دانلود پایان نامه ارشد : جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی

گرایش :بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله

عنوان : جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور :

 دانشگاه سوره

                 دانشکده فرهنگ و ارتباطات

                                 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی 

عنوان :

جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور :

بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله

(براساس اسناد مکتوب)

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر امیر عبدالرضا سپنجی

                                                         استاد مشاور :

جناب آقای دکتر حسن خجسته باقرزاده                                                

اسفندماه1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی جایگاه تبلیغ دینی درسیاست ها وبرنامه ریزی های فرهنگی کشور، بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور وسندچشم انداز بیست ساله است. از آنجا که این پژوهش، کاربردی می باشد و در زمره تحقیقات کیفی قرار دارد، از روش مطالعات اسنادی استفاده شده است. محتوای مورد تحقیق را پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وسندچشم انداز بیست ساله کشور تشکیل می دهد. باتوجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش، دربرنامه اول ودوم ازالگوی خاصی برای تدوین بخش فرهنگ استفاده نشده است. توجه به بخش فرهنگ وتبلیغ دینی در برنامه ریزی فرهنگی برنامه اول ودوم بسیارضعیف بوده است بطوریکه در برنامه اول تنها یک تبصره از52تبصره ودر برنامه دوم 6 تبصره از 101 تبصره به حوزه فرهنگ وتبلیغ دینی پرداخته است. از برنامه سوم به بعد برنامه ها با دید واقع بینانه تری تنظیم شدند وهرچه رو به جلوتر حرکت کردیم بیشتر اصول برنامه ریزی در برنامه ها رعایت شده است، بطوری که برنامه پنجم نسبت به دیگربرنامه ها جامع تر است. بابررسی صورت گرفته مشخص شدکه برنامه ریزان کشور از الگوی توسعه گرا برای تدوین برنامه های سوم، چهارم وپنجم استفاده نموده اند.درتمام برنامه ها رویکرد مصداق گرایانه به ارتباط دین وفرهنگ مشاهده شد. فقط برنامه های چهارم وپنجم توسعه  بعد از سندچشم انداز بیست ساله تهیه وتدوین گردیده اند. براساس مشاهدات صورت گرفته در سندچشم انداز بیست ساله فرهنگ وتبلیغ دینی به خوبی مورد توجه قرارگرفته است. طبق بررسی انجام گرفته بخش فرهنگ در برنامه های چهارم وپنجم منطبق بر اهداف ترسیم شده در سندچشم انداز بیست ساله است.

 

الف- فهرست مطالب

 

فصل اول : 1

مقدمه : 2

 • طرح مسئله : 3
 • اهمیت پژوهش : 3
 • اهداف پژوهش : 4

الف . هدف اصلی: 4

ب .اهداف فرعی: 4

 • پیشینه تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

الف . پایان نامه ها : 5

ب . کتاب ها : 6

 • سوالات تحقیق : 7

الف . سوال اصلی : 7

ب . سوال های فرعی : 7

فصل دوم : 8

مقدمه : 9

 • تعریف تبلیغات : 10
 • تعریف تبلیغ در كتب مرجع : 12
 • اصول نظری تبلیغ : 13
 • تاریخچه تبلیغات : 14

الف . تبلیغات نخستین : 15

ب . تبلیغات چاپی اولیه : 15

ج . پیدایش تبلیغات نوین : 16

د. موسسه های تبلیغاتی نوین : 18

ه. رسانه الكترونیك : 18

 • كاركردهای اجتماعی تبلیغات : 19
 • انواع تبلیغات : 20

الف . تقسیم بندی تبلیغات برمبناهای مختلف : 21

ب . تبلیغات محلی : 21

ج . تبلیغات ملی : 21

د. تبلیغات بین المللی – جهانی : 21

 • انواع نقش های تبلیغات : 24
 • شیوه های تبلیغات : 25

الف . اقدام مستقیم : 25

ب. اقدام غیر مستقیم : 25

 • دین : 25
  • تبلیغ دینی:…………………………………………………………………………………………………31
  • ویژگی های تبلیغ دینی :…………………………………………………………………………………….32
  • تعریف فرهنگ :…………………………………………………………………………………………..33
  • تاریخچه فرهنگ :………………………………………………………………………………………….34

