دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تاثیر تجارت الكترونیكی در توسعه صادرات گلاب و عرقیات

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : بین الملل

عنوان :  بررسی تاثیر تجارت الكترونیكی در توسعه صادرات  گلاب و عرقیات

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش :

مدیریت بازرگانی- بین الملل

عنوان :

بررسی تاثیر تجارت الكترونیكی در توسعه صادرات

گلاب و عرقیات شهرستان کاشان به کشور امارت متحده عربی

استاد راهنما

جناب آقای دکتر علی  باقی نصرآبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                      صفحه

چکیده…………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه. 3

۲-۱-بیان مسئله. 3

۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

۴-۱-سابقه تحقیقات گذشته. 6

۵-۱-اهداف تحقیق. 8

۶-۱-فرضیههای تحقیق. 9

۷-۱-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 10

۱-۷-۱-روش تحقیق. 10

۸-۱-روش گردآوری اطلاعات.. 10

۱-۸-۱-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 11

۹-۱-قلمرو زمانی تحقیق. 11

۱۰-۱-قلمرو مکانی تحقیق. 11

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۱-۲- مقدمه. 13

۲-۲- تعاریف تجارت الکترونیک… 13

۲-۳- تاریخچه تجارت الکترونیک… 16

۲-۴- تجارت الکترونیک از آغاز تا امروز. 17

۲-۵- مزایا و معایب تجارت الکترونیک… 20

۲-۶- بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک… 20

۲-۷- مبانی نظری و شواهد تجربی تأثیر كلان اقتصادی تجارت الكترونیكی.. 21

۲-۸- تجارت الكترونیكی و بیكاری.. 27

۲-۹- بخش پولی و اثرات تجارت الكترونیكی.. 29

۲-۱۰- تجارت الكترونیكی و تجارت بین‌الملل. 30

۲-۱۱- تجارت الكترونیكی در جهان. 32

۲-۱۲- انواع مدل‌هاى تجارت الكترونیكى.. 33

۲-۱۳- تجارت الكترونیكی و روند رشد آتی آن. 35

۲-۱۴- جایگاه تجارت الکترونیک در ایران. 37

۲-۱۵- کندی‌ تجارت الکترونیک در ایران. 37

۲-۱۶- موانع به‌کارگیری تجارت الكترونیك در ایران. 41

۲-۱۷- راهبردهای تجارت الكترونیكی در ایران. 43

۲-۱۸- مراحل اجرای تجارت الکترونیکی.. 44

۱۹-۲۰-مزایای بهره گیری از تجارت الكترونیكی در توسعه صادرات.. 47

۲۰-۲-مطالعات صورت گرفته پیرامون زیر ساخت های مورد نیاز جهت گسترش تجارت الكترونیكی.. 47

۱-۲۰-۲-زیرساختار اطلاعاتی.. 48

۲-۲۰-۲-زیرساختار حقوقی و قانونی.. 49

۳-۲۰-۲-زیرساختار مالی.. 49

۴-۲۰-۲-زیرساختار گمرکی تعرفه و مالیاتی.. 49

۵-۲۰-۲- زیرساختار انسانی.. 50

۲۱-۲- مفهوم صادرات براساس مدلهای تجارت بین الملل. 50

۲۲-۲- اهمیت صادرات.. 53

۲۳-۲- نقش دولت.. 54

۲۴-۲- مدل های ورود به بازارهای رقابت جهانی.. 57

۲۵-۲- ابزارهای مورد استفاده دولت برای حمایت از صادرات.. 58

۲۶-۲- نهادهای تسهیل کننده صادرات.. 62

۲۷-۲- سازمان توسعه تجارت.. 64

۳۳-۲-رایزن بازرگانی.. 64

۳۴-۲-مدل مفهومی تحقیق. 70

 

