دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ادبیات و زبان فارسی

عنوان : تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای اخذ درجه ی کارشناسی ارشد «M. A»

رشته : زبان و ادبیات فارسی

موضوع:

تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری

استاد راهنما :

دکتر بهرام خشنودی

استاد مشاور :

دکتر سید حسن سید ترابی

بهمن 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه ی تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 3

1-2 بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………. 4

1- 3 سوالهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 4

1-4اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………. 5

1-5پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1-6 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 5

1-7 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 6

1-8 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 6

1-9 تعاریف واژه های کلیدی ……………………………………………………………………………………. 6

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

2-1. تعریف شعر …………………………………………………………………………………………………… 8

2-2. تعریف غزل …………………………………………………………………………………………………… 8

2-3. ساختارگرایی چیست ؟ …………………………………………………………………………………….. 9

2-4. شناخت تاریخی ساختارگرایی……………………………………………………………………………… 9

2-5. اصول ساختار گرایی ………………………………………………………………………………………… 11

فصل سوم : معرفی سعدی و انوری

3-1.  معرفی سعدی ……………………………………………………………………………………………….. 13

3-2.  آثار سعدی…………………………………………………………………………………………………….. 14

3-3.  معرفی انوری ………………………………………………………………………………………………… 14

3-4.  انوری از نگاه بزرگان ………………………………………………………………………………………. 14

3-5. آثار انوری ……………………………………………………………………………………………………… 15

3-6. ویژگی های آثار سعدی ……………………………………………………………………………………. 16

3-6-1. سهل و ممتنع ……………………………………………………………………………………………… 16

3-6-2. رعایت نکات دستوری به صحیح ترین شکل ………………………………………………………. 16

3-6-3. ایجاز…………………………………………………………………………………………………………. 16

3-6-4. موسیقی ……………………………………………………………………………………………………. 17

3-6-5. طنز و ظرافت ……………………………………………………………………………………………. 17

3-7.  ویژگی های زبان سعدی ………………………………………………………………………………….. 17

3-8.  برخی ویژگی های غزل سعدی ………………………………………………………………………….. 18

3-8-1. ویژگی های آوایی ……………………………………………………………………………………….. 18

3-8-2. ویژگی های واژگانی …………………………………………………………………………………….. 18

3-8-3. ویژگی های نحوی………………………………………………………………………………………… 19

3-8-4. ویژگی های بلاغی ………………………………………………………………………………………. 19

3-9. مضامین غزلهای سعدی …………………………………………………………………………………….. 20

3-10.  ویژگی های غزل انوری …………………………………………………………………………………. 20

3-10-1.  سهل و ممتنع بودن ……………………………………………………………………………………. 20

3-10-2.  ایجاز …………………………………………………………………………………………………….. 20

3-10-3.  موسیقی ………………………………………………………………………………………………….. 20

3-11.  مضامین غزل های انوری ………………………………………………………………………………… 21

فصل چهارم : تحلیل غزل ها

4-1.  غزلیات سعدی ………………………………………………………………………………………………. 23

4-1-1. روی تو خوش می نماید آیینه ی ما ………………………………………………………………….. 23

4-1-2. شب فراق که داند که تاسحر چند است …………………………………………………………….. 26

4-1-3. افسوس بر آن دیده که روی تو ندیده ست …………………………………………………………. 29

4-1-4. ای لعبت خندان لب لعلت که مزیده است ………………………………………………………….. 33

4-1-5. از هرچه می رود سخن دوست خوش تر است …………………………………………………… 38

4-1-6.  این بوی روح پرور از آن خوی دلبر است ………………………………………………………… 42

4-1-7. عیب یاران ودوستان هنر است…………………………………………………………………………. 46

