دانلود پایان نامه ارشد : رابطه بین توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی با مدیریت سرمایه فکری آموزش و پرورش لاریجان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

عنوان : رابطه بین توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی با مدیریت سرمایه فکری آموزش و پرورش لاریجان

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ساری
گروه علوم تربیتی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  M.A.

عنوان:
رابطه بین توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی با مدیریت سرمایه فکری آموزش و پرورش لاریجان

استاد راهنما:
دکتر رضا یوسفی سعیدآبادی
استاد مشاور:
دکتر مریم تقوایی یزدی

آبان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مندرجات
عنوان صفحه
چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول – کلیات تحقیق
1-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-2) بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………… 6
1-4) اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-4-1) هدف اصلی …………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-4-2) اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-5) مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 7
1-6) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 8
1-6-1) فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-6-2) فرضیه های فرعی ………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-7) قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-7-1) قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-7-2) قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………………………………………… 9
1-7-3) قلمرو موضوعی ……………………………………………………………………………………………………………. 9
1-8) تعاریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………………… 10
1-8-1) تعریف واژه های کلیدی ……………………………………………………………………………………………….. 10
1-8-2) تعریف متغیرهای عملیاتی ……………………………………………………………………………………………… 10
1-9) جمع بندی فصل ………………………………………………………………………………………………………………. 11
فصل دوم- ادبیات و پیشینه پژوهش
بخش اول- ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 13
2-2)توانمندسازی …………………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-3) توانمندسازی کارکنان ……………………………………………………………………………………………………….. 14
2-4) تاریخچه توانمندسازی ……………………………………………………………………………………………………… 16
2-5) دلایل توانمندسازی ………………………………………………………………………………………………………….. 17
2-6) رویکردهای توانمندسازی ………………………………………………………………………………………………….. 18
2-6-1) رویکرد مکانیکی ………………………………………………………………………………………………………….. 18
2-6-2) رویکرد ارگانیکی …………………………………………………………………………………………………………. 19
2-7) دیدگاه های توانمندسازی ………………………………………………………………………………………………….. 20
2-7-1) دیدگاه عقلایی …………………………………………………………………………………………………………….. 20
2-7-2) دیدگاه انگیزشی …………………………………………………………………………………………………………… 21
2-7-3) دیدگاه فوق انگیزشی ……………………………………………………………………………………………………. 21
2-8) مدل های توانمندسازی …………………………………………………………………………………………………….. 22
2-8-1) مدل هایی که بر ویژگی های عام توانمندسازی تاکید دارند ……………………………………………….. 22
2-8-2) مدل های اقتضایی ………………………………………………………………………………………………………… 26
2-9) رویکرد ساختاری به توانمندسازی ……………………………………………………………………………………… 29
2-10) رویکرد روانشناختی به توانمندسازی ………………………………………………………………………………… 29
2-11) ضرورت توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان ها ……………………………………………………………. 31
2-12) مزایای توانمندسازی نیروی انسانی …………………………………………………………………………………… 31
2-13) رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………………………… 33
2-14) مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………………….. 33
2-14-1) تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………….. 34
2-15) انواع رفتارهای شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………… 36
2-16) مدل های رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………… 38
2-16-1) مدل رفتارهای شهروندی گراهام ………………………………………………………………………………….. 39
2-16-2) مدل رفتارهای شهروندی پادساکف ………………………………………………………………………………. 39
2-17) سرمایه فكری و مدیریت آن ……………………………………………………………………………………………. 41
2-18) انواع طبقه بندی های سرمایه فكری ………………………………………………………………………………….. 42
2-19) سنجش سرمایه های فكری ……………………………………………………………………………………………… 46
2-20) ﺗﻌﺎرﯾﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی‬‬‬‬‬‬‬ …………………………………………………………………………………… 47
2-21) ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی‬‬‬‬‬‬‬ ……………………………………………………………………………….. 48
2-22) اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه‬‬‬‬‬‬‬ ……………………………………………………………….. 54
2-22-1) اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ادوﯾﻨﺴﻮن و ﻣﺎﻟﻮن‬‬‬‬‬‬‬ ……………………………………………………….. 54
2-22-2) اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺮوﮐﯿﻨﮓ‬‬‬‬‬‬‬ …………………………………………………………………….. 55
2-22-3) اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل روس و ﻫﻤﮑﺎران‬‬‬‬‬‬‬ ………………………………………………………… 55
2-22-4) اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل اﺳﺘﯿﻮارت‬‬‬‬‬‬‬ …………………………………………………………………… 56
2-22-5) اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﺳﺎﻟﯿﻮان‬‬‬‬‬‬‬ ………………………………………………………………………. 57
2-22-6) اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﻮﻧﻔﺮر‬‬‬‬‬‬‬ …………………………………………………………………….. 57
2-22-7) اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﻨﺘﯿﺲ‬‬‬‬‬‬‬ …………………………………………………………………….. 58
2-22-8) اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺎﻧﺲ و ﻻواﻧﺪال‬‬‬‬‬‬‬ …………………………………………………………. 58
2-22-9) اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﻟﯿﻦ‬‬‬‬‬‬‬ ……………………………………………………………………………. 59
2-23) ﻣﺪل ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﮔﺰارش دﻫﯽ ﺳﺮﻣﺎﺑﻪ ﻓﮑﺮی‬‬‬‬‬‬‬ …………………………………….. 61
2-24) رابطه میان متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………… 63
بخش دوم- پیشینه تجربی تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 64
2-25) مطالعه تجربی انجام گرفته در داخل کشور ………………………………………………………………………… 64
2-26) مطالعه تجربی انجام گرفته در خارج کشور ………………………………………………………………………… 65
2-27) جمع بندی و خلاصه فصل دوم ……………………………………………………………………………………….. 66
فصل سوم- متدولوژی پژوهش
3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 68
3-2) نوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 68
3-3) جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………… 69
3-3-1) روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. 69
3-4) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….. 70
3-5) روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………… 71
3-6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………….. 72
3-7) جمع بندی فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………. 73
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی …………………………………………………………………………………… 75
4-2) آزمون کولموگروف- اسمیرنوف: بررسی تست نرمال بودن متغیرها ………………………………………… 81
4-3) بررسی فرضیه های اصلی پژوهش ……………………………………………………………………………………… 82
4-4) بررسی فرضیه های فرعی پژوهش …………………………………………………………………………………….. 83
فصل پنجم- بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1) جمع بندی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 90
5-2) یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 90
5-3) جمع بندی و تفسیر یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………. 92
5-4) محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 93
5-4-1) محدودیت های در قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………… 93
5-4-2) محدودیت های اجرایی پژوهش …………………………………………………………………………………….. 93
5-5) پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر تجارب پژوهش …………………………………………………………………….. 93
5-6) پیشنهادها پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 94
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 99
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 124

 

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی با مدیریت سرمایه فکری آموزش و پرورش لاریجان، صورت گرفته است. پژوهش پیش رو، از نظر هدف کاربردی و از دید روش، در دسته پژوهش های توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری آن، کلیه کارکنان آموزش و پرورش لاریجان به حجم 206 نفر هستند که برای جمع آوری داده ها، تعداد 136 پرسشنامه میان نمونه آماری توزیع شد. نمونه گیری به روش نمونه برداری احتمالی نامحدود صورت گرفته است. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد توانمندسازی اسپریتزر (1995) و میشرا (1997)، رفتار شهروندی سازمانی پودسکاف و همکاران (1990) و پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس (1998) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی با مدیریت سرمایه فکری کارکنان آموزش و پرورش لاریجان رابطه معناداری وجود دارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :141

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***