دانلود پایان نامه ارشد: تبیین سیره سیاسی و راهبردهای پیامبر اعظم(ص) در تشكیل حكومت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی

گرایش :  انقلاب اسلامی

عنوان : تبیین سیره سیاسی و راهبردهای پیامبر اعظم(ص) در تشكیل حكومت

دانشگاه معارف اسلامی

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی

گرایش انقلاب اسلامی

عنوان:

تبیین سیره سیاسی و راهبردهای پیامبر اعظم(ص) در تشكیل حكومت

استاد راهنما:

دكتر نجف لك‌زایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

طـرح تحقیـق.. 1

1- بیان مسأله. 2

2- پیشینه تحقیق.. 2

3- پرسش اصلی تحقیق.. 3

4- سؤالات فرعی تحقیق.. 3

5- فرضیه تحقیق.. 4

6- اهداف تحقیق.. 4

7- جنبه نوآوری تحقیق.. 5

8- روش انجام  تحقیق.. 5

9- مفاهیم. 5

1-9- سیره 5

2-9- سیاست… 6

1-2-9- مفهوم لغوی سیاست… 6

2-2-9- مفهوم اصطلاحی سیاست: 7

3-2-9- تعریف خاص سیاست… 9

4-2-9- سیاست در فرهنگ اسلامی.. 9

3-9- سیره سیاسی.. 11

10- سازماندهی تحقیق.. 11

فصل اول: كلیات و چارچوب نظری.. 13

مقدمه فصل اول. 14

1-1- محیط پیدایش اسلام. 15

1-1-1- وضعیت شبه جزیره عربستان. 15

1-1-1-1- مفهوم جاهلیت و ویژگی‌های آن. 15

2-1-1-1- اوضاع جغرافیایی عربستان. 20

3-1-1-1- اوضاع فرهنگی عربستان. 24

4-1-1-1- اوضاع اقتصادی عربستان. 27

5-1-1-1- اوضاع سیاسی و مذهبی عربستان. 28

1-5-1-1-1- اوضاع سیاسی عربستان. 28

2-5-1-1-1- اوضاع مذهبی عربستان. 32

2-1-1- وضعیت ادیان الهی در شبه جزیره عربستان قبل از ظهور اسلام. 34

1-2-1-1- وضعیت دین مسیحیت… 34

2-2-1-1- وضعیت دین یهود. 37

3-1-1- وضعیت سیاسی جهان در آستانه ظهور اسلام. 39

1-3-1-1- دولت فارس به هنگام ظهور اسلام. 40

2-3-1-1- امپراطوری روم. 44

2-1- چارچوب نظری.. 45

جمع بندی فصل اول. 48

فصل دوم: راهبردهای پیامبر اعظم (ص) در تشكیل حكومت… 50

مقدمه فصل دوم. 51

1-2- موقعیت شبه جزیره عربستان در زمان بعثت پیامبر (ص) 52

2-2- شرایط شكل گیری انقلاب… 53

1-2-2- ویژگیهای پیامبر(ص) به عنوان رهبر انقلاب… 54

3-2-2- ایدئولوژی اسلامی.. 57

3-2- راهبردفرهنگی پیامبر(ص) 58

1-3-2- تربیت انسان. 58

1-1-3-2- اصل رهایی انسان از ذلت و خواری.. 63

2-1-3-2- اصل برابری و تساوی.. 64

3-1-3-2- کرامت ارزشی انسان. 64

2-3-2- رفتار پیامبر(ص) در مقابل قریش در مكه. 65

4-2- راهبرد سیاسی پیامبر(ص) 73

1-4-2- انتخاب مركز حكومت… 73

2-4-2- بیعت… 76

1-2-4-2- بیعت عشیره 79

2-2-4-2- بیعت عقبه اول. 79

3-2-4-2- بیعت عقبه دوّم. 79

4-2-4-2- بیعت رضوان. 80

5-2-4-2- بیعت نساء. 81

6-2-4-2- بیعت غدیر. 82

3-4-2- انتخاب مسجد به عنوان پایگاه حكومت… 83

4-4-2- ایجاد نظام برادری.. 84

5-4-2- تدوین قانون اساسی مدینه. 85

6-4-2- تعیین مرز مدینه. 89

7-4-2- سازماندهی نظام اداری.. 89

1-7-4-2- كار. 90

2-7-4-2- علم و قدرت و شایستگی.. 90

3-7-4-2- مساوات… 90

4-7-4-2- انتخاب والیان و فرماندهان و كارگزاران. 91

8-4-2- گسترش دعوت اسلامی.. 92

5-2- راهبرد امنیتی پیامبر (ص) 93

1-5-2- انعقاد پیمان های سیاسی.. 93

2-5-2- تشكیل نیروی نظامی……………………………………………………………………. 96

3-5-2- برقراری عدل و قسط.. 97

4-5-2- رفتار پیامبر (ص) در مقابل منافقان. 98

1-4-5-2- موعظه. 99

2-4-5-2- دعوت به تدبر در قرآن كریم. 99

3-4-5-2- انذار و تهدید. 99

