دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل نظریه مقداری پول (دیدگاه موریس اله)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

عنوان : تحلیل نظریه مقداری پول (دیدگاه موریس اله)

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

پایان نامه­ کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

عنوان:

تحلیل نظریه مقداری پول (دیدگاه موریس اله)

استاد راهنما:

دکتر رحیم دلالی اصفهانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 1

1-2- شرح وبیان مسأله پژوهش 2

1-3- هدف پژوهش 4

1-4- فرضیه­های پژوهش 4

1-5- اهمیت و ارزش پژوهش 4

1-6- روش پژوهش 5

1-6-1- داده­های استفاده­شده در پژوهش 6

1-6-2- ابزار گردآوری و تحلیل داده­ها 6

1-7- واژگان کلیدی 7

1-8- جمع­بندی فصل 7

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

مقدمه 8

2-1- رهیافت­های مختلف در تعریف پول 9

2-1-1- رهیافت­های نظری تعریف پول 9

2-1-2- رهیافت تجربی تعریف پول 13

2-2- وظایف پول 15

2-2-1- پول به عنوان وسیله مبادله 16

2-2-2- پول واحد حساب یا سنجش 16

2-2-3- پول به عنوان ذخیره ارزش 17

2-2-4- پول، وسیله­ای جهت پرداخت­های آتی 17

2-2-5- وظیفه و نقش پویای پول 1

2-3- نظریه­های پولی 18

2-3-1- نظریه کلاسیک­ها 18

2-3-1-1- نظریه مقداری پول کلاسیک­ها 21

2-3-1-2- نظریه کمبریج 23

2-3-2- نظریه نئوکلاسیک­ها 26

2-3-3- پول­گرایی 27

2-3-4- موریس اله: بیان مجدد نظریه مقداری پول 30

 

فصل سوم: الگوی نظری پژوهش

مقدمه 32

3-1- اصل نسبیتی 33

3-2- اصل موروثی 35

3-3- اصل منطقی بودن 40

3-4- فرمول­بندی اصول موضوعه 41

3-5- تفسیر اقتصادی نتایج حاصله 42

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل الگو بر اساس مشاهدات تجربی

مقدمه 44

4-1- پارامترهای ثابت الگو 44

4-1-1- توضیحاتی درباره نرخ بهره خالص 46

4-2- مقادیر نظری و داده­های تجربی 47

4-3- معیاری برای خوبی برازش 58

4-4- جمع­بندی فصل 59

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه 62

5-2- نتایج پژوهش 63

5-3- آزمون فرضیه­ها 64

5-4- محدودیت­های پژوهش 65

5-5- پیشنهادات ………………………………….. 65

5-5-1- پیشنهادات پژوهشی ………………………….. 65

5-5-2- پیشنهادات کاربردی …………………………. 65

پیوست 66

منابع و مآخذ 71

 

فهرست شکل­ها

شکل 4-1: تابع تقاضای نسبی پول.. 45

شکل4-2: مقایسه تقاضای نسبی پول مشاهده­شده و محاسبه­شده به­ازای 5% = F  50

شکل 4-3: مقایسه تقاضای نسبی پول مشاهده­شده و محاسبه­شده به­ازای 10% = F  51

شکل 4-4: مقایسه تقاضای نسبی پول مشاهده­شده و محاسبه­شده به­ازای 15% = F  53

شکل 4-5: مقایسه حجم پول مشاهده­شده و محاسبه­شده به­ازای 5% = F. 54

شکل 4-6: مقایسه حجم پول مشاهده­شده و محاسبه­شده به­ازای 10% = F  55

شکل4-7: مقایسه حجم پول مشاهده­شده و محاسبه­شده به­ازای 15% = F. 56

شکل 4-8: هزینه ناخالص ملی به قیمت­های جاری.. 57

شکل 4-9: حجم واقعی پول.. 58

 

فهرست جدول­ها

جدول 4-1: حجم پول محاسبه­شده و تقاضای نسبی پول محاسبه­شده.. 49

جدول 4-2: مقدار  به­ازای نرخ­های فراموشی مختلف.. 5

چکیده

حجم پول یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست­های کنترل تقاضا به­شمار می­رود. با این حال اختلاف ریشه­داری بین مکاتب اقتصادی در مورد نحوه به­کارگیری و میزان تأثیر بخشی آن برمتغیرهای واقعی وجود دارد. در طول تاریخ اقتصاد، بسیاری از اندیشمندان در مورد معنا و مفهوم پول، وظایف، اهمیت، انواع، عوامل تعیین­کننده تقاضا، و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی، تحقیقاتی نموده و نظریه­های مختلفی ارائه­کرده­اند. به جرأت می­توان گفت نظریه مقداری پول، معروف­ترین نظریه­ای است که در این زمینه توسط اندیشمندان مختلف ارائه­شده­است، به­طوری که قبل از دهه 1930، نظریه مقداری پول، نظریه مسلط در اقتصاد کلان بود. هرچند می­توان بزرگ­ترین و مهم­ترین پیام نظریه فوق را رابطه حجم پول و سطح قیمت­ها دانست، اما نوع، نسبت و اندازه این رابطه، ثبات و متغیر بودن آن و عوامل مؤثر بر آن، هرکدام توسط اقتصاددانان مذکور و طی سالیان درازی بیان و بررسی شده­است.

در این پژوهش با تکیه بر مقاله « بیان مجدد نظریه مقداری پول » موریس اله (1966) سعی شده تا با بررسی عوامل موثر بر  تقاضای پول، نسبت و اندازه رابطه حجم پول و رشد آن با تورم، و همچنین ثبات یا عدم ثبات این نسبت در طول زمان مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر با توجه به پیام­های نظریه مقداری پول و همچنین روش اله برای بیان این نظریه، تفاوت دیدگاه­ها در مورد تقاضای پول، مسئله شکل­گیری ذهنیت، و ریشه تورم مورد بررسی قرار گرفته­است.

داده­های مورد استفاده در این مطالعه، از اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی استخراج گردیده­است و از نرم افزار Excel برای محاسبات ریاضی داده­ها و به­طور بسیار محدودی از نرم افزار MATLAB برای رسم نمودار استفاده­شده­است.

نتایج این پژوهش نشان می­دهد در هر زمان معین، یک رابطه نسبی بین سطح قیمت­ها و مقدار پول برقرار است. اما ضریب این نسبت، ثابت نیست، بلکه مقدار آن در هر زمان به نرخ­های رشد مخارج اسمی کل گذشته بستگی دارد. سرعت گردش پول ثابت نمی­باشد، اما تابع ثابتی از نرخ رشد مخارج اسمی کل گذشته­است. بنابراین تنها در شرایط سکون[1]، نسبت  (ضریب کمبریج) ثابت است. رشد تولیدات تأثیری مثبت بر سرعت گردش پول، و تاثیری منفی بر تقاضای نسبی پول دارد. رشد قیمت­ها (نرخ تورم) تاثیری مثبت بر سرعت گردش پول و تأثیری منفی بر تقاضای نسبی پول دارد. نرخ بهره خالص تأثیری مثبت بر تقاضای نسبی پول و تأثیری منفی بر سرعت گردش پول دارد. هر­چه نرخ رشد مخارج اسمی در طول زمان، بزرگ­تر باشد، تأثیر حجم پول بر سطح قیمت­ها بیشتر خواهد­بود.

1-1- مقدمه

قبل از دهه 1930، نظریه مقداری پول، نظریه مسلط در اقتصاد کلان بود. اما با انقلاب کینز، دیدگاه­ها در مورد روابط متغیرهای کلان و همچنین تاثیر پول بر این متغیرها تغییر کرد، تا اینکه در اواخر دهه 1960 و با شکل­گیری مکتب پولی شیکاگو، نظریه مقداری پول مجدداً احیا شد.  اگرچه معادله مبادله ایروینگ فیشر-شکل کلاسیک نظریه مقداری پول- و مطالعه فریدمن –شکل نوین نظریه مقداری پول- معروف­ترین مطالعاتی هستند که در این زمینه انجام شده­اند، اما از آنجا که مطالعات موریس اله در ادبیات اقتصادی داخل کشور، ناشناخته­بوده و همچنین مطالعه وی در زمینه نظریه مقداری پول، شامل نکات و پیام­های بسیار ظریفی می­باشد، لذا این پژوهش به بررسی و تحلیل دیدگاه موریس اله در زمینه نظریه مقداری پول می­پردازد.

این فصل به کلیات پژوهش خواهد پرداخت و در این زمینه به بیان مسأله پژوهشی، اهمیت و ارزش پژوهش، اهداف و فرضیه­های پژوهش، روش تحقیق، ابزار گردآوری و تحلیل داده­ها، داده­های استفاده­شده در پژوهش و در نهایت به بیان تعریف کلید واژه­ها می­پردازد.

تعداد صفحه : 91

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93-1392 Next Entries دانلود پایان نامه ارشد : بررسی راه‌های کاهش بهای تمام شده کالا در کارخانه‌های ریسندگی