دانلود پایان نامه ارشد : تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مدیریت بیمه

عنوان : تخمین تابع تقاضای بیمه درمان  مکمل در استان های منتخب

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی  گرایش: مدیریت بیمه

عنوان:

تخمین تابع تقاضای بیمه درمان  مکمل در استان های منتخب

استاد راهنما:

 دکتر حمیدرضا علیپور

بهمن 1393

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

1-1-مقدمه 3

1-2-بیان مسئله 3

1-3-ضرورت انجام تحقیق 4

1-4- چارچوب نظری 5

1-5-سوالات تحقیق 6

1-5-1- سوال اصلی 6

1-5-2-سوالات فرعی 6

1-6- فرضیه های تحقیق 7

1-7- اهداف تحقیق 7

1-7-1-هدف اصلی 7

1-7-2-اهداف فرعی 7

1-8-  قلمرو پژوهش 7

1-8-1 قلمروزمانی 7

1-8-2 قلمرو مکانی 8

1-8-3 قلمرو موضوعی پژوهش 8

1-9- کلیات روش انجام کار 8

1-10- خلاصه فصل 9

1-11- ساختارگزارش تحقیق 9

2-1-مقدمه 12

2-2-تاریخچه بیمه 13

2-2-1-تاریخچه بیمه درمانی در ایران 14

2-3-بیمه تکمیلی 15

2-4-ابعاد خدمات بیمه‌ای 16

2-5-انواع بیمه 17

2-5-1-بیمه عمر 17

2-5-2-بیمه های به شرط فوت 18

2-5-3-بیمه های به شرط حیات 19

2-5-4-بیمه های عمر و پس انداز ( مختلط پس انداز ) 20

2-5-5-بیمه اعتبار 21

2-5-6-بیمه درمان 21

2-5-6-1-انواع بیمه درمان 22

2-6-عوامل موثر بر سرعت بخشیدن پوشش بیمه درمان 22

2-6-1-وجود درآمد افراد طبقه متوسط جامعه و نرخ رشد اقتصادی 22

2-6-2-ساختار اقتصادی 23

2-6-3-هزینه‌های اجرایی 23

2-6-4-توانایی اجرا کردن طرح بیمه درمان 23

2-6-5-یکپارچگی بین جامعه 23

2-7-تبیین اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر فروش بیمه درمان 24

2-8-چالش‌های بیمه درمان 25

2-9-خصوصیات بیمه‌های درمان گروهی 26

2-9-1-صدور گروهی 27

2-9-2-.قرارداد اصلی 27

2-9-3-هزینه پایین 28

2-9-4-قابلیت انعطاف 28

2-9-5-نرخ‌گذاری تجربی 28

2-10-وضعیت بیمه درمان در ایران و دنیا 28

2-11-علل پیدایش و گسترش بیمه تکمیلی درمان 31

2-12-مبانی نظری تابع تقاضا 32

2-12-1-مبانی نظری بیمه درمانی 33

2-13-نتیجه گیری 34

2-14-پیشینه تحقیق 36

2-14-1-مطالعات داخلی 36

2-14-2-مطالعات خارجی 40

3-1- مقدمه 45

3-2- روش کلی تحقیق 45

3-3- روش گردآوری اطلاعات 47

3-4- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه 47

3-7- روش انجام کار 47

3-7-1-مرحله اول : تصریح سنجی 48

3-7-2- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی) 48

3-7-3- مرحله سوم : روش سنجی 49

3-7-3-1- مدل پانل دیتا 49

3-7-3-1-1- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا 49

3-7-3-1-2- محدودیت های پانل‌دیتا 50

3-7-3-2- مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی 51

3-7-3-2- روش برآورد 52

3-7-3-3-آزمون ریشه واحد در دادههای پانل 53

3-7-4- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری 54

3-7-5-مرحله پنجم: نتیجه گیری 54

3-8- فرضیات تحقیق 54

3-9- خلاصه فصل 55

4-1- مقدمه 57

4-2- آمار توصیفی 57

4-3- متغیر وابسته 57

4-3-1- حق بیمه درمان 57

4-4- متغیرهای مستقل 59

4-4-1- مخارج بهداشتی 59

4-4-2-درآمد سرانه 60

4-4-3- تورم 61

4-5- آمار استنباطی 62

4-5-1-مراحل برآورد مدل 63

4-5-1-1- آزمون ریشه واحد 63

4-5-2-تخمین  مدل 64

5-1- مقدمه 73

5-2- نتایج حاصل از آمار توصیفی 73

5-3- نتایج حاصل از آمار استنباطی 73

5-4- بحث درباره نتایج 74

5-5- نتایج آزمون فرضیه ها سوالات تحقیق 75

5-6- پیشنهادات مبتنی بر آزمون فرضیه ها 76

5-7- محدودیت های تحقیق و پیشهادات برای پژهش های آتی 76

منابع و ماخذ 78

پیوست 82

 

 

 

