دانلود پایان نامه ارشد: رزیابی عملکرد مالی بانک های خصوصی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان : رزیابی عملکرد مالی بانک های خصوصی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه  آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه  تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی              گرایش: مالی

 

 

عنوان

ارزیابی عملکرد مالی بانک های خصوصی

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر مهدی فدائی

 

 

بهمن1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

چکیده. 1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق. 5

1-4- چارچوب نظری. 6

1-5- اهداف تحقیق. 7

1-6- فرضیه های تحقیق. 8

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق. 9

1-7-1- بازده دارایی‌ها. 9

1-7-2- ارزش افزوده اقتصادی. 9

1-7-3- نسبت کیوی توبین. 10

1-7-4- ریسک اعتباری. 10

1-7-5- کارایی عملیاتی. 11

1-7-6- مدیریت دارایی. 11

1-7-7- اندازه. 11

1-8- قلمرو پژوهش. 11

1-8-1- قلمرو موضوعی. 11

1-8-2- قلمرو مکانی. 11

1-8-3- قلمروزمانی. 12

1-9- ساختار تحقیق. 12

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق.. 13

2-1- مقدمه. 14

2-2- چارچوب نظری. 15

2-2-1- نرخ بازده دارایی‌ها. 15

2-2-2- نسبت Q توبین. 15

2-2-3- ارزش افزوده اقتصادی. 16

2-2-4- ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده. 16

2-2-5- اندازه (لگاریتم میزان دارایی). 17

2-2-6- ریسک اعتباری. 18

2-2-7- کارایی عملیاتی. 18

2-2-8- مدیریت دارایی. 18

2-3- رویکرد خلق ارزش یک سازمان مالی. 18

2-4- بانک به عنوان یک موسسه مالی. 19

2-5- مفهوم عملکرد مالی بانک. 21

2-6- عوامل موثر بر بهبود عملکرد مالی بانک‌ها. 22

2-6-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات. 23

2-6-2- مهارت‌های نیروی انسانی. 23

2-6-3- تنوع خدمات بانکی. 23

2-6-4-کیفیت خدمات بانکی. 24

2-6-5- رضایت مشتریان از کارکنان بانک. 24

2-6-6- مطلوبیت محیط داخلی بانک. 24

2-6-7- مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک. 25

2-7- فرآیند تئوریک برنامه ریزی استراتژیک در بانک. 25

2-8- استراتژیها در بانکداری. 28

2-9- اهداف بلند مدت بانک. 29

2-10- خصوصی سازی در سیستم بانکی ایران. 30

2-11-تعریف ارزیابی عملکرد مالی. 30

2-12- ارزیابی عملکرد مالی بانک ها. 31

2-13- ضرورت ارزیابی عملکرد مالی. 32

2-14- مدل‌های ارزیابی عملکرد مالی. 34

2-14-1- مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد مالی. 34

2-14-2- مدل‌های اقتصادی ارزیابی عملکرد مالی. 35

2-14-3- ارزیابی کارایی هزینه‌ای در عملکرد مالی بانک. 36

2-15- ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  37

2-16- ارزیابی عملکرد مالی بانک در بورس اوراق بهادار. 39

2-17-تاثیرات بورس اوراق بهاداربر بازارسرمایه. 40

2-18-پیشینه تحقیق. 42

2-18-1- مطالعات داخلی. 42

2-18-2- مطالعات خارجی. 45

2-18-3- نقد مطالعات انجام شده. 48

2-19- خلاصه فصل. 51

فصل سوم: روش انجام تحقیق.. 53

3-1- مقدمه. 54

3-2- روش کلی تحقیق. 54

3-3- روش گردآوری اطلاعات. 55

3-4- جامعه آماری و حجم نمونه. 55

3-5- روش انجام کار. 56

3-5-1- مرحله اول : تصریح سنجی. 56

3-5-2- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی). 57

3-5-3- مرحله سوم : روش سنجی. 57

3-5-3-1- مدل پانل دیتا. 57

3-5-3-1-1- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا. 58

3-5-3-1-2- محدودیت های پانل‌دیتا. 59