فصل سوم: روش تحقیق

3- 1-مقدمه. 72

3- 2- نوع تحقیق. 72

3-3- روشها و ابزار گردآوری اطلاعات.. 73

3-3-1-روش بررسی اسناد و مدارك.. 73

3-3-2-روش میدانی.. 73

3-4-مقیاسهای اندازه‌گیری متغیرها 73

3- 5- مقیاس اندازه‌گیری نگرشها 74

3-6-طرح تحقیق. 74

3-6-1. هدف مطالعه. 74

3-6-2. نوع مطالعه. 74

3-6-3-میزان دخالت محقق در پژوهش… 75

3-6-4- مكان بررسی: طبیعی و ساختگی.. 75

3-6-5-واحد تجزیه و تحلیل:‌افراد ، زوجها، گروهها، سازمانها 75

3-6-6- افق زمانی: بررسی مقطعی در برابر بررسی دوره‌ای.. 75

2-6-7-جامعه و نمونه آماری مورد پژوهش : 76

3-6-8-حجم نمونه آماری.. 76

3- 6- 10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 76

3- 6- 11- روشها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل مشاهدات.. 76

3-7- پایایی.. 77

3- 7- 1-ثبات سنجه‌ها 79

3-7 -2 – سازگاری درونی سنجه ها 79

3-8 –  روایی.. 79

3- 8- 1-روایی محتوا : 80

3- 8- 2- روائی وابسته به معیار : 80

3- 8- 3- روائی سازه ( مفهومی‌)  : 80

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

4-1- مقدمه. 82

4-2- بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی.. 82

4-2-1 -جنسیت.. 82

4-2-2- تاهل. 83

4-2-3 – سن.. 84

4-2-4 -تحصیلات.. 85

4-4-آزمون فرضیات.. 88

4-4-1- آزمون فرضیه اول. 88

4-4-2 -آزمون فرضیه دوم. 89

4-4-3 -آزمون فرضیه سوم. 90

4-4-4 -آزمون فرضیه چهارم. 91

4-4-5 -آزمون فرضیه پنجم. 93

4-4-5 -آزمون فرضیه ششم. 94

4-4-6 -آزمون فرضیه هفتم  تحقیق. 95

4-5-نتیجه آزمون فریدمن.. 96

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه. 98

5-2 محدویت…………96

5-3-نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق. 99

5-3-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول: 99

5-3-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم: 100

5-3-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم: 100

5-3-4-نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم: 101

5-3-5-نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم: 102

5-3-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم: 102

5-3-7- نتایج حاصل از آزمون فرضیه هفتم تحقیق: 102

5-4- پیشنهادات تحقیق. 103

5-5- راهکارهای اجرایی.. 105

5-6-جمع بندی و ملاحظات.. 106

منابع………….107

چکیده انگلیسی………….115

چکیده

وجود برخی مشكلات در زمینه بازاریابی، عرضه و ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان در بازارهای جهانی باعث شده تا مشكلات زیادی برای دست اندركاران صنعت گلاب و عرقیات ایجاد شود و علی رغم عرضه محصولی اصیل، شا هد سیر نزولی تولید گلاب و عرقیات ایران در سال های اخیر باشیم و به طور كلی نسبت به دیگر رقبای خارجی در جایگاه پائین تری قرار گیریم. تحقیق حاضر با هدف بررسی شناسایی موانع ساختاری موثر در صادرات عرقیات و گلاب کاشان به امارات متحده انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل 77 نفر از مدیران شرکت های صادر کننده در شهرستان کاشان بوده که بین پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن به تایید استاد راهنما رسیده بود،  توزیع گردید.

در این تحقیق سعی شده است كه با بررسی مدل های مختلف تجارت الكترونیكی و مطالعات صورت گرفته در این زمینه، نحوه به كارگیری و مزایای استفاده از سیستم های مبتنی آن ، مدلی برای موانع تجارت الکترونیکی در زمینه صادرات گلاب و عرقیات ایران پیشنهاد وبه عنوان شاخص از طریق پرسشنامه و با در نظر گرفتن طیف پنج نقطه ای لیکرت و 3 عوامل مربوط به مدل پیشنهادی، موانع موجو د در سر راه تجارت الکترونیکی در زمینه صادرات گلاب و عرقیات کاشان مشخص و با ارائه راه كارها و پیشنهاداتی برای صادركنندگان گلاب و عرقیات ، قدمی هر چند كوچك و ناچیز در جهت رشد و اعتلای این كالای ارزشمند در جهان و دستیابی به موقعیت از دست رفته آن، حاصل شود . در نهایت موانع تجارت الکترونیکی در زمینه صادرات گلاب و عرقیات کاشان به ترتیب اولویت به صورت زیر تعیین شدند :

1) مشكلات و موانع مربوط به زیرساختار اطلاعاتی 2) مشكلات مربوط به زیرساختارهای قانونی، حقوقی و امنیتی 3)مشكلات و موانع زیرساختار انسانی، آموزشی، فرهنگی و رفتاری 4)مشكلات مربوط به زیرساختارهای گمرکی، بازرگانی و مالیاتی 5)مشكل اینترنت 6)مشكلات مربوط به زیرساختارهای فنی و سخت افزاری 7) مشكلات مربوط به زیرساختارهای مالی و نرم افزاری.

