دانلود پایان نامه ارشد : تعیین رابطه‌ی بین سبک های دلبستگی و مکانیسم‌های دفاعی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

عنوان : تعیین رابطه‌ی  بین سبک های دلبستگی و مکانیسم‌های دفاعی

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب                                                          صفحه

تقدیر و تشکر

تقدیم

چکیده

فصل اول

1-1 ) مقدمه                                                        2

2-1 ) بیان مسئله                                                   2

3-1 ) اهمیت و ضرورت پژوهش                                          4

4-1 ) اهداف پژوهش                                             5

1-4-1 ) هدف گروهی                                         5

2-4-1 ) اهداف ویژه                                        5

5-1 ) فرضیه‌های پژوهش                                               5

6-1 ) متغییر‌های پژوهش                                              5

7-1 ) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییر‌های پژوهش                                6

1-7-1 ) تعریف مفهومی سبک های دلبستگی                               6

2-7-1 ) تعریف مفهومی مکانیسم‌های دفاعی                              6

3-7-1 ) تعریف عملیاتی سبک‌های دلبستگی                               6

4-7-1 ) تعریف عملیاتی مکانیسم‌های دفاعی                             6

 

فصل دوم

1-2 ) مقدمه                                                   8

2-2 ) بخش اول                                                 9

1-2-2 ) سبک های دلبستگی                                   9

1-1-2-2 ) تعریف دلبستگی                                   9

2-1-2-2 ) نگاه کلی به دلبستگی                                  12

3-1-2-2 ) پایه‌های شکل گیری نظریه دلبستگی                            14

4-1-2-2 ) ثبات و تداوم دلبستگی                                 14

5-1-2-2 ) اصول نظریه دلبستگی                              16

6-1-2-2 ) نظریه دلبستگی در بستر قبلی                           17

1-6-1-2-2 ) در سطح روان‌تحلیل‌گری                           17

2-6-1-2-2 ) در سطح رفتار‌نگری                         17

2-6-1-2-2 ) رویکرد رفتار شناسی طبیعی                      18

8-1-2-2 ) مراحل شکل‌گیری دلبستگی                           18

9-1-2-2 ) دلبستگس بنا‌بر نظریه بالبی                            20

10-1-2-2 ) دلبستگی در رویکرد‌های مختلف                          23

11-1-2-2 ) دیدگاه بالبی در مورد دلبستگس                             24

12-1-2-2 ) مدلی عملی درونی 4                              25

13-1-2-2 ) کنش دلبستگی                                    27

14-1-2-2 ) تفاوت‌های در سازمان دلبستگی                          28

1-14-1-2- 2 ) دلبستگی ایمن                           29

1-1-14-1-2-2 ) ویژگی کودکان ایمن                29

2-14-1-2-2 ) دلبستگی نا‌ایمن                          30

1-2-14-1-2-2 ) نا‌ایمن اجتنابی                        31

2-2-14-1-2-2 ) نا‌ایمن – مقاوم                        32

3-2-14-1-2-2 ) نا‌ایمن – دوسوگرا                      32

15-1-2-2 ) دلبستگی در نوجوانی و جوانی                          33

16-1-2-2 ) سبک‌های دلبستگی در بزرگسالان                          34

1-16-1-2-2 ) بزرگسالان خودمختار                            34

2-16-1-2- 2) بزرگسالان انکار‌کننده                          34

3-16-1-2-2 ) بزرگسالان ذهن مشغول و مجذوب                   34

4-16-1-2-2 ) بزرگسالان غیر‌مصمم                             35

17-1-2-2 ) مقایسه سبک دلبستگی در کودکان و بزرگسالان                  35

18-1-2-2 ) پیامد‌های دلبستگی                               36

19-1-2-2 ) یافته‌های پژوهشی درباره‌ی دلبستگی در نوجوانی                   37

20-1-2-2 ) ثبات کیفیت دلبستگی                                  39

21-1-2-2 ) سنجش رفتار دلبستگی                                  40

