دانلود پایان نامه ارشد : تحلیلی بر تصویرسازی کتاب قابوسنامه و جایگاه آن در هنردوران اولیه اسلامی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر

گرایش :پژوهش هنر

عنوان :  تحلیلی بر تصویرسازی کتاب قابوسنامه و جایگاه آن در هنردوران اولیه اسلامی

دانشکده هنر و معماری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته پژوهش هنر

موضوع:

تحلیلی بر تصویرسازی کتاب قابوسنامه و جایگاه آن در هنردوران اولیه اسلامی

استاد راهنما :

دکتر محمد اعظم زاده

استاد مشاور:

دکتر فتانه محمودی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نسخه تصویری قابوسنامه به عنوان یکی از نسخ با ارزش در هنر تصویرسازی دوران اسلامی ایران، در بطن خود تصاویری را شامل می شود که در کنار متن دستنویس آن، راهنمای خوبی برای درک مخاطب از پیام متن می باشد. این تصاویر دارای ویژگی پیام رسانی و روایت گری بالایی هستندکه از این لحاظ پیش از آن که جزء هنر نگارگری محسوب شوند نمونه ای مشخص از تصویرسازی در نظر گرفته می شوند چرا که با ویژگی های خاصشان در زمینه پویانمایی، می توانند در جرگه آثار ناب در هنر تصویرسازی کتاب ایران قرار گیرند. بدین منظور با توجه به لزوم تحقیقات منظّم و مدوّن در زمینه های مختلف اعم از تاریخچه موضوع و محتویات اثر بر اساس اصول و مبانی هنرهای تجسمی، در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل تصاویر این کتاب با روش آیکونولوژی پانوفسکی پرداخته می شود که با بیان سوابق تاریخی وگذر از دو مرحلة توصیف و تحلیل تصاویر به مرحله سوم که تفسیرهمه جانبه تصاویر می باشد، می پردازد. در این راستا، تطبیقی نیز با ویژگی های کلی هنر نگارگری ایران انجام پذیرفته است تا با درک شباهت ها و تفاوت های نحوه تصویرگری این اثر با مجموعه آن ویژگی ها، جایگاه واقعی آن در هنر نگارگری ایران مشخص شود. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که این اثر با وجود قرار داشتن در حیطه زمانی اوایل اسلام در ایران، علاوه بر ارائه بسیاری از عناصر هنر اسلامی، در پاره ای موارد هم چنان شاخصه های خاص هنر باستان ایران را منعکس می كند علاوه بر این كه شباهت هایی را نیز در نمایش بعضی از موضوعات و عناصر از هنر سرزمین های دیگر که از دیر زمانی ارتباطاتی با ایران داشته اند، نشان می دهد. همچنین  نشانه هایی از تصاویر این کتاب در هنر تصویرگری دوره های بعد یعنی دوره ایلخانی وجود دارد که خود نشان دهنده جایگاه واقعی این اثر در تداوم و تکامل هنر نگارگری ایران می باشد. بر این اساس، در این پژوهش سعی شده است تا با تبیین ویژگی های کلی تصاویر قابوسنامه به پاره ای از سؤالات در زمینه مانند چگونگی ارزیابی نقوش تصاویر قابوسنامه در روند تکامل نگارگری ایران و تبیین جلوه های بصری مانند نحوه ترکیب بندی،  فضاسازی، طراحی پیکره انسانی، حالات چهره و نیز نقش اندازی آرایه های تزیینی پاسخ داده شود.

