دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : حمایت از شاکی در فرایند دادرسی کیفری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : حمایت از شاکی در فرایند دادرسی کیفری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشدM.A

   گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان :

  حمایت از شاکی در فرایند دادرسی کیفری

  استاد راهنما:

دكتر  علی حاجی پور

استاد مشاور:

دكتر محمد رسول آهنگران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                            شماره صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………2

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..3

فصل اول : کلیات

1- 1بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………….4

1-2سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….6

1-3فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6

1-4پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………….8

1-6 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………8

1-7روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………8

1-8روش گرد اوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………..8

1-9کلیدواژه ها……………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-10 جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم : مبانی نظری

2-1 تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………11

2-1-1جایگاه شاکی دردوره ی جنگ های خصوصی………………………………………………………………….18

2-1-2جایگاه شاکی دردوری دادگستری عمومی………………………………………………………………………..18

2-1-3 جایگاه شاکی دردوره ی دادگستری قدیم و معاصر…………………………………………………………..21

2-2 تبیین مفاهیم واژگان…………………………………………………………………………………………………………23

2-2-1مفاهیم اصلی………………………………………………………………………………………………………………..23

2-2-1-1 تبیین مفهوم شاکی …………………………………………………………………………………………………..24

2-2-1-2 معنای لغوی………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-2-1-3 معنای اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………. 24 2-2-2 مفاهیم مرتبط…………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-2-2-1 شرایط شاکی وشکایت……………………………………………………………………………………………..26

2-2-2-2 شرایط شاکی…………………………………………………………………………………………………………..26

2-2-2-3 شرایط شکایت………………………………………………………………………………………………………..28

2-2-2-4 مشخصات و محتوای شكواییه…………………………………………………………………………………..29

2-2-2-5  عرض حال شفاهی…………………………………………………………………………………………………30

2-2-2-6 مقایسه شاکی بااصطلاحات مشابه………………………………………………………………………………31

2-2-2-6-1شاکی و بزه دیده…………………………………………………………………………………………………..33

2-2-2-6-2  شاکی و مدعی خصوصی…………………………………………………………………………………….33

2-2-2-6-3  شاکی و اعلام کننده جرم…………………………………………………………………………………….34

2-2-2-6-4  شاکی و مجنی علیه…………………………………………………………………………………………….36

2-2-2-6-5  شاکی وخواهان و متشكی عنه………………………………………………………………………………….36

فصل سوم : حمایت از حقوق شاکی از سوی ضابطین در فرآینددادرسی

3-1ضابطین قضایی…………………………………………………………………………………………………………………37

3-1-1انواع ضابط قضایی………………………………………………………………………………………………………..39

3-1-1-1ضابطین عام……………………………………………………………………………………………………………..39

3-1-1-2ضابطین خاص…………………………………………………………………………………………………………46

3-1-1-3ضابطین نظامی………………………………………………………………………………………………………….46

3-1-2جایگاه قانونی ضابطین قضایی………………………………………………………………………………………..48

3-1-3نحوه عملکرد ضابطین دادگستری در برابر جرایم مشهود……………………………………………………50

3-2انواع شاکی………………………………………………………………………………………………………………………51

3-2-1شاکی حرفه ای…………………………………………………………………………………………………………….53

3-2-2شاکیانی که با سوء استفاده از سیستم تعقیب جزایی کنونی در کشور اقدام به طرح شکایت می‌کنند…………………………………………………………………………………………………………………………………58

3-3انگیزه های احتمالی شاکی درطرح شکایت…………………………………………………………………………..58

3-3-1انگیزه های مشروع………………………………………………………………………………………………………..59

3-3-1-1 انگیزه‌های سیاسی …………………………………………………………………………………………………..59

3-3-1-2 انگیزه‌های مالی………………………………………………………………………………………………………59

3-3-2انگیزه های نامشروع………………………………………………………………………………………………………60

 