-الف. مرحله اول : 35

-ب . مرحله دوم : 35

-ج. مرحله سوم : 35

 • ویژگی های فرهنگ : 35
 • سیاست گذاری فرهنگی :…………………………………………………………………………………37
  • جایگاه سیاست گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی :………………………………………39
 • چارچوب نظری پژوهش :…………………………………………………………………………….40

الف . الگوهای سیاست گذاری فرهنگی  : 40

ب. الگوی آرمان شهرگرایی : 40

ج. الگوی راهبردی : 43

د. الگوی توسعه گرا : 43

 • ارتباط دین و فرهنگ : 44

الف) نسبت دین اسلام و فرهنگ با رویكرد مصداق گرایی : 45

ب) نسبت دین و فرهنگ با رویكرد كاركردگرایی : 46

 • قلمرو دین و فرهنگ : 47

فصل سوم : 49

مقدمه : 50

 • روش كیفی : 50
 • تفاوت روش كیفی با روش كمی : 51
 • ویژگی های روش تحقیق كیفی : 52
 • روش اسنادی : 52
 • انواع اسناد : 53
 • نقاط قوت روش اسنادی : 54
 • نقاط ضعف روش اسنادی : 56
 • محتوای موردتحقیق : 56
 • ابزاروشیوه گردآوری داده ها : 57
  • شیوه تجزیه و تحلیل داده ها :…………………………………………………………………………………………………………………….57

فصل چهارم : 58

 • برنامه اول: 59

الف . هدفهای کلی : 62

ب. گسترش کمی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی:……………………………………………………………….64

ج . تبصره های فرهنگی برنامه اول: 66

 • برنامه دوم : 70

الف . هدفهای کلی کیفی : 70

ب . هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه های ایمان مذهبی: 73

ج . تبصره های فرهنگی برنامه دوم : 74

 • برنامه سوم : 78

الف . تبصره های فرهنگی برنامه سوم : 80

 • برنامه چهارم : 93

الف . تبصره های فرهنگی برنامه چهارم: 95

 • برنامه پنجم : 108

الف . تبصره های فرهنگی برنامه پنجم: 110

 • متن کامل سند چشم انداز بیست ساله : 115
  • پاسخ به سوالات تحقیق: 117

الف . سوال اصلی: 117

ب. سوال های فرعی: 117

ج . برنامه اول : 118

د . برنامه دوم : 120

ه . برنامه سوم : 122

ی. برنامه چهارم : 124

و. برنامه پنجم : 125

سند چشم انداز بیست ساله: 127

 • میزان تطبیق بخش فرهنگ برنامه چهارم و پنجم با سند چشم انداز: 128

فصل پنجم: 130

 • نتیجه گیری: 131
 • پیشنهادات: 132
 • محدودیتها: 133

منابع: 134

 

ب- فهرست جداول و نمودارها

نمودار شماره 1  – قانون برنامه اول : 66

نمودار شماره 2  –  تصویرکلی برنامه اول : 67

نمودار شماره 3  – خط مشی های اساسی برنامه اول : 69

نمودار شماره4  –  سیاستهای کلی برنامه دوم : 78

نمودار شماره 5 – هدفهای کمی کلان برنامه دوم : 78

نمودار شماره 6 – خط مشی های اساسی برنامه دوم: 79

نمودار شماره 7 – تصویر کلی برنامه سوم : 87

نمودار شماره 8 – تصویر کلی برنامه چهارم : 104

نمودار شماره 9  – تصویر کلی برنامه پنجم : 120

جدول شماره 1  – الگوی آرمانشهرگرایی: 42

جدول شماره 2 – اعتبارات جاری برنامه اول : 76

جدول شماره 3 – اعتبارات عمرانی برنامه اول : 76

 