واژگان کلیدی

تصویرسازی، نگارگری، قابوسنامه، آیكونولوژی، هنر اسلامی، هنر ساسانی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1: بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………..    2

1-2: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….    4

1-3: سؤال های پژوهش……………………………………………………………………………..    6

1-4: فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………..    7

1-5: اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………….    7

1-6: پیشینه  پژوهش………………………………………………………………………………………    7

1-6-1: پژوهش‏های خارجی…………………………………………………………………………….    7

1-6-2: پژوهش‏های داخلی…………………………………………………………………………………..    8

1-7: روش شناسی پژوهش………………………………………………………………………………….    9

1-8: معرفی متغیرها، چگونگی اندازه گیری آن ها و جامعه آماری…………………………….    11

فصل دوم: سابقه موضوع تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….   14

بخش اول: نگارگری و تصویر سازی……………………………………………………………………    15

2-1-1: تعریف  واژه  نگارگری………………………………………………………………………………    15

2-1-2: تعریف  واژه  تصویرسازی………………………………………………………………….    16

2-1-3: تفاوت تصویر سازی با نقاشی (نگارگری)………………………………………………18

2-1-4: پیشینه ای بر روند تاریخ نگارگری و تصویر سازی در ایران طی قرون اولیه اسلامی……………….    21

2-1-5: ویژگی های نگارگری و تصویر سازی در ایران اسلامی…………………….    28

2-1-6: ویژگی های نگارگری و تصویر سازی ایران از ابتدای اسلام تا قرن هفتم ه.ق…………….    32

2-1-7: ترسیم انسان در نگارگری ایران اسلامی………………………………………    36

2-1-8: ارتباط نگارگری ایران با هنرهای دیگر……………………………………..    39

2-1-9: ارتباط نگارگری ایران با ادبیات…………………………………………………….    40

2-1-10: ارتباط نگارگری با نقاشی دیواری و مضامین آن ها………………………………….    43

2-1-11: ارتباط نگارگری با سفال و سرامیک……………………………………………………………    49

2-1-12: ارتباط نگارگری با  فلزکاری……………………………………………………    52

بخش دوم:  تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در قرون اولیه اسلامی……………………..    55

2-2-1: اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران مقارن با ظهور اسلام تا قرن پنجم ه.ق………………    55

2-2-2: موقعیت منطقه طبرستان و گرگان پیش از ظهور اسلام……………………..    60

2-2-3: موقعیت  منطقه طبرستان طی قرون اولیه اسلامی تا قرن پنجم ه.ق………………….    61

2-2-4: حكومت آل زیاردر طبرستان…………………………………    63

بخش سوم: تاریخ ادبیات ایران طی قرون اولیه اسلامی…………………………..    65

2-3-1: وضع ادبی ایران از قرن اول تا پنجم ه.ق……………………………….    65

2-3-2: وضع ادبی ایران از میانه قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم ه.ق……………………………..    70

