دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی تعدد و تکرار جرم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی فقهی حقوقی تعدد و تکرار جرم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

دانشکده علوم انسانی

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان

بررسی فقهی حقوقی تعدد و تکرار جرم

 

استاد راهنما

دکتر اسماعیل هادی تبار

استاد مشاور

دکتر سید مهدی احمدی

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول-کلیات تحقیق.. 1

مبحث اول-مقدمه. 2

مبحث دوم-بیان مسأله. 3

مبحث سوم-اهداف تحقیق.. 4

مبحث چهارم-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

مبحث پنجم-سوالات… 5

مبحث ششم-فرضیات… 5

مبحث هفتم-روش تحقیق.. 5

مبحث هشتم-موانع و مشکلات تحقیق.. 6

فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق.. 7

مبحث اول-تعریف جرم. 8

گفتار اول-تعریف جرم در لغت… 8

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح.. 10

مبحث پنجم-تعریف مجازات… 13

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت… 13

گفتار  دوم-تعریف مجازات در اصطلاح.. 14

مبحث سوم-مفهوم تشدید مجازات… 19

مبحث چهارم-مفهوم تعدد. 20

گفتار اول-تعدد در لغت… 20

گفتار دوم- تعدد جرم در حقوق.. 20

گفتار سوم- تعدد جرم در فقه. 21

مبحث پنجم-مفهوم تکرار جرم. 22

گفتار اول-تکرار جرم در لغت… 22

گفتار دوم-تکرار جرم در حقوق.. 23

گفتار سوم-تکرار جرم در فقه. 23

مبحث ششم-مرور ادبیات… 27

مبحث هفتم-تاریخچه موضوع. 30

گفتار اول-بررسی تعدد جرم در قانون مجازات عمومی سال 1304: 31

گفتار دوم-بررسی تعدد جرم در قانون مجازات عمومی سال 1352. 32

گفتار سوم-بررسی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال 1392. 36

گفتار چهارم-تکرار جرم در قانون مجازات عمومی سال 1304. 40

گفتار ششم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال 1370. 41

گفتار هفتم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال 1392. 42

مبحث هشتم- تعدد و تکرار جرم در فقه. 44

گفتار دوم-تعدد  قصاص در فقه. 47

گفتار سوم-تعدد دیات در فقه. 48

گفتار چهارم-تعدد  جرائم تعزیری در فقه. 48

گفتار پنجم-تعریف تکرار در فقه. 49

گفتار ششم-بررسی قاعدة تکرار در مجازات‌های اسلامی.. 49

فصل سوم-نوآوری های قانون جدید راجع به تعدد جرم. 58

مبحث اول-تعدد مادی جرم درقتل عمد مستوجب قصاص…. 59

مبحث  دوم- تعدد مادی جرم درمداخله اموال مسروقه. 60

مبحث سوم- تعدد مادی درتوهین و قذف… 62

مبحث چهارم- تعدد مادی درفرض وحدت موضوع جرم. 63

مبحث پنجم- بررسی و تحلیل تعدد جرم در قانون مجازات 1392. 65

گفتار اول-تفاوت تعدد و تکرار جرم در قانون جدید. 67

گفتار دوم-تعدد جرم و تشدید مجازات در قانون جدید. 69

گفتار پنجم-شدیدتر بودن تعدد جرم نسبت به تکرار جرم. 81

فصل چهارم-نوآوری های قانون جدید راجع به تکرار جرم. 86

مبحث اول-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی.. 87

گفتار اول-مجازات تکرار جرم. 87

گفتار دوم-مبنای تشدید مجازات… 88

گفتار سوم-اقسام تکرار جرم. 88

گفتار چهارم-شرایط تحقق تکرار جرم. 89

مبحث سوم- تاثیر تکرار جرم بر تشدید مجازات… 94

گفتار اول-مبنای تشدید مجازات… 95

گفتار دوم-تکرار جرم در قانون قدیم و فعلی.. 95

گفتار سوم-تکرار در جرایم موجب حد و تعزیر. 96

مبحث چهارم- بررسی  تعدد و تکرار در قانون جدید در یک نگاه 98

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 108

نتیجه گیری و پیشنهاد ها 109

پیشنهاد ها 114

فهرست منابع. 115

چکیده انگلیسی.. 120

 

