دانلود پایان نامه ارشد : رابطه جرأت ورزی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوم دبیرستان

 دانلود متن کامل پایان نامه  رابطه جرأت ورزی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوم دبیرستان

پایان نامه:

جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته علوم تربیتی

(گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی)

عنوان :

رابطه جرأت ورزی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوم دبیرستان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

پژوهش حاضر در مورد رابطه جرأت ورزی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوم دبیرستان شهرستان … است که در آن پس از بیان اهمیت موضوع به ذکر تعاریفی چند در مورد جرأت ورزی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پرداخته است.

روش انجام این پژوهش، آزمایشی است که با استفاده از مطالعه و بررسی کتابهای مختلف و سایت های متفاوت و با استفاده از پرسشنامه آزمون جرأت ورزی(درجه ناراحتی) گمبریل وریچی، که در این زمینه تحقیقاتی انجام داده اندشکل گرفته ودارای پنج فصل می باشد.

 

کلید واژه: جرأت ورزی، عملکرد تحصیلی، شخصیت، دانش آموزان

 

 

 

       فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول(کلیات تحقیق)

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….   1

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………..   4

ضرورت واهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………   5

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..    6

سوال وفرضیه ……………………………………………………………………………………………………………………..   7

سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….   7

تعاریف اصطلاحات(عملیاتی-مفهومی) ………………………………………………………………………………….   8

فصل دوم(ادبیات تحقیق)

نظریه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………   10

پیشینه تحقیق(داخلی) ………………………………………………………………………………………………………….  14

پیشینه تحقیق(خارجی) ……………………………………………………………………………………………………….   16

تعریف جرأت ورزی ………………………………………………………………………………………………………….   18

اولین پژوهش ها وآموزش های جرأت ورزی ……………………………………………………………………….    19

شخصیتهای جرأت ورز و غیرجرأت ورز ………………………………………………………………………………   21

جرأت ورزی در جمعیت های بالینی و غیربالینی ……………………………………………………………………   21

ویژگیهای رفتاری و شخصیتی جرأت ورزی …………………………………………………………………………..  23

نسبی بودن جرأت ورزی ……………………………………………………………………………………………………..  24

روش های ارزشیابی و آموزشی جرأت ورزی………………………………………………………………………….  25

تبیین ساختار و ساز و کار رویکردهای رفتاری درباره اختلال غیر جرأت ورزی و درمان آن …………  27

دل قوی دار ………………………………………………………………………………………………………………………..  28

فصل سوم(روش تحقیق)

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..  33

نوع تحقیق از نظرروش تحقیق………………………………………………………………………………………………   34

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………..   34

نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………   34

ابزار جمع آوری(کتابخانه ای- میدانی) ………………………………………………………………………………….   35

پایایی و روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………….   36

روش های آماری تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………….    36

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده و یافته های تحقیق)

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………    38

الف)یافته های توصیفی پژوهش …………………………………………………………………………………………    38

ب)یافته های مربوط به فرضیه پژوهش ………………………………………………………………………………..   39

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………   42

محدودیتها ……………………………………………………………………………………………………………………….    42

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………..   43

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………..   44

پیوست و ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………    47

مقدمه:

در دهه های اخیر جرأت ورزی توجه بسیاری از روان شناسان و پژوهشگران بالینی را به خود جلب کرده است. اهمیت جرأت ورزی در ارتباط های میان فردی، نقش مؤثر آن در فعالیتهای اجتماعی و فراوانی رفتارهای غیر جرأت ورزانه در جمعیتهای بالینی سبب شده است که در این زمینه پژوهشهای زیادی صورت گیرد و برنامه هایی تحت عنوان جرأت ورزی، طرح ریزی شود(بارتل، وتیلاک و فرانکس،1974، مارشال، کلتنر و مارشال،1981؛ ای ملکمپ، و اندرهات و دوریز،1983؛ استاک، دی ویل، وپنل،1983؛ دوبیاومک ماری،1985؛ بی سی نین، مک مکاری،