4-4-5-2- مدارا 100

5-4-5-2- افشاگری.. 100

6-4-5-2- حذر (هوشیاری و احتیاط) 101

7-4-5-2- اعراض…. 101

8-4-5-2- غلظت… 101

9-4-5-2- جهاد. 102

جمع بندی فصل دوم. 103

فصل سوم: ساختار نظام سیاسی در سیره نبوی(ص) 104

مقدمه فصل سوم. 105

1-3- ضرورت تأسیس دولت اسلامی در سیره نبوی(ص) 106

1-1-3- تعریف دولت و حکومت… 106

2-1-3- ضرورت اصل حکومت… 109

3-1-3- ضرورت حکومت اسلامی.. 113

4-1-3- نسبت سیاست و رسالت در سیره نبوی(ص) از دیدگاه اندیشمندان اسلامی.. 118

5-1-3- تفكیك ناپذیری سیاست و رسالت در سیره نبوی(ص) 127

2- 3- مرزهای قدرت در سیره سیاسی پیامبر(ص) 134

3-3- عناصر و نهادهای نظام سیاسی در سیره نبوی(ص) 141

1-3-3- نهاد رهبری.. 141

2-3-3- دستگاه اداری.. 143

3-3- 3- دستگاه قضایی.. 143

4-3-3- دستگاه دبیرخانه. 144

5-3- 3- دستگاه اقتصادی.. 145

1-5-3-3- تشکیلات گردآوری زکات… 146

2-5-3-3- واگذاری منابع طبیعی.. 147

3-5-3-3- قراردادهای اقتصادی.. 147

4-5-3-3- کنترل بازار و تجارت: 147

6-3-3- دستگاه دیپلماسی.. 149

7-3-3- دستگاه نظامی.. 151

8-3-3- دستگاه آموزشی و تعلیمی.. 154

4-3- شبکه قدرت در سیره سیاسی پیامبر(ص) 155

1-4-3- اقلیت‌ها یا افرادی بی‌طرف… 156

2-4-3- حمایت کنندگان منفعل.. 163

1-2-4-3- مردان مسلمان خارج از دارالخلافة.. 164

2-2-4-3- زنان مسلمان. 168

3-4-3- فعالان سیاسی.. 175

1-3-4-3- جریان سیاسی مهاجران. 176

2- 3-4-3- جریان سیاسی انصار. 180

3- 3-4-3- جریان سیاسی بنی‌امیه. 182

4- 3-4-3- جریان سیاسی بنی‌هاشم: 182

جمع بندی فصل سوم. 184

فصل چهارم: كار ویژه‌های نظام سیاسی در سیره نبوی (ص) 186

مقدمه فصل چهارم. 187

1-4- مرکز تصمیم‌گیری در سیره نبوی(ص) 188

1-1-4- نقش شورا در سیره نبوی(ص) 189

2-1-4- مشورت در سیره عملی رسول خدا(ص) 194

2-4- دامنة قدرت در سیره نبوی(ص) 203

1-2-4- ولایت تکوینی.. 203

2-2-4- ولایت تشریعی.. 205

3-2-4- ولایت بر حکومت… 207

3-4- جریان قدرت در سیره نبوی(ص) 211

1-3-4- منشأ قانون در دولت نبوی (ص) 211

2-3-4- جایگاه مردم در حکومت پیامبر(ص) 214

1-2-3-4- تعریف دموکراسی.. 215

2-2-3-4- اسلام و دموکراسی.. 216

3-2-3-4- نقش مردم در حکومت پیامبر(ص) 216

4-4- بازخورد نظام سیاسی در سیره نبوی(ص) 218

1-4-4- عملكرد پیامبر (ص) به عنوان رهبر مسلمانان. 219

2-4-4- عملكرد والیان حكومت نبوی(ص) 223

1-2-4-4- اصل امر به معروف و نهی از منكر. 223

2-2-4-4- اصل نصیحت… 224

جمع بندی فصل چهارم. 226

فصل پنجم: نتیجـه گیـری.. 228

1ـ كلیات و چارچوب نظری.. 229

2ـ راهبردهای پیامبر اعظم (ص) در تشكیل حكومت: 230

3ـ ساختار نظام سیاسی نبوی (ص) 232

الف)ضرورت تشكیل حكومت توسط پیامبر (ص) 232

ب) مرزهای قدرت در سیره نبوی (ص) 233

ج) عناصر و نهادهای نظام سیاسی در سیره نبوی (ص) 233

د) شبكه قدرت در سیره نبوی (ص) 234

4- كار ویژه های نظام سیاسی در سیره نبوی (ص) 235

الف- مركز تصمیم گیری در سیره نبوی (ص) 235

ب- دامنه قدرت در سیره نبوی (ص) 236

ج- جریان قدرت در سیره نبوی (ص) 237

د- بازخورد نظام سیاسی در سیره نبوی (ص) 237

فهرست منابع و مآخذ. 240

فهرست كتابها 240

فهرست مقالات… 247

نرم افزارها 250

نمایه. 252

اصطلاحات… 252

اشخاص…. 259

كتاب‌ها 263

چكیده

پژوهش حاضر، در پی پاسخ گویی به این سؤال اصلی است: جایگاه سیاست و حكومت در سیره نبوی(ص) چیست؟

