دانلود پایان نامه ارشد: تبیین مقایسه ای آغـازآفرینش جهـان دركیهان شناسی جدید با تأكید برآراء ملاصدرا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات

عنوان : تبیین مقایسه ای آغـازآفرینش جهـان دركیهان شناسی جدید با تأكید برآراء ملاصدرا

دانشگاه قم

دانشكده الهیات

پایان نامه دوره كارشناسی ارشدرشته الهیات

عنوان :

تبیین مقایسه ای آغـازآفرینش جهـان دركیهان شناسی جدید با تأكید برآراء ملاصدرا

استاد راهنما :

دكتر عسكر دیرباز (زید عزه )

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

تعریف مسئله. 1

سؤالات اصلی.. 2

سابقه و پیشینه تحقیق.. 2

ضرورت انجام تحقیق.. 3

فرضیه ها 3

هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام پژوهش…. 4

بیان روش تحقیق.. 4

فصل اول : کلیات

1-1 . معنای كیهان شناسی.. 6

1-2 . تاریخچه و سیر تحولی کیهان شناسی.. 6

1-3.  معنای عالم.. 8

1-3-1. عالم در لغت… 8

1-3-2. عالم در اصطلاح كیهان شناسی.. 9

1-3-3. عالم در اصطلاح ملاصدرا 9

1-4 . مهبانگ یا انفجار بزرگ…. 10

1-5 . معنای حدوث وقدم. 11

1-5-1. حدوث در لغت… 11

1-5-2.قدم در لغت… 11

1-5-3. معنای حدوث و قدم در اصطلاح.. 12

1-5-4 . معنای حدوث و قدم در نزد ملاصدرا 12

1-5-5.  حدوث عالم.. 13

1-6 . مبادی نظریه حدوث در عالم.. 13

1-7 . زندگی نامه. 14

1-7-1. اینشتین.. 14

1-7-2. هابل.. 15

1-7-3. ملاصدرا 16

1-7-3-1. وجوه امتیازعمده حکمت فلسفی ملاصدرا 18

1-7-3-2 .روش فلسفی ملاصدرا 19

1-7-3-3 .آراء خاص او. 20

1-7-3-4. برخی از آثار ملاصدرا 20

فصل دوم : آغاز آفرینش جهان در كیهان شناسی جدید

2-1. سیمایی از جهان کنونی از منظر کیهان شناسی.. 23

2-2. جهان در کیهان شناسی قدیم.. 24

2-3. آغاز کیهان شناسی جدید. 25

2-3-1. مسئله آغاز در کیهان شناسی جدید. 26

2-4 . دلایلی بر وجود انفجار بزرگ…. 28

2-4-1.جهان در حال انبساط.. 29

2-4-1-1. طیف امواج.. 29

2-4-1-2 .پدیده دوپلر. 30

2-4-1-3 .انبساط ‌عالم‌ و قانون ‌هابل‌ 32

2-4-1-3-1 . ماهیت‌انبساط‌ 36

2-4-2. فراوانی هسته های سبك ( هلیوم و دوتریم ) 40

2-4- 3 . تابش زمینه ای كیهانی.. 43

2-4-4. نوترینو های زمینه ای.. 46

2- . 5مدلهای دیگر جهان در کیهان شناسی.. 51

2-5- .1عالم ایستای اینشتین.. 51

2-5-2  .جهان پایا 52

2-6 . برخی از اشكالات و پرسش های بدون پاسخ در مدل انفجار بزرگ…. 53

2-6-. 1 مسئله­ی توزیع ماده. 53

2-6- 2 . مسئله­ی پاد ماده. 54

2-6-3 . مسئله­ی تشكیل ساختار كهكشان ها 56

2-6-4 . مسئله­ی  افق.. 58

2-6-5 . مسئله­ی  همواری.. 59

2-7. جهان تورمی  ، موفقیت ها و مشكلات… 60

. 8-2آغاز آفرینش جهان. 64

2-.9  چگونگی تحول  عالم.. 67

2-9-1  .هندسه عالم.. 68

2-9-2 . نقش چگالی در تحول و تعیین  سرنوشت عالم.. 73

فصل سوم :  آغاز آفرینش جهان از منظر ملاصدرا

3- 1 . بررسی مسئله­ی آغاز قبل از ملاصدرا 80

3-1- 1 . بررسی مسئله­ی آفرینش در فلسفه یونان. 80

3-1-1-1. آفرینش در دوره­ی  ما قبل  سقراط.. 80

3-1-1- 2 . دوره بعد از سقراط.. 82

3-1-2 . بررسی مسئله آغاز از دیدگاه متكلمان و فیلسوفان اسلامی.. 84