فصل چهارم: حقوق شاکی و راهکارهای قانونی حمایت از شاکی

4-1گذشت شاكی…………………………………………………………………………………………………………………..63

4-1-1بازگشت از گذشت توسط شاكی…………………………………………………………………………………….65

4-1-2اعلام گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت و میزان تأثیر آن در مجازات متهم….           67

4-2حمایت های قانونی از شاکی………………………………………………………………………………………………68

4-2-1اولین توجه به شاکی یابزه دیده……………………………………………………………………………………….68

4-2-2حقوق شاكی در مرحله تحقیقات مقدماتی………………………………………………………………………..86

4-2-3آخرین حمایت های قانونی نسبت به شاکی……………………………………………………………………..88

4-2-4حقوق دفاعی شاکی………………………………………………………………………………………………………93

4-2-4-1حق اطلاع از محتویات پرونده……………………………………………………………………………………93

4-2-4-2حق تهیه رونوشت از صورت جلسات…………………………………………………………………………94

4-2-4-3حق بیان و اعتراض…………………………………………………………………………………………………..94

4-2-4-4حق برخورداری از معاضدت…………………………………………………………………………………….97

4-3حقوق خاص شاکی…………………………………………………………………………………………………………99

4-3-1حق حفظ امنیت جسمانی و روانی شاکی……………………………………………………………………….105

4-3-2حق حفظ حرمت و حیثیت اجتماعی شاکی……………………………………………………………………107

4-3-3حق حفظ حریم خصوصی و اسرار و اطلاعات شخصی…………………………………………………..108

4-3-4حق حفظ تامین خواسته………………………………………………………………………………………………109

4-3-5حق برخورداری از حاکمیت قانون………………………………………………………………………………..110

4-4حقوق شاکی درقوانین موضوعه ……………………………………………………………………………………….110

4-4-1 حقوق شاکی در آیین دادرسی کیفری مصوب1378………………………………………………………..110

4-4-2 حقوق شاکی درآیین دادرسی کیفری مصوب1392 ………………………………………………………..114

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………124

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………124

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………126

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….131

صفحه عنوان به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………..132

چکیده

استعمال لفظ شاکی فقط مختص به  ادبیات حقوقی نیست بلکه در زبان محاوره نیز مورد استفاده قرار می گیرد.گاها این اصطلاح در بین دانش آموزان یک مدرسه یا در بین برادران و خواهران ساکن در یک خانواده کاربرد دارد  لذا معنای لغوی شاکی در فرهنگ فارسی معین به معنای شکایت کننده و گله کننده بکار رفته است دراصطلاح حقوقی معانی مختلف وبعضا متفاوتی از سوی اندیشمندان وعالمان حقوق ارایه گردیده بااین اوصاف امروزه حمایت از شاکی جایگاه خاصی به لحاظ برقراری عدالت درپی خواهد داشت بالتبع منظورازحمایت درفرایند دادرسی صرفا حمایتهای قضایی راتحت شمول خودقرار نمی دهد بلکه انواع حمایت ازجمله حمایت تقنیی را نیز در برخواهدداشت وبه جرات میتوان حمایت از شاکی را به زیر چتر عدالت ترمیمی آورده واز مزایای آن بهره مند ساخت دراین پایان نامه کوششی بعمل آمده  تا پس از تبیین وضعیت شاکی وضعیت موجوددرحمایت ازشاکی را در فرآیند دادرسی مورد بررسی قراردهد هرچند آنچه بیشتر شایسته امعان نظر در این فرآینداست مراحل ابتدایی فرایند یعنی بدو ورود یک شخص بعنوان شاکی میباشد اما حقوق شاکی در مراحل دیگر ودر قوانین اخیرالصویب ازجمله آ.د.ک مصوب 1393 و ق.م.ا مصوب1392نیز موردبررسی قرار گرفته است.

