دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

دانشگاه آزاداسلامی                         

 واحد علوم و تحقیقات مازندران

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی(M.A)

 

موضوع:

جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

 

استاد راهنما:

 دکتر ابوالحسن شاکری

استاد مشاور:

دکتر سید ابراهیم قدسی

تابستان

     1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

الف:بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………..2

ب: سوال های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….3

ج:فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………4

د: اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….4

ه: روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………4

1- فصل اول : کلیات

1- 1- اصطلاح شناسی………………………………………………………………………………………6

1- 1-1- حقوق کیفری……………………………………………………………………..6

1- 1-1-1- حقوق کیفری ماهوی………………………………………….7

1-1-1-2- حقوق کیفری شکلی…………………………………………..7

1-1-2- جعل…………………………………………………………………………………8

1-1-2-1-  تعریف لغوی جعل…………………………………………………….. 8

1-1-2-2- تعریف اصطلاحی جعل……………………………………………….9

1-1-3 – مهر……………………………………………………………………………….15

1 -1-3-1-تعریف فیزیک مهر……………………………………………………..15

1-1-3-2-تعریف نقش مهر………………………………………………………..15

1-2-تاریخچه جعل مهر ……………………………………………………………………………………16

1-2-1 – تاریخچه جعل مهر در جهان……………………………………………. 16

1-2-1-1-تاریخچه جعل مهر قبل از اسلام…..17

1-2-1-2-تاریخچه جعل مهربعد از  اسلام…..19

1-2-2-تاریخچه جعل مهر در حقوق ایران……………………………………..20

 

صفحه

1-2-2-1-قبل از انقلاب……………….20

1-2-2-2-بعد از انقلاب………………22

1-3- مبانی جرم انگاری جعل مهر ……………………………………………………………….23

1-3-1- اعتماد عمومی…………………………………………….23

1 -3-2-قابلیت ضرر…………………………………………24

.2- فصل دوم : عناصر جعل مهر

2-1-رکن مادی جعل مهر…………………………………………………………25

2-1-1- ساختن مهر……………………………………….26

2-1-2- انتساب مهر به اشخاص ……………………..35

2-2-رکن معنوی جعل مهر……………………………………………………..35

2-2-1- علم ………………………………………………36

2 -2-2- اراده ……………………………………………..36

2-2-3-  قصد………………………………………………37

2-3- بزه دیده جعل مهر ……………………………………………………….38

2-3-1- شخص حقیقی…………………………………….39

2-3-1-1-تاجر ……………………………..39

2-3-1-2-غیر تاجر…………………………41

2-3-2- شخص حقوقی……………………………………..41

2-3-2-1- شخص حقوقی خصوصی…..43

2-3-2-2-شخص حقوقی عمومی………44

2-4-مرتکب جعل مهر…………………………………………………………47

2-4-1-افراد رسمی……………………………………………….47

2-4-1-1-مامورین به خدمات عمومی دولتی…47

2-4-1-1-مامورین به خدمات عمومی غیر دولتی50

2-4-2-افراد غیر رسمی………………………………………..50

صفحه

2-4-2-1-بالغ……………………………………50

2-4-2-2-غیر بالغ……………………………..51

3- فصل سوم : تقلب در مهر

3-1- استناد …………………………………………………………………………………….54

3 -2-  قلب حقیقت ………………………………………………………………………….55

3 -3- انتساب به غیر………………………………………………………………………….60

3-4-  قصد فریب………………………………………… …………………………………..65

3-5-تشابه…………………………………………………………………………………………65

3-6-قابلیت ضرر………………………………………………………………………………..71

نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………….82

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………..84

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….88

 

چکیده

جرم جعل مهر یکی از جرایم علیه آسایش عمومی محسوب می شود.قانون گذار ایران تعریفی از این جرم ارائه نداده و صرفا به ذکر مصادیقی از این جرم در مواد مختلف اکتفا نموده است. در تعریف این جرم می توان گفت جعل مهر عبارت است از ساختن یا تغییر دادن مهر با قصدتقلب . رفتار فیزیکی در جعل مهر عبارت است از ساختن شکل فیزیکی  یا تصویرمهر منتسب به اشخاص حقیقی یا حقوقی. در قانون مجازات اسلامی فقط ساختن مهر اشخاص حقیقی تاجر طبق ماده 529 قانون مجازات اسلامی جعل است. ساختن مهر شرکتها که به عنوان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می باشند طبق ماده 529 جعل است. در حالی که جعل مهر موسسات که به عنوان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می باشند جعل نیست.ساختن مهر اشخاص حقوقی عمومی دولتی طبق ماده 525 و ساختن مهر اشخاص حقوقی عمومی غیر دولتی طبق ماده 528 جعل است. مرتکب جعل مهر می تواند افراد رسمی یا غیر رسمی باشد. افراد رسمی به عنوان مرتکب جعل مهر عبارتند از مامورین به خدمات عمومی دولتی و مامورین به خدمات عمومی غیر دولتی. افراد غیر رسمی یا عادی که به عنوان مرتکب جعل مهر می باشند می تواند بالغ یا غیر بالغ باشد. اشخاص بالغ به عنوان مرتکب جعل مهر دارای مسولیت کیفری و مجازات می شوند. افرا غیر بالغ به عنوان مرتکب جعل مهر شامل غیر بالغ ممیز و غیر ممیز می باشند که غیر بالغ طبق رأی  دادگاه در کانون نگهداری می شود یا اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد آنها اجرا می شود و افراد غیر بالغ غیر ممیز برای نگهداری به والدین سپرده می شوند.  برای تحقق جرم جعل مهر، مهر مجعول باید مفید ارتکاب خلاف واقع توسط تنظیم کننده آن باشد.برای تحقق رکن معنوی این جرم نیاز به  تقلب داریم . عناصر تقلب در جعل مهر استناد، برخلاف حقیقت، انتساب به غیر، تشابه ، قابلیت فریب و اضرار است با لحاظ «قصد تقلب»در تعریف جعل ماده 523ق.م.ا این جرم مقید به نتیجه نیست ولی وجود و احراز قصد نتیجه و قابلیت وقوع آن لازم است . ضرر در جعل اعم از ضرر مادی یا معنوی است .موضوع تقلب در جعل ، پیام  بر خلاف حقیقت و فریبنده ظاهر و مفاد مهری است که دارای سندیت است.