3-2 ) بخش دوم                                                 42

1-3-2 ) مکانیسم‌های دفاعی                                           42

1-1-3-2 ) تعاریف                                          42

2-1-3-2 ) منشأ و هدف مکانیسم‌های دفاعی من از نظر فروید                   42

3-1-3-2 ) پیدایش و منشأ دفاع‌های درونی                          45

4-1-3-2 ) ویژگی‌های دفاعی درونی                                 46

5-1-3-2 ) انواع مکانیسم‌های دفاعی                               47

1-5-1-3-2 ) سرکوبی                              47

2-5-1-3-2 ) فرافکنی                             48

3-5-1-3-2 ) انکار                                    48

4-5-1-3-2 ) مجزا سازی                                49

5-5-1-3-2 ) ابطال                               49

6-5-1-3-2 ) واکنش وارونه                                  49

7-5-1-3-2 ) جابجایی                             50

8-5-1-3-2 ) عقلانی سازی                               50

9-5-1-3-2 ) دلیل تراشی                               50

10-5-1-3-2 ) والایش                              50

11-5-1-3-2 ) خیال پردازی                             51

12-5-1-3-2 ) گذار به عمل                                  51

13-5-1-3-2 ) شوخ طبعی                                51

14-5-1-3-2 ) پرخاشگری انفعالی                             51

15-5-1-3-2 ) لایه سازی                                51

16-5-1-3-2 ) ناارزنده سازی                           52

17-5-1-3-2 ) همه کار توانی                           52

6-1-3-2 ) نظریه‌ها و طبقه‌بندی‌های مختلف مکانیسم‌های دفاعی                  52

1-6-1-3-2 ) دیدگاه کلاین                              52

2-6-1-3-2 ) دیدگاه کرنبرگ                            52

3-6-1-3-2 ) دیدگاه پلاچیک                             52

4-6-1-3-2 ) دیدگاه وایلانت                                 52

4-2 ) بخش سوم                                                 54

1-4-2 ) پیشینه پژوهشی                                         54

1-1-4-2 ) پژوهش‌های داخلی                                  54

2-1-4-2 ) پژوهش‌های خارجی                                  55

3-1-4-2 ) خلاصه‌ی پژوهش‌های پیشین                            58

 

فصل سوم

1-3 ) طرح پژوهشی                                              60

2-3 ) متغییر‌های پژوهش                                              60

3-3 ) جامعه‌ی آماری                                            60

4-3 ) حجم نمونه و روش نمونه گیری                                        60

5-3 ) ابزار‌های گردآوری داده‌ها و بررسی اعتبار و روایی آن                               61

1-5-3 ) پرسشنامه سبک‌های دفاعی DSQ                              61

1-1-5-3 ) اعتبار و روایی                                       61

2-5-3 ) پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید (1990)                            62

1-2-5-3 ) نمره گذاری                                      63

2-2-5-3 ) اعتبار و روایی                                       63

6-3 ) روش اجرا                                                64

7-3 ) روش‌های آماری و تحلیل داده‌ها                                       64

 

فصل چهارم

1-4 ) مقدمه                                                   66

2-4 ) آمار توصیفی                                                  66

3-4 ) آزمون نرمال بودن متغییر‌های پژوهش                                  67

4-4 ) آزمون نرمال بودن متغییر سبک دلبستگی ایمن                               67

5-4 ) آزمون نرمال بودن متغییر سبک دلبستگی اجتنابی                                68

6-4 ) آزمون نرمال بودن متغییر سبک دلبستگی دوسوگرا                                68

7-4 ) آزمون نرمال بودن متغییر سبک دفاعی رشد یافته                                69

8-4 ) آزمون نرمال بودن متغییر سبک دفاعی رشد نایافته و نوروتیک                         70

