دانلود پایان نامه ارشد: تجزیه زنده مانی و بررسی اثر عوامل مختلف بر آن در بره های گیلانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ژنتیک و اصلاح نژاد

عنوان : تجزیه زنده ­مانی و بررسی اثر عوامل مختلف بر آن در بره ­های گیلانی

دانشکده علوم کشاورزی

گروه علوم دامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ژنتیک و اصلاح نژاد

عنوان:

تجزیه زنده­ مانی و بررسی اثر عوامل مختلف بر آن در بره­ های گیلانی

استاد راهنما:

دکتر نوید قوی­ حسین­ زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات و مرور منابع

1-1- اهمیت و اصلاح دام                                                                                                     6

1-2-اهمیت تولیدات دامی در زندگی انسان                                                                               7

1-3- ارزش و جایگاه گوسفند در ایران                                                                                     7

1-4- اهمیت پرورش گوسفند                                                                                                            9

1-5- صفات اقتصادی گوسفند                                                                                               10

1-5-1-ارزش اقتصادی گوشت گوسفند در ایران و جهان                                                                10

1-6- اندازه گیری زنده­مانی                                                                                                   11

1-6-1- داده­های گسسته                                                                                                     11

1-6-2- داده­های پیوسته                                                                                                     12

1-7- عوامل مؤثر یر زنده­مانی                                                                                                            12

1-7-1- عوامل محیطی مؤثر بر زنده­مانی                                                                                  12

1-7-1-1- محیط                                                                                                              13

1-7-1-2- سال تولد                                                                                                          13

1-7-1-3- سن مادر زمان زایش                                                                                            13

1-7-1-4- نوع تولد بره                                                                                                       13

1-7-1-5- وزن تولد بره                                                                                                      14

1-7-1-6- جنس بره                                                                                                          15

1-7-2- برآورد پارامترهای ژنتیکی مؤثر بر زنده­مانی                                                                     20

1-8- اهمیت برآورد پارامترهای ژنتیکی در اصلاح دام                                                                    23

1-8-1- مدل تجزیه                                                                                                           24

1-8-2- صفات آستانه­ای یا دسته بندی شده                                                                             24

1-8-3- مدل آستانه­ای                                                                                                       26

1-8-4- روش بیزی                                                                                                            28

1-8-5- برآورد اجزای واریانس                                                                                               29

1-9- استنتاجات بیزی                                                                                                        30

1-9-1- استنباط آماری                                                                                                       30

1-9-2- استنباط بیزی                                                                                                        30

1-9- 3- اجرای استنباط بیزی                                                                                               32

1-9-4- نمونه­گیری گیبس                                                                                                   33

1-9-4-1- اجرای نمونه­گیری گیبس                                                                                       33

1-9-5- کاربرد آنالیز بیزی در اصلاح دام                                                                                   35

1-10- روش حداکثر درست نمایی (REML)                                                                            35

 

فصل دوم: مواد و روش­ها

2-1- داده­ها و اطلاعات مورد استفاده                                                                                       37

2-2- نحوه انتقال اطلاعات به رایانه                                                                                         37

2-3- آماده­سازی داده­ها                                                                                                       37

2-4- تشكیل فایل شجره برای تجزیه                                                                                      38

2-4-1- فایل شجره برای تجزیه وتحلیل یک صفته و دوصفته                                                         38

2-4-2- فایل مشاهدات برای تجزیه و تحلیل یک متغیره                                                               39

2-4-3- تجزیه تحلیل دو متغیره                                                                                            39

2-4-4- فایل مشاهدات برای تجزیه و تحلیل دوصفته                                                                   39

2-5- نرم افزاهای انجام تجزیه ژنتیكی و غیر ژنتیکی                                                                                    39

2-6- مدل­های مورد استفاده برای تجزیه ژنتیکی طول عمر و اوزان بدن                                         40

2-7- فرمول اطلاعات آکایک                                                                                                  41