چکیده

تکرار جرم براساس قانون مجازات فعلی وقتی می تواند موجب تشدید مجازات شود که مجازات جرم ارتکابی سابق در معرض اجرا قرار داده شود. اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که صرف محکومیت نیز برای شمول مقررات تکرار جرم کافی است، لیکن با توجه به صراحت قانون، نظر اکثریت نیز بر اجرای مجازات پیشین می باشد. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این رساله، برآن است که ضمن بررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدید مجازات اسلامی از جنبه های گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این مطالعه آن است که نشان داده شود تعدد و تکرار جرم از مؤلفه های تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آن ممکن است تشدید مجازات باشد. روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

 

واژگان کلیدی:جرم،تکرار،تعدد،قانون مجازات.

 

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

مبحث اول-مقدمه

یکی از مهمترین مباحث مربوط به حقوق کیفری تشدید مجازات می باشد که اعمال و اجرای آن رعایت اصول پذیرفته شده در هر نظام حقوقی را می طلبد.برای اعمال آن باید از اصولی که مبنای نظام های کیفری قلمداد می شوند و سال های سال برای تعیین و اجرای آنها زحمت کشیده شده است مدد گرفت.اگر تشدید مجازات بدون رعایت این اصول و نص قوانین اجرا شوند نه تنها برای مجرم آثار مخربی در روحیه ی وی به همراه دارد بلکه برای جامعه نیز خطرناک است و نظام کیفری را تنها به عنوان سرکوبگر معرفی می کند از این رو توجه به تمامی جوانب تشدید مجازات و علل مشدده مجازاتها از نظر حقوقی و تبیین جایگاه آن به عنوان مهمترین منبع اخذ قوانین و بسیاری از رویه ها در ایران اسلامی بسیار مهم جلوه می کند.تشدید مجازاتها یکی از نهادهای بسیار مهم قوانین برای مبارزه با کسانی است که ضرر دو چندان به جامعه می رسانند،همچنین گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال به دلایلی به گونه ایست که اقتضاء می کند در مجازات افراد خاطی با شدت بیشتری برخورد کرد،یعنی عوامل مختلف در ارتکاب جرم پدیدار می شود که ناخودآگاه قانونگذار عادل را،به عکس العمل شدیدتری وا می دارد،البته در تشدید مجازات دادگاه باید مجازات مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین نماید ولی در مواردی که میزان تشدید مشخص نشده است.دادگاه نمی تواند به بیش از حداکثر مجازات قانونی حکم نماید بنابراین اصل قانونی بودن ایجاب می کند فقط مجازات توسط مقنن تعیین شود،بلکه قانونگذار میزان تشدید را نیز تعیین نماید،موضوع مهم کیفیت مشدده عام می باشد،کیفیت مشدده عام اوصافی هستند که با هر جرمی همراه می شوند باعث تشدید مجازات می شوند جهات تشدید عام مختص جرم خاص نیست،کیفیات مشدده عام به تعدد و تکرار جرم تقسیم می شوند.در مورد تکرار و تعدد جرم نیاز است مصادیق و مبانی حقوقی آن در تطبیق با فقه مورد واکاوی قرار گیرد تا اصولی مثل(اصل عدالت کیفری) و (قانونی بودن جرم و جنایت) و (تناسب بین جرم و مجازات) در رابطه با جرم با دقت وحدت بیشتری اعمال گرددو در نهایت سلامت روانی جامعه بیشتر تأمین شود لذا قانونگذار برای رسیدن به این مهم تدابیر خاصی اندیشیده است.تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی تشدید مجازات آنان است برای مبارزه علیه جرم این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازاتها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است.قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاههای فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است،ما سعی داریم در این تحقیق به بررسی تعدد و تکرار جرم از دیرباز تاکنون و نیز تغییرات آن در ق.م.ا سال 1392 بپردازیم.

مبحث دوم-بیان مسأله

علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تأمین می کند.تکرار و تعدد جرم از علل عام تشدید مجازات و از چالش های مهم نظام عدالت کیفری است چرا که عدالت و فطرت انسانی میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرم شده با مجرمی که مکرر مرتکب بزه شده و مجازات نشده و یا مجازات شده و دگر بار بر عمل خود اصرار می ورزد به یک میزان مجازات قائل نیست و در صورت اشتباه اگر میزان مجازات بزه کار کمتر یا بیشتر از میزان جرم او باشد،اصل عدالت کیفری زیر سوال می رود و همواره ارائه پاسخ و ابراز واکنش متناسب با بزه به انصاف نزدیکتر است.تشدید مجازات به جا، یکی از مصادیق اجرای«اصل عدالت کیفری» است؛ زیرا متناسب بودن مجازاتها با شخصیت مجرم و تعیین دقیق عوامل تشدید مجازات در عادلانه تر کردن نظام کیفری کمک شایانی می کند و این مهم با نگاه به مصادیق جهات تشدید مجازات  و مبانی آن مصادیق و مبانی فقهی محقق می شود.

مبحث سوم-اهداف تحقیق

هدف پژوهش موضوع گذشته از اهمیت ، تاثیر به سزای آن در حل مشکلات اجتماعی مردم می باشد.بررسی علل و عوامل پیدایش تکرار و تعدد جرم و از بین بردن آنها نقش به سزایی در کاهش این پدیده دارد.هدف ویژه تحقیق بررسی آسیب شناختی و قوانین جزایی در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و عملی برای شناخت هرچه بیشتر نقایص و قوانین جزایی می باشد تا از این طریق از ارتکاب بزه مجدد جلوگیری شود.

مبحث چهارم-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

معمولا مجازاتها نقش تعیین کننده برای کاهش جرم هستند و گاهی برخی از دیدگاهها بر آن به عنوان مهمترین و تنها راه حل کاهش جرم تأکید ویژه دارند،به صورت سنتی در اکثر جوامع،در بحث درباره ی کنترل جرم و نظم اجتماعی،با رویکردی حقوقی بیشترین اهمیت به مجازات داده می شود که اگر مجازات درست اعمال شود جرمی رخ نخواهد داد.امروزه با پیشرفت هایی که در علوم جزایی حاصل شد دیدگاهها به سوی حداقل و حداکثر مجازاتها،تخفیف، تشدید و تبدیل مجازاتها معطوف شد تا قوانین جزایی کارایی و کار آمدی را داشته باشند.حال مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی برای تعدد و تکرار جرم پیش بینی شده است با وجود امتیازهایی که دارد از ایراد مبرا نیست،کاستی هایی که در این مقررات وجود دارد راه را برای اعمال سلیقه های گوناگون در تعیین و اجرای مجازات جرایم متعدد می گشاید.

مبحث پنجم-سوالات تحقیق

1-در قانون مجازات اسلامی 1392 برای تعدد جرم چه رویه ای حاکم می باشد؟

2-تکرار جرم در چه جرایمی موجب تشدید مجازات است؟

3-آیا قواعد تکرار و تعدد جرم در جرایم غیر تغریری قابل اعمال است؟

4-آیا قاضی در اعمال تشدید مجازات در قانون 1392 مخیر است؟

مبحث ششم-فرضیات

1-در قانون مجازات اسلامی سال 92 رویه مجازات اشد حاکم می باشد.

2-قواعد تکرار وتعدد در قانون سال 92 بر مبنای تعداد جرایم ارتکابی و نه نوع جرم مشخص شده است.

3-اصولا قواعد تکرار و تعدد برای جرایم تغریری قابل اعمال است ولی قانونگذار بعضاً این موارد را برای جرایم دیگر قابل اعمال می داند.

4-قاضی در اعمال تشدید مجازات در قانون 92 مکلف به اعمال تشدید مجازات است و اختیاری ندارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 128

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***