3-1-2 -1. بررسی مسئله­ی  آغاز از دیدگاه متکلمان. 86

3-1-2-1-1 . تصویر حدوث عالم از دیدگاه متکلمان. 86

3-1- 2-1-2. اشکالات سخن متکلمان. 87

3-1-2-1- 3. چاره جویی متکلمان. 88

3-1-2-2 . نظرکلی فلاسفه درباره­ی  عالم.. 89

3-1-2-2-1 . نظریه­ی  ابن سینا در باب عالم.. 90

3-1-2- 2-2 . دیدگاه میرداماد درباره عالم.. 94

3-2 . بررسی مسئله آغاز  از منظر ملاصدرا 97

3-2-1. رابطه­ی حدوث زمانی و آفرینش…. 97

3-2-2. جایگاه  حركت جوهری در نظام هستی شناسی صدرا 98

3-2-2-1. تبیین حرکت جوهری ملاصدرا 99

3-2-2-2. دلایل وقوع حرکت در جوهر. 99

3-2-2-3 . بررسی آیات دال بر حرکت جوهری.. 102

3-2-3. حرکت جوهری و حدوث عالم.. 105

3-2-4.  اثبات حدوث زمانی عالم از طریق حرکت جوهری.. 109

3-2-4-1.  حادث بودن جهان. 109

3-2-4-2.  حادث زمانی بودن جهان. 111

3-2-4-3. مقصود ملاصدرا از حدوث زمانی کل عالم.. 111

3-2-5. جایگاه زمان در نزد ملاصدرا 113

3-2-6.  دلایل حکما برعدم  تناهی زمان. 116

3- 2-7 . بررسی چند اشکال بر حدوث زمانی عالم.. 117

3-2-7-1 . پاسخ اشکالات… 119

3-2-8.  حدوث یا قدم ماده نخستین عالم.. 123

3- 2-9 . بررسی آغاز آفرینش جهان. 126

3-3. تفاوت حدوث ملاصدرا با نظریه تکامل داروین.. 134

فصل چهارم :نتیجه گیری و مقایسه

4 -1. بازتاب نظریه انفجار بزرگ…. 177

4-2 . نقاط مشترک و اختلاف  نظریه انفجار بزرگ و حادث زمانی عالم.. 141

4-2-1 . رویكرد هماهنگی.. 141

4-2-2. رویکرد تقابل………………………………………………………………………..  142

4-3. تأثیر نظریه انفجار بزرگ بر اثبات خدا 143

4-3-1 . اثبات  فرازمانی و فرا مكانی بودن خدا 143

4-3-2. اثبات خدا از طریق نظم موجود در جهان. 144

4-4 . تأثیر نظریه حدوث زمانی عالم بر اثبات خدا 146

پیشنهاد های برای آینده. 147

فهرست منابع و مآخذ :    148

فهرست واژگان  :     …………………………………………………………………                 156

فهرست اشکال ، فرمول ها و نمودارها
35
شکل( 2-1) . ( توصیف انبساط جهان به کمک بالن )
45
شکل( 2-2 ). ( تصویر انفجار بزرگ )
15
فرمول ( 1-1). ( نسبیت عام اینشتین، رابطه جرم و انرژی )
29
فرمول ( 2-1) . (رابطه بین فرکانس و طول موج )
32
فرمول (2- 2 ). (رابطه بین تغییر طول موج وسرعت دور یا نزدیک شدن منبع)
32
فرمول ( 2-3) . (رابطه بین تغییر طول موج و سرعت دوریا نزدیک شدن منبع ، در سرعتهای بالا)
46
فرمول ( 2-4) .( قانون هابل)
47
فرمول ( 2-5) . (قانون هابل  )
47
فرمول ( 2-6) . زمان حاصل از دور شدن كهكشانها در مسافت های مختلف)
33
نمودار( 2-1 ).( نمودار هابل ، سرعت بر حسب فاصله)
68
نمودار( 2-2 ).( شکل خطی نمودار هابل ، نمودار سرعت بر حسب فاصله)
69
نمودار( 2-3) . ( نمودار هابل در آینده وقتی فضا زمان به علت حضور ماده اندكی خمیده است )
71
نمودار( 2-4) . (نمودار فاصله – زمان وقتی خمیدگی فضا زمان 1- است )
71
نمودار( 2- 5 ). (نمودار فاصله – زمان وقتی خمیدگی فضا زمان 1+ است )
72
نمودار ( 2-6) . (نمودار فاصله –زمان وقتی خمیدگی فضا زمان ، صفر است )
73
نمودار (2-7 ) . (آینده جهان وقتی چگالی و درجه حرارت بالاست )
74
نمودار (2-8) . (آینده جهان وقتی چگالی و تراكم پایین است )
چکیده