4-1-8. هرکسی را نتوان گفت که صاحب نظر است ……………………………………………………….. 51

4-1-9.  فریاد من از فراق یار است ……………………………………………………………………………. 55

4-1-10. چشمت خوش است و بر اثر خواب خوش تر است …………………………………………… 57

4-2-11. عشرت خوش است و بر اثر خواب خوش تر است ……………………………………………. 60

4-1-12. درد عشق از تندرستی بهتر است …………………………………………………………………… 64

4-1-13. زِ هَرچه هست گزیر هست و ناگزیر از دوست ………………………………………………… 66

4-1-14. صبحی مبارک است نظر بر جمال دوست ……………………………………………………….. 69

4-1-15.  آن بِه که چون منی نرسد در وصال دوست …………………………………………………….. 73

4-1-16. گفتم مگر به خواب ببینم خیال دوست ……………………………………………………………. 76

4-1-17. صبح می خندد و من گریه کنان از غم دوست ………………………………………………….. 79

4-1-18. این مطرب از کجاست که بر گفت نام دوست ………………………………………………….. 82

4-1-19. تا دست ها کمر نکنی بر میان دوست …………………………………………………………….. 86

4-1-20. ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست ……………………………………………………… 89

4-1-21. ز حدّ گذشت جدایی ما ای دوست ……………………………………………………………….. 93

4-1-22. آب حیات من است خاک سرکوی دوست ………………………………………………………. 96

4-1-23. مرا تو غایت مقصودی از جهان ای دوست ……………………………………………………… 99

4-1-24.  شادی به روزگار گدایان کوی دوست ……………………………………………………………. 102

4-1-25. صبح دم خاکی به صحرا بر باد از کوی دوست………………………………………………….. 105

4-1-26. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست ……………………………………………………. 108

4-1-27. از جهان برون نیامده جانانت آرزوست …………………………………………………………… 112

4-1-28. مرا خود با تو چیزی در میان هست  ……………………………………………………………… 116

4-1-29. بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست ………………………………………………………………….. 119

4-1-30. هرچه در روی تو گویند به زیبایی هست ………………………………………………………… 122

4-1-31. مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست ………………………………………………….. 125

4-1-32.  هرکه هر بامداد پیش کسی ست …………………………………………………………………… 129

4-1-33. دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست ……………………………………………………. 132

4-1-34. خوش تر از دوران عشق ایام نیست ………………………………………………………………. 135

4-1-35. کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست ……………………………………………………. 138

4-1-36. ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست ………………………………………………….. 142

4-1-37. گر صبر دل تو هست و گر نیست …………………………………………………………………. 146

4-1-38. جان ندارد هر که جانانیش نیست…………………………………………………………………… 148

4-1-39. هرچه خواهی کن که ما را با تو روی جنگ نیست …………………………………………….. 151

4-1-40. با فراقت چند سازم برگ تنهاییم نیست ………………………………………………………….. 154

4-1-41. خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست ……………………………………………………….. 158

4-1-42. هزار جهد بکردم که سرّ عشق بپوشم ……………………………………………………………… 161

4-1-43. از در درآمدی و من از خود به در شدم ………………………………………………………….. 165

4-1-44. در من این هست که صبرم ز نکو رویان نیست ………………………………………………… 168

4-1-45. روز وصلم قرار دیدن نیست ……………………………………………………………………….. 170

4-1-46. نه خود اندر زمین نظیر تو نیست …………………………………………………………………… 173

4-1-47. چو ترک دلبر من شاهدی به شنگی نیست ………………………………………………………. 175

4-1-48.  به کوی لاله رخان هر که عشق باز آید …………………………………………………………… 177

4-1-49. من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم …………………………………………………… 180

4-1-50. دل پیش تو و دیده به جای دگرستم ………………………………………………………………. 184

4-2. غزلیات انوری ……………………………………………………………………………………………….. 187

4-2-1.  جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم ترا ……………………………………………………. 187