مقدمه

تظلم ودادخواهی اشخاص در یک مرجع بیطرف همیشه ودرادوار مختلف تاریخی دقدقه خاطر انسانها وجوامع بشری بوده است شخص اعم از حقیقی و حقوقی که به دستگاه قضا التجاء می آورد خواهان احقاق حق خود در کمترین زمان ممکنه بارعایت انصاف وموازین عدلت از سوی محکمه است که در مراحل مختلف دادرسی از سوی افراد ومقامات مسوول مستلزم پیگیری شایسته میباشد بررسی حقوق چنین اشخاصی مارا به راهکاری راهبردی دراین زمینه رهنمون خواهد ساخت وبالتبع ازخلال چنین بررسی نقاط ضعف وقوت وضعیت موجود آشکار خواهد شد.

1-1بیان مساله

واژه شاکی در لاتین معادل Complainant و درعربی مترادف با مجنی علیه نیز بکار رفته است و در اصطلاح حقوق کیفری به شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود .

از نظر تاریخی ، ابتدا تعقیب دعوی کیفری و اقامه شکایت به عهده فرد بزه دیده است .[1] زیرا شکایت کننده به واسطه ضایع شدن حقش این حق را برای خود مسلم دانسته و با حضور به مراجع ذیصلاح جهت احقاق حق اعلام شکایت می نماید این موضوع خطراتی را برای شاكی به دنبال می آورد كه لزوم حمایت از شاكی را در سیستم قضایی روشن می كند كه معمولا سه نوع حمایت از  شاكی در این مورد مطرح می شود:

1 – حمایت از شاکی بلافاصله پس از تحقق جرم از قبیل حمایت‌های پزشكی، روانشناختی؛وهمچنین درمرحله طرح دعوا

2- حمایت از  شاکی در مرحله دادرسی از قبیل تفهیم حقوق و فراهم آوردن نیازهای حقوقی؛[2]

3- حمایت از شاکی در مرحله تامین ضرر و زیان از قبیل تامین خسارت زیان دیده از منابع دولتی وکلادرمرحله اجرا.

در این پایان نامه به طور کلی به بررسی مشکلات شاکی در حین احقاق حق خود در مراجع ذیصلاح « پلیس ، قضات ، پرسنل اداری وکلاء ، کارشناسان ، پزشکی های قانونی و شورا های حل اختلاف»  بحث می شود و علاوه بر آن به کنکاش در چهار سطح 1) تقینی 2) قضایی 3) اجرایی 4) مشارکتی  حقوق جزا در بستر احقاق حق شکّات پرداخته می شود.

1-2سوالات تحقیق:

 • سوال اصلی :
 • منظورازحمایت ازشاکئ در فرآینددادرسی کیفری چه نوع حمایتهایی است؟
 • سوال فرعی :
 • حمایت از شاکی درکدام مرحله ازمراحل دادرسی کیفری مهم تراست؟
 • درمراحل مختلف دادرسی چگونه میتوان ازشاکی حمایت کرد؟

1-3فرضیه های تحقیق:

 • فرضیه اصلی:
 • باتوجه به ذکر فرایند میتوان حمایتهای تقنینی وقضایی ازبدوطرح دعوا تاتعقیب ،توقیف و…..تارسیدگی واجراراکه حمایت ازشاکی رازیر چترخودآورد برشمرد.
 • فرضیه های فرعی:
 • اساساً حمایت را میتوان به جلب منفعت یا تامین حقوق تضییع شده یادرمعرض خطر تعبیرنمودبااین اوصاف درهرمرحله ازفرآیندکه حقوق حقه شاکی درمعرض خطریاامحاء قرارگیرددرآن مرحله ازاهمیت بالاتری برخوردارخواهدبود،مثلادرمرحله تعقیب یااجراء.
 • به فراخورمحدوده هرمرحله واختیارات موجوددریدقاضی وتکالیف موجودقضات دراین زمینه ومیزان دخالت شاکی به نظرمیرسدباشناسایی حقوق منظوره بصورت صریح درموادجداگانه به نوعی حالت منفعل درقضات رافعال نموده ودرمواردی که بدون درخواست قضات واجه باتکلیف نیستند آنهارامکلف نمود.

