دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف كنندگان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت بازرگانی

گرایش : بازاریابی

عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف كنندگان

دانشکده آزاد، واحد نراق

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی -گرایش مدیریت بازاریابی

عنوان

شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف كنندگان

(مطالعه موردی : مصرف کنندگان خودرو در استان قم)

استاد راهنما

دكترامیرحمزه مهرابی

استاد مشاور

دکتر حسن تلاشان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات  تحقیق

1-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق  ………………………………………………………………………………………………….  4

1-5- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4- سئوال های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….5

1-6- فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-7- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….6

1-8- مدل تحلیلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………7

1-9- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-9-1- قلمروموضوعی……………………………………………………………………………………………………………….7

1-9-2 –  قلمرو مكانی…………………………………………………………………………………………………………………7

1-9-3 – قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………..7

1-10- تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق ……………………………………………………………………8

فصل دوم : مبانی نظری

2-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………….  10

2-2- ملی گرایی مصرفی………………………………………………………………………………………………………….  11

2-2- 1- مفهوم ملی گرایی (ناسیونالیسم)……………………………………………………………………………………….11

2-2- 2- سابقه ملی گرایی…………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2- 3- ملی گرایی در ایران……………………………………………………………………………………………………… 14

2-2- 4- ملی گرایی اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….. 16

2-2- 5- ارتباط بین ملی گرایی و بازاریابی: مفهوم ملی گرایی مصرفی…………………………………………………18