فهرست جداول
جدول 2-1-شش کشور رتبه اول در بیمه درمان 38
جدول 2-2- بیمه غیرزندگی در کشورهای خاورمیانه و اسلامی 39
جدول4-1- آمار توصیفی متغیر حق بیمه درمان طی سال‌های 1392-1388 66
جدول 4-2- آمار توصیفی متغیر مخارج بهداشتی(میلیون ریال) 67
جدول 4-3- آمار توصیفی درآمد سرانه(میلیون ریال) 68
جدول 4-4- آمار توصیفی متغیر تورم 69
جدول 4-5- نتایج آزمون­ ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند) 71
جدول 4-6-خروجی آزمون LM مدل اول 72
جدول 4-7-خروجی آزمون  Hausman مدل اول 73
جدول 4-8-آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل 73
جدول 4-11- خروجی مدل اول 74
جدول 4-12-خروجی آزمون LM مدل دوم 75
جدول 4-13-خروجی آزمون  Hausman مدل دوم 75
جدول 4-14- خروجی تخمین مدل دوم 76
جدول 4-15-خروجی آزمون LM مدل سوم 77
جدول 4-16-خروجی آزمون  Hausman مدل سوم 77
جدول 4-17- خروجی تخمین مدل سوم 78

 

 

 

فهرست نمودارها
38 نمودار2-1- درصد سهم بیمه درمانی مناطق مختلف از بازار بیمه درمانی دنیا
66 نمودار 4-1- میانگین حق بیمه درمان طی سال‌های 1392-1388(میلیون ریال)
67 نمودار4-2- متوسط مخارج بهداشتی(میلیون ریال)
68 نمودار4-3- متوسط درآمد سرانه (میلیون ریال)
69 نمودار4-4- متوسط تورم (درصد)

 

 

چکیده

یکی از خطرات پیش‌روی بشر بیماری است که مخارج درمانی زیادی را به بیماران تحمیل می کند. خطر بیماری را می توان از طریق بیمه درمان جبران کرد. هدف از مطالعه حاضر، تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در کشور است. از اینرو با بهره جستن از مدل پنل دیتا، داده های 30 استان کشور طی سال‌های 1388 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داده است که مخارج بهداشت و درمان خانوارها در استان‌های کشور با تقاضای بیمه رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین مشخص گردید که تورم با تقاضای بیمه رابطه منفی دارد. از دیگر متغیرهای مورد بررسی در تحقیق حاضر، درآمد سرانه است. نتایج نشان داد که رابطه معنی داری میان درآمد سرانه و تقاضا برای بیمه وجود ندارد. یعنی افزایش و یا کاهش درآمد اسمی افراد تاثیر بر تقاضای بیمه ندارد. رابطه تقاضای بیمه درمان مکمل با کلیه عوامل موثر بر آن با انتظارات تئوریک سازگاری دارد. در مدل برآورد شده، مقدار عرض از مبدأ 30 استان کشوراز لحاظ آماری متفاوت است. این تفاوت ممکن است ناشی از ویژگی‌های خاص اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان‌های کشور باشد که برای گسترش بیمه درمان باید مورد توجه قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: تابع تقاضا، بیمه درمان، هرینه بهداشت، درآمد سرانه، تورم

 

 

 

 

فصـل اول

کلیـات تحقیـق

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه

در زندگی فعال و پرریسک امروزی بیمه یک نیاز و احتیاج است و هرچه تمدن توسعه می یابد به علت خطرات و ریسک‌های جدیدی که حیات و آرامش انسان‌ها را تهدید می کند نقش در تامین آینده افراد، آرامش خاطر اجتماع، توسعه اقتصادی، اجتماعی و رفاه بشری آشکارتر می شود. بنابراین بیمه به عنوان یک روش مقابله با خطر پاسخی به شرایط نامطمئن و پرمخاطره است (Fransva, 2002). یکی از خطرات پیش‌روی بشر بیماری است که مخارج درمانی زیادی را به بیماران تحمیل می کند. خطر بیماری را می توان از طریق بیمه درمان جبران کرد. در واقع مواجهه با طبیعت تصادفی سلامت از مسائل اقتصادی موثر بر زندگی بشر است. اهمیت این موضوع به این واقعیت باز می‌گردد که بیماری می تواند با اعمال دو نوع هزینه، رفاه آحاد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد: اول، هزینه‌های درمانی مورد نیاز برای بهبود و یا درمان بیماری و دوم، درآمد دستمزدی که احتمالا در دوره بیماری از دست می‌رود. این واقعیت، منجر به ایجاد تمایل به پرداخت برای تامین در برابر بیماری شده و به عبارت دقیق‌تر، تقاضا برای بیمه های درمانی (بهداشتی) را تحریک می کند. الگوی اقتصاد خرد بنیادی توصیفگر تقاضای بیمه (درمانی)، غالبا با بهره‌گیری از چهارچوب‌های خرید همه یا هیچ به تحلیل رفتار آحاد اقتصادی می پردازد(نخعی آغمیونی و کاموئی، 1389).

هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس طرح مسئله و بیان سوال اصلی تحقیق به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و فرضیه های مبتنی بر مدل آورده شده است. در نهایت با بیان کوتاهی از مراحل اجرای تحقیق به ارائه مدل مفهومی و معرفی متغیرها پرداخته شده است.

تعداد صفحه : 110

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***