 

 

کلید واژه:  برخلاف حقیقت، انتساب، جعل، مهر

 

مقدمه

الف-بیان مسئله

جرم جعل یكی‌ از جرایم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ است‌.استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا می­نماید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطمئن و قابل اعتماد در چارچوب قانون و به­دور از هرگونه خدعه و تزویر باشد و این امر منوط به آن است که نوشته­ها و اسنادی که به­منظور اهداف گوناگون بین آنها رد و بدل می­گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.

قانون گذار ایران تعریفی از این جرم  جعل ارائه نداده است و صرفا به ذکر مصادیقی از این جرم اکتفا نموده است از این جهت ابهامات زیادی در مورد این جرم و موضوعات آن ازجمله مهر و عناصر متشکله آن وجود دارد.

با ملاحظه ماده 523قانون مجازات اسلامی می توان گفت که رفتار فیزیکی در جعل عبارت است از ساختن مهریا امضای دیگری اما عدم اشاره قانون گذار به ملاک تحقق جعل موجب اختلاف نظرو مشکلات علمی فراوان شده است.در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 قانون گذار در صدر ماده 20 از عبارت « برخلاف حقیقت»استفاده کرده بود و لذا تا حدودی به ارائه ملاکی روشن برای تحقق رکن مادی جعل پرداخته بود . یعنی عمل ساختن یا تغییر دادن یا تحریف مطالب دیگران در صورتی جعل بود که خلاف حقیقت باشد. اما در ماده 523 قانون تعزیرات مصوب سال 1375این عبارت توسط قانون گذار حذف شد و موجب شائبه های زیادی در این زمینه گردید.

اینکه ملاک تحقق جرم جعل قلب حقیقت می باشد یا خیر و اگر هست منظور از قلب حقیقت چیست و اگر چنانچه ملاک تحقق جعل مهر قاعده مذکور نمی باشد، در این صورت ملاک کدام مسئله است. همچنین پاسخ به این پرسش که آیا جعل مهر اشخاص حقیقی و حقوقی جعل است؟  مسئله ایست که لازم است با توجه به اهمیت جرم جعل به آن پرداخته شود .

در مورد عنصر ضرر در جرم جعل مهر ابهاماتی نیز وجود دارد. جایگاه این عنصر در میان عناصر جعل توسط قانون گذار یا حقوق دانان روشن مشخص نشده و با سکوت قانون گذار در این مورد ، حقوق دانان دچار اختلاف نظر شده اند. آنچه مسلم است این است که منظور از عنصر ضرر ، ایجاد ضرر بالفعل نیست بلکه قابلیت ایراد ضرر برای تحقق جرم جعل کافی است .همچنین ماهیت ضرر در جعل نیز مبهم است و قانون گذار به آن اشاره ای نکرده است .لذادر این تحقیق سعی شده است تا با طرح و بررسی این سوالات و ابهامات حتی الامکان راه حل عملی و مناسبی را برای روشن تر شدن همه جوانب و ابعاد جعل مهر ارائه شود.

رفتار فیزیکی جعل مهر به صورت زیر است :

1-ساختن مهر اشخاص حقیقی یا حقوقی

2-تغییر در قسمتی از مهر که قبلا ساخته شده

3- تغییر نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک آن

این جرم  به صورت فعل و علیه اشخاص طبیعی یا حقوقی  واقع می شود و از دسته جرایم مطلق است و برای تحقق جرم نیاز به وقوع ضررعینی و ملموس  در عالم خارج نداریم بلکه ضرر بالقوه هم برای تحقق آن کافی است. جعل مهر از دسته جرایم عمدی با سوء نیت خاص می باشد با توجه به ماده 523برای تحقق جرم جعل نیز به قصد تقلب داریم . برای احراز قصد تقلب 4شرط باید وجود داشته باشد :

  • چیزی تقلبی است که غیر واقعی باشد ، اگر واقعی باشد تقلب نیست . البته برخی حقوق دانان این شرط را لازم ندانسته اند .
  • مهر جعل شده باید قابلیت استناد داشته باشد .
  • مهر جعل شده باید خاصیت مشتبه سازی داشته باشد و عرف را به اشتباه بیندازد .
  • قابلیت اضرار داشته باشد خواه مادی ، خواه معنوی .

در این پژوهش سعی خواهد شد با جمع آوری اطلاعاتو مطالعه کتب حقوقی و سایر کتب به  بررسی جعل مهر در حقوق کیفری ایران بپردازیم .

تعداد صفحه : 102

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***