2-2- 6- اثرات كشور مبدأ (COO)………………………………………………………………………………………………21

2-2- 7- اثر كشور مبدأ در كشور های درحال توسعه……………………………………………………………………….23

2-2- 8- رابطه اثر كشور مبدأ و ملی گرایی مصرفی………………………………………………………………………… 24

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

2-2- 9- نام تجاری و تأثیر آن بر ملی گرایی مصرفی……………………………………………………………………….25

2-2- 10- سطح آسیب پذیری نام های تجاری خارجی از ملی گرایی مصرفی………………………………………27

2-2- 11- الگوی پردازش اطلاعات مصرف كنندگان ملی گرا………………………………………………………….31

2-2- 12- جهانی شدن و تاثیر آن بر ملی گرایی……………………………………………………………………………..33

2-2- 13- انگیزه های ملی گرایی مصرفی در عصر جهانی شدن…………………………………………………………36

2-2- 14- خصومت گرایی مصرفی………………………………………………………………………………………………37

2-3- عوامل تأثیر گذار بر ملی گرایی مصرفی…………………………………………………………………………………41

2-3-1- محیط اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………..42

2-3-2- محیط سیاسی……………………………………………………………………………………………………………….43

2-3-3-  متغیرهای جمعیت شناختی………………………………………………………………………………………………45

2-3-3- 1- سن………………………………………………………………………………………………………………………..46

2-3-3- 2-جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………46

2-3-3- 3- سطح تحصیلات………………………………………………………………………………………………………47

2-3-3- 4- درآمد………………………………………………………………………………………………………………….. 47

2-3-3- 5- قومیت و نژاد…………………………………………………………………………………………………………. 47

2-3-3- 6- طبقه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………48

2-3-4-  عوامل اجتماعی – روانشناختی………………………………………………………………………………………. 49

2-3-4- 1- پذیرش فرهنگی………………………………………………………………………………………………………50

2-3-4-2-جهان گرایی(جهان اندیشی)………………………………………………………………………………………..51

2-3-4- 3- وطن پرستی…………………………………………………………………………………………………………….52

2-3-4- 4- تهدید اقتصادی ادارك شده……………………………………………………………………………………….53

2-3-4- 5- سنت گرایی (محافظه كاری )……………………………………………………………………………………..54

2-3-4- 6- جمع گرایی  فردگرایی…………………………………………………………………………………………….. 55

2-3-4- 7- مادی گرایی…………………………………………………………………………………………………………….56

2-3-4-8- جزمیت اندیشی…………………………………………………………………………………………………………56

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

2-3-4- 9- تجمل گرایی مصرفی………………………………………………………………………………………………..57

2-3-4-10- ارزش ها………………………………………………………………………………………………………………..59

2-3-4-11- سبك زندگی………………………………………………………………………………………………………….60

2-4-پیامدهای ملی گرایی مصرفی……………………………………………………………………………………………….62

2-4- 1- پیامد های نهایی……………………………………………………………………………………………………………62

2- پیامد های میانجی………………………………………………………………………………………………………………….63

-5- عوامل تعدیل كننده شدت ملی گرایی مصرفی………………………………………………………………………….65

2-5- 1- ضرورت ادارك شده محصول………………………………………………………………………………………..66

2-5- 2- تشابه با كشور مبدأ محصول…………………………………………………………………………………………….66

2-5- 3- ویژگی های طبقه محصول………………………………………………………………………………………………68

2-6 – استراتژی های بازاریابی در ارتباط با ملی گرایی مصرفی…………………………………………………………..69

2-7- مقیاس اندازه گیری ملی گرایی مصرفی(CETSCALE )……………………………………………………………71

2-8- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….75

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………… 80

3-2-  روش تحقیق  …………………………………………………………………………………………………. ………………80

3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….80

3-4- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..81

3-5 – متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….82

3-6- روشهای جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………..82

3-7- ابزار سنجش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………83

3- 8 – نحوه امتیاز بندی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………84

3- 9 –  روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………85

3-10- تعیین پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………….85

3-11- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..86

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

4-2- آمار توصیفی  …………………………………………………………………………………………………………………..90

4-2-1- جنسیت  ………………………………………………………………………………………………………………………90

4-2-2- تحصیلات  ………………………………………………………………………………………………………………….91

4-2-3-  سن…………………………………………………………………………………………………………………………….92

4-2-4- وضعیت تأهل و تجرد……………………………………………………………………………………………………..93

4-2-5- درآمد ماهیانه………………………………………………………………………………………………………………..94

4-2-6- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….95

4-3- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده‌ها……………………………………………………………………………………95

4-3-1- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف……………………………………………………………………………………….95

4-3-2- آزمون رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………96

4-3-3- آزمون  همیستگی فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………..102

4-3-2-1- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………….102

4-3-2-2- فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………….. 103

4-3-2-3- فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………104

4-3-2-4- فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………105

4-3-2-5- فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………..106

4-3-2-6- فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………….107

4-4- سایر یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..109

4-4-1-آزمون   T  دو جامعه مستقل و  U من- ویتنی……………………………………………………………………..109

4-4-2- آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………………………….119

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتایج حاصل از یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………….122

5-1-1- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی…………………………………………………………………………..  122

5-1-2- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف…………………………………………….123

5-1-3- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق    ……………………………………………………. 123

5-1-3-1- نتایج حاصل از فرضیه اول………………………………………………………………………………………… 123

5-1-3-2- نتایج حاصل از فرضیه دوم………………………………………………………………………………………… 124

5-1-3-3- نتایج حاصل از فرضیه سوم……………………………………………………………………………………….. 124

5-1-3-4- نتایج حاصل از فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………..125

5-1-3-5- نتایج حاصل از فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………….126

5-1-3-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………127

5-1-4- نتایج آزمون رگرسیون ………………………………………………………………………………………………..128

5-1-4- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون های T دو جامعه مستقل و Uمن- ویتنی………………………..129

5-1-5-  بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون فریدمن………………………………………………………………… 130

5-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………130

5-2-1- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق…………………………………………………131

5-2-1-1- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه اول………………………………………………………………131

5-2-1-2- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه دوم…………………………………………………………….. 131

5-2-1-3- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه سوم……………………………………………………………..131

5-2-1-4- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه چهارم…………………………………………………………..131

5-2-1-5- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه پنجم…………………………………………………………….132

5-2-1-6- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه اصلی………………………………………………………….. 132

