دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر مهارت های حرفه ای معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان شهرستان بابل

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی

عنوان : تاثیر مهارت های حرفه ای معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان شهرستان بابل

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ساری
دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته برنامه ریزی آموزشی

عنوان:
تاثیر مهارت های حرفه ای معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان شهرستان بابل

استاد راهنما:
دکتر حسین دایی زاده
استاد مشاور:
دکتر بابک حسین زاده

سال تحصیلی90- 89

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 چکیده

معلم حرفه ای به عنوان یکی از عناصر مهم نظام آموزشی در کارآمدی نظام تعلیم و تربیت جامعه نقش تعیین کننده ای دارد. از این رو در جوامع مختلف به گزینش، تربیت و نگهداری معلمان توجه ویژه ای می شود. این تحقیق به منظور بررسی« تأثیر مهارتهای حرفه ای معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان بابل» انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی، جامعه آماری کلیه معلمان شاغل به تدریس در مدارس ابتدایی شهرستان بابل در سال تحصیلی90-1389 که تعداد آنها 1316 نفر می باشد. نمونه آماری 297 نفر که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با استفاده از جدول کرجسی- مورگان تعیین گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ براساس طرح لیکرت می باشد، روایی آن توسط افراد ذیصلاح این حوزه تأیید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و نرم افزار Spss تحلیل و ضریب اعتبار(82/0=α) به دست آمد.

در تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از شاخصه های جداول و درصد فراوانی و نمودار ستونی و در بخش آمار استنباطی از آزمون خی دو (مجذور کای دو متغیره)، uمان ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. نتایج نشان داد که طراحی و اجرای طرح درس روزانه، به کارگیری روشهای تدریس فعال، استفاده از ابزار و وسایل دیداری و شنیداری، اجرای ارزشیابی توصیفی و برقراری ارتباط موثر معلم با فراگیران در فرآیند یاددهی- یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در حد خیلی زیاد موثر است. میزان تأثیر عوامل یاد شده در بین دیدگاه معلمان بر حسب جنسیت و مدرک تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد.

  مقدمه
نظام های آموزشی در گذر از مسائل کمی و همگانی کردن آموزش ناگزیر از توجه به مسائل کیفی پدیده های آموزشی هستند و ارتقای کیفیت آموزشی را ضمن توجه به منابع و تجهیزات از طریق اصلی ترین عامل در یک نظام آموزشی یعنی « معلم» مورد توجه و هدف گیری قرار داده اند (شارما . 2001 ، به نقل از دایی زاده).
حرفه تدریس، آموزش و برنامه ریزی درسی از جمله حرفه هایی است که نیاز به صلاحیت ها و ویژگی های خاصی دارد. ایثار، عشق به تعلیم و تربیت و نگرانی و علاقه به آینده جامعه و کشور از جمله اولین ویژگی ها و خصلت هایی است که یک مربی یا برنامه ریز درسی باید داشته باشد. آگاهی از مفاهیم، اصول و مسائل اساسی تعلیم و تربیت و  برنامه ریزی، آشنایی با مبانی و آثار فلسفی، روانی و اجتماعی برنامه های تربیتی و مهارت در کاربرد روشهای ارزشیابی و تکنیک های تحلیل برنامه نیز از ویژگی های ضروری و حیاتی حرفه تدریس و    برنامه ریزی تعلیم و تربیت است(یارمحمدیان، 1388، ص7).
برای تربیت دانش آموزانی که قادر به طبقه بندی اطلاعات، پردازش و  پیش بینی آن باشند معلمان باید در نقش خود بازنگری کنند و به جای سخنرانی، به راهنمایی دانش آموزان روی آورند. آنان باید اطلاعات و فناوری های جدید را در کلاس درس به کار گیرند(معروفی، 1384، ص29).
امروزه تدریس در آموزش و پرورش فقط «تدریس یاد دادن» نیست بلکه برانگیختن و راهنمایی یادگیری و یادگیرندگان است. معلم موفق، معلمی نیست که تنها آموزش می دهد، بلکه کسی است که فرصت های یادگیری را فراهم می سازد( شعاری نژاد، 1381، ص43).
از عناصر مهم برنامه درسی و طراحی آموزشی، انتخاب و اجرای روش مناسب در امر تدریس می باشد. شاید بتوان گفت که این عنصر، در تمام الگوهای طراحی آموزشی، جایگاه ویژه ای دارد و مهم ترین قسمت به حساب می آید. زیرا محتوا، رسانه ها و ارزشیابی و کلیه ی مراحل تدریس در جای جای روش و الگوی تدریس         قرار می گیرند که ما را به همه اهداف می رسانند. هنر معلم نیز در چگونگی انتخاب و اجرای روشهای تدریس نمایان می شود(فضلی خانی، 1380ص50).

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :167

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***