دانلود پایان نامه ارشد : تعیین تاثیر لیزر کم توان Ga-Al-As بر تکثیرو عملکرد فیبروبلاستهای پریودنشیوم انسانرده سلولی HFG3-P1 53 در محیط InVitro

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته دندانپزشکی

عنوان : تعیین تاثیر لیزر کم توان Ga-Al-As بر تکثیرو عملکرد فیبروبلاستهای پریودنشیوم  انسانرده سلولی  HFG3-P1 53 در محیط InVitro

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری عمومی دندانپزشکی

عنوان

تعیین تاثیر لیزر کم توان Ga-Al-As بر تکثیرو عملکرد فیبروبلاستهای پریودنشیوم  انسانرده سلولی  HFG3-P1 53 در محیط InVitro

به راهنمایی اساتید ارجمند

جناب آقای دکتر علی فروزانفر

جناب آقای دکتر محمد رمضانی

 

استاد مشاور

دکتر سعیده خواجه احمدی

 

سال تحصیلی 91-90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده فارسی. 1

مقدمه. 4

کلیات و مروری بر متون. 7

بافت های نگه دارنده ی دندان : 8

لثه : 24

تاریخچه لیزر  53

اثرات لیزر بر بافت‌ها 60

لیزر در درمان پریودنتیت مزمن  75

عوامل موثر در روند بازسازی پریودنتال  80

پروتكل LANAP  82

اهداف مطالعه  89

مواد و روشها: 93

کشت سلولهای فیبروبلاستی  93

تابش لیزر کم توان  94

آزمون رشد و تکثیر سلولی  95

روش MTT  95

Vitality percent = ( Vital cells / Control cells ) × 100. 96

فاکتورهای موثر در MTT: 96

آزمون Reverse Transcriptase- Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) 99

حجم نمونه: 102

نتایج. 105

بحث : 110

پیشنهادات.. 116

References. 119

Abstract 130

 

فهرست اشکال

 

شکل 2-1 میکروگراف نوری از اتصال کامل شده 13

شکل 2-2 سازمان بندی فیبرهای اصلی پریودنتال در PDL 24

شکل 2-3 فازهای چرخه سلولی  46

شکل 2-4 عناصر اصلی ماتریکس خارج سلولی  48

شکل 2-5 مراحل کلاژن سازی  52

شکل 3-1 تبدیل MTT به فورزمان  98

شکل 4-1 مورفولوژی فیبروبلاستی رده سلولی فیبروبلاست های لثه 105

 

فهرست جداول و نمودارها

 

جدول 2-1 نسبت درصد عناصر ساختمانی در PDL دندان مولار موش    17

جدول 2-2 انواع اصلی کلاژن ها ، توزیع بافتی و اختلال ژنتیکی   48

جدول 3-1 مواد مورد استفاده در RT-PCR   101

جدول 3-2 مشخصات پرایمر های مورد استفاده در مطالعه………………………………… 102

جدول3-3 جدول متغیر ها…………………………………………………………………………….. 103

جدول 4-1 نتایج آزمون MTT   106

نمودار 4-1 نتایج آزمون MTT   106

جدول 4-2 نتایج آنالیز توسط REST 2009   107

نمودار 4-2 بیان نسبی کلاژن تیپ I 108

 

 

 

 

چکیده فارسی

مقدمه : بازسازی انساج از دست رفته پریودونشیوم هدف نهایی از درمان ایده آل پریودنتال است . تکثیر فیبروبلاست ها همراه با رژنراسیون انساج پریودنتال یک نتیجه ایده آل درمانی است . استفاده از لیزر کم توان یکی از روش های پیشنهادی برای تسریع تکثیر فیبروبلاست ها و ارتقای فرآیند ترمیم بوده است . حدود 50 سال است که از لیزر کم توان در زمینه های مختلف دندانپزشکی استفاده می شود . این مطالعه با هدف بررسی تاثیر لیزر کم توان گالیم –آلومینیوم- آرسناید بر تکثیر و عملکرد فیبروبلاست های پریودونشیوم انسان ( رده سلولی HFG3-P153 ) در محیط invitro انجام شد .

مواد و روش ها : در این مطالعه از دستگاه لیزر کم توان Ga-Al-As با طول موج nm 810 و توان ماکزیمم 50 میلی وات استفاده گردید . پس از کشت فیبروبلاستها ی لثه ای سلول ها به دو گروه تست و کنترل تقسیم شدند ,در گروه تست به سلول ها در سه روز متوالی و در هر بار به میزان J/cm2  4 تابش انجام گرفت . از سلول های هر دو گروه مداخله و کنترل در ساعات 24 ، 48 و 72 بعد از تابش آزمون MTT به منظور بررسی پرولیفراسیون سلولی و 72 ساعت پس از تابش RT-PCR به منظور بررسی بیان ژن های نشانگر فعالیت سلولی فیبروبلاست به عمل آمد .

نتایج : نتایج آزمون MTT نشان داد که گروه های تست و کنترل در ساعات صفر و 24 پس از تابش تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند ولی در ساعات 48 و 72 این تفاوت معنی دار بود . آزمون RT-PCR هم مشخص کرد که بیان ژن کلاژن در گروه مداخله 7/4 برابر گروه کنترل افزایش پیدا کرده است .