کلید واژه ها: گلاب، عرقیات، صادرات، موانع اطلاعاتی، کاشان

۱-۱-مقدمه

تحولات سده­ی پایانی دهه بیستم میلادی در تاریخ علم و صنعت بی­سابقه بود زیرادستاوردهای انقلاب صنعتی وانتقال الکترونیک با تحولات فناوری اطلاعات به هم آمیخت وفناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) را پی ریخت. ICT محصولی بود که دستاوردها و پیامدهای آن در ذهن طیف عظیمی از پدید آوردندگان آن نمی گنجید. هر روز نمودهای نو به نویی از ICTسر می­زند. به نظر می­رسد که دامنه تأثیرات آن به همه عالم و آدم کشانده شود. تجارت الکترونیک نیز به عنوان یکی از عمده­ترین این تحولات هم اکنون مطرح و باتوجه به گسترش روز افزون آن سازما نها به طور اختیاری یا بر اساس شرایط زمانی ملزم به استفاده از آن خواهد شد. امروزه در هر جای دنیا رایزن های بازرگانی به عنوان تحلیلگران از صادرات و یاری‌گران صادر کننده در بازراهای صادراتی مطرح هستند که با استفاده از دانش – تجربه و تنفس و حضور فیزیک خود در بازار صادراتی و آشنایی عامل با محیط اقتصادی-  اجتماعی – فرهنگی و سیاسی بازار هدف می توانند به گسترش و توسعه صادرات کمک کنند، لیکن نکته ای که باید بدان پرداخته شود اینست که این رایزن‌ها تا چه حد واجد شرایط هستند و تا چه اندازه می‌توانند صادرکنندگان را کمک نمایند و انتظارات صادرکنندگان از رایزن ها چیست و چگونه باید آنرا سنجید. با توجه به اهمیت تجارت الكترونیكی در اقتصاد جهانی و رشد قابل ملاحظه آن،ضرورت استفاده از بازاریابی اینترنتی را در امر صادرات می توان به شرح زیر بیان نمود:ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده بدون محدودیت زمانی و مكانی، دستیابی سریع به اطلاعات در حجم وسیع، صرفه جویی های زمانی و مكانی، کاهش هزینه های بازاریابی نسبت به بازاریابی سنتی ، دسترسی جهانی و مشتری گرایی، به طوری كه استفاده از فن آوری اینترنت باعث تسهیل در قیمت گذاری و طراحی تعیین مشخصات كالاها به صورت on-line شده و بدین ترتیب مشتری گرایی روز به روز افزایش می یابد.

۲-۱-بیان مسئله

آگاهی و استفاده از تجارت الكترونیكی برای همه شركت ها وسازمان­هایی كه سعی در ارضای نیازهای مشتریان شان در اسرع وقت و تأمین برنامه ها و اهداف خود دارند، امری ضروری به نظر می رسد. شركت ها باید از طریق ابزار اینترنت، تبلیغات اطلاعات مورد نیاز مشتریان خود را ارائه دهند و به واسطه قرار داد با شركت های كارتهای اعتباری و شركت های حمل و نقل روابط الكترونیكی با مشتریان خود برقرار سازند.