چیزلت،1985؛ استیوارت،1986؛ و هروکافمن،1987؛ اینگرام و سالزبرگ،1990؛ کیپر،1992؛ وین هارت، کاری، کاری و وردشیاس،1998).انجام پژوهشهای عملی و بالینی در مورد مفهوم جرأت ورزی و ویژگیهای آن و همین طور آموزش و درمان رفتارهای غیرجرأت ورزانه، بیشتر به کارهایی مربوط است که به شرح مفصل جرأت ورزی پرداخت. وی در توصیف و تبیین این مفهوم به تضاد میان بارز ساختن هیجان خشم و بازداری از اضطراب، توجه خاصی نشان می داد. وی اولین دانشمندی بود که اصطلاح جرأت ورزی را به کاربرد و آموزش آن را مدنظر قرار داد(هریوت وپریچارد،2004) روانشناسان معتقد هستند افراد کم جرأت نمی توانند به صورت مناسب با اطرافیان خود تعامل داشته باشند. این افراد احساس گناه، بی اعتمادی و سلطه پذیری در روابط اجتماعی را تجربه می کنند و ترس، اضطراب و افسردگی از خود نشان می دهند(پاچمن وفوی،1978؛ لفرووست،1981؛ پالرمو و نیکلی،1990؛ وان گاندی،2002؛) همین طور میزان پذیرش خود و عزت نفس در این افراد پایین است(پرسل، برویک وبیگل1974؛ لورومور1980؛ دلوتی 1981؛ لفرووست،1981) این افراد ممکن است به جای رفتارهای منفعلانه، اقدام به پرخاشگری و رفتارهای آزارگرانه کنند(اسوارت، چانگ و فارور ،2001)در این بین رفتارهای جرأت ورزانه، رفتارهایی متعادل هستند و فرد جرأت ورز ضمن پافشاری برخواسته های منطقی و انجام رفتارهایی متعادل هستند و فرد جرأت ورز ضمن پافشاری برخواسته های منطقی و انجام رفتار مخالفتی در دفاع از خواسته ها، حقوق و سلیقه های دیگران را مورد توجه قرار می دهد و از اجحاف حقوق دیگران و تضییع آنها خودداری می کند. تونند(1991) معتقد است فرد جرأت ورز دارای اعتماد به نفس است، احساس، افکار و نگرش مثبت نسبت به خود و دیگران دارد و رفتارش با دیگران صریح و صادقانه است. برخی از پژوهشگران گزارش کرده اند که این افراد حتی در پیدا کردن شغل مناسب و انجام مطلوب آن موفق ترند.(بروکس، ناکرد و ریسلر،2001،لانس بری و همکاران،2003) پژوهش های متعددی به وجود رابطه بین جرأت ورزی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی اشاره کرده اند. برای مثال لی_کور بین و دنیکو(1998)، چن، وانگ وچن(2001)و ساک وای ونگ وواتکینس(2001) همگی در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که بین سه متغیر یاد شده رابطه مثبتی وجود دارد. در این پژوهش به بررسی میزان جرأت ورزی، عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوم دبیرستان می پردازیم. بررسی تفاوتهای دو جنس در میزان جرأت ورزی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی نیز مورد علاقه پژوهشگران بوده است. جالب اینکه برخی پژوهشهای انجام شده در خارج به وجود تفاوت معنادار در این متغیرها بین دو جنس اشاره کرده اند(پالرمو و نیکلی،1990، چرچ و کاتی بک،1992، جیمز،2001،مارکوت و همکاران،2002) اما در ایران پژوهشگران تفاوتی میان دختر و پسر در متغیرهای عزت نفس و پیشرفت تحصیلی مشاهده نکردند(معرفت،1377،وجدان پرست،1378، هرمزی نژادشهنی ییلاق و نجاریان،1379) و در مورد مقایسه جرأت ورزی دختران و پسران در ایران، تا زمان انجام این پژوهش تا آنجا که محقق بررسی کرده است، یافته ای وجود نداشت

 

بیان مسئله

فردی که با جرأت است می تواند ارتباط نزدیک با دیگران برقرار کند، خودش را از سوءاستفاده دیگران دور نگه دارد و دامنه وسیعی از نیازها و افکار مثبت و منفی را ابراز نماید، بی آنکه احساس گناه و اضطراب کند و یا به حقوق دیگران لطمه بزند. در آموزش جرأت ورزی به فردآموخته می شود که چگونه رفتار مبتنی بر جرأت و جسارت از خود نشان دهد. فرد با تلاش برای کشف و تعریف مشکل، پیگیری هدفهای موردنظر(همواره بارفتارتوأم باجرأت) تکرار نقش گذاری، واژگون سازی نقش و ارائه تدریجی و متوالی رفتارهای مطلوب، شیوه های مناسب مبتنی برجرأت را برای بیان خواسته های خود می آموزد رفتار جرأت ورزانه با خود پنداره مثبت، عزت نفس همگرایی و همبستگی دارد و رفتارهای غیرجرأت ورزانه بازدارنده و اجتنابی هستند و همبستگی مثبت و بالایی با ترسها، هراسها و اضطراب اجتماعی و انواع پرخاشگریهای درونی دارند.

جرأت ورزی برخی از نیازهای فرهنگی قومی و فراگیر را ارضاء می کند و دو هدف عمده دارد:

1- کاهش اضطراب اجتماعی و            2- کسب مهارتهای اجتماعی .

ضرورت واهمیت تحقیق

باتوجه به اینکه دانش آموزان در برقراری ارتباط با دیگران در بعضی از مواقع مشکل دارند و همین مشکل باعث ضعف عملکرد دانش آموزان در تحصیل آنها می شود لذا به نظر می رسد که ازطریق آموزش جرأت ورزی بتوانم با اضطراب اجتماعی مقابله کنیم و به پرورش ابزار وجود و تقویت مهارتهای اجتماعی دانش آموزان همت گماشت. توفیق در عملکرد تحصیلی مستلزم برخورداری از اعتماد به نفس است. این ویژگیها به دانش آموزان فرصت می دهند تا در عرصه های گوناگون آموزشگاهی، مانند فعالیتهای گروهی، تعامل با دانش آموزان و انجام تکالیف، به طور فعال و سازنده عمل کنند و به طور کلی در حل مسائل کوشا باشند. هسته های مشاوره مدارس در بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان نقش مهمی برعهده دارند مشاوران می توانند نحوه جرأت ورزی سالم را به دانش آموزان آموزش دهند و از این طریق از بروز برخی از اختلالات رفتاری و مشکلات تحصیلی پیشگیری کنند.

تعداد صفحه :58

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***