دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رابطه و تاثیر نا اطمینانی تورم بر ساختار سر مایه سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

گرایش :علوم اقتصادی

عنوان : تحلیل رابطه و تاثیر نا اطمینانی تورم بر ساختار سر مایه سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

دانشكده علوم اجتماعی

گروه اقتصاد

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

گرایش علوم اقتصادی

موضوع پایان نامه

تحلیل رابطه و تاثیر نا اطمینانی تورم بر ساختار سر مایه سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما

دکتر علی فلاحتی

استادمشاور :

دکتر کیومرث سهیلی

شهریورماه١٣٨٨

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

چکیده :
شرکتهای تولیدی به جهت رقابتی که با هم دارند بمنظور کاهش بهای تمام شده، بهبود کیفیت و افزایش تولید کالا و نهایتا افزایش قدرت سودآو ری مستلزم استفاده از تجهیزات و ما شین آلات جدید می باشند. برای سرمایه گذاری در چنین دارا ئی های سرمایه ای نیازمند تامین مالی است. یکی از این منابع مهم تامین مالی شرکتها، انتشار و فروش سهام است، که بورس واوراق بهادار بازار مناسبی برای این امر محسوب میشود. ازطرفی تورم بعنوان یکی از شاخصهای بی ثبات درسطح اقتصاد کلان مطرح است که میتواند یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری اقتصا دی و ما لی تلقی گردد و بر بازده سرمایه گذا ری تا ثیرگذار باشد. به همین منظور مدیران شرکت ها، سهامدارن و سرمایه گذاران آتی توجه خاصی به تورم و انتظارات تورمی دارند. بنابرین مشخص بودن رابطه بین تورم و بازده سهام میتواند راهگشائی برای مدیران و سرمایه گذاران آتی جهت تص میم گیری محسوب گردد. در این زمینه تحقیقات متعددی در کشورهای مختلف جهان اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده، که نتایج متفاوتی بدست آمده است. در بعضی از این تحقیقات، محققین تحقیقات خود را در به طور مستقیم برروی تأثیر تورم بر بازده سهام متمرکز کردهاند. گروه دیگری از این تحقیق تأثیر تورم را به طور غیرمستقیم مورد بررسی قرارداده اند. در این دسته از تحقیقات تأثر تورم بر متغیرهای دیگری بررسی میگردد و سپس با توجه به رابطه بین متغیرها با بازده سهام، به طور غیر مستقیم تأ ثیر تورم بر بازده سهام برر سی میشود که اثر زنجیره ای نیز نا میده میشود. از آنجائی که بازده سهام با شاخصهای بورسی ارتباط مستقیمی دارد، به این منظور با بررسی تأثیر تورم بر شاخصها میتوان به چگونگی تأثیر آن بر روند رشد یا نزول بازدهی سهام پیبرد. در این راستا، در این تحقیق اثرات تورم بر شاخصهای بورسی بررسی و نتایج آن به بازد هی سهام مرتبط می گرد د. در این پایان نامه از داد ه های مربوط به تعدادی از شاخصهای عمده بورس که از جمله سه شاخص “کل” ،”بازده نقدی” و “بازده نقدی و قیمت” استفاده شده است از داده های مربوط به این سه متغیر در طی دوره 1377 تانیمه اول ١٣٨٧ به صورت فصلی بهره گرفته شده و اثرات تورم فصلی بر این شاخصها بررسی گردیده است

 

فهرست مطالب
چکیده: ‌أ
فهرست مطالب ‌ب
فهرست جداول ‌ه
1- فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله پژوهش 3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-4- فرضیات پژوهش 4
1-4-1- فرضیه اصلی: 4
1-4-2- فرضیه های فرعی: 5
1-5- اهداف تحقیق 5
1-5-1- اهداف علمی: 5
1-5-2- اهداف کاربردی: 5
1-6- قلمرو تحقیق: 6
1-6-1- قلمرو موضوعی: 6
1-6-2- قلمرو مکانی: 6
1-6-3- قلمرو زمانی: 6
1-7- تعاریف اصطلاحات ومتغیرهای تحقیق 6
1-8- خلاصه فصل: 7
2- فصل دوم: ادبیات تحقیق 8
2-1- مقدمه 9
2-2- تورم 11
2-2-1- تعریف تورم 11
2-2-2- انواع تورم 12
2-2-3- ریشه ها و عوامل مؤثر بر تورم 14
2-2-4- بررسی تورم از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی 17
2-2-5- پیامدهای تورم: 20
2-2-6- اندازه‌گیری تورم 23
2-3- نااطمینانی تورم 24
2-3-1- تعریف نااطمینانی تورم 24
2-3-2- منابع نااطمینانی تورم 24
2-3-3- مدلهای تجربی اندازه گیری نااطمینانی تورم 27
2-3-4- معیارهای اقتصادسنجی نااطمینانی تورم 27
2-4- ساختار سرمایه 30
2-4-1- تعریف ساختار سرمایه 30
2-4-2- نظریه های ساختار سرمایه 31
2-4-3- عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 46
2-4-4- نسبت های ساختار سرمایه 47
2-4-5- سه استفاده عمده از نسبت‌های ساختار سرمایه 50
2-4-6- شیوه‌های تأمین مالی 51
2-4-7- هزینه سرمایه 53
2-5- بررسی تحقیق های انجام شده 57
2-5-1- پیشینه تحقیق در خصوص نااطمینانی نرخ تورم. 57
2-5-2- پیشینه تحقیق در خصوص ساختار سرمایه 60
2-5-3- پیشینه تحقیق در خصوص تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه 64
2-6- خلاصه و جمع بندی 64
3- روش تحقیق 65
3-1- مقدمه 66
3-2- روش تحقیق 67
3-3- فرضیه های تحقیق 67
3-3-1- فرضیه اصلی : 67
3-3-2- فرضیه فرعی دوم: 68
3-3-3- فرضیه فرعی سوم: 68
3-4- جامعه و نمونه آماری 68
3-5- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 69
3-5-1- آمار توصیفی 70
3-5-2- آمار استنباطی 70
3-6- روش جمع آوری اطلاعات 73
3-7- خلاصه و جمع‌بندی 73
4- داده ها 86
4-1- مقدمه 75
4-2- آمار توصیفی 76
4-3- آمار استنباطی 77
4-3-1- برآورد نااطمینانی تورم 77
4-3-2- آزمون فرضیات 78
4-4- خلاصه فصل 87
5- نتیجه گیری و پیشنهادات 89
5-1- مقدمه 89
5-2- بحث و نتیجه گیری در خصوص فرضیات 89
5-3- نتیجه گیری نهایی 90
5-3-1- خلاصه آمار توصیفی: 90
5-3-2- خلاصه بخش استنباطی: 91
5-4- پیشنهادات تحقیق 94
5-4-1- پیشنهاد مبتنی بر نتایج تحقیق 94
5-4-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی: 94
5-5- خلاصه و جمع بندی 94
6- منابع 95
6-1- منابع فارسی 95
6-2- منابع انگلیسی 96

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :95

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***