دانلود پایان نامه ارشد: رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد زرند

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

عنوان :

رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده: 1

فصل اول : طرح پژوهش 2

1-1-مقدمه: 3

1-2- بیان مساله. 4

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق: 4

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-4-1- هدف کلی : 7

1-4-2- اهداف ویژه: 7

1-4-3- اهداف کاربردی.. 8

1-5- فرضیه های تحقیق: 8

1-5-1- فرضیه اصلی : 8

1-5-2- فرضیه های اختصاصی تحقیق: 8

1-6- سوالات تحقیق: 9

1-7- تعاریف مفاهیم. 9

1-7-1- تعاریف نظری: 9

فصل دوم : پیشینه تحقیق.. 11

2-1-احقاق حق جنسی.. 12

2-2- رضایت زناشویی : 15

2-2-1- عوامل و مولفه های رضایت زناشویی : 16

2-3- پرخاشگری.. 25

2-3-1- تعریف پرخاشگری.. 26

2-3-2- عوامل پیش بینی کننده پرخاشگری.. 27

2-3-3- اختلالات مرتبط با پرخاشگری.. 28

2-3-5- رویکردهای پرخاشگری.. 32

2-3-5-1- رویکرد روان تحلیل گری.. 32

2-3-5-2- رویکرد رشدی.. 34

2-3-5-3- رویکرد ذاتی بودن پرخاشگری.. 35

2-3-5-4 تعلیم شیوه های پرخاشگرانه رفتار: 36

2-3-5-5- رویکرد انگیزشی.. 36

2-3-5-6- رویکرد موقعیتی.. 37

فصل سوم: روش پژوهش…. 38

مقدمه. 39

3-1- نوع تحقیق.. 41

3-2- انواع متغیرها 41

3-2-1- متغیرپیش بین.. 41

3-2-2- متغیرهای  ملاک41

3-2-3- متغیرهای تعدیلگر. 41

3-3- داده های مورد نیاز. 41

3-4- شیوه جمع آوری اطلاعات41

3-5- ابزارهای تحقیق.. 42

3- 5-1- پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت42

3-5-2- پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ.. 42

3-5-3- پرسشنامه پرخاشگری پاس و پری (پ پ) 43

3-6- جامعه آماری.. 43

3-7- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 44

3-8- روشهای تجزیه و تحلیل آماری.. 44

3-8-1- روشهای آماری توصیفی.. 44

3-8-2- روشهای آماری استنباطی.. 44

فصل چهارم : نتایج (یافته ها ).. 44

4-1توصیف ویژگی های دموگرافیک46

4-1-1- وضعیت میزان تحصیلات همسر: 46

4-1-2: وضعیت شغل همسر: 47

4-2- بررسی فرضیات تحقیق.. 48

4-3- بررسی سوالات تحقیق.. 69

 

فصل پنجم : بحث در نتایج ( نتیجه گیری )

5-1- نتایج و بحث و بررسی سوالات… 85

5-1-1- فرضیات تحقیق.. 85

5- 1- 2-بررسی سوالات پژوهش…. 90

5-2-:پیشنهادات… 94

5- 2- 1: پیشنهادات کاربردی.. 94

5-2- 2:پیشنهادات پژوهشی.. 95

5-3- محدودیتهای تحقیق.. 95

منابع فارسی: 96

منابع لاتین: 101

پیوست… 103

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

جدول 4-1-1: توزیع فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر. 45

جدول 4-1-2: توزیع فراوانی وضعیت شغل همسر. 46

جدول 4-2-1: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی   47

جدول 4-2-2: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان   49

جدول 4-2-3: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین رضایتمندی زناشویی با پرخاشگری زنان   51

جدول 4-2-4: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی   53

جدول 4-2-5: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین روابط جنسی با رضایتمندی زناشویی   55

جدول 4-2-6: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با پرخاشگری زنان   57

جدول 4-2-7: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین روابط جنسی با پرخاشگری زنان   59

جدول 4-2-8: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری فیزیکی زنان   61

جدول 4-2-9: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری کلامی زنان   63

جدول 4-2-10: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با خشم زنان   65

جدول 4-2-11: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با خصومت زنان   67

جدول 4-3-1: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر احقاق حق جنسی زنان.. 69

جدول 4-3-2: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر رضایتمندی زناشویی زنان.. 71

جدول 4-3-3: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر پرخاشگری زنان.. 73

جدول 4-3-4: توزیع فراوانی و آماره کای دو شغل همسر و احقاق حق جنسی زنان.. 75

جدول 4-3-5: توزیع فراوانی و آماره کای دو شغل همسر و رضایتمندی  زناشویی.. 77

جدول 4-3-6: توزیع فراوانی و آماره کای دو شغل همسر و پرخاشگری زنان.. 79

جدول 4-3-7: توزیع فراوانی و آماره کای دو میزان تحصیلات همسر و احقاق حق جنسی زنان.. 81

جدول 4-3-8: توزیع فراوانی و آماره کای دو میزان تحصیلات همسر و رضایتمندی  زناشویی.. 83

جدول 4-3-9: توزیع فراوانی و آماره کای دو میزان تحصیلات همسر و پرخاشگری زنان.. 85

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

 

نمودار 4-1-1: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر. 45

نمودار 4-1-2: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر. 46

نمودار 4-2-1- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی.. 48

نمودار 4-2-2- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان. 50

نمودار 4-2-3- نمودار پراکنش رابطه بین رضایتمندی زناشویی  با پرخاشگری زنان. 52

نمودار 4-2-4- نمودار پراکنش رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی.. 54

نمودار 4-2-5- نمودار پراکنش رابطه بین روابط جنسی با رضایتمندی زناشویی.. 56

نمودار 4-2-6- نمودار پراکنش رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با پرخاشگری زنان. 58

نمودار 4-2-7- نمودار پراکنش رابطه بین روابط جنسی با پرخاشگری زنان. 60

نمودار 4-2-8- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری فیزیکی زنان. 62

نمودار 4-2-9- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری کلامی زنان. 64

نمودار 4-2-10- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با خشم زنان. 66

نمودار 4-2-11- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با خصومت زنان. 68

نمودار 4-3-1-2: آماره‌های توصیفی وضعیت احقاق حق جنسی زنان…………………………………………………………………….70

نمودار 4-3-2-1: درصد فراوانی وضعیت رضایتمندی زناشویی زنان. 70

نمودار 4-3-2-2: آماره‌های توصیفی وضعیت رضایتمندی زناشویی زنان. 72

نمودار 4-3-3-1: درصد فراوانی وضعیت پرخاشگری زنان. 74

نمودار 4-3-3-2: آماره‌های توصیفی وضعیت پرخاشگری زنان. 74

نمودار 4-3-4: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر و احقاق حق جنسی زنان. 76

نمودار 4-3-5: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر و رضایتمندی  زناشویی.. 78

نمودار 4-3-6: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر و پرخاشگری زنان . 80

نمودار 4-3-7: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر و احقاق حق جنسی زنان. 82

نمودار 4-3-8: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر و رضایتمندی  زناشویی.. 84

نمودار 4-3-9: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر و پرخاشگری زنان…………………………………………………….. 86

 

چکیده:

 رضایت زناشوئی یکی از عوامل موثر در ثبات خانواده ها ودر عین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان است. مهمترین عامل در رضایت زناشوئی، روابط زناشویی است. هدف این تحقیق مشخص کردن رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان بوده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی به شیوه همبستگی و نمونه مورد بررسی 300 نفر می باشد. نمونه گیری به شیوه در دسترس از 7 مرکز بهداشتی درمانی انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه  25 سوالی هالبرت برای سنجش احقاق حق جنسی، پرسشنامه 23 ماده ای انریچ برای سنجش رضایت زناشویی و پرسشنامه 29 ماده ای پاس و پری برای سنجش پرخاشگری استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد و بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان و همچنین بین رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. بین شغل همسر با احقاق حق جنسی و رضایتمندی زناشویی رابطه معنی داری وجود دارد، ولی بین میزان تحصیلات همسر با احقاق حق جنسی و رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان رابطه معنی داری وجود ندارد.

واژه ها کلیدی: احقاق حق جنسی، رضایتمندی زناشویی، پرخاشگری

 

 

 

 

1-1-مقدمه:

خانواده اصلی ترین عنصر هر جامعه و کانون حفظ سلامت و بهداشت  روانی است و نقش مهمی در شکل گیری شخصیت فرزندان یعنی پدران و مادران اینده دارد و هیچ نهاد و مرجعی نمی تواند جایگزین خانواده به ویژه عنصر اصلی آن یعنی مادر شود. جامعه ای سالمتر و پویاتر است که مادران و پدرانی با الگوی شخصیتی سالمتر داشته باشد

رضایت زناشوئی یکی از عوامل موثر در ثبات خانواده ها و در عین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان است.اما در روابط زناشوئی عوامل متعددی باعث رضایت همسران از یکدیگر می شود .

حیدری نسب (1383) مهمترین عوامل موفقیت در زندگی زناشوئی را رشد عاطفی و فکری تشابه علائق و طرز فکر،تشابه مذهبی، تشابه تحصیلی و طبقاتی ،نسبت امور جنسی تشابه و سرعت عمل در کارها و بالاخره رابطه با خانواده زن و شوهر می داند.

سلامت فیزیکی و عاطفی و بهداشت روانی افراد در جامعه در گرو سلامت روابط زناشوئی و تداوم و بقای ازدواج می باشد. رضایت یک فرد از زندگی زناشوئی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب می شود و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه باعث تسهیل درامر رشد و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه خواهد شد. بنابراین با توجه به اهمیتی که روان شناسان و حتی همه مذاهب به خانواده وارتباط زناشوئی موثر می دهند و اینکه به نظر می رسد تشکیل خانواده جایگاهی برای رضایتمندی است و بلکه اساسا کانون التیام و شفابخشی است. کانونی است که باید فشارهای روانی وارد شده براعضا خود را تخفیف دهد و راه رشد و شکوفایی آنها را هموار کند. اگر خانواده محیط سازنده ای برای اعضای خود داشته باشد و نیاز های جسمانی و روانی آنها را برآورده کند کمتر ممکن است به نهاد های درمانی خارج از خانواده نیاز پیدا کند ( ثنایی، 1375 ) .

از جمله عوامل موثر بر رضایت زناشویی احقاق حق جنسی است. به اعتقاد تراویس و وایت(2000)، احقاق مستلزم تلاش فرد در تامین حقوق خود در محدوده ی زمانی مشخص یا تحقق بخشیدن به انتظارات درونی شده از خود از طریق تعامل با دیگران است.(تراویس و وایت،2000 ،ص 307).

بنابراین هر هویت جنسی در تعامل با دیگران برای دست یابی به اختیار و مشروعیت قانونی خود، خواستار احقاق حق خویش است. در مطالعات متعدد و مقایسه ای روشن شده است که فرهنگ جوامع مختلف با نگرش از موضوع غالب و قدرت، زنان را در بند الگوهای تعریف شده و کلیشه ای رفتار جنسی قرار داده است. تصوری خارج از چارچوب نقش تابع در شور جنسی زنان برای مردان و زنان غیر قابل درک، زشت و نامطلوب جلوه می کند. به تبع پذیرش چنین نقشی، زنان قدرت احقاق حق جنسی خود را نیز از دست داده اند، چرا که کسب چنین قدرتی از سوی فرهنگ غالب جوامع به معنای کسب مفاهیم هرزه نمائی، عدم عصمت و شرم است. ترس از قرار گرفتن در محدوده چنین الفاظ توهین آمیز، زنان را وادار به تسلیم و پذیرش در برابر نقش زنانگی نموده است.

بنابراین یکی از عوامل موثر در برقراری ثبات خانواده احقاق حق جنسی است، که بدنبال آن رضایتمندی زناشویی زنان را فراهم می کند و زنان به جای پرخاشگری عشق و محبت را به همراه خود هدیه می کنند.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 130

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***