9-4 ) آزمون نرمال بودن متغییر سبک‌های دلبستگی                                 70

10-4 ) آزمون نرمال بودن متغییر سبک‌های دفاعی                             71

11-4 ) آزمون فرضیه‌های پژوهش                                        72

1-11-4 ) آزمون فرضیه‌ اول                                           72

2-11-4 ) آزمون فرضیه‌ دوم                                           73

3-11-4 ) آزمون فرضیه‌ سوم                                           73

4-11-4 ) آزمون فرضیه‌ چهارم                                    74

5-11-4 ) آزمون فرضیه‌ پنجم                                     75

 

فصل پنجم

1-5 ) فرضیه اول                                                    77

2-5 ) فرضیه دوم                                                    78

3-5 ) فرضیه سوم                                                    79

4-5 ) فرضیه چهارم                                             81

5-5 ) فرضیه پنجم                                                   82

6-5 ) محدودیت‌های پژوهش                                             84

7-5 ) پیشنهادات                                                    85

1-7-5 ) پیشنهادات کاربردی                                          85

2-7-5 ) پیشنهادات پژوهشی                                           85

1-2-7-5 ) پیشنهاداتی برای پژوهش‌های ‌آتی                         85

 

منابع فارسی                                                   86

منابع لاتین                                                    91

پیوست‌ها                                                       96

Abstract                                                    103

 

 

فهرست جداول                                                                     صفحه

جدول شماره 1-3: مقادیر آلفای کرونباخ پرسشنامه کولینز و رید                            64

جدول شماره 1-4: اطلاعات جمعیت شناختی نمونه                               66

جدول شماره 2-4: آمار توصیفی متغییر های پژوهش                                 66

جدول شماره 3-4: آزمون نرمال بودن توزیع متغییر ایمن                               67

جدول شماره 4-4: آزمون نرمال بودن توزیع متغییر اجتنابی                                 68

جدول شماره 5-4: آزمون نرمال بودن توزیع متغییر سبک دلبستگی دوسوگرا                     68

جدول شماره 6-4: آزمون نرمال بودن توزیع متغییر رشد یافته                          69

جدول شماره 7-4: آزمون نرمال بودن توزیع متغییر رشد نایافته و نوروتیک                    70

جدول شماره 8-4: آزمون نرمال بودن توزیع متغییر سبک دلبستگی                        70

جدول شماره 9-4: آزمون نرمال بودن توزیع متغییر سبک دفاعی                          71

جدول شماره 10-4: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیه اول                           72

جدول شماره 11-4: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیه دوم                           73

جدول شماره 12-4: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیه سوم                           74

جدول شماره 13-4: نتایج آزمون یومن-ویتنی فرضیه چهارم                           75

جدول شماره 14-4: نتایج آزمون یومن-ویتنی فرضیه پنجم                               75

 

 

فهرست نمودار‌ها                                                         صفحه

نمودار 1-4: توزیع متغییر سبک دلبستگی ایمن                                    67

نمودار2-4: توزیع متغییر سبک دلبستگی اجتنابی                                  68

نمودار3-4: توزیع متغییر سبک دلبستگی دوسوگرا                             69

نمودار4-4: توزیع متغییر سبک دفاعی رشد یافته                                  69

نمودار5-4: توزیع متغییر سبک دفاعی رشدنایافته و نوروتیک                           70

نمودار6-4: توزیع متغییر دلبستگی                                         70

نمودار7-4: توزیع متغییر دفاعی                                           71

-1) مقدمه

روابط اولیه زندگی انسان، اثرات بسیار مهم و اساسی و حساس بر فرایندهای تحولی مراحل زندگی او می گذارند. این اثرات اغلب در سطوح رفتاری، شناختی، انگیزشی و به طور کلی شخصیتی انسان، پایدار و نافذ هستند. مطالعۀ نظریه های گوناگون تحولی، نشانگر این تاثیرات حساس اولیه هستند . نظریه‌ی دلبستگی (بالبی، 1969، 1973، 1980) مبتنی بر این امر است که پیوندهای عاطفی نخستینی که بین کودک و مادر(مراقب) در قالب مدل‌های ذهنی[1]درون‌سازی می‌شوند، به گستره وسیع روابط بین شخصی کودک در آینده تعمیم می‌یابند و الگوی این روابط، یعنی سبک‌های دلبستگی[2] در طول زندگی نسبتا پایدار می‌مانند (برترتون، 1991: مین، کاپلان و کسیدی، 1995؛ وست و شلدن؛ 1994؛ میکولینسر، 2007).

یکی از مهمترین وجوه شخصیتی انسان، سبکهای دلبستگی او در روابط انسانی می باشد که بنابر نظریه های تحولی متعدد، در خلال سالهای اولیۀ زندگی تشکیل می یابد و در سراسر زندگی انسان کماکان بلاتغییر باقی می ماند و اثرات خود را در تمام وجوه زندگی فرد نشان می دهد. یکی از وجوه نیز شیوه های دفاعی پایگاه من شخصیت افراد است. اساسا از مشخصه های مهم شخصیتی افراد، نوع و تعداد مکانیسم های دفاعی ای می باشد که در موقعیت های مختلف بدان‌ها متوسل می شوند. چنانکه سبک‌های دلبستگی تأثیرات عمیق شخصیتی در طول روند تحولی داشته باشند، اصولا می باید مکانیسم های دفاعی مورد استفاده فرد نیز تحت تأثیر این سبک ها قرار گرفته باشند. در این پژوهش صحت و سقم و همچنین چگونگی و نیز میزان این تأثیر را بررسی خواهیم نمود. .

2-1) بیان مسأله

دلبستگی یک پیوند عاطفی است که با تمایل به جستجو در مجاورت یک فرد یا شئ و  ماندن ‌به ویژه درموقعیت ها ی استرس زا مشخص میشود ،  بالبی(1969) دلبستگی پیوند هیجانی پایدار بین دو فرد است، به طوری که یکی از طرفین کوشش میکند نزدیکی یا مجاورت با موضوع دلبستگی را حفظ کرده وبه گونه ای عمل کند تا مطمئن شود که ارتباط ادامه می یابد(فوگل،1997 بالبی،1969)معتقد  هستند که این گره های هیجانی متقابل که به نزدیکی منجرمی شود، نخستین تجلیات دلبستگی محسوب می شوند. دلبستگی نگه دارنده نزدیکی متقابل بین دو فرد در تمام مراحل زندگی است.

بالبی)1969) اظهارمی داردکه پیوند کودک به مادر حاصل فعالیت تعدادی ازنظام های رفتاری است که درآن نزدیکی و مجاورت به مادر یک نتیجه قابل پیش بینی است. بالبی در تاکید بر اهمیت ارتباط مادر کودک معتقد است آن چه که برای سلامت روانی کودک ضروری است، تجربه یک ارتباط گرم ، صمیمی و مداوم با مادر یا جانشین دائم اوست. به عقیده او بسیاری از اشکال آزردگی ها و اختلالات شخصیت حاصل محرومیت کودک از مراقبت مادرانه و یا عدم ثبات دلبستگی کودک باچهره دلبستگی است (خانجانی،1379).

نظریه دلبستگی (بالبی،1980) مبتنی بر این امر است که پیوندهای عاطفی نخستینی که بین کودک و مادر(مراقب) در قالب مدل های ذهنی درونسازی میشوند،به گستره وسیع روابط بین شخصی کودک درآینده تعمیم می یابند و الگوی این روابط ، یعنی سبک های دلبستگی، در طول زندگی نسبتا پایدار می مانند)برترتون،1991،کسیدی،1985).

مکانیسم های دفاعی شیوه‌های غیر  ‌ارادی و ناخودآگاهانه هستند که من به‌کارمی‌گیرد تا از طریق تحریف یا انکار واقعیت ، موفق به کاهش اضطراب و مدارا با هیجانات منفی شده و موقتا تعادل و یکپارچگی شخصیت را تا یافتن راه حل واقعی حفظ نماید)احمدوند،1382(.