5-3- ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………133

5-4- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ….133

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………. .135

پیوست: پرسشنامه ها……………………………………………………………………………………………………………… …153

چکیده

تحقیق حاضر تحت عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف كنندگان خودرو در استان قم انجام گرفته است . هدف از انجام آن، شناسایی عوامل اجتماعی روانشناختی ملی گرایی مصرفی و مشخص کردن رابطه این عوامل  با  ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف كنندگان خودرو می باشد. به منظور سنجش ملی گرایی مصرفی ازمقیاس CETSCALE ( شیمپ و شارما،1987) و همچنین پرسشنامه حسین زاده سادیانی (1386) استفاده گردید.

روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از شاخه همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. از ابزار پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده شد. از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای دسترسی به اعضای نمونه استفاده بعمل آمد.

بر اساس نتایج آزمون رگرسیون مؤلفه های « وطن پرستی»، « پذیرش فرهنگی »، « جهان گرایی »، « تجمل گرایی »و « تهدید ادراك شده اقتصادی »  بر «ملی گرایی مصرفی » تاثیر دارند .

از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی بین عوامل اجتماعی روانشناختی ملی گرایی مصرفی با ملی گرایی مصرفی بود. در سطح اطمینان 95 درصد، فرضیه اصلی و هر 5 فرضیه ، تأیید شدند. مؤلفه وطن پرستی، جهان گرایی و تهدید ادراك شده اقتصادی دارای همبستگی مثبت و مولفه پذیرش فرهنگی و تجمل گرایی دارای همبستگی منفی هستند.

واژگان کلیدی :

ملی گرایی مصرفی ، وطن پرستی، جهان گرایی ،تهدید ادراك شده اقتصادی ، پذیرش فرهنگی، تجمل گرایی ، مصرف كنندگان خودرو استان قم

1-1- مقدمه

از آنجایی كه مصرف كالاهای داخلی هر كشوری نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه صنایع داخلی آن كشور داشته و بر متغیرهای كلان اقتصادی نیز تأثیر گذار می باشد ، حمایت از تولید و مصرف كالاهای داخلی همواره در اولویت سیاست گذاری های اقتصادی و بازرگانی كشور قرار داشته است . در زمینه حمایت از مصرف كالاهای داخلی، اقداماتی نظیر تشویق هموطنان به مصرف كالای داخلی، اعمال تعرفه بر كالاهای وارداتی و ملزم نمودن سازمان های دولتی به تأمین مایحتاج خود از تولیدات داخلی در چند سال اخیر رواج یافته است.

1-2- بیان مسأله

یكی از مباحث مطرح در اقتصاد و بازرگانی « ملی گرایی » می باشد و به نظر می رسد كه مردم ایران از گرایشات ملی گرایانه و متعاقبا  « ملی گرایی مصرفی » بالایی برخوردارند و این گرایشات ملی گرایانه می تواند به عنوان مزیت رقابتی برای محصولات داخلی در برابر محصولات خارجی بشمار آید.

اما علی رغم ترغیب به مصرف كالاهای داخلی و حمایت از تولیدات داخلی به طرق مختلف مانند محدود نمودن ورود كالاهای خارجی و طرح موضوعاتی مانند محصول ملی (بعنوان مثال خودرو ملی )، گرایش زیادی به كالاهای و خارجی حتی تأمین آنها بصورت قاچاق مشاهده می گردد. بنابراین آگاهی از میزان ملی گرایی مصرفی و سنجش آن بصورت علمی ضروری به نظر می رسد.

لذا در این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان قمی بعنوان یکی از شهرهای ایران و تعیین متغیرهای تاثیر گذار بر این گرایش و نیز تأثیر این گرایش بر ارزیابی محصولات داخلی و خارجی می باشیم تا با آگاهی از میزان تمایل مصرف كنندگان به چشم پوشی از مطلوبیت مصرف كالاهای خارجی به خاطر گرایشات ملی گرایانه ، دولت در برنامه ریزی های خود جهت حمایت از تولیدات داخل ، مبارزه با كالاهای قاچاق ، نظارت بر واردات و حتی در صورت تحریم تجاری ایران از جانب سایر كشورها،  تاثیر این عامل را مد نظر داشته باشد و تولید كنندگان ایرانی نیز از میزان حمایت مصرف كنندگان ایرانی از كالاهای داخلی و بعبارت دیگر مزیت داخلی بودن محصولات تولیدی خود نسبت به محصولات رقبای خارجی خود آگاهی داشته و در برنامه ریزی های خود لحاظ نمایند.