2-8- تجزیه با استفاده از مدل تجزیه زنده­مانی                                                                           41

2-9- اجرای روش بیزی با استفاده از نمونه­گیری گیبس                                                                 43

فصل سوم: بحث و نتایج

3-1- دلایل حذف بره­ها                                                                                                      45

3-2- بررسی عوامل ثابت مؤثر بر صفات طول عمر و زنده­مانی                                                         48

3-2-1- سن مادر زمان زایش                                                                                                            50

3-2-2- نوع تولد                                                                                                               50

3-2- 3- سال تولد                                                                                                                        51

3-2-4- ماه تولد                                                                                                               52

3-2-5- جنس بره                                                                                                             53

3-2-6- اوزان بدن                                                                                                             53

3-3- بررسی عوامل ثابت مؤثر بر اوزان بدن                                                                               57

3-4- برآورد پارامتر­های ژنتیکی تک صفتی                                                                                62

3-4-1- برآورد پارامتر­های ژنتیکی تک صفتی طول عمر                                                                62

3-4-2- برآورد پارامترهای ژنتیکی تک صفتی اوزان بدن                                                                64

3-5- تجزیه به روش بیزی                                                                                                   67

3-5-1- تجزیه تک صفتی زنده­مانی با استفاده از مدل آستانه­ای و روش بیزی                                      67

3-5-2- تجزیه دو صفتی میان صفات زنده­مانی در سنین مختلف با استفاده از مدل آستانه­ای و روش بیزی                     75

3-5-3- تجزیه دو صفتی میان صفات زنده­مانی در سنین مختلف و وزن تولد با استفاده از مدل خطی- آستانه­ای             و روش بیزی                                                                                                                77

3-6- برآورد وراثت پذیری زنده­مانی با استفاده از مدل حیوانی ویبول                                                 79

3-7- نتیجه گیری کلی                                                                                                       81

3-8- پیشنهادات                                                                                                               82

منابع                                                                                                                              84

 

جدول1-1- اثر عوامل جنس، نوع تولد، سن مادر، سال تولد، فصل تولد و وزن تولد بر صفات زنده­مانی برخی        نژادهای داخلی و خارجی          19

جدول1-2- اثر پارامتر­های ژنتیکی صفت زنده­مانی در برخی نژادهای مختلف                                       22

جدول2-1- اطلاعات مربوط به وزن تولد، طول عمر و زنده­مانی بره­ها از تولد تا یکسالگی                         38

جدول2-2- خلاصه­ای از اطلاعات شجره                                                                                                38

جدول 3-1- توزیع علل حذف بره­ها                                                                                        45

جدول3-2- میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد طول عمر به تفکیک عوامل ثابت مختلف                                 49

جدول3-3- نسبت خطر و معنی داری اثرات مؤثر بر زنده­مانی از تولد تا 2 ماهگی                                   54

جدول3-4- نسبت خطر و معنی داری اثرات مؤثر بر زنده­مانی از تولد تا 3 ماهگی                                   55

جدول3-5- نسبت خطر و معنی داری اثرات مؤثر بر زنده­مانی از تولد تا 6 ماهگی                                   55

جدول3-6- نسبت خطر و معنی داری اثرات مؤثر بر زنده­مانی از تولد تا 9 ماهگی                                   56

جدول3-7- نسبت خطر و معنی داری اثرات مؤثر بر زنده­مانی از تولد تا یک سالگی                                56

جدول3-8- میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد وزن تولد به تفکیک عوامل ثابت مختلف                                  59

جدول3-9- میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد وزن 3 ماهگی به تفکیک عوامل ثابت مختلف                60

جدول3-10- میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد وزن 6 ماهگی به تفکیک عوامل ثابت مختلف              61

جدول3-11- پارامترهای ژنتیکی حاصل ازآنالیز  مدل­های خطی صفت طول عمر                                  63