3-5-3-2- مراحل روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی. 59

3-5-3-3- روش برآورد. 60

3-5-3-4-آزمون ریشه واحد در دادههای پانل. 61

3-5-4- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری. 62

3-5-5 مرحله پنجم: نتیجه گیری. 62

3-6- خلاصه فصل. 62

فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها.. 64

4-1- مقدمه. 65

4-2- آمار توصیفی. 65

4-3- متغیرهای وابسته. 65

4-3-1- بازده دارایی‌ها. 65

4-3-2- کیوی توبین. 66

4-3-3- ارزش افزوده اقتصادی. 67

4-3-4-آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته. 69

4-4- متغیرهای مستقل. 69

4-4-1- ریسک اعتباری. 69

4-4-2- کارایی عملیاتی. 70

4-4-3- مدیریت دارایی. 71

4-4-4- اندازه. 72

4-5- آمار استنباطی. 74

4-5-1- آزمون ریشه واحد. 75

4-5-2-تخمین  مدل. 76

4-6- نتایج آزمون فرضیه‌ها. 83

4-7 خلاصه فصل. 85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها.. 86

5-1- مقدمه. 87

5-2- نتایج حاصل از آمار توصیفی. 87

5-3- نتایج حاصل از آمار استنباطی. 88

5-4 پیشنهاد های مبتنی بر آزمون فرضیه ها. 89

5-5- محدودیتهای تحقیق. 90

5-6- پیشنهاد ها برای پژوهش های آتی. 90

5-7-تحلیل نتایج. 91

5-8- مقایسه نتایج تحقیق با سایر مطالعات. 91

5-9- خلاصه فصل. 92

منابع و مآخذ. 93

پیوست ها. 99

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

جدول 2-1-بعضی از موضوعات استراتژیک در صنعت بانکداری. 29

جدول2-2-پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور. 49

جدول4-1- آمار توصیفی متغیر بازده داراییها. 66

جدول 4-2- آمار توصیفی متغیر کیوی توبین. 67

جدول 4-3- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده اقتصادی. 68

جدول 4-4-نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف. 69

جدول 4-5- آمار توصیفی متغیر ریسک اعتباری. 70

جدول 4-6- آمار توصیفی متغیر کارایی عملیاتی. 71

جدول 4-7- آمار توصیفی متغیر مدیریت دارایی. 72

جدول 4-8- آمار توصیفی متغیر اندازه. 73

جدول 4-9- آمار توصیفی متغیرها برای  بانک های خصوصی طی سالهای 1385 تا 1392. 74

جدول 4-10- نتایج آزمون ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند)  76

جدول 4-11-خروجی آزمون LM مدل اول. 77

جدول 4-12-خروجی آزمون هاسمن مدل اول. 77

جدول 4-13-آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل. 78

جدول 4-14- خروجی مدل اول. 78

جدول 4-15-خروجی آزمون LM مدل دوم. 79

جدول 4-16-آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل. 80

جدول 4-17- خروجی مدل دوم. 80

جدول 4-18-خروجی آزمون LM مدل سوم. 81

جدول 4-19-خروجی آزمون  هاسمن مدل سوم. 81

جدول 4-20-آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل. 82

جدول 4-21- خروجی مدل سوم. 82

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

 

نمودار 4-1- میانگین بازده داراییهای بانکهای خصوصی طی سالهای 1385-1392. 65

نمودار 4-2- میانگین کیوی توبین بانکهای خصوصی طی سالهای 1385-1392  66

نمودار 4-3- میانگین ارزش افزوده اقتصادی بانکهای خصوصی طی سالهای 1385-1392. 68

نمودار4-4- متوسط ریسک اعتباری بانکهای منتخب طی سالهای 1385-1392  70

نمودار4-5- متوسط کارایی عملیاتی بانکهای منتخب طی سالهای 1385-1392  71

نمودار4-6- متوسط مدیریت دارایی بانکهای منتخب طی سالهای 1385-1392  72

نمودار4-7- متوسط اندازه بانکهای منتخب طی سالهای 1385-1392. 73

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

شکل 1-1- مدل مفهومی. 7

شکل2-2- فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک در بانک. 27

 

 

 

 