در دوره‌های اخیر، با روی كار آمدن نظام های سیاسی جدیدی مبتنی بر تفكر مدرنیته و تبلیغ تز جدایی دین از سیاست، بعضی از متفكران اسلامی در مواجهه با این نظام‌ها، وجود سیاست و حكومت در اسلام را منكر شده و حتی به نفی حكومت دینی پیامبر(ص) پرداختند.

برای پاسخ به این متفكران و پاسخ به سؤال اصلی، این پژوهش بر اساس تحلیل سیستمی شكل گرفت.

تحلیل سیستمی نظام سیاسی را مجموعه‌ایی به هم پیوسته از فعالیتهای سیاسی تلقی می‌كند كه شمار بزرگی از كار گزاران نظام و با هدف خاص آن را تعهد كرده و انجام داده اند.

در این پژوهش با بررسی راهبردهای پیامبر اعظم(ص) در تشكیل حكومت و سیره سیاسی ایشان گفته شد كه: پیامبر(ص) در دوره مكه به فرهنگ سازی روی آورد و با نهادینه ساختن اندیشه توحیدی به جای شرك و بت پرستی، فرهنگ جاهلی مردم را تغییر و با ایجاد وحدت میان قبایل متشتت عرب سرانجام موفق به تشكیل حكومت اسلامی شد.

حكومت اسلامی ایشان دارای ساختار و كار ویژه‌های یك نظام سیاسی منسجم و هدفمند بود.

در ساختار حكومت نبوی (ص) با بررسی، ضرورت وجود دولت، عناصر و نهادهای قدرت، مرزهای قدرت، شبكه قدرت و در كار ویژه‌های حكومت ایشان با بررسی، مركز تصمیم گیری، محدوده قدرت، جریان قدرت، باز خورد قدرت، این نتیجه به دست آمد كه: نظام سیاسی پیامبر(ص) بر پایه ولایت الهی شكل گرفت و نمونه كامل و عینی یك دولت اسلامی مقتدر بود. این نظام سیاسی به تفكر جدایی سیاست از رسالت مهر باطل زد و به اثبات سیاست و حكومت در اسلام پرداخت، حكومت پیامبر(ص) مكتب هدایتی بود كه برای اجرای احكام اسلامی و رساندن جامعه به سعادت اخروی تشكیل و الگویی كامل برای حكومتهای اسلامی در طول تاریخ شد.

مقدمه:
1- بیان مسأله

مسلمانان در طول تاریخ با دو نكته همیشه مواجه بوده اند: از سویی مثل سایر ملت ها و دولت ها برای تدبیر امور جمعی نیاز به سیاست ورزی، تأسیس حكومت و دولت، داشته اند و از سویی دیگر به عنوان یك مسلمان، دغدغه حجیت اقوال و اعمال خود را داشته اند و در این میان اسوه ترین و اجماعی ترین و اولی ترین شخص، رسول اكرم (ص) بود كه همه مذاهب و فرق، اسلامیت خود را از طریق او می جستند و لذا در امور سیاسی نیز در قرون متمادی، شیعه و سنی با ارجاع به سیره نبوی (ص) و جانشینان او، به حل معضلات خویش می پرداختند.

اما در طی قرون اخیر و با پیدا شدن اندیشه لیبرال دموكراسی و سایر اندیشه های سیاسی غرب، نوع برخورد با این اندیشه ها در بین متفكران مسلمان، متفاوت بود.

عده ایی از آنها در این مواجهه بر اصول اسلامی و اندیشه سیاسی اسلام پای فشردند و محكم ایستادند و عده ایی دیگر با جذب شدن به اندیشه های سیاسی غرب، به طرد اندیشه سیاسی اسلام پرداختند تا جایی كه مدعی شدند، حضرت رسول اكرم (ص) دارای سیاست الهی نبوده و مثل سایر حكام یك حاكم دنیوی بودند و مردم ایشان را به حكومت منصوب كردند، بعضی دیگر پا را از این هم فراتر گذاشته مدعی نفی سیاست در سیره نبوی (ص) شدند.

مراد از تبیین سیره سیاسی، در این پژوهش اثبات اصل حکومت برای پیامبر اسلام(ص) است.به این صورت که با بررسی مهمترین راهبردهای ایشان در تشکیل حکومت و بررسی حکومت ایشان از جهت ساختار و کارکرد بر اساس تحلیل سیستمی روشن شود که پیامبر(ص) دارای حکومت و نظام سیاسی کامل و روشمندی بوده اند.

تعداد صفحه : 283

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***