جدول3-12- پارامترهای ژنتیکی حاصل از آنالیز  مدل­های تک­صفته برای صفت وزن تولد                            65

جدول3-13- پارامترهای ژنتیکی حاصل از آنالیز  مدل­های تک­صفته برای صفت وزن 3 ماهگی                                   66

جدول3-14- پارامترهای ژنتیکی حاصل ازآنالیز  مدل­های تک­صفته برای صفت وزن 6 ماهگی                                    67

جدول3-15- برآورد پسین مولفه­های واریانس، وراثت­پذیری و همبستگی بین آثار مستقیم و مادری برای صفت        زنده­مانی از تولد تا 60 روزگی (S1) با استفاده از تجزیه مدل آستانه­ای و روش بیزی                           70

جدول3-16- برآورد پسین مولفه­های واریانس، وراثت­پذیری و همبستگی بین آثار مستقیم و مادری برای صفت         زنده­مانی از تولد تا 90 روزگی (S2) با استفاده از تجزیه مدل آستانه­ای و روش بیزی                           71

جدول3-17- برآورد پسین مولفه­های واریانس، وراثت­پذیری و همبستگی بین آثار مستقیم و مادری برای صفت         زنده­مانی از تولد تا 180 روزگی (S3) با استفاده از تجزیه مدل آستانه­ای و روش بیزی                               72

جدول3-18- برآورد پسین مولفه­های واریانس، وراثت­پذیری و همبستگی بین آثار مستقیم و مادری برای صفت         زنده­مانی از تولد تا 270 روزگی (S4) با استفاده از تجزیه مدل آستانه­ای و روش بیزی                               73

جدول3-19- برآورد پسین مولفه­های واریانس، وراثت­پذیری و همبستگی بین آثار مستقیم و مادری برای صفت         زنده­مانی از تولد تا یکسالگی (S5) با استفاده از تجزیه مدل آستانه­ای و روش بیزی                              74

جدول3-20- برآوردهای پسین همبستگی­های ژنتیکی مستقیم و مادری و محیط دائمی مادری میان صفات             زنده­مانی از تولد تا یکسالگی با استفاده از مدل دو صفتی آستانه­ای و روش بیزی                          77

جدول3-21- برآوردهای پسین همبستگی­های ژنتیکی مستقیم و مادری و باقی­مانده میان صفات زنده­مانی از  تولد تا یکسالگی با وزن تولد با استفاده از مدل دو صفتی خطی-آستانه­ای و روش بیزی                                          79

جدول3-22- برآوردهای وراثت­پذیری حاصل از مدل حیوانی ویبول برای صفات زنده­مانی از تولد تا یکسالگی             80

 

نمودار 1-1 توزیع مرگ­و­میر بره­های لری بختیاری در خلال ماه­های مختلف عمر بره­ها تا یک سالگی                        18

نمودار 1-2- تابع توزیع زنده­مانی بره­ها از تولد تا سن یک سالگی                                                      18

نمودار 3-1- حذف بره­های بومی گیلان در سنین مختلف                                                               47

نمودار 3-2- درصد تجمعی حذف در بره­های بومی گیلان                                                               47