این تحقیق در نظر دارد میزان ملی گرایی مصرفی در میان مصرف كنندگان استان قم را اندازه گیری نموده و تأثیر متغیر های اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی و درنهایت تأثیر ملی گرا یی مصرفی بر ارزیابی كالاهای داخلی و خارجی در طبقات مختلف كالایی را مورد بررسی قرار دهد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 • رشد و توسعه اقتصادی هر كشوری منوط به افزایش تولید و آن نیز به نوبه خود به زنجیره مصرف مربوط است . بر این اساس بازار مصرف هر كشوری می تواند نقش موثری در ارتقای تولید آن كشور ایفا نماید . بدین منظور آگاهی از میزان تمایل به مصرف كالاهای داخلی و شناسایی عوامل افزاینده و یا كاهنده این تمایل می تواند برای بنگاههای داخلی در رقابت با شركتهای بین المللی بسیار موثر باشد تا بتوانند از این تمایل به عنوان مزیتی رقابتی در بازار كشور ایران به نفع خود استفاده نمایند.
 • با مطرح شدن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و آزاد سازی واردات كالاهای خارجی، شركتهای ایرانی می توانند با آگاهی از میزان ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان ایرانی ، به تولید كالاهایی كه ملی گرایی مصرفی بیشتری نسبت به آنها وج ود دارد ، اقدام نموده و خود را برای رقابت تنگاتنگ با كالاهای خارجی در حوزه هایی كه گرایش ملی گرایانه كمتری وجود دارد، آماده نمایند.
 • با مشخص شدن میزان ملی گرایی مصرفی و میزان تمایل و یا عدم تمایل به محصولاتی كه با نام ملی عرضه می شوند، دولت در سیاستگذاری های خود در زمینه حمایت و یا عدم حمایت از این محصولات بهتر می تواند تصمیم گیری نماید.
 • با تحریم تجاری ایران در محافل سیاسی و اقتصادی  و نیز در هنگام تحریم مصرف كالاهای خارجی و یا تعلیق روابط تجاری با برخی از كشورها كه هرازگاهی بدنبال بروز تنش های سیاسی و یا مذهبی از طرف ایران اعمال می گردد ، آگاهی از میزان تمایل و رضایت مصرف كنندگان از این تحریم ها و چشم پوشی آنها از مطلوبیت كالاهای خارجی و اعمال آنها در تصمیم گیری های سیاسی ضروری به نظر می رسد.
 • طبق بیانات مقام معظم رهبری که سال گذشته را به نام سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیان نمودند ، با استفاده از تمایلات ملی گرایانه مصرفی و افزایش آنها می توان از این عامل در جهت كاهش قاچاق كالا به كشور استفاده نمود.

1-4- اهداف تحقیق

 • هدف اصلی

شناسایی رابطه بین عوامل اجتماعی روانشناختی و ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم

 • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیرتهدید ادراك شده اقتصادی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم

1-5- سئوال های تحقیق

 • سئوال اصلی تحقیق

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

 • سئوال های فرعی تحقیق

وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

تهدید ادراك شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

1-6- فرضیه های تحقیق

 • فرضیه اصلی تحقیق

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است.

 • فرضیه های فرعی تحقیق

وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است.

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است.

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است.

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است.

تهدید ادراك شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف كنندگان خودرو در استان قم موثر است.