در مورد دلایل توسعه تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بحث های زیادی شده است. ولی بطور کلی این استدلال حاکم است که در کشورهای توسعه یافته با توجه به توانمندهایی که وجود دارد تلاش بر این است تا با بکارگیری فناوری‌های نو، مزیت رقابتی و رفاه بیشتری نسبت به سایر کشورها نصیب آن‎ها گردد. اما در کشورهای در حال توسعه، جهانی شدن و توسعه تجارت الکترونیکی از دید دیگری دنبال می‌شود. معمولاً نظیر موضوع جهانی شدن و سازمان جهانی تجارت، کشورهای در حال توسعه بیشتر به دنبال این هستند که از کاروان حرکت کشورهای کشورهای توسعه یافته عقب نمانند و مجبورند از فناوری هایی نظیر تجارت الکترونیک استفاده کنند که بقای خود را در جامعه جهانی حفظ کنند. از طرف دیگر با وجود اینکه مسائل حل نشده مهمتری این کشورها درگیر آن هستند بدلیل اینکه سایر کشورها از این فناوری استفاده کرده اند، اینها نیز در عین حال که از مزایای فناوری اطلاعات بهره‌مند می‌شوند اما بیشتر بنا به اجبار به کاربری این فناوری در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خود همت می گمارند(فتحی و عزیزی، 1386).

از طرف دیگر استراتژی جهش صادراتی در حال حاضر مهمترین استراتژی تجاری و اقتصادی است که در کشور ما با هدف حضور فعال در صحنه تجارت بین الملل دنبال می شود. شاید در حال حاضر مهمترین مسأله ای که می تواند در تحقق این دو مهم، جامعه سیاستگذاری کشور را راهنما باشد، تأثیر است که توسعه تجارت الکترونیکی می تواند بر صادرات داشته باشد. در تحلیل که در مورد توسعه صادرات می شود، با توجه به اینکه جمعیت ایران چیزی حدود یک درصد جمعیت جهانی است، اگر این کشور بخواهد به اندازه سهم جمعیتی خود از تجارت جهانی سهم ببرد، با یک محاسبه سرانگشتی لازم است چیزی حدود 180 میلیارد تا سال 14700 داشته باشد. دستیابی به این رقم مستلزم توسعه همه جانبه عوامل موثر بر توسعه صادرات خواهد بود (فتحی و عزیزی، 1386).

با توجه به عوامل ذکر شده و تحقیقات صورت گرفته عوامل تأثیر گذار تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات عبارتند از ۱- عوامل و موانع زیرساختار انسانی، آموزشی، فرهنگی و رفتاری  ۲- عوامل مربوط به زیرساختارهای قانونی، حقوقی و امنیتی۳- عوامل مربوط به زیرساختارهای مالی و نرم افزاری ۴- عوامل مربوط به زیرساختارهای فنی و سخت افزاری ۵- عوامل مربوط به زیرساختارهای گمرکی، بازرگانی و مالیاتی ۶-عوامل اینترنت  ۷‐ عوامل و موانع مربوط به زیرساختار اطلاعاتی(جعفرنژاد و همکاران، 1388).

۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

ظهور فناوریهای اطلاعات و ارتباطات جدید از قبیل فناوریهای ارتباطات از راه دور، شرکتها، افراد و سازمانها را قادر می سازد تا به انجام الکترونیکی کسب و کار و تجارت مبادرت ورزند. این سازمانها، فرصتهایی را فراهم می کنند تا منابع و مهارتهایی را که به تنهایی توسط افراد آن سازمان، قابل دستیابی نیستند از طریق منابع بیرون سازمان در دسترس قرار گیرند و طبق تعریف، انجام الکترونیکی کسب و کار است که فرصتها و مزیتهای فراوانی را در اختیار شرکتها، دولتها، و هم مصرف کنندگان می­گذارد.(فان [1]۲۰۰۳)

باید خاطرنشان کرد که مدیران اجرایی و مدیرانی که هنوز تجارت  الکترونیکی را به عنوان موجی گذرا و یا فقط دورنمایی از آینده می دانند مرتکب ریسک بزرگی می شوند چون کسب وکار و تجارت  الکترونیکی، اکنون در جهان امروز وجود دارد و باقی خواهد ماند .(دیسه و همكاران [2]،۲۰۰۰)

طبق مطالعات انجام شده توسط OECD (۱۹۹۹)، کسب و کار و تجارت الکترونیکی در مبادلات بانکداری باعث کاهش ٨٩ درصدی هزینه، در رزرو بلیط هواپیما، کاهش ٨٧ درصدی هزینه، در بخش پرداخت صورتحساب کاهش ٦٧ تا ٧١ درصدی هزینه و در بازار بورس، کاهش ٨٣ تا ٩٣ درصدی هزینه را به همراه داشته است و غیره.