4-2-2.  ای کرده در جهان غم سمر مرا ……………………………………………………………………… 190

4-2-3.  گر باز دگر باره ببینم مگر او را ……………………………………………………………………… 192

4-2-4.  بتی دارم که یک ساعت مرا بی غم بنگذارد ………………………………………………………. 194

4-2-5.  حسن تو گر بر همین قرار بماند ……………………………………………………………………. 195

4-2-6.  گل رخسار تو چون دسته بستند …………………………………………………………………….. 197

4-2-7.  عالمی در ره تو حیرانند ………………………………………………………………………………. 199

4-2-8.  آن روزگار کو که مرا یار، یار بود …………………………………………………………………… 201

4-2-9.  ای دلبر عیار ترا یار توان بود ………………………………………………………………………… 203

4-2-10.  یا وصل تو را عنایتی باید ……………………………………………………………………………. 205

4-2-11.  ز عمرم بی تو درد دل فزاید ………………………………………………………………………… 207

4-2-12.  ای غم تو جسم را جانی دگر ……………………………………………………………………….. 208

4-2-13.  نگارا بر سر عهد و وفا باش ………………………………………………………………………… 210

4-2-14.  به جان آمد مرا کار از دل خویش…………………………………………………………………… 212

4-2-15.  ساقی اندر خواب شد خیز ای غلام ……………………………………………………………….. 213

4-2-16.  روی ندارم که روی از تو بتابم ……………………………………………………………………… 215

4-2-17.  کز نداند کز غمت چون سوختم ……………………………………………………………………. 217

4-2-18.  دل از خوبان دیگر بر گرفتم ………………………………………………………………………… 219

4-2-19.  برآنم کز تو هرگز برنگردم …………………………………………………………………………… 221

4-2-20.  بدان عزمم کهدیگر ره به میخانه کمربندم …………………………………………………………. 223

4-2-21.  زیر بار غمی گرفتارم …………………………………………………………………………………. 225

4-2-22.  دل باز به عاشقی در افکندم …………………………………………………………………………. 227

4-2-23.  تا به کوی تو رهگذر دارم ……………………………………………………………………………. 229

4-2-24.  هرچند غم عشقت پوشیده همی دارم ……………………………………………………………… 231

4-2-25.  جز سر پیوند آن نگار ندارم …………………………………………………………………………. 233

4-2-26.  یارم توایی به عالم یار دگر ندارم …………………………………………………………………… 235

4-2-27.  دل رفت و این بتر بر دلبر نمی رسم ……………………………………………………………… 237

4-2-28.  کار جهان نگر که جفای که می کشم ……………………………………………………………… 239

4-2-29.  ای آرزوی جانم در آرزوی آنم …………………………………………………………………….. 241

4-2-30.  ای دوست تر از جانم زین بیش مرنجانم ………………………………………………………… 242

4-2-31.  جانا ز غم عشق تو امروز چنانم ……………………………………………………………………. 244

4-2-32.  نگارا جز تو دلداری ندارم …………………………………………………………………………… 246

4-2-33.  بیا ای راحت جانم که جان را بر تو افشانم ………………………………………………………. 248

4-2-34.  من که باشم که تمّنای وصال تو کنم ………………………………………………………………. 250

4-2-35.  دل را به غمت نیاز می بینم ………………………………………………………………………….. 252

4-2-36.  سر آن دارم کامروز بر یار شوم …………………………………………………………………….. 254

4-2-37.  آخر به مراد دل رسیدیم ……………………………………………………………………………… 257

4-2-38.  بی تو جانا زندگانی می کنم …………………………………………………………………………. 259

4-2-39.  تا رخت دل اندر سر زلف تو نهادیم ……………………………………………………………… 261

4-2-40.  ای روی خوب تو سبب زندگانیم ………………………………………………………………….. 263

4-2-41.  درمان دل خود از که جویم ………………………………………………………………………….. 265

4-2-42.  ای بندۀ روی تو خداوندان …………………………………………………………………………… 267

4-2-43.  عاشقی چیست مبتلا بودن …………………………………………………………………………… 270

4-2-44.  هم مصلحت نبینی رویی به ما نمودن ……………………………………………………………… 273

4-2-45.  آتش ای دلبر مرا بر جان مزن ………………………………………………………………………. 275

4-2-46.  به عمری آخرم روزی وفا کن ……………………………………………………………………… 277

4-2-47.  ای بت یغما دلم یغما مَکن…………………………………………………………………………… 279

4-2-48.  ز من حجره خویش پنهان مکن ……………………………………………………………………. 281

4-2-49.  ایمن ز عارض تو این خط سیاه تو ………………………………………………………………… 282

4-2-50.  مرا وقتی خوش است امروز و حالی ……………………………………………………………… 284

فصل پنجم : نتایج پژوهش و ارائه ی پیشنهاد

5-1.  نتیجه …………………………………………………………………………………………………………… 287

5-2.  پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………….. 288

نمودارها  ……………………………………………………………………………………………………………… 289

منابع    296

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                          صفحه

1-نمودار انواع مضمون در غزلیات سعدی …………………………………………………………………….. 290

2-نمودار انواع مضمون در غزلیات انوری ……………………………………………………………………… 291

3-نمودار انواع وزن در غزلیات سعدی  ……………………………………………………………………….. 292

4-نمودار انواع وزن در غزلیات انوری …………………………………………………………………………. 293

5-نمودار انواع بحر در غزلیات سعدی …………………………………………………………………………. 294

6-نمودار انواع بحر در غزلیات انوری  …………………………………………………………………………. 295

چکیده

غزل، یکی از قالبهای مهم و پر کاربرد شعر فارسی است. سعدی و انوری، دو شاعر برجسته ی ایرانی در این حوزه به شمار می روند. تحلیل و پژوهش ساختاری شیوه علمی نوینی است که می تواند به شناخت کیفیت آثار ادبی کمک شایانی کند. غزلیات سعدی و انوری به لحاظ بهره مندی از زبان، موسیقی و مضامین نزدیک به هم و مشترکات فراوان دیگر ، قابل مقایسه هستند. این آثار گنجینه‎ای از هنرهای بلاغی و ترفندهای ادبی هستند و در این پژوهش، کوشش شده است با بررسی مو شکافانه ی غزلیات این دو شاعر بزرگ، در حیطه ساختار، کیفیت اشعار و هنر شاعران با هم مورد مقایسه قرار گیرد. نتیجه بدست آمده نشان می دهد غزلیات سعدی برخلاف انوری ، به ابتکار مضمون مشخص نمی شود و با توسل به استعاره و کنایه و تشبیهات خاص تازگی پیدا نمی کند. سخنان سعدی در یک سطح قرار دارد و نشیب و فراز آن چون انوری محسوس نیست. و راز زیبایی سخن سعدی همان ریزه کاری های نا محسوس است. این تحقیق نشان داد ابداع سعدی در سادگی و جمله بندیست و انوری علی رغم بهره مندی از رقت لحن ، از عادت قصیده و قطعه سرایی خود عدول نکرده است تا برخی عناصر شکلی در غزل او تحت تاثیر محتوای قصیده و قطعه باشند. طرز تعبیر و شیوه ی ترکیب جمله و بازیهایی که این دو شاعر با الفاظ می کنند، هم تشابه دو قریحه را نشان می دهد، هم درجه ی تاثیر سعدی را از انوری محسوس می کند و هم بیانگر سیر تکاملی زبان است.

کلید واژه ها: غزل- تحلیل ساختاری – سعدی – انوری

. مقدمه ی تحقیق

غزل یکی از قالبهای پرکاربردو شیرین شعر فارسی است که یکی از ستونهای اصلی شعر و ادب فارسی به شمار می رود. این قالب در ادبیات ایران توسط شاعران بنامی همچون سعدی، حافظ، انوری، مولاناو. . به اوج رسید و انوری و سعدی دو شاعر برجسته ی ایرانی نقش به سزایی در تکوین غزل فارسی داشته اند و مخصوصاً در غزل عاشقانه، از شاعران سرآمد و بی بدیل ایران به شمار می روند.

از جایی که بررسی و تحلیل آثار ادبی با روش های علمی و نوین، بهتر امکان پذیر است، بهتر است با رویکردهای نوینی چون رویکرد ساختاری به تحلیل علمی آثار ادبی بپردازیم و در واقع می توان گفت که مکتب ساختارگرایی در ادامه ی کوشش فرمالیست ها بوجود آمد و در ابتدای قرن بیستم بسیار اهمیت یافت. هدف این رویکرد، در حاشیه قرار دادن زندگی نامه ی مولف یا شاعر و توجه به ساختار اثر ادبی است. بنابراین تحلیل ساختار گرایانه ی غزلیات سعدی و انوری، راهی بهتر و مفیدتر برای شناخت کیفیت این دو اثر ارزشمند است.

علت اصلی انتخاب این موضوع توسط نگارنده، علاقه ی بیش از حد به شعر فارسی و مخصوصاً غزل عاشقانه است. اما انتخاب تحلیل ساختاری آثار شاعران غزل سرای ایران، که روش جدیدی در نقد ادبی است، به پیشنهاد استاد محترم مشاور، مورد توجه ی نگارنده قرار گرفت و از آنجایی که منابع کافی در باب غزلیات عاشقانه ی فارسی، نقد ادبی، ساختار گرایی، موسیقی شعر و تا حدودی بررسی تحلیلی اشعار انوری و سعدی وجود داشت، این موضوع را به عنوان پژوهشی مفید و ارزشمند برشمردم و در این بین راهنمایی‎های دلسوزانه و ارزشمند اساتید راهنما و مشاور موجب شد مسیر این پژوهش تا حدود زیادی هموار گردد.

پایان نامه ی حاضر در پنج فصل تدوین شده است. بعد از فصل اول که به کلیات اختصاص دارد، فصل دوم شامل مبانی نظری پژوهش است که شامل تعاریف اثبات شده ای از غزل و ساختار، شعر، شناخت تاریخی ساختار گرایی و اصول ساختار گرایی است و در برگیرنده ی نتیجه گیری کلی نگارنده از هرمبحث می‎باشد.

فصل سوم این پایان نامه، شامل معرفی دو شاعر بزرگ ایرانی، سعدی و انوری است. در این فصل به زندگی نامه، دیدگاه صاحب نظران درباره ی سعدی و انوری، آثار این دو شاعر، سبک دو شاعر و ویژگی های شعر این دو شاعر پرداخته ام.

در فصل چهارم به تحلیل ساختاری غزل های این دو شاعر بزرگ پرداخته ام. در این بخش ابتدا مضمون‎های غزل ها مورد تحلیل قرار گرفته است و سپس طبق اصول تحلیل ساختار گرایانه، زبان، صنایع لفظی و معنوی، موسیقی و وزن، قافیه و ردیف و حتی معنای محتوای غزلها هم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در فصل پنجم، مهمترین نتایج حاصل از تحلیل ساختاری غزلیات سعدی و انوری ذکر شده و آثار این دو شاعر از این حیث با هم مقایسه شده اند. همچنین نمودارهایی از مقایسه ی کیفیت شعر این دو شاعر، در این فصل آمده است.

 

1-2. بیان مسئله

غزل در ادبیات ایران یکی از قالبهای تأثیر گذار و پرکاربرد است. یکی از دلایل محبوبیت آن شاید این باشد که غزل روایت گر ادبیات غنایی ایران است. در این میان شاعران برجسته ای بوده اند که در تکوین غزل فارسی نقش ایفا کرده اند. سعدی و انوری دو شاعر برجسته ی ایرانی هستند که زبان آنها در غزل بسیار شبیه به هم بوده است. آنها از جمله شاعرانی هستند که غزلهای عاشقانه ی ماندگاری از خود برجای گذاشته اند. اما امروز راههای شناخت کیفی آثار ادبی، با بهره گیری از روشهای علمی جدید و نظریه های ادبی معاصر، بهتر امکان پذیر است. یکی از این نظریه ها، نظریه ی ساختار گرایی است. «ساختار در لغت به معنای اسکلت و استخوان بندی و در اصطلاح نقد ادبی به طور کلی به شیوه ی اتصال میان اجزای سازنده ی اثر ادبی عطف می کند (داد، 1390 : 274). مکتب ساختار گرایی در ادامه ی کوشش فرمالیست‎ها پدید آمد و در آغاز قرن بیستم اهمیت یافت. به این منظور با رویکرد ساختار گرایی و مبنا قرار دادن مضامین غزل ها و سایر عناصر سازنده ی پیکره ی غزل، همچون صنایع بدیعی و لفظی، زبان و موسیقی، وزن، سبک و… غزلیات سعدی و انوری مورد تحلیل قرار گرفته است تا از این طریق بتوان به کشف عوامل موثر در انسجام ساختاری پنهان اثر دست یافت .

تعداد صفحه : 311

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد : ترجمه‌ وشرح ‌قصیده‌ی «المقصورة العَلیَّة فِی السّیرةِ العَلویَّة» Next Entries دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل و تطبیق دویست مثل عربی با مثلها و حکمتهای رایج در ز بان فارسی