آغاز آفرینش جهان از بحثهای مشترک بین کیهان شناسی و فلسفه است ؛ هر دو دیدگاه به این مسئله اهتمام داشته اند،  اگرچه طی سالهای اخیر مسئله آغاز در کیهان شناسی رونق بیشتری نسبت به  فلسفه دارد ؛ در کیهان شناسی جدید که با کشف هابل و انتشار مقاله اش شروع شد،  آغاز جهان از یک انفجار بزرگ در فضا زمان صفر میباشد و در فلسفه که در این پژوهش ، نظر ملاصدرا مورد تأکیید است ، آفرینش آغازی ندارد و اساسا تعیین نقطه آغاز برای جهان بیهوده است . این پژوهش درباره هر دو دیدگاه به تحلیل و بررسی پرداخته است و نهایتا بین دو دیدگاه مقایسه کرده است ؛ این مقایسه به منظور تعامل بین علم فیزیک و فلسفه است که طی سالهای اخیر به نظر می­رسد بین این دو علم فاصله افتاده است  ؛ در این پژوهش ، مطالب از طریق  کتابخانه و سایتهای اینرنتی فراهم  شده است  و شیوه داوری توصیفی – تحلیلی بوده است . بر طبق این پژوهش  ، در کیهان شناسی جدید ، جهان باید یك نقطه‌ی آغاز داشته باشد. جهان نه تنها همیشه موجود نبوده، بلكه دارای گذشته‌های نامتناهی نیز نبوده است،  در غیر این صورت، باید بسیار پیش از این دچار مرگ حرارتی می‌شد. این گونه تأملات علمی راه را بر معقولیت پرسش‌هایی درباره‌ی آفرینش آغازین و فرجام‌شناسی نهایی می‌گشاید. به نظر می­رسد آنچه که به خلق ماده انرژی ( فضا زمان) انجامیده است  ، افت و خیزهای خلأ کوانتومی در لحظه­ی انفجار یا شاید قبل از قبل از انفجار بزرگ باشد. در فلسفه ملاصدرا  اساسا جهان دارای نقطه آغاز نیست ؛ اگرچه ازلی هم نیست ، پدید آمدن جهان (حدوث ) نامتناهی بوده است البته این رخداد( حدوث) در زمان نیست بلکه زمان قسمتی از این مجموعه است ( یعنی زمان نیز مخلوق است ).

مقدمه

موضوعات بسیاری وجود دارد که هم در فیزیک و هم در فلسفه مشترک است از جمله این موضوعات بحث جهان و “آغاز آفرینش جهان ” است ؛ البته روش تحقیق در فیزیک و فلسفه متفاوت است اما این دلیلی بر عدم رابطه و تعامل  دو علم، در موضوعات مشترک نیست ؛ شواهد نشان می­دهد که علوم به طور نسبی وابسته به یکدیگرند و از هم تأثیر می­گیرند ؛ هرگونه تحلیل و تفسیر در یک حوزه بر تحلیل و بررسی حوزه دیگر تأثیر بسزایی دارد . سراسر فیزیک مملو از مبانی مابعد الطبیعی است که هیچ دلیل تجربی بر آنان وجود ندارد ، در فلسفه نیز بسیاری از مباحث جهان شناسی هست که مدیون دستاوردهای علوم طبیعی است .

 

تعداد صفحه : 205

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***