چکیده

بانک ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی هر ملت ایفا می کنند، زیرا بر روی بخش بزرگی از عرضه پول در گردش کنترل دارند. لذا ارزیابی عملكرد مالی و بهره وری بانک‌ها در دهه‌های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است. متدها و تكنیك‌های بسیاری جهت ارزیابی عملكرد مالی ایجاد شده است كه هر كدام مجموعه ای از شاخص ها را جهت ایجاد توازن در دیدگاه‌های سنتی و تك بعدی به عملكرد مالی معرفی می نمایند. در مطالعه حاضر جهت ارزیابی عملکرد مالی بانک‌های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از شاخص های ارزش افزوده اقتصادی، کیوی توبین و بازده دارایی‌ها به عنوان نماینده عملکرد مالی بانک ها استفاده شده است. بدین منظور عوامل موثر بر شاخص های مذکور از جمله ریسک اعتباری، کارایی عملیاتی ، مدیریت دارایی و اندازه بانک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان داده است که در مدل اول؛ اندازه بانک رابطه مثبت و ضعیفی با بازده دارایی‌ها دارد. همچنین ریسک اعتباری رابطه مستقیمی با بازده دارایی‌ها دارد. کارایی عملیاتی رابطه معکوس با متغیر وابسته دارد و در نهایت مدیریت دارایی رابطه‌ی مثبت و معنی داری با بازده دارایی‌ها دارد. در مدل دوم؛ اندازه بانک رابطه معکوس با کیوی توبین دارد. همچنین ریسک اعتباری رابطه مستقیمی با کیوی توبین دارد. کارایی عملیاتی رابطه مستقیمی با متغیر وابسته دارد و در نهایت مدیریت دارایی رابطه‌ی معنی داری با متغیر وابسته ندارد. در مدل سوم؛ اندازه بانک رابطه مثبتی با ارزش افزوده اقتصادی دارد. همچنین ریسک اعتباری رابطه معکوس با متغیر وابسته دارد. کارایی عملیاتی رابطه‌ی معنی داری با متغیر وابسته ندارد و در نهایت مدیریت دارایی رابطه‌ی مثبت و معنی داری با ارزش افزوده اقتصادی دارد.

 

 

واژگان کلیدی: عملکرد مالی، بورس اوراق بهادار،ارزش افزوده اقتصادی، کیوی توبین، بازده دارایی،مدیریت دارایی،ریسک اعتباری،کارایی عملیاتی،اندازه بانک.

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

 

1-1- مقدمه

معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد مالی به دلیل در نظر نگرفتن هزینه سرمایه و نیز استفاده از اطلاعات حسابداری، در معرض انتقادات فراوانی میباشند. در طرف مقابل معیارهای جدید مانند ارزش افزوده اقتصادی با لحاظ نمودن هزینه فرصت و سوداقتصادی، معیار بهتری در ارزیابی ارزش ایجاد شده در شرکت‌ها است .برای رفع نارسایی‌های مدلهای ارزیابی عملکرد مالی که به دلیل استفاده از اطلاعات حسابداری به وجود می‌آید، پژوهشگرانی مانند سوجانن[1] و استیوارت [2]به جستجوی ارائه معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد مالی پرداختند. با پیدایش نظریههایی در زمینة سود اقتصادی یا سود باقیمانده، مدل‌هایی به منظور محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد شد. در این مدل‌ها، سود خالص عملیاتی پس از كسر مالیات و هزینه سرمایه به عنوان سود اقتصادی یا سود باقیمانده تعریف می‌شود. هدف اصلی بنگاه‌ها، حفظ و افزایش ثروت سهامداران است و ارزش آفرینی برای بنگاه‌ها تنها راه نیل به این هدف تلقی می شود. بنابراین، خلق سود و یا ارزش افزوده اقتصادی را كه باعث افزایش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران می‌شود، می‌توان عامل ارزش آفرینی بنگاه‌ها تلقی كرد .در مطالعه حاضر جهت ارزیابی عملکرد مالی بانک‌های خصوصی  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از شاخص های ارزش افزوده اقتصادی، کیوی توبین و بازده دارایی‌ها استفاده شده است. بدین منظور عوامل موثر بر شاخص های مذکور از جمله ریسک اعتباری، کارایی عملیاتی ، مدیریت دارایی و اندازه بانک مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس از طرح مسئله به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و فرضیه های مبتنی بر مدل آورده شده است. و به ارائه مدل  تحقیق و معرفی متغیرها پرداخته شده است. جهت تبیین مدل تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ذکر گردیده است. در نهایت قلمرو پژوهش به لحاظ موضوعی، مکانی و زمانی بیان گردیده است.

[1] – Suojanen

[2] – Stewart

تعداد صفحه : 129

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***