1-4پیشینه تحقیق :

 • آقای پیمان ابراهیمی در مقاله ای تحت عنوان بزه دیده به منزله شاکی و حقوق او در مقررات دادرسی ایران منتشر شده در مجله حقوقی مرکز تحقیقات علوم انسانی شماره 52 به بررسی حقوق شاکی در مقررات دادرسی پرداخته است.وی بر این باور است که امروزه رویکرد حمایت از شاکی اغلب نظامهای کیفری را متحول کرده و زمینه پیش بینی مقررات حمایت از بزه دیدگان را مهیا ساخته است.
 • آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی در میزگردی با عنوان عدالت برای بزه دیدگان که در مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی شماره 53 به چاپ رسیده است بر این باور است که ابتدا باید نقش شاکیان در فرایند تکوین جرم مورد توجه قرار گیرد .بدین سان شاکی به عنوان عامل محرک یا عنصری از اوضاع و احوال مشرف به جرم یا جزیی از وضعیت ما قبل بزهکاری محور مطالعات جرم شناختی واقع شود.

1-5ضرورت تحقیق

ازآنجائیکه محقق ازکارکنان تشکیلات قصائی بوده واکثرمشکلات این افراد را که سرو کارشان به دستگاه قضایی می افتاد مشاهده نموده هر چند محاکم قضائی واحد هایی تحت عناوین ،ارشاد و معاضدت قضائی،حمایت از زنان وکودکان بزه دیده،حمایت ازایثارگران جنگ تحمیلی دایرکرده اند و سعی بر این داشته به نوعی حمایت های قضایی را درجهت تامین نیازهای حقوقی واجدین شرایط ارائه دهد،اما عملاً خدمات شایسته ای در این مورد انجام نداده اند. .از این رو این پژوهش در صدد تحقیق در این مورد است.

1-6اهداف تحقیق:

 • هدف آرمانی : هدف آرمانی محقق ازجمع آوری این موضوع ایجاد اطمینان واعطای آرامش برای شاکی یا بزه دیده ومیل و رغبت او درادامه وپیگیری پرونده های خود و اعلام جرم درصورت وقوع آن و تلاش در جهت جبران خسارت های مادی و معنوی است
 • هدف كاربردی : هدف کاربردی این تحقیق از نظر نگارنده این میباشد،چنانچه قوه مقننه قصد قانونگذاری داشته باشد می تواند با بکارگیری تئوری های مطرح شده خلاء های موجود درقوانین جاری را درجهت دفاع از حقوق شاکی برطرف و اصلاح نماید و ضریب امنیت را بالا ببرد

1-7روش تحقیق:

 • ابتدا مطالعه سوابق طرح و سپس کار بر روی موضوع اصلی پژوهش مورد نظر می باشد.

1-8روش گرد آوری اطلاعات :

یکی از اصلی ترین بخش های هر کار پژوهشی را جمع آوری اطلاعات تشکیل می دهد، چنانچه این کار به شکل منظم و صحیح صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد،روش های گردآوری اطلاعات پژوهش به دو دسته کتابخانه ای و میدانی تقسیم می شود . در خصوص گرد آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه  این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است .

1-9کلید واژه ها :

 • شاکی
 • روشهای حمایت از شاکی
 • حقوق کیفری ایران

1-10جمع بندی:

 • در این فصل در ابتدا بیان مسئله و سپس سؤالات و فرضیه های تحقیق آورده شده،در ادامه به ترتیب پیشینه تحقیق ،ضرورت انجام تحقیق ،اهداف تحقیق،روش تحقیق،روش گرد آوری اطلاعات تحقیق،و کلید واژه ها مطرح شده است.

تعداد صفحه :144

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی AHP و TOPSIS Next Entries پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت