دانلود پایان نامه ارشد : رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با حل تعارض و سازگاری زناشویی

 دانلود متن کامل پایان نامه رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با حل تعارض و سازگاری زناشویی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی(M.A)

عنوان

رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با حل تعارض و سازگاری زناشویی

استاد راهنما

دکتر مختار عارفی

استاد مشاور

دکتر کریم افشاری نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                 صفحه

چکیده 1

فصل اول : مقدمه پژوهش… 2

مقدمه. 3

بیان مساله. 5

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 9

اهداف.. 11

هدف اصلی.. 11

اهداف فرعی.. 11

فرضیه‫ها 11

تعاریف… 12

تعاریف مفهومی : 12

تعاریف عملیاتی.. 12

فصل دوم : پیشینه پژوهش… 13

مفاهیم  : 14

تعاریف شخصیت : 15

عوامل به وجود آورنده شخصیت… 17

تئوری های شخصیت : 19

تیپ هاش شخصیت : 19

نظریه روانکاوی فروید : 20

نظریه کارن هورنای 24

رویکرد شناختی، نظریه کلی.. 27

نظریه آلپورت 28

شخصیت از دیدگاه کتل.. 29

رویکرد صفات به شخصیت… 29

نظریه طرح پنج عاملی شخصیت… 31

روان رنجورخویی (N) : 31

برون گرایی ( E) : 32

گشودگی نسبت به تجربه (O) 33

موافقت (A) : 34

وجدان گرایی (C) : 35

حل تعارض…. 36

تعارض…. 36

تعریف تعارض و حل تعارض…. 37

دیدگاه تعارض…. 40

انواع تعارض…. 41

سطوح تعارض…. 42

مسائل مولد تعارض…. 44

تعارض و هیجانات مربوط به آن. 44

روش های تسهیل کننده در کنترل تعارض…. 45

رویکردهای حل تعارض…. 47

کنترل تعارض…. 48

اهمیت حل تعارض…. 49

مدل نگرانی دو جانبه حل تعارض : 50

سبک های حل تعارض بین فردی.. 51

ازدواج.. 55

سازگاری زناشویی.. 56

پیشینه داخلی.. 72

فصل سوم : روش پژوهش… 81

طرح پژوهش : 82

جامعه آماری: 82

حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 82

متغیرهای تحقیق.. 82

ابزار پژوهش : 83

پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپاینر. 85

روش اجرا 86

روش تحلیل داده ها 86

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 87

الف ) یافته های توصیفی.. 88

جدول 1- میانگین و انحراف معیار پنج عامل بزرگ شخصیت در زنان و مردان. 88

جدول 2- میانگین و انحراف معیار  مولفه های حل تعارض در زنان و مردان. 89

جدول 3 – میانگین و انحراف معیار سازگاری زناشویی در زنان و مردان. 89

ب) یافته های استنباطی.. 90

جدول 4- همبستگی بین پنج عامل بزرگ شخصیت با سازگاری زناشویی.. 90

جدول 5- همبستگی بین پنج عامل بزرگ شخصیت با سبکهای حل تعارض…. 91

جدول 6- همبستگی بین سبکهای حل تعارض با سازگاری زناشویی.. 93

جدول 7- آزمون لون جهت برابری واریانسها در دو گروه زن و مرد. 94

جدول 8– آزمون t گروه های مستقل برای مقایسه سازگاری زناشویی در زنان و مردان. 94

جدول 9-مدل رگرسیون همزمان برای پیش بینی سبک حل تعارض یکپارچگی توسط پنج عامل بزرگ شخصیت… 95

جدول 10-جدول ضرایب معادله رگرسیون برای پیش بینی سبک حل تعارض یکپارچگی توسط پنج عامل بزرگ شخصیت.. 96

جدول 11- مدل رگرسیون همزمان برای پیش بینی سبک حل تعارض اجتنابی توسط پنج عامل بزرگ شخصیت.. 97

جدول 12-جدول ضرایب معادله رگرسیون برای پیش بینی سبک حل تعارض اجتنابی توسط پنج عامل بزرگ شخصیت.. 97

جدول 13- مدل رگرسیون همزمان برای پیش بینی سبک حل تعارض مصالحه توسط پنج عامل بزرگ شخصیت.. 98

جدول 14-جدول ضرایب معادله رگرسیون برای پیش بینی سبک حل تعارض مصالحه توسط پنج عامل بزرگ شخصیت.. 99

جدول 15- مدل رگرسیون همزمان برای پیش بینی سازگاری زناشویی توسط پنج عامل بزرگ شخصیت… 100

جدول 16-جدول ضرایب معادله رگرسیون برای پیش بینی سازگاری زناشویی توسط پنج عامل بزرگ شخصیت.. 101