شواهد تجربی نشان داده اند که مکانیسم ها و سبک های دفاعی را میتوان بر حسب سلسله مراتبی از سازش یافتگی تنظیم کرد (ویلانت، 1994؛ویلانت، 1998).مکانیسم ها وسبک های دفاعی سازش یافته با پیامدها ی سلامت جسمانی و روانی در ارتباط قرار می گیرند )ویلانت، 1998؛ویلانت، 2000) و مکانیسم ها و سبکهای دفاعی سازش نا یافته با بسیاری از شاخص های منفی سلامت روانی مانند اختلال های شخصیت و افسردگی مرتبط اند )پری، 1992؛ویلانتودارکی، 1985).

مکانیسم های دفاعی که مسئولیت محافظت از من را در مواجهه با شکل های مختلف اضطراب بر عهده دارند ، بر  حسب نوع کنش‌وری ممکن است بهنجار یا نابهنجار و کارآمد یا ناکارآمد باشند(فروید،1923). اندروز و همکاران براساس طبقه بندی سلسله مراتبی ویلند در مورد مکانیسم های دفاعی20 مکانسیم را به سه سبک دفاعی )رشدیافته،نوروتیک و رشدنایافته)تقسیم کردند)اندروز، 1993؛ویلانت،  1976 ).مکانیسم های دفاعی رشدیافته به منزله ی شیوه های مواجهه ی انطباق ، بهنجار و کارآمد محسوب می شوند در حالی که مکانیسم های دفاعی نوروتیک و رشدنایافته ، شیوه های مواجهه ی غیرانطباقی وناکارآمد هستند .

یکی از مهمترین وجوه شخصیتی انسان ، سبک های دلبستگی او در روابط انسانی می باشد که بنابر نظریه های تحولی متعدد ، در خلال سال های اولیه‌ی زندگی تشکیل می یابد و تا سراسر زندگی انسان کماکان بلاتغییرباقی می ماند و اثرات خود را در تمام وجوه زندگی فرد نشان می دهد ، یکی از این  وجوه نیز شیوه های دفاعی پایگاه من شخصیت افراد است. اساسا از مشخصه های مهم شخصیتی افراد ، نوع و تعدد مکانیسم های دفاعی ای می باشد که در موقعیت های مختلف بدانها متوسل میشوند. چنان که سبک های دلبستگی تأثیرات عمیق شخصیتی در طول روند تحولی داشته باشند، اصولا می باید مکانیسم های دفاعی مورد استفاده فرد نیز تحت تأثیر این سبک ها قرار گرفته باشند پژوهش های محدودی در این زمینه انجام شده از جمله(بشارت وهمکاران،1380)به این نتیجه رسیدند که بین سبک دلبستگی و سبک‌های دفاعی رابطه وجود دارد ،همچنین بشارت(1391)  در پژوهشی دیگر تحت عنوان نقش واسطه‌ای مکانیسم‌های  دفاعی در رابطه بین سبک‌های دلبستگی وناگویی هیجانی به این نتیجه رسید:که تأثیرواسطه‌ای  مکانیسم‌های دفاعی در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و ناگویی هیجانی جزیی است.با توجه به اهمیت موضوع و محدودیت‌های پژوهشی که در غرب کشور در این زمینه وجود دارد وپژوهش‌های ضد و نقیضی که هست، در پژوهش حاضر  صحت و سقم و همچنین چگونگی و نیز میزان این تأثیر را مورد بررسی قرار داده‌ایم ،  در کل در مواجهه با شکل‌های مختلف اضطراب، من بر حسب سبک دلبستگی از کدام مکانیسم‌های دفاعی استفاده می‌کند؟

دراین پژوهش  رابطه سه نوع سبک دلبستگی را با سه نوع سبک دفاعی ذکر شده مورد بررسی قرار داده‌ایم.

[1] – Mental  modles

[2] – Attachment Style

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 87

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***