2-3-3: پیشینه اندرزنامه نویسی در ایران…………………………………    71

2-3-4: تفاوت بنیادین اندرزنامه عنصرالمعالی با دیگر اندرزنامه ها……………………    73

بخش  چهارم: ویژگی های کلی قابوسنامه………………………………..    76

2-4-1: خصلت های نویسنده و هدف او از نوشتن كتاب قابوسنامه………………………….    76

2-4-2: دلایل انتخاب نام كتاب…………………………………………………..    79

2-4-3: تاریخ تألیف كتاب………………………………….    80

2-4-: بخش های تشكیل دهنده کتاب……………………………    81

2-4-5: زبان و شیوه نگارش كتاب…………………………………………    82

2-4-6: دلایل اهمیت كتاب…………………………………………    83

جمع بندی ……………………………………………………….    84

فصل سوم: روش شناسی

مقدمه…………………………………………………………    87

3-1: آیکون…………………………………………………………..    88

3-2: آیکونوگرافی و آیکونولوژی………………………………………….    88

3-3: تاریخچه آیکونوگرافی و آیکونولوژی………………………………………………    89

3-4: روش آیکونولوژی اروین پانوفسکی……………………………………..    90

جمع بندی………………………………………………………….    93

فصل چهارم: پیش آیکونوگرافی، آیکونوگرافی و آیکونولوژی تصاویر قابوسنامه

مقدمه……………………………………………………………..    96

بخش اول: توصیف پیش آیکونوگرافی……………………………………………………    98

4-1-1: ارائه چندتصویر با توجه به داستان های متن…………………………………….    98

4-1-2: نحوه فضاسازی تصاویر در کتاب قابوسنامه……………………………..    102

4-1-3: ارتباط تصویر با متن…………………………………………….    106

4-1-4: نحوه آرایش صفحات و رنگ آمیزی …………………………..    111

4-1-5: شیوه ترکیب بندی تصاویر…………………………………………………………………    113

4-1-6: سیمای پیکره های انسانی………………………………………….    115

4-1-6-1: نمایش و حالات چهره………………………………………………    115

4-1-6-2: حرکات دست ها و اشارات انگشتان…………………………………    117

4 -1-7: نقش مایه های جانوری………………………………………………………….    118

4-1-8: نوع پوشش افراد نقش شده در قابوسنامه………………………………….    119

4-1-9: شرح نقش مایه های کتاب قابوسنامه………………………………..    120

4-1-9-1: نقوش روی پوشاک افراد در کتاب قابوسنامه……………………………    123

4-1-9-2: نقش گل و گیاه (اربسکو اسلیمی)……………………………………    126

4-1-9-3: نقش مایه جانوری (صرفاً پرنده)…………………………………    128

4-1-9-4: نقوش جمادی( بلورین)…………………………………….    129

4-1-9-5: نقوش ترکیبی (هندسی)……………………………………………    129

جمع بندی……………………………………………………………………………    131

بخش دوم: تحلیل آیکونوگرافی……………………………..    132

4-2-1: تحلیل تصاویر قابوسنامه از منظر نگارگری یا تصویرسازی…………………    132

4-2-2: شباهت تصاویر قابوسنامه با ویژگی های نگارگری ایران……………………………..    138

4-2-3: تفاوت تصاویر قابوسنامه با ویژگی های نگارگری ایران……………………………………….    139

4-2-4: تحلیل نحوه هماهنگی تصاویر با متن…………………………………..    143

4-2-5: تحلیل نحوه ترکیب بندی……………………………………….    146

4-2-6: تحلیل نقش انسان و جزییات مربوط به آن………………….    148

4-2-6-1: تحلیل شیوه ترسیم اعضای بدن …………………………………….    155

4-2-6-2: تحلیل شیوه ترسیم حالات چهره………………………..    156

4-2-7: تحلیل نوع و طرح و نقش لباس ها…………………………………………………….    159

4-2-8: تحلیل آرایه های تزیینی…………………………………………………    165

جمع بندی                       175

بخش سوم: تفسیر آیکونولوژی……………..    176

4-3-1: جایگاه تصاویر قابوسنامه در هنر دوره اسلامی ایران……………….    176

4-3-1-1: شباهت تصاویر کتاب قابوسنامه با نگاره های مکتب بغداد………    176

4-3-1-2: تفاوت تصاویر کتاب قابوسنامه با نگاره های مکتب بغداد………………………..    178

4-3-1-3: شباهت تصاویر کتاب قابوسنامه با نگاره های مکتب سلجوقی……………………….    178

4-3-1-4: تفاوت تصاویر کتاب قابوسنامه با نگاره های مکتب سلجوقی………………………….    180

4-3-2: تأثیرات تصاویر قابوسنامه بر هنر دوره های بعد……………………………………………    181

4-3-3: قرابت های ساختاری تصاویر قابوسنامه با هنر سرزمین ها ی دیگر……………………………..    186

4-3-3-1: قرابت های ساختاری تصاویر قابوسنامه با هنر کتاب آرایی هند…………    187

4-3-3-2: قرابت های ساختاری تصاویر قابوسنامه با هنر کتاب آرایی بیزانس(ارمنستان)………..    192

4-3-3-3: قرابت های ساختاری تصاویر قابوسنامه با  هنر نقاشی مصر…………….    197

جمع بندی………………………………….    199

نتیجه گیری نهایی…………………………..    202

پی نوشت ها…………………………………………………..    207

فهرست منابع تصاویر          208

فهرست منابع جداول…………………………………    209

فهرست منابع فارسی…………………………………………..    209

فهرست منابع لاتین………………………………………….    214

چکیده انگلیسی                      216

): بیان مسأله

یکی از مهمترین هنرهای اوایل اسلام در ایران، تصویرسازی متون ادبی و تاریخی است. از همان سال های اولیه، با الحاق ایران به سرزمین های اسلامی و گرویدن مردم به دین اسلام، تمام تجربیات هنری و سنّت های باستانی ایران در خدمت اسلام در آمد. با این وجود ایرانیان هیچ گاه تصویرسازی را وسیله شرح کامل عقاید دین مثل دنیای مسیحیت قرار نداده اند، چرا كه بسیاری از موضوعات در زمینه هنر تصویرسازی در ایران در زمینه مسائل غیر دینی مانند علم و دانش، تاریخ و ادبیات نیز بوده است. اولین آثار تصویرسازی ایران در عصر اسلامی، به صورت نقوش در آثار معماری و اشیای مصرفی و سپس مصوّر سازی کتاب ظهور نمود که بعدها مسیر کمال خود را پیموده است. «در قرن دوم هجری هنر نقاشی بیش تر به تذهیب و تزیین قرآن اختصاص داشت اما با ترجمه کتب پهلوی و سانسکریت و یونانی به عربی از همین زمان مورد علاقه خلفا و بزرگان قرار گرفت و با استنساخ این ترجمه ها و زیبا ساختن کتاب ها که با تجمّل و تفنّن اشراف آن عهد همراه بود رغبت اهل علم و دانش را بر می انگیخته است» (قاضی احمد، گلستان هنر:24). بنابراین کتاب هایی که در اوایل اسلام مورد توجه برای تصویرگری بوده اند بیشتر موضوعات علمی و فنی را در بر می گرفته اند که مکتب نگارگری بغداد، به عنوان یکی از قدیمی ترین مکاتب نگارگری اسلامی در ابتدای حکومت خلفای عباسی، از این موضوعات غنی بوده است. دلیل قاطع برای این امر نیز این بوده که در ابتدای ورود اسلام به جهت منع مذهبی تصویرنگاری در این دوره، هنرمندان از ترسیم تصاویر انسانی خودداری می کردند اما پس از گذشت سه سده حضور اسلام، این ممنوعیت حساسیت کمتری یافت و حضور انسان و حیوان در کتاب های غیر مذهبی کاربرد یافت و به مرور، هنرمندان دوران اسلامی که در ابتدا اصول و روش همسایگان خود یا اقوامی که مذهب آن ها را پذیرفته بودند اقتباس کرده بودند این روش ها را جذب و به خدمت فرهنگ جدید خود در آورده اما خود نیز کم کم شیوه های جدیدی را پدید آوردند و از این زمان به بعد است که شاهد بروز و ظهور استعدادهای هنری هنرمندان مسلمان در جای جای سرزمین های اسلامی در عرصه های مختلف خصوصاً هنر کتاب آرایی هستیم. هنرمندان اسلامی ایران نیز که با پیشینه غنی هنری خود از دوران باستان به این عرصه پا نهادند در بسیاری موارد شیوه های کهن را سرلوحه کار خود قرار دادند و با تلفیق سنّت های دیرینه خود با اصول و موازین شرع اسلام، آثار در خور تأملی را به نمایش گذاشتند. از جمله کتب مصورشده در این دوران که فارغ از شیوه های هنری مکتب بغداد و در منطقه ای دورتر از این حوزه هنری با الهام از  سنت های کهن به نگارش و مصورسازی در آمده است، نسخه دستنویس «قابوسنامه» بوده که حاوی تصاویری منحصر به فرد از حکایات روایت شده می باشد. «قابوسنامه» كه به «اندرزنامه» نیز معروف است كتابی است که «امیر عنصرالمعالی» برای تعلیم و تربیت فرزندش «گیلانشاه» به رشته تحریر در آورده است و چون موضوع اصلی این حکایات پند و اندرز برای نسل بشر بوده است تصاویرش به طور کامل به موضوع های انسانی مربوط می باشد. وی نگارش این كتاب را طی سال های457 تا 462 ه ق به اتمام رسانیده كه نسخه دست نویس آن در مدت كوتاهی پس از نگارش (یعنی در سال 483 ه ق) با 109 تصویر تدوین شده است. امروزه تصاویر این كتاب به عنوان قدیمی ترین نگاره های ایران اسلامی شناخته می شود و آن چنان خاص و ویژه می باشد که کمتر همانندی می توان برای آن ذکر نمود. بنابراین به دلیل اهمیت موضوع و با توجه با این که بررسی جلوه های تصویرسازی در کتاب قابوسنامه و تحلیل نقوش آن می تواند جایگاه واقعی این کتاب مصور را در هنر دوران اسلامی ایران مشخص کند روش آیکونولوژی پانوفسکی که با مطالعات تاریخی آغاز می کند و به تحلیل و تفسیر همه جانبه اثر می پردازد، در نظر گرفته شده است تا بدین ترتیب ارزش تصویری کتاب را در تداوم سنّت های باستانی و تکامل نگارگری ایران مشخص کند. این روش امروزه بهترین روش برای خوانش هر اثر تصویری می باشد كه به خوبی در ردیف روش های كیفی قرار می گیرد و با توجه به موجود بودن نمونه های محدودی از این تصاویر، به واسطه تحقیقات پایه ای در هنر تصویرگری كتاب در ایران و جستجو در بخش های مختلف تصاویر به تبیین چگونگی شكل گیری این تصاویر و دلایل كاربرد نقش مایه های موجود در آن می پردازد.

(1-2): مقدمه

نسخه تصویری قابوسنامه که یکی از نسخ با ارزش دوره اسلامی ایران می باشد تا سال 1953م (1332ه.ش) در ایران موجود بود اما از آن تاریخ، توسط خریداران و مجموعه داران نسخه های خطی از ایران به آمریکا برده شد که هم اکنون قسمتی از آن در موزه سین سیناتی[1] آمریکا محافظت می شود و قسمتی دیگر نیز به مجموعه خصوصی کورکیان تعلق دارد و احتمالاً قسمت سومی نیز داشته که به درستی مشخص نیست کجاست. پژوهش حاضر بر اساس نمونه تصاویر موجود در موزه سین سیناتی انجام گرفته است. نكته ای كه در مورد این تصاویر باید بدان توجه داشت این است كه با وجود این كه نسخه مورد نظر از دید كارشناسان معروف تاریخی، از جنبه های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و كارشناسان هنری ایرانی و خارجی نیز اشارات مبسوطی در مورد آن داشته اند و همواره تلاش كردند تا از جهت تاریخی و هنری، جایگاه آن را در سیر تاریخ هنر ایران جستجو نمایند اما بنا به دلایلی عدیده نظر قطعی ارایه ننمودند و نسبت به اصالت آن تردیدهایی را طرح می كنند. به طوری كه «مجتبی مینوی» در طی یادداشتی، این نسخه را به همراه چند نسخه تصویری دیگر محصول كارگاهی كه طی بیست سال گذشته در تهران دایر شده است می داند (مینوی،1381: 192) و نیز «اکبر تجویدی» به دلیل شیوه خاص نقاشی های این کتاب و برخی ملاحظات فنی دیگر، اظهار نظر قطعی در مورد اصالت نقاشی های این کتاب را منوط به پژوهش های آزمایشگاهی بیشتر و بررسی های دقیق تر در آینده می داند. وی کیفیت طراحی ها و به ویژه حالت چهره ها که بیشتر به فن کاریکاتورسازی شباهت دارد تا نگارگری، را دلیل بارزی بر این تردیدها ذکر می کند (تجویدی،1352 :85). به هر حال این نسخه در درجه اول بدین خاطر که کتابت آن در زمان خود مؤلف انجام گرفته است، می توان اطمینان داد که در آن تصرف کاتبان یا هیچ نیست و یا بسیار کم است بنابراین نمونه اصیل و دقیقی از شیوه انشای مؤلف و زبان آن عصر به دست می دهد و نیز اگر اظهارات جعلی بودن تصاویر را نادیده بگیریم، تصاویر رنگین کتاب که شامل 109 تصویر می شود احتمالاً قدیمی ترین سندی باشد از نقاشی دوره اسلامی و بسیاری از نکته های تاریک را در تاریخ نقاشی اسلامی و خصوصاً نقاشی ایرانی برای ما روشن می کند و از آن جایی که انسان ها به یاری اشارات اندام های بدن، نظام پوشاک، نظام خوراک، نظام های نشانه ای فرهنگی (از اقوام ابتدایی تا نقاشی های معاصر) یعنی ابزاری جدا از نوشتار و گفتار نیز با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند از این جهت این اثر می تواند به عنوان نماینده آداب و رسوم و فرهنگ دوره ای خاص در ایران باشد و به خاطر تصاویر آن که دارای ترکیب بندی ها و شیوه ای متفاوت از دیگر آثار تصویرگری کتاب دوره اسلامی ایران است، اهمیت بیش تری می یابد. بدین ترتیب ارزش این کتاب هم به خاطر متن آن است که شامل مجموعه دستورهایی است که در زندگی هر کسی در هر منصب و شغلی به کار می آید و از این جهت آئینه آداب و رسوم و تمدن ایران در قرن پنجم به شمار می آید و هم به خاطر تصاویر ویژه اش اهمیت دارد که خود فواید فراوانی را برای هر اهل هنری به دنبال دارد به طوری که با نمایش افرادی که ملبّس به پوشاک با طرح و نقوش بسیار هستند می تواند اطلاعات فراوانی نیز از جهت نمایش جایگاه هر شخص و در هر مرتبه ای در اجتماع و علاوه بر این طرح پارچه های متداول آن زمان، به دست دهد. ضمن این که شکل ساختمان و قسمت هایی از فضای دکّه و بازار و منزل مسکونی و اثاثه منزل از جمله تخت و صندلی و فرش و … و از همه مهم تر آداب اجتماعی مانند طرز نشستن و تعارف و قرار گرفتن قاضی بر مسند و دادخواهان در مقابل او از جمله مواردی هستند که اهمیت این اثر را دو چندان می کند. بدین منظور این پژوهش با هدف بررسی های همه جانبه تصاویر از نظر ساختاری و مضمونی و تحلیل عوامل اثر گذار بر شکل گیری آن با روش آیکونولوژی[2] اروین پانوفسكی انجام گرفته است. این رویكرد امروزه بهترین روش برای خوانش هر اثر تصویری است و یكی از امتیازات آن توجه به فرهنگ و تاریخ آن اثر می باشد به طوری كه محقق و منتقد آیكونولوژی می تواند به كمك تاریخ به رمزگشایی اثر هنری بپردازد. در حقیقت آیكونولوژی شاخه ای از تاریخ هنر است كه به مضامین یا معناهای آثار هنری در مقابل فرم می پردازد و در زمره روش های تحقیق كیفی قرار می گیرد. در این رویكرد، محقق آیكونولوژی پس از بیان سوابق تاریخی موضوع، طی سه مرحلة توصیف، تحلیل و تفسیر به تبیین ویژگی های كلی اثر می پردازد و در پایان به نتیجه منطقی در زمینه كلیّت و عوامل تأثیرگذار بر شكل گیری آن نایل می شود. نتیجه حاصل از این روش در رابطه با تصویرگری كتاب قابوسنامه نشان داده است؛ تصاویرش بیش از آن که با دیگر نمونه های تصویرگری کتاب در دوره اسلامی ایران شباهت داشته باشد با شیوه تصویرنگاری باستانی ایران و به ویژه دوره ساسانی از جهت ترکیب بندی ها، فضاسازی، نوع پوشش و کلاه افراد، نمایش طرح و نقش لباس ها و نیز چهره پردازی و شکل موها مرتبط است و علاوه بر این تأثیراتی بر هنرها و صنایع دوره های بعد گذاشته و بدین جهت رابط بین شیوه های تصویرنگاری دوره باستان ایران و دوره اسلامی بوده است ضمن این که تأثیراتی نیز از فرهنگ های دیگر تمدن ها در آن قابل مشاهده می باشد.

 

تعداد صفحه : 234

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***