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری.. 102

بحث و تفسیر نتایج.. 103

محدودیت ها 112

پیشنهادات.. 112

الف ) پیشنهادات پژوهشی.. 112

ب) پیشنهادات کاربردی.. 113

منابع. 115

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با سبك های حل تعارض و سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه صورت گرفته است. پژوهش حاضر یك مطالعه همبستگی است. تعداد 200 نفر به روش در دسترس و به صورت داوطلبانه از میان دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه در سال 1393 انتخاب گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو، پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپاینر و مقیاس سبک حل تعارض رحیم جمع آوری گردید. یافته ها با نرم افزار SPSS16 و به كمك روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل، رگرسیون  همزمان مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. بین ویژگی های شخصیتی (توافق پذیری، برونگرایی، دلپذیر بودن، انعطاف پذیری) و سازگاری زناشویی همبستگی مثبت معنی دار، و بین ویژگی روان رنجور خویی و سازگاری زناشویی همبستگی منفی معنی داری بدست آمد. از این میان (وظیفه شناسی، توافق پذیری، روان‫ رنجورخویی) توان پیش‫بینی سازگاری زناشویی را داشتند. سبك یکپارچگی و سبك مصالحه گرانه همبستگی مثبت معنی داری با سازگاری زناشویی داشتند. تحلیل رگرسیون  همزمان با ورود ویژگی های شخصیتی و سبك های حل تعارض نشان داد وظیفه شناسی، توافق پذیری، روان رنجور خویی توان پیش بینی سازگاری زناشویی را به صورت معنی داری دارند. بین زن و مرد از نظر میزان سازگاری زناشویی تفاوت آماری معنی داری بدست نیامد. در مداخلات روان شناختی و آموزش مهارت های زندگی، توجه به ویژگی های شخصیت در كنار شیوه های حل تعارض اهمیت دارد.

كلید واژه: سازگاری زناشویی، پنج عامل بزرگ شخصیت، سبك های حل تعارض ، دانشجویان متاهل 

مقدمه

خانواده یکی از مهمترین نهادهای جامعه و شکل دهنده شخصیت آدمی است. مطلوبیت رضایت خشنودی، کیفیت کارکرد خانواده عوامل بسیار تاثیرگذاری در شکوفایی رشد و پیشرفت اعضای خانواده است. به نظر می رسد تاثیر متقابل این عوامل در موفقیت و پایداری ازدواج نقش بسزایی داشته باشد (لوکه و ویلیامسون[1]، 1985 به نقل از بهبودی، هاشمیان، پاشا شریفی، نوابی نژاد،1388).

وقتی زن و شوهر از زندگی خود رضایت داشته باشند، خانواده از استحکام خوبی برخوردار می شود و آن را می توانند با مسائل و مشکلات به درستی برخورد کنند و از آسیب ها در امان بمانند. بنابراین از آن جا که رضایت زناشویی می تواند در دوام و پایداری ازدواج نقش داشته باشد، اهمیت مسئله ایجاب می کند که هنگام همسر گزینی علاوه بر عوامل عینی نظیر مذهب، طبقه اجتماعی، شیوه لباس پوشیدن، سن، قیافه و تحصیلات به عوامل مهمتری چون ویژگی های شخصیتی که در درازمدت پایدار هستند توجه کرد. تا با انتخابی درست در سایه خشنود و رضایت زوجی محیط سالم و سازنده فراهم شود تا پایه و اساس نسل های آینده، پیشرفت جامعه و انتقال فرهنگ و ارزش ها در آن امکان پذیر شود. (فاضل، حق شناس، کشاورز، 1390).

اما باید به یاد داشت که اختلاف و تعارض بین زن و شوهر طبیعی است. به دلیل اهمیت کنش ورزی همسران گاهی پیش می آید که اختلاف دیدگاه روی دهد یا نیازها برآوده نشود. در نتیجه همسران نسبت به یکدیگر احساس خشم، نا امیدی و نا خشنودی می کنند. اما هنگامی که تعارضات به حد بالای خود برسند منجر به طلاق می شود. شیوع روز افزون این پدیده پژوهشگران و نظریه پردازان خانواده و ازدواج را بر آن داشته تا در مورد عامل و عوامل تاثیر گذار بر آن به بررسی و کنکاش بپردازند برای مقابله با معضل طلاق می توان به بررسی ریشه آن پرداخت. برخی از پروهش هایی که عوامل زمینه ساز در مورد طلاق صورت گرفته نشان داده است که یکی از مهمترین و عمیق ترین ریشه های طلاق ویژگی شخصیت زوج هاست برخی از ویژگی های شخصیتی و اختلافات شخصیت تعارضات را بین زوج ها افزایش می دهد و تداوم زندگی زناشویی را تهدید می کند (جلیلی، بخشایشی و فارسی نژاد، 1388).

بنابراین ضروری است با دیدگاهی آسیب شناسانه به علل ناسازگاری های زناشویی و عدم موفقیت در ازدواج ها پرداخته و نقش عواملی چون ویژگی های شخصیتی را در حل تعارض و سازگاری زناشویی مورد بررسی قرار گیرد. زیرا عدم وجود جو سالم در خانواده از موانع اصلی انتقال آداب رسوم و فرهنگ و ارزش های مثبت جامعه به نسل های بعدی است. بر این اساس محقق نیز در این تحقیق در صدد بررسی «رابطه با شخصیت با حل تعارض و سازگاری زناشویی است».

تعداد صفحه :146

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***