چکیده

هدف از این پژوهش برآورد پارامترهای ژنتیکی و غیرژنتیکی مرتبط با زنده­مانی و تجزیه و تحلیل زنده­مانی در بره­های استان گیلان بود. در این پژوهش از رکوردهای طول عمر و  زنده­مانی 41037­ راس بره حاصل از 496 راس قوچ و 10256 راس میش گوسفندان گیلان که طی سال­های 1369 تا 1392 به­وسیله سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان جمع­آوری شده بود، استفاده شد. اطلاعات مورد استفاده شامل اطلاعات کامل شجره، جنس بره، سال، ماه و روز حذف، سن میش در زمان زایش، سال، ماه و روز تولد و نوع تولد بره، وزن تولد و وزن سه و شش ماهگی بودند. داده­های مربوط به طول عمر با استفاده از مدل­های خطی و داده­های مربوط به زنده­مانی در سنین مختلف از تولد تا یک­سالگی به­وسیله مدل­های آستانه­ای در قالب روش بیزی و مدل تجزیه بقا با استفاده از تابع ویبول آنالیز شدند. هم­چنین به منظور بررسی ارتباط ژنتیکی میان طول عمر و اوزان بدن از مدل دوصفته خطی-خطی و جهت بررسی ارتباط ژنتیکی میان زنده­مانی و اوزان بدن از مدل دوصفته خطی-آستانه­ای استفاده شد. این مدل­ها شامل اثر عوامل ثابت از قبیل سال و ماه تولد بره، جنس بره، نوع تولد، سن مادر و متغیر کمکی وزن تولد بره­ها به­صورت خطی بودند. وراثت پذیری مستقیم طول عمر بره­ها در مدل­ خطی در حد پایین و برابر با 03/0 برآورد شد. وراثت پذیری مستقیم زنده­مانی با مدل آستانه­ای و روش بیزی از تولد تا 60، 90، 180، 270 و 365 روزگی در حد پایین و به­ترتیب برابر با 17/0، 16/0، 08/0، 04/0 و 04/0 و وراثت پذیری مادری آن­ها 21/0، 18/0، 15/0، 08/0 و 08/0 برآورد شد. وراثت­پذیری­های مستقیم زنده­مانی در سنین مختلف از تولد تا یکسالگی، در مقیاس لگاریتمی و وراثت­پذیری مؤثر حاصل از مدل حیوانی تجزیه بقا دارای تابع ویبول در حد پایین و نزدیک به صفر بدست آمد. بنابراین تجزیه زنده­مانی با استفاده از مدل­های غیر­خطی آستانه­ای و مدل تجزیه بقا با استفاده از تابع ویبول منجر به برآورد غیر­یکسانی از پارامترهای ژنتیکی شد. با توجه به وراثت­پذیری پایین زنده­مانی به منظور بهبود زنده­مانی در بره­ها از تولد تا یک­سالگی می­توان با بهبود شرایط محیطی و مدیریتی و با انتخاب غیرمستقیم از طریق صفات هم­بسته با این صفت که وراثت پذیری بالایی دارند از میزان حذف بره­ها کاست تا میزان زنده­مانی بره­های گیلان در گله افزایش یابد.

مقدمه

بسیاری از محققین اولین قدم در طراحی برنامه­های اصلاح نژاد را تصمیم­گیری در مورد انتخاب اهداف اصلاح نژادی مناسب عنوان نموده­اند. اهداف اصلاح نژاد تابعی از مجموعه صفاتی هستند که مطابق با هدف تولید، دارای یک اثر مستقیم بر درآمد و هزینه بوده (ارزش اقتصادی) و هم­چنین دارای تنوع ژنتیکی (ارزش اصلاحی) می­باشند [نعمتی و همکاران، 1389].

در بیش­تر بررسی­های انجام شده و برنامه­های اصلاح نژادی به منظور رشد اقتصادی واحد­های دامپروری به صفات تولیدی از قبیل وزن تولد، وزن از شیرگیری، وزن یک­سالگی و پشم تولیدی تاکید شده است و به این منظور معمولاً برنامه­های مدون رکورد برداری و ارزیابی­های ژنتیکی و هم­چنین برنامه­های انتخاب، طراحی و مورد استفاده قرار می­گیرد. این در حالی است که تعداد دام­هایی که قابلیت ماندگاری تا زمان عرضه به بازار را دارند یکی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد دامپروری می­باشد، که کم­تر مورد توجه بوده و برای رکورد برداری و ارزیابی ژنتیکی آن هیچ برنامه­ای طراحی نشده است. متوسط نرخ مرگ و میر در اغلب کشورهای تولید کننده گوسفند 9 تا 20 درصد گزارش شده است که بیانگر اهمیت آن در کاهش درآمد دامدار می­باشد [Gama et al., 1991; Safari et al., 2005].

