را برای پیاده سازی و عملیاتی نمودن تئوریهایی که در اذهان آنها می گذرد کمک نماید و هم می تواندبه اشتغال پایدار برای نسل جوان کشور که دغدغه اصلی کنونی مملکت است سامان دهد.

با توجه به جایگاه خطیر بخش تعاون در کشور در ایجاد فرصتهای مناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط در سرتاسر کشور به نظر می رسد. این بخش در موقعیتی قرار گرفته است که می تواند از طریق آموزشها و مهارتهای کارآفرینی نقش اساسی در اشتغال زایی و فراهم آوردن بسترهای خود کفایی را در کشور داشته باشد و از سوی دیگر در تعاونیهای کارآفرین بیشتر ساختار شبکه ای است و به جای فرایندهای عمودی، فرایندهای افقی در آن جاری می باشد. با کم شدن سلسله مراتب و برداشتن مرزها، روابط بیشتر بر مبنای مشارکت و درک متقابل شکل می گیرد. بنابراین کارکنان به تدریج
می آموزند که چگونه در مواضع برابر با یکدیگر همکاری و مشارکت کنند و این همکاری را به سوی یک موقعیت برد- برد سوق دهند.

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین رابطه کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین رابطه توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین رابطه کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین رابطه خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین رابطه تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین رابطه سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین رابطه رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین رابطه عمل گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین رابطه چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

تعداد صفحه :152

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی Next Entries پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی