دانلود پایان نامه ارشد: رابطه ادراک رهبری خدمتگزار و عملکردکارکنان شرکت گاز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :منابع انسانی

عنوان : رابطه ادراک رهبری خدمتگزار و عملکردکارکنان شرکت گاز استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

تحصیلات تکمیلی، گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A»

رشته : مدیریت           گرایش: منابع انسانی

 

عنوان:

 رابطه ادراک رهبری خدمتگزار و عملکردکارکنان شرکت گاز استان گیلان

استاد راهنما:

دکتر مراد رضایی دیزگاه

 

استاد مشاور:

دکتر حسین گنجی نیا

 پاییز 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

چکیده………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه 2

1-2. بیان مساله 3

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4. اهداف تحقیق 6

1-5. چهارچوب نظری 6

1-6. فرضیات تحقیق 7

1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی 8

1-8 . قلمرو تحقیق 9

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1. مقدمه 11

2-2. تعریف  رهبری خدمتگزار 12

2-3. نظریه رهبری خدمتگزار 13

2-4. اهمیت رهبری خدمتگزار 15

2-5. تکامل رهبری خدمتگزار 16

2-6. ویژگی های رهبران خدمتگزار 18

2-7. ویژگی های عملیاتی 19

2-8 . ویژگی های مکمل 20

2-9. مدل ویژگی های رهبری خدمتگزار 22

2-9-1. تئوری رهبری خدمتگزار اسپیرز 24

2-9-2. تئوری رهبری خدمتگزار راسل و استون 26

2-9-3. تئوری رهبری خدمتگزار پترسون 26

2-10. مدل رهبری خدمتگزار پیج و ونگ 29

2-11. مدل رهبری خدمتگزار تورو 30

2-12. مدلهای رهبری خدمتگزار 30

2-13. کاربردهای رهبری خدمتگزار 32

2-14. رهبری خدمتگزار و رهبری تحول آفرین 34

2-15. رهبری خدمتگزار درسازمان های دولتی 35

2-16. مزایای رهبری خدمتگزار 36

2-17. معایب رهبر ی خدمتگزار 37

2-18. ارزشیابی عملکرد کارکنان 39

2-18-1. تعریف ارزیابی عملکردکارکنان 39

2-18-2. اهمیت ارزیابی عملکردکارکنان 39

2-19. تاریخچه ارزشیابی عملکرد 40

2-20. ارزیابی عملکرد در مجموعه مدیریت منابع انسانی 40

2-21. عوامل موثربرارزیابی عملکرد 42

2-22. ارکان ارزیابی عملکرد 42

2-23. مراحل ارزیابی عملکرد 44

2-24. نظام های ارزیابی عملکرد 46

2-25. اصول اندازه گیری عملکرد 46

2-26. انواع ارزیابی 48

2-26-1. ارزیابی سرپرست مستقیم 48

2-26-2. ارزیابی رئیس به وسیله مرئوس 49

2-26-3. ارزیابی همقطاران از عملکرد یکدیگر 49

2-26-4. ارزیابی گروهی 50

2-26-5. ارزیابی از طریق خود سنجی 50

2-27. روشهای ارزیابی 51

2-27-1. روش مقیاسی 51

2-27-2. عامل سنجی 52

2-27-3. روش امتیازبندی 53

2-27-4. روش رتبه‌بندی مستقیم 54

2-27-5. روش ثبت وقایع حساس 54

2-27-6. روش توصیفی 55

2-27-7. روش قیاسی 55

2-27-8 . روش مقایسه زوجی 55

2-27-9. توزیع اجباری 56

2-27-10. انتخاب اجباری 56

2-27-11. روش مقیاسی رفتاری 57

2-28. روش‌های غیر متداول 58

2-28-1. ارزیابی براساس مدیریت برمبنای هدف 58

2-29. مشکلات ارزیابی عملکرد 61

2-30. ویژگیهای سیستم ارزیابی کارآمد 65

2-31. پرورش و بالنده کردن نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان 66

فصل سوم : روش تحقیق

3-1. مقدمه 77

3-2. روش اجرایی تحقیق 77

3-3. جامعه ونمونه آماری 78

3-4. روشها و ابزار گردآوری داده ها 78

3-5. روایی و پایایی ابزار سنجش و اندازه گیری 78

3-6. روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 82

3-7. محدودیتهای تحقیق 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

4-1. مقدمه 85

4-2. توصیف پاسخ دهندگان 86

4-3. توصیف متغیر های تحقیق 87

4-3. آزمون فرضیات 93

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. مقدمه 102

5-2. نتایج آمار توصیفی 102

5-2-1. توصیف متغیر خدمات رسانی 102

5-2-2. توصیف متغیر تواضع 102

5-2-3. توصیف متغیر قابلیت اعتماد 102

5-2-4. توصیف متغیر مهرورزی 103

5-2-5. توصیف متغیر رهبری خدمتگزار 103

5-2-6. توصیف متغیر عملکرد 103

5-3. نتایج آمار استنباطی 103

5-3-1. نتایج آزمون فرضیه ی اصلی 104

5-3-2. نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول 104

5-3-3. نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم 104

5-3-4. نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم 104

5-3-5. نتایج آزمون فرضیه ی فرعی چهارم 104

5-4. پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق 105

5-5. پیشنهاداتی برای ادامه تحقیقات در این زمینه 106

 

فهرست جداول

عنوان                                                             صفحه

جدول 2-1. ویژگی های رهبری خدمتگزار………………. 21

جدول 2-2. امتیاز دهی به روش امتیاز بندی در ارزیابی عملکرد کارکنان                                                      53

جدول 2-3. تعیین سطح کارکنان در روش رتبه بندی غیر مستقیم ارزیابی عملکرد کارکنان………………………………… 54

جدول4-1) توصیف نوع استخدامی پاسخ دهندگان…………. 86

جدول4-2) توصیف متغیر خدمات رسانی………………… 87

جدول4-3) توصیف متغیر تواضع……………………… 88

جدول4-4) توصیف متغیر قابلیت اعتماد………………. 89

جدول4-5) توصیف متغیر مهرورزی……………………. 90

جدول4-6) توصیف متغیر رهبری خدمت گزار…………….. 91

جدول4-7) توصیف متغیر عملکرد…………………….. 92

جدول4-8) ضریب همبستگی بین رهبری خدمتگزار و عملکرد…. 93

جدول4-9) ضریب همبستگی بین خدمات رسانی و عملکرد……. 94

جدول4-10) ضریب همبستگی بین تواضع و عملکرد………… 95

جدول4-11) ضریب همبستگی بین قابلیت اعتماد و عملکرد…. 96

جدول4-12) ضریب همبستگی بین مهرورزی و عملکرد………. 97

جدول4-13) جدول تحلیل رگرسیون چند متغیره بین متغیر های خدمتگزاری و عملکرد……………………………………… 98

جدول 4-14) تجزیه تحلیل واریانس………………….. 98

جدول4-15) ضرایب استاندارد و غیر استاندارد………… 99

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                       صفحه

نمودار4-1) نوع استخدامی پاسخ دهندگان…………….. 86

نمودار4-2) هیستوگرام متغیر خدمات رسانی…………… 87

نمودار4-3) هیستوگرام متغیر تواضع………………… 88

نمودار4-4) هیستوگرام متغیر قابلیت اعتماد…………. 89

نمودار4-5) هیستوگرام متغیر مهرورزی………………. 90

نمودار4-6) هیستوگرام متغیر رهبری خدمت گزار……….. 91

نمودار4-7) هیستوگرام متغیر عملکرد……………….. 92

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                       صفحه

شکل 2-1. مراحل مختلف ارزیابی……………………. 45

 

 

 

چکیده

یک مفهوم کلی از انواع رهبری خدمتگزار در مجموعه مدیریت است  که این نوع از رهبری می تواند پایه و اساس برای طبقه بندی و ارزشیابی ویژگیهای رهبری خدمتگزار در سازمان باشد که به مدیران کمک می کند.درحال حاضر بررسی ومطالعه درمورد رهبری بین رهبری خدمتگزار و ادراک کارکنان شرکت گاز استان گیلان است که روشهای تحقیق و تجزیه و تحلیل روش همبستگی می باشد .این بررسی شامل همه ی کارکنان شرکت گاز استان می باشد که تعداد آنها 419 نفر است . واندازه نمونه 201 نفر به روش آماری مورگان تعیین شده است . نمونه گیری تصادفی از کارمندان اطلاعاتی را که به وسیله ی پرسشنامه جمع آوری شده بود باطل ساخت و برای تجزیه وتحلیل نتایج اطلاعات از نرم افزار spss استفاده شده است و درنهایت رابطه ی بین متغیرها به وسیله ی همبستگی پیرسون مورد تصویب قرار گرفت .

کلیدواژه ها : رهبری خدمتگزار ، عملکرد کارکنان

 

 

1-1. مقدمه

گرین لیف بحران رهبری را اینگونه توصیف می کند که کالج ها و سمینارها درانجام مسئولیت خود برای آماده سازی افراد برای نقشهای رهبری درجامعه شکست خورده ویا قصورکرده اند. بحران مزمن حکومت داری، ناشایستگی فراگیر سازمانها درفائق آمدن به توقعات ذینفع های خود اکنون یک عامل جهانی شده است لذا موضوع رهبری خدمتگزار برای تمام سازمانها از اهمیت بالایی برخوردار است که این رهبری بهبودهای بالقوه دررهبری سازمانی در بیشتر محیطها ارائه می کند. (حسن پور، ماهنامه تدبیر) محیط امروز سازمانها، مدیران را با چالش های جدیدی روبرو می سازد وهرروز پویا تر از قبل می شود. یکی از موارد مهم وقابل توجه رهبری می باشد. کارکنان به دنبال رهبری هستند که براساس انگیزش برونی بتواند محرکی را برای ایجاد هماهنگی و سازگاری بین اهداف آنان واهداف سازمان پدید آورد. (یوسفی سعیدآبادی، 1389)  رهبران ایده آل رهبرانی هستند که همواره به خدمت رسانی به پیروان و احترام به ایشان ومقام آن ها متمایل بوده، به رشد و پیشرفت سازمان وحداکثرسازی ظرفیت کارکنان اهمیت می دهند (قلی پور، 1388) رهبری خدمتگزار زمانی اتفاق  می افتد که رهبران در روابط خود با پیروان موقعیت خدمتگزاری را بپذیرند. خودخواهی و نفع شخصی نباید رهبری خدمتگزار را برانگیزد و بلکه به جای آن بایستی درجهت افزایش انگیزش تمرکز به نیازهای دیگران به کارگرفته شود.

Osborn درسال 1995 بیان میدارد که بین رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد. رهبری خدمتگزار به احساس عدالت و برابری می انجامد. رهبری خدمتگزار خادمی محسوب می گردد که نیازهای سایرین را به نیازها و خواسته های خودش اولویت می دهد و این احساس را درکارکنان خود نهادینه می‎کند که رهبر سازمان به نیازهای آنها توجه دارد. رهبری خدمتگزار به وسیله آموزش به پیروان خود باعث بهبود عملکرد آنها می شود ورضایت رهبر خدمتگزار از رشد و پیشرفت سایرین سرچشمه می گیرد. مانیز در پژوهش حاضر تلاش می کنیم تا به نقش رهبری خدمتگزار در سازمانها و تاثیر آن در عملکرد کارکنان بپردازیم و بتوانیم تاثیر نقش رهبری خدمتگزار را درافزایش یا کاهش عملکرد کارکنان نشان دهیم. این فصل از تحقیق با مقدمه شروع شده و بعداز آن  به بیان  مساله و اهمیت واهداف تحقیق  و فرضیات تحقیق  پرداخته و درانتها نیز به تعریف متغیرها می پردازیم.

تعداد صفحه : 127

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***