نشخوارکنندگان کوچک از جمله گوسفند و بز می­توانند کمک کنننده درآمد اضافی برای بسیاری از کشاورزان در مناطق استوایی و نیمه استوایی باشند. یکی از ویژگی مهم گوسفند توانایی زندگی کردن بر روی زمین­های نامطلوب و تولید سایر اشکال کشاورزی و هم­چنین توانایی زنده ماندن در مناطقی که حتی گاوها در آن عملکرد ضعیفی دارند می­باشد. گوسفندان محلی و بومی برای امرار معاش و اقتصاد اجتماعی و معیشت جوامع روستایی مهم هستند که سهم ویژه­ای در اقتصاد و تولید گوشت دارند [Sodiq et al., 2011].

در حال حاضر بیش از 42 درصد از کل گوشت قرمز تولیدی که نزدیک به 293 هزار تن در سال است توسط بیش از 50 میلیون راس گوسفند در قالب 27 نژاد سازگار با شرایط اقلیمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف تولید می­گردد [وطن خواه و همکاران، 1383 Ghavi Hossein- Zadeh and Ardalan, 2010:]. گوشت قرمز چه از جنبه تامین پروتئین مورد نیاز و امنیت غذایی جمعیت رو به رشد کشور و چه از جنبه سهم آن در ارزش افزوده بخش کشاورزی، جایگاه ویژه­­ای دارد [طالبی و همکاران، 1389].

سودآوری یک گله گوسفند به­وسیله تعداد بره­های تحت آمیزش تعیین می­گردد که خود تحت تاثیر میزان آبستنی، تعداد بره متولد شده در هر زایمان و زنده­مانی بره­ها تا حین فروش (به صورت پروار یا جایگزین) می­باشد. زنده­مانی بره­ها یکی از مهم­ترین عوامل مؤثر بر سودآوری به­شمار می­رود به طوری که ضرایب اقتصادی نسبی میزان زنده­مانی در برخی نژاد­ها در سنین مختلف بعد از صفات تولید مثلی و بالاتر از صفات مربوط به رشد، پشم و ترکیب لاشه برآورد شده است و این به مفهوم اهمیت بالای میزان زنده­مانی می­باشد. به رغم اینکه تلاش­های فراوانی در جهت مواظبت از میش­ها در خلال آبستنی و بره­های آن­ها در حین و بعد از تولد صورت می­گیرد، دامنه میزان مرگ و میر بره­ها از تولد تا یک­سالگی در نژادهای مختلف گوسفند، پرورش یافته تحت شرایط آب و هوائی متفاوت است که عمدتاً در اوایل زندگی بره­ها به ­وقوع  می­پیوندد [وطن خواه، 1391].

ماندگاری بره­ها تا زمان عرضه به بازار یکی از فاکتورهای مهم و تاٌثیرگذار بر اقتصاد دامپروری می­باشد، عوامل محیطی و سایر عوامل ژنتیکی دخیل در آن اثر بسیار مهمی بر زنده­مانی بره­ها دارد. مطالعات زیادی برای شناسائی فاکتورهای کلیدی مربوط به آسیب پذیری بره­ها قبل از شیرگیری انجام شده که نتایج به دست آمده متفاوت و شدیداً تحت تاثیر نژاد و سیستم پرورش گزارش شده است. مرگ و میر در اوایل زندگی حیوان عامل حذف غیر ارادی از گله می­باشد و بیش­تر بره­ها در 10 روز اول زندگی، زمانی که تغییرات محیطی برای مادر و بره شدید است می­میرند. هر گونه عملیات مدیریتی که موجب حفاظت و جلوگیری از گسترش بیماری در بین آن­ها شود باعث افزایش نرخ زنده­مانی بین تولد تا از شیرگیری می­شود [اسلمی نژاد و همکاران، 1390].