فصل اول :

 

طرح تحقیق

 

مقدمه :

فرهنگ مجموعه ای از باورها، آیین ها، اندیشه ها، آداب و رسوم و ارزش های حاکم بریک جامعه است. به عبارتی دیگر فرهنگ مقوله ای است که در سطح جامعه وگروه و در تعامل میان این دو معنا پیدا می کند. در واقع فرهنگ مقوله ای فراگیر است و انسانها به صورت خودآگاه و ناخودآگاه از آن بهره مند می گردند و بر آن تأثیر می گذارند . فرهنگ مهمترین عامل در شخصیت دادن و شکوفا نمودن استعدادهای نهفته افراد جامعه به شمار می رود و بیانگر هویت یک اجتماع است. هر جامعه ی انسانی، دارای فرهنگ خاص خود می باشد که ریشه در تاریخ، آداب، رسوم، زبان، دین و اعتقادات آن جامعه دارد. فرهنگ از دیرباز مورد توجه اقشار مختلف جامعه به خصوص اندیشمندان و سیاستمداران بوده است و از زمانی که به عنوان مبنای توسعه شناخته شد، توجه به آن فزونی یافت. از این زمان به بعد هر جامعه و کشوری که به دنبال توسعه است، باید به ریشه های فرهنگی خویش توجه نموده و گامهای اساسی در جهت اشاعه و توسعه آن بردارد.(پهلوان،1390)

تبلیغات یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در عرصه های مختلف اعم از فرهنگ، کسب و کار و … می باشد. موفقیت یا عدم موفقیت بسیاری از سازمانها، شرکت ها و یا حتی دولتها در گرو فعالیتهای تبلیغاتی آنهاست. تبلیغ تلاشی است جهت برقراری یک ارتباط متقاعد کننده برای تغییر یا ثبات نگرش افراد که بیانگر رفتار آینده آنهاست و بدون شک تبلیغات می تواند نیرویی قوی برای تغییر باشد .

تبلیغ دینی نیز از این قاعده مستثنی نیست و پیش از هزارو چهارصد سال است که استمرار دارد و استمرار این امر بی شک تأثیرگذار است و ثمرات بیشتر و پربارتری را همراه خود خواهد داشت .

اما رابطه تبلیغ دین و فرهنگ چگونه است و چگونه باید باشد. نظریات مختلفی پیرامون این ارتباط وجود دارد برخی مانند: هافستد و دورکیم معتقدند که دین محصول فرهنگ است.

برخی دیگر معتقدند دین از عوامل فرهنگ ساز است و رویکرد سومی که نسبت به این دو وجود دارد این است که دین منشأ فرهنگ سازی است. اینجاست که این سؤال به ذهن خطور می کند که جایگاه واقعی تبلیغ دین در فرهنگ چیست و میزان تأثیرگذاری آن تا کجاست. برای یافتن پاسخی معقول و منطقی باید به کاوشی عمیق پرداخت .

 

طرح مسئله :

شریان حیاتی مادی و معنوی یک ملت و کلاً جوامع بشر تبلیغات است. امروز بودجه تبلیغات در جهان آن چنان است که در اغلب کشورهای استعمارگر این بودجه با بودجه تسلیحاتی متناسب است. مسئله تبلیغ از آنجا از اهمیت ویژه برخوردار است که یک مکتب و ایدئولوژی زمانی می تواند به اوج برسد و بیشتر عمر کند، که بتواند با مردم و جوامع بشری ارتباط برقرار کند. (حسنقلی پور ،1388)

بنابراین اگر یک مکتب نتواند ارتباط ورابطه را برقرار سازد و اوج نگیرد، در برابر موج تبلیغات فرهنگهای مسلط سرانجام فراموش و نابود خواهد شد. تبلیغ در اسلام نیز موضوعی است که دارای اهمیت ویژه ای می باشد. درک اصول، شرایط، ویژگی ها و ابزار تبلیغ دینی می تواند راه گشای ما در این عصر باشد. پیامبر اکرم (ص) با بکارگیری یک سیره تبلیغی منسجم و هماهنگ بود که توانست ایده های ناب و زلال الهی را به گوش جهانیان برسانند .