نتیجه گیری : استفاده از لیزر کم توان Ga-Al-As باعث افزایش تکثیر فیبروبلاست ها و ارتقای تولید کلاژن می شود . با توجه به نقش فیبروبلاست ها در رژنراسیون پریودنتال و حذف پاکت استفاده از لیزر کم توان در کلینیک می تواند بازدهی درمان های پریودنتال را افزایش دهد .

مقدمه

ترمیم بافت شامل فعالیت گسترده برخی سلول ها نظیر سلول های اپی تلیال ، اندوتلیال و از همه مهمتر فیبروبلاست هاست که یک نقش کلیدی در این فرآیند ایفا می کنند . فیبروبلاست ها فاکتور های رشدی متعددی را در طول اپی تلیزاسیون ترشح می کنند (1) و به طور فعالانه در تشکیل بافت گرانوله و سنتز ماتریکس خارج سلولی پیچیده بعد از اپی تلیزاسیون شرکت می کنند . ترمیم یک بافت شامل رخ داد یکسری وقایع پشت سر هم است . در نتیجه زخم ایجاد شده هماتوم تشکیل می شود پلاکت ها اولین اجزا سلولی هستند که به محل مهاجرت می کنند و فرآیند ترمیم زخم را با آزادسازی فاکتورهای رشدی آغاز می کنند . مواد شیمیایی مختلفی توسط پلاکت ها و مونوسیت ها آزاد می شوند که باعث جذب فیبروبلاست ها داخل هماتوم می گردد . زمانی که فیبروبلاست ها به محل زخممهاجرت کردند شروع به تکثیر و سنتز کلاژن می کنند . تکثیر فیبروبلاست ها ، سلول های اپی تلیال و اندوتلیال به طور عمده به فاکتورهای رشد و رسوب کلاژن بستگی دارد (2) . کراس لینک الیاف کلاژن و تجمع آن ها باعث افزایش استحکام زخم می شود . هر مداخله ای که باعث افزایش سرعت این پروسه شود ( تشکیل هماتوم ، مهاجرت و تکثیر فیبروبلاست ها ، تشکیل عروق خونی ، تولید کلاژن یا پروسه رمدلینگ ) می توان فرآیند ترمیم زخم را بهبود بخشید (3) . تعدادی از مطالعات نشان داده اند که تحریک با لیزر منجر به تسریع التهاب ، تنظیم سطح پروستاگلاندین ها ، افزایش فعالیت ماکروفاژها ، افزایش تکثیر فیبروبلاست ها و تسهیل سنتز کلاژن می شود .

مطالعات لابراتواری مدارکی را جهت حمایت از فرضیه تاثیر LLLT بر فرایند ترمیم زخم فراهم آورده است . تعدادی از محققین هم دریافتند که تحریک بافت ها با لیزر منجر به رشد مویرگ ها ، تشکیل بافت گرانوله و تغییر در تولید سیتوکین ها می شود . افزایش تعداد سلول ها (4) ، افزایش سنتز DNA (5) و افزایش تولید کلاژن (6) از اثرات ادعایی LLLT بر فیبروبلاست ها در محیط invitro بوده است . لیزر کم توان برای بیش از 20 سال است که در مداخله های کلینیکی استفاده می شود و می تواند فرایندهای بیولوژیک مختلفی را تنظیم کند (7) . لیزر های مختلف شامل لیزر He-Ne ، Nd:YAG ، Ga-Al-As برای به دست آوردن نتایج کلینیکی مطلوب دردرمان ها و برنامه های مختلف استفاده شده اند ولی هنوز استفاده از لیزر کم توان به صورت گسترده توسط جامعه پزشکان و دندانپزشکان پذیرفته نشده است  شاید مهم ترین علت این عدم پذیرش ، عدم آگاهی پزشکان درباره اثرات LLLT در سطح سلولی و مولکولی باشد (8) .

تکثیر فیبروبلاست ها همراه با رژنراسیون پریودنتال یک نتیجه ایده آل درمانی است زیرا باعث حذف پاکت و بازسازی انساج پریودونشیوم می شود ترمیم سریع لثه نیز از اهداف مهم متخصصین پریو است. ترمیم بافت همبند آسیب دیده پس از جراحی های پریودنتال با تشکیل بافت جوانه ای آغاز می شود و فیبروبلاست ها در در بافت جوانه ای تکثیر پیدا می کنند و کلاژن و سایر بسترهای خارج سلولی را تولید می کنند(9) در لثه نیز فیبروبلاست ها از اجزا اصلی جهت ترمیم بافت هم بند لثه محسوب می شوند . فیبروبلاست های لثه در طی مراحل ترمیم ، ماتریکس خارج سلولی بافت هم بندی لثه را ترشح می کنند و منشا تشکیل الیاف کلاژنی و رمدلینگ سریع و گسترده آن ها می باشند (10) .

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر لیزر کم توان Ga-Al-As بر تکثیر و عملکرد فیبروبلاست های پریودونشیوم انسان ( رده سلولی  HFG3-P153) در محیط invitro انجام می شود .

تعداد صفحه : 165

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***