1-7- متغیرهای تحقیق

متغیرهای تحقیق عبارتند از:

متغیر مورد بررسی مولفه ی مورد بررسی
متغیر مستقل

(عوامل اجتماعی روانشناختی)

وطن پرستی
پذیرش فرهنگی
جهان گرایی
تجمل گرایی
تهدید ادراك شده اقتصادی
متغیروابسته

(ملی گرایی مصرفی)

ملی گرایی مصرفی

جدول1-1: متغیرهای تحقیق

1-8- مدل تحلیلی تحقیق

شکل 1-1: مدل تحلیلی تحقیق

1-9- قلمرو تحقیق

1-9-1 –  قلمرو موضوعی

آنچه که در این تحقیق به عنوان محور اصلی مطرح است، شناسایی عوامل اجتماعی روانشناختی مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف كنندگان است . بر این اساس ، مباحث مربوط به ملی گرایی مصرفی و عوامل اجتماعی روانشناختی موثر آن شامل وطن پرستی ، پذیرش فرهنگی ، جهان گرایی ،تجمل گرایی ،تهدید ادراك شده اقتصادی، قلمرو موضوعی این تحقیق را تشکیل می دهند.

1-9-2 –  قلمرو مكانی

قلمرو مکانی این تحقیق، مصرف کنندگان خودرو در استان قم می باشد.

1-9-3 -قلمرو زمانی

قلمرو زمانی بین بهمن1391 تا  شهریور 1392 می باشد.

1-10- تعریف واژگان کلیدی تحقیق

ملی گرایی مصرفی : میزان اعتفاد مصرف كنندگان یك كشور به مصرف كالاهای ساخت آن كشور و ترجیح كالاهای داخلی بر كالاهای تولید شده توسط سایر كشورها می باشد.

پذیرش فرهنگی : به آگاهی، درك و علاقه برای پذیرش سایر فرهنگ ها اشاره دارد و به میزان باز بودن فرهنگ ، تمایل به تعامل با مردم سایر كشورها و فرهنگ ها، آشنایی با آداب و رسوم آنها و نیز تجربه نمودن غذا، لباس و كالاهای ساخت آنها بستگی دارد.

تهدید اقتصادی ادارك شده : تهدید اقتصادی بر تهدید ادرك شده ای كه كارگران صنایع داخلی در معرض آن هستند، دلالت دارد . این تهدید شامل نگرانی كاهش درآمد، از دست دادن شغل خود و یا نزدیكان و سایر هموطنان در اثر واردات و خرید محصولات خارجی می باشد.

تجمل گرایی مصرفی : به تمایل مصرف كنندگان جهت ابراز توانایی خود در خرید كالاهای لوكس و گران قیمت اشاره دارد تا بدین وسیله دیگران را با توانایشان برای پرداخت قیمت های بالا بخصوص برای محصولات پرستیژی تحت تاثیر قرار بدهند.

جهانگرایی( جهان اندیشی ): برخورداری از نگرش جهانی به مسایل انسانی ، اهمیت دادن به كل جامعه بشری بجای تأكید بر ملیتی خاص ، علاقه به تفاهم جهانی و همدلی با سایر جوامع می باشد.

فصل دوم

مبانی نظری

 

 

2-1- مقدمه

با شروع هزارة سوم، جهان در حال مشاهدة اوج گیری دو جریان متضاد می باشد : ملی گرایی و جهانی شدن (اكونومسیت، 1999 ). در حالیكه در عصر شدت گرفتن هوشیاری جهانی، لزومی به صحبت  دربارة ملی گرایی احساس نمی شود، اما ملی گرایی در كشورهای مختلفی در حال افزایش است و بصورت یكی از چالش هایی تبدیل شده است كه جهانی شدن با آن مواجه است (اسمیت، 1992 ). در تلاش جهت برطرف نمودن تناقض تجدید حیات ملی گرایی در عصر جهانی شدن اقتصاد، اسمیت ( 1995) بیان می نماید، دولت های ملی[1] به عنوان موضوع مورد علاقه در جهان مدرن باقی مانده اند. زیرا یك حافظة ملی محور اصلی هویت است . در واقع نیاز به هویت مستقل است كه سبب بروز احساسات ملی گرایانه می شود. در واكنش به احساس ناامنی در برابر جهانی شدن، علاقه به دولت – ملت ها در حال افزایش است . این موضوع می تواند توضیحی در بیان علت شكست جهانی شدن در تضعیف ملی گرایی در بعد اقتصادی، یعنی ملی گرایی اقتصادی باشد (نایار،  1997 ).