نظام جمهوری اسلامی نیز با خمیر مایه اعتقادی و مذهبی پایه ریزی شده و دارای ماهیتی کاملاً دینی است. برهمین اساس ضرورت دارد این ماهیت به طور مستقیم و متناسب با مقتضیات زمانی در تمامی اجزاء و بخشهای نظام و در سطوح جامعه به خصوص سطوح مختلف برنامه ریزی و سیاستگذاری های فرهنگی کشور جریان داشته باشد.

در این میان یک سوال بسیار حائز اهمیت وجود دارد و آن اینکه آیا به تبلیغ دین در برنامه ریزی های فرهنگی کشور توجه شده است و جایگاه تبلیغ دین در این برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های کشور کجاست که باید به آن پاسخ داده شود .

کلیدواژه: تبلیغ، دین، تبلیغ دینی، فرهنگ، سیاست گذاری فرهنگی

اهمیت پژوهش :

دین مبین اسلام،آیینی جهانی و جاودانه است وآمده تا رابطه بین خدا، انسان و جهان را تبیین و تنظیم کند. چنین دینی برای تحقق ویژگی هایی که از خاتمیت آن برخاسته، باید تبلیغی نیز باشد و از همه ظرفیتها برای گسترش خود بهره ببرد تا مفاهیم و پیامهای آسمانی آن به همه انسانها برای همیشه و در همه جا برسد و اتمام حجت محقق گردد. برای رسیدن به این هدف باید تمهیدات لازم اندیشیده و ابزارهای مورد نیاز به کار گرفته شود. تبلیغ دین درسیاست ها و برنامه ریزی های کلان فرهنگی کشور توسط مسئولان برنامه ریز کشور یکی از مهمترین تمهیداتی است که باید به آن توجه داشته باشند. لذا این مسئله که میزان توجه مسئولان در برنامه ریزی های فرهنگی کشور به مقوله تبلیغ دین به چه میزان است، انجام این تحقیق را ضروری می نماید.

اهداف پژوهش :

دولتها در عصر امروز با توجه به امکانات مادی و انسانی و جایگاه خویش در نظامهای سیاسی حاضر، توانایی بسیار بالایی جهت سرمایه گذاری در بخش فرهنگ، سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی دارند. از طرفی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران به شدت تحت تأثیر ماهیت اسلامی حکومت قرار گرفته است. نوع نظام سیاسی ، نفوذ علمای دینی، رهبران سیاسی و همچنین مطالبات دینی مردم از حکومت همه از عواملی هستند که بر سیاست گذاری فرهنگی می توانند بسیار تأثیرگذار باشند.

 

هدف اصلی:

هدف اصلی در این پژوهش بررسی جایگاه تبلیغ دین در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های فرهنگی کشور (پنج برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران و سند چشم انداز بیست ساله) می باشد.

 

اهداف فرعی:

در این تحقیق ضمن بررسی هدف اصلی، اهداف فرعی نیز دنبال می شودکه عبارتند از:

1) بررسی میزان توجه به حوزه فرهنگ در پنج برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران

2)بررسی میزان توجه به حوزه فرهنگ در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران

3)بررسی میزان توجه به تبلیغ دینی در پنج برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران

4) بررسی میزان توجه به تبلیغ دینی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران

5) بررسی تطبیقی پنج برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران در بخش فرهنگی و تبلیغ دینی باسند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران

 

پیشینه تحقیق :

سیاست گذاری فرهنگی مقوله ای جدید در ایران است. در چند سال اخیر تلاشهایی برای عملی كردن فرآیند سیاستگذاری صورت گرفته و كتب، پایان نامه هاو مقالات معدودی در این زمینه به رشته تحریر درآمده است. همایش های چندی نیز برگزار شده كه در این زمینه كارشناسان به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.

تعداد صفحه : 147

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***