مرگ و میر بره­ها واقعه پیچیده­ای است که عوامل محیطی مانند شرایط آب و هوائی، تغذیه، مدیریت، بیماری­ها و عوامل عفونت زا، عوامل غیر ژنتیکی از جمله سال تولد، سن و وضعیت بدنی میش در زمان بره­زایی، نوع تولد، جنس تولد، وزن تولد بره و بالاخره ژنتیک خود بره بر آن تاٌثیر دارند [بحری بینا باج و همکاران، 1391]. در دهه اخیر کوشش­های زیادی جهت شناسائی عوامل مؤثر بر تلفات بره­ها انجام شده است، اما نتایج گزارش شده تحت تاٌثیر نژاد، سیستم تولید و مدل­های مورد استفاده جهت تجزیه متفاوت بوده است. زنده­مانی بره­ها می­تواند به عنوان یک صفت با توزیع دوجمله­ای (مرده یا زنده) مورد تجزیه قرار گیرد [وطن خواه و همکاران، 1391].

اگرچه وزن تولد به تنهایی بزرگ­ترین عامل تعیین کننده مرگ و میر بره­هاست، توجه مادر به بره می­تواند فشار ناشی از عوامل محیطی را به حداقل برساند. هر چند بروز بسنده رفتار مادرانه در سیستم جدید پرورش دام مشکل است، زیرا افزایش تعداد بره­ها در هر زایش مستلزم توان بیش­تر مادر در نگه­داری از نوزادان است. فهم بهتر شرایط محیطی و مدیریتی در دوران آبستنی و هنگام زایش می­تواند به کاهش از دست رفتن بره­ها در میش­های با باروری زیاد منجر شود. در کشورهایی که پرورش گوسفند بیش­تر به صورت سنتی و نیمه صنعتی صورت می­گیرد و برنامه­ی اصلاح نژاد مشخصی در مورد نژادهای بومی اتخاذ نشده است، تصور می­شود در صورت پیشرفت در زمینه­ انتخاب ژنتیکی و اجرای برنامه­های منجر به افزایش دوقلو یا چند قلوزایی و مطالعه­ی تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه و سیستم­های پیاده شده در این کشور­ها و سپس مطالعه روی رفتار مادرانه­ی نژادهای بومی و پیاده کردن سیستم متناسب با کشور، می­توان به بهبود زنده­مانی بره­ها دست یافت [Dwyer, 2008].

وراثت پذیری مستقیم میزان زنده­مانی بره­ها پایین و از صفر تا 11/0 در نژادهای مختلف گزارش شده است. به رغم اهمیت اقتصادی آن، میزان صفت زنده­مانی بره­ها در نژادهای مختلف گوسفند کم­تر مورد توجه بوده و در برنامه­های اصلاحی هم کم­تر وارد شده است. به منظور وارد نمودن این صفت در برنامه­های اصلاحی و بهبود ژنتیکی آن، شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر زنده­مانی و  برآورد پارامتر­های ژنتیکی آن نیاز می­باشد [سی سختی و همکاران، 1388].

گوسفند بومی استان گیلان نژادی با گرایش تولید گوشت است و هم­چنین دارای جثه ای ریز با دنبه ای کوچک می­باشد. رنگ بدن آن نخودی تا سفید یا قسمتی از سر و صورت و انتهای دست­ و پاها دارای لکه­های قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره وبه ندرت سیاه می­باشد. به دلیل عدم مطالعه­ در خصوص بررسی زنده­مانی گوسفندان گیلان و اهمیت صفت زنده­مانی، برآورد پارامترهای ژنتیکی مرتبط با زنده­مانی و نیز تعیین اثر برخی از عوامل محیطی بر میزان زنده­مانی در بره­های گیلان هدف از انجام این تحقیق می­باشد.

تعداد صفحه : 102

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***