ملی گرایی اقتصادی مفهومی است كه با دو بعد مرتبط است. بعد اول سیاست های دولتی (برای مثال، حمایت گرایی و محدود نمودن سرمایه گذاری خارجی) و بعد دوم رفتارهای جمعی و فردی است كه سیاست های دولتی مداخله كمتری در آن دارند. بعبارت دیگر محدودیت های اعمال شدة قانونی، تنها موانع تجاری نیستند؛ بلكه خواستة مصرف كنندگان هم می تواند محدودیت هایی را تحمیل نماید. هرچند دلایل متفاوتی مانند ارزان بودن، با كیفت بودن، در دسترس بودن و یا ترس از عدم دریافت سادة خدمات پس از فروش و قطعات یدكی كالاهای وارداتی، جهت ترجیح محصولات تولید داخل ممكن است وجود داشته باشد، اما ترجیح مصرف كالاهای داخلی ممكن است بیشتر ناشی از گرایشات ملی گرایانه آنان باشد.

در تحقیق حاضر كه به بررسی ترجیح مصرف كالاهای داخلی به دلیل گرایشات ملی گرایانه مصرف كنندگان، در سطح رفتار فردی آنان و بویژه از جنبه اجتماعی– روانشناختی[2]  می پردازد، قبل مورد توجه قرار گیرد. « ملی گرایی » باید مفهوم كلی تر ،« ملی گرایی مصرفی » از پرداختن به موضوع یك حوزه تخصصی و زیر مجموعه از « ملی گرایی مصرفی » این بدان دلیل است كه ، مفهوم و نیز « ملی گرایی مصرفی » می باشد. همچنین مطالعاتی كه در مورد عوامل تأثیرگذار بر « ملی گرایی » مطالعات تطبیقی بین المللی، همگی از ادبیات ملی گرایی و مفاهیم مرتبط با آن، استفاده نموده اند.

ملی گرایی یكی از مهمترین پدیده های سیاسی در تاریخ جهان می باشد. این پدیده كه در قرن لقب گرفته بود ، دو چهرة متضاد را از خود نشان داده است : آن گاه كه « بمب سیاسی قرن » بیستم ناسیونالیسم به صورت خط مشی رسمی دولتها درمی آید و موجب نفاق و جنگ بین ملتها می شود، مرامی منفور، و هنگامی كه وسیلة وحدت و رهایی ملتها از اسارت و استعمار می گردد، مرامی مطلوب خوانده شده است.

واقعیت این است كه هر ملتی با پایتخت، مجلس ملی، پول ملی، سرود ملی، پرچم ملی، برپایی جشنواره ها، اعیاد و تعطیلات ملی، جشن های یادبود برای كشته شدگان در جنگ، رژه های نظامی و سوگند های ملی و همچنین تأسیس دانشگاه های ملی، موزه ها و كتابخانه های ملی، بناهای یادبود ملی و یادمان های جنگ، سعی در ابراز هویت ملی خویش دارد و فقدان چنین نماد هایی را نشانة ضعف ملی می دانند. چندان اهمیتی ندارد كه تفاوت های میان بسیاری از پرچم ها كم به نظر می رسد و حتی اشعار و سرودهای ملی مضامین محدود و مشابهی را بیان می كنند. آنچه مهم است تأثیر و نفوذ معانی ای است كه توسط چنین نشانه هایی به ذهن اعضای ملت تداعی شده و باعث همگرایی بیشتر آنان و تمایز با سایر ملل می شود.

تعداد صفحه :158

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : مطالعه ارتباط بین بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات Next Entries پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه کاربرد خدمات الکترونیکی تلفن همراه باجذب مشتری