اما برای رسیدن به این نقطه، و با توجه به گستردگی كاربری ایران از فناوری اطلاعات، برای استفاده از تمام پتانسیل تجارت الکترونیکی باید عوامل موثر بر موفقیت آنها را شناسایی کنیم و آنها را تقویت و موانع مربوط به آنها را رفع کنیم.

همچنین باید خاطر نشان ساخت كه تحقیقات مختلفی در مورد عوامل موثر بر موفقیت كسب و كار و تجارت  الكترونیكی انجام شده است. اما كمتر به عوامل محتوایی و یا به عبارتی راهكارهای دیجیتالی پرداخته شده است. همچنین توسعه صادرات یکی از اهداف مهم اقتصادی دولتهاست که از طریق ایجاد بسترها و  مکانیزم های حضور مؤثر در بازارهای صادراتی میسر است. یکی از ابزارهای حمایتی دولتها از گسترش صادرات، استفاده از رایزن‌های بازرگانی[3] توانمند و متخصص و کارآمد و منطبق با معیارهای مورد انتظار صادر کنندگان می باشد، ولیکن یکی از مشکلات اساسی کشور ما در زمینه توسعه صادرات اینست که رایزن های بازرگانی، که وظیفه حمایت و پشتیبانی از صادر کنندگان را در خارج از مرزها بر عهده دارند، از تخصص و دانش و تجربه و سوابق آموزشی و تحصیلی کافی برخوردار نیستند و اساساً نمی توانند انتظارات و خواسته ها و مطالبات صادرکنندگان وتاجران را برآورده سازند. ازآنجایی که ایران از دیرینه ترین کشورهای تولید کننده و فرآوری گلاب و عرقیات در جهان به شمار می رود و امروزه بیشتر صادرات گلاب و عرقیات کاشان به امارات عربی منحصر می شود بنابراین با راه اندازی و تجارت الکترونیک در این محصول می توان با بازاریابی مناسب بازار های جهانی را برای صادرات این محصول در دست داشت. بنابراین تجارت الکترونیکی برای این محصول دیرینه ایرانی و معرفی و بازاریابی آن در سطح جهانی می تواند به بهترین نحو عمل کند که در این پروژه نیز تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات این محصول مورد بررسی قرار می گیرد.

۴-۱-سابقه تحقیقات گذشته

همچنین دیگر تحقیقات عبارتند از :

صنایعی علی و فرحناز میرلوحی، ( ١٣٨٢ )؛ روش های نوین تجارت و تجارت الكترونیكی فرش دستباف، مجموعه چكیده مقالات سمینار ملی تحقیقات فرش دستباف، مركز تحقیقات فرش دستباف ایران، وزارت بازرگانی.

صباغی، محمد ( ١٣٨٢ )؛ عوامل موثر بر روند به كارگیری تجارت الكترونیكی در ایران، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشكده مدیریت دانشگاه تهران.

دهقان، نبی اله ( ١٣٨٣ )؛ بررسی تغییرات مورد نیاز در فرآیند بازاریابی شركت های تولیدكننده مواد غذایی در جهت بكارگیری بازاریابی الكترونیكی و ارائه مدلی مناسب برای صنایع غذایی، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشكده مدیریت دانشگاه تهران.

زارع، محمد مهدی ( ١٣٨٢ )؛ بكارگیری روش های نوین تجارت الكترونیكی در صنعت فرش، دانشكده مدیریت دانشگاه تهران (پایان نامه كارشناسی ارشد).

با توجه بهWhite Paper(۲۰۰۴)، سه عنصر زیر برای کسب‌وکار الکترونیکی موفق، حیاتی،قلمداد شده است :

۱- شبکه (اینترنت)

۲- محتوا (اطلاعات و داده)

۳- همکاری

به عبارتی، ترکیبی از شبکه، محتوا و همکاری، پایه‌ای را برای راهکارهای کسب و کار الکترونیکی موفق فراهم می‌کند که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا تمرکز خود را دقیق کنند و حضور محصولات و خدمات جدید را در بازار تسریع بخشند.

تعداد صفحه :131

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد رشته مدیریت :بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند