دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشور های منتخب خاور میانه و شمال آفریقا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

عنوان : تاثیر جهانی­شدن اقتصادی بر تورم در کشور­های منتخب خاور­میانه و شمال آفریقا

دانشگاه مازندران

دانشکده­ ی علوم اقتصادی و اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

موضوع:

تاثیر جهانی­شدن اقتصادی بر تورم در کشور­های منتخب خاور­میانه و شمال آفریقا

استاد راهنما:

دکتر احمد جعفری صمیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول- مقدمه و کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………   1

(1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  1

2-1) بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………  1

1-3) حدود پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………  2

1-4) سؤال‏‌ها و فرضیه­ها­ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….   3

(5-1اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….   3

(6-1  روش انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………   3

7-1) سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..   4

فصل دوم-ادبیات موضوع…………………………………………………………………………………………………………………..   5

2-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   5

2-2) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….    5

2-2-1) جهانی­شدن………………………………………………………………………………………………………………………………..   5

2-2-2) ابعاد جهانی­شدن……………………………………………………………………………………………………………………….    6

2-2-3) شاخص­های جهانی­شدن…………………………………………………………………………………………………………..   10

2-2-3-1) شاخص­های تركیبی…………………………………………………………………………………………………………….   10

2-2-3-2) شاخص­های غیر تركیبی………………………………………………………………………………………………………   13

2-2-4) نقد شاخص­های جهانی­شدن…………………………………………………………………………………………………….   15

2-2-5) شاخص جهانی­شدن KOF……………………………………………………………………………………………………….   17

2-2-5-1) شاخص جهانی­شدن اقتصادی KOF……………………………………………………………………………………   18

2-2-5-2) شاخص جهانی­شدن اجتماعی KOF…………………………………………………………………………………..   19

2-2-5-3) شاخص جهانی­شدن سیاسی KOF…………………………………………………………………………………….   20

2-3) تعریف تورم…………………………………………………………………………………………………………………………………….  20

2-3-1) طبقه بندی تورم……………………………………………………………………………………………………………………….­­­­­­­­­­­  20

2-3-1-1) طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت…………………………………………………………………………….  20

2-3-1-2) طبقه بندی تورم بر مبنای نسبت افزایش قیمت­ها یا افزایش حجم پول…………………………..  21

2-3-1-3) طبقه بندی تورم بر مبنای متناوب و یا عارضه­ای بودن افزایش قیمت­ها …………………………  21

2-3-2) علل و ریشه­های تورم………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-3-2-1) علل عارضی تورم………………………………………………………………………………………………………………..  22

2-3-2-2) علل اقتصادی تورم……………………………………………………………………………………………………………… 22

4-2) نظریات مکاتب مختلف در مورد تورم………………………………………………………………………………………….  25

2-5) مبانی نظری جهانی­شدن اقتصادی و تورم………………………………………………………………………………….  27

2-6) ساز و کار­های اثر­گذاری فرایند جهانی­شدن بر تورم داخلی کشور­ها…………………………………………  29

2-6-1) جهانی­شدن، انگیزه مقامات پولی و تورم………………………………………………………………………………..  29

2-6-2) یکپارچه­شدن نظام تجارت بین­الملل، کاهش نسبی برخی اقلام تجاری و تورم……………………  30

2-6-3) اثر جهانی­شدن بر حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی………………………………………  30

2-6-4) جهانی­شدن و اثرپذیری تورم داخلی کشورها از شکاف تولید خارجی……………………………………  31

2-7) مروری بر مطالعات تجربی……………………………………………………………………………………………………………  31

2-7-1) پژوهش‏‌های خارجی……………………………………………………………………………………………………………….  32

2-7-2) پژوهش‏های داخلی………………………………………………………………………………………………………………….  34

فصل سوم-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………  38

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………  38

3-2) معرفی الگوی اقتصاد­سنجی…………………………………………………………………………………………………………   38

3-3) روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….   39

3-4) مزایای استفاده از داده­های تابلویی…………………………………………………………………………………………….   39

3-5) روش­های تخمین مدل داده­های تابلویی…………………………………………………………………………………..   40

3-6) انواع آزمون­ها………………………………………………………………………………………………………………………………   04

3-7) متغیر­های موجود در الگو…………………………………………………………………………………………………………..   41

3-8) توصیف اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………   42

فصل چهارم- یافته­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………..   53

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….   53

4-2) تجزیه و تحلیل رابطه­ی جهانی­شدن و تورم…………………………………………………………………………….    53

4-3) نتایج حاصل از برآورد مدل برای کشورهای منتخب………………………………………………………………    53

4-3-1) آزمون مانایی در داده‏های ترکیبی……………………………………………………………………………………….    53

4-3-2) آزمون F لیمر……………………………………………………………………………………………………………………….    54

4-3-3) آزمون هاسمن ……………………………………………………………………………………………………………………..    55

4-3-4) برآورد مدل برای کشورهای منتخب……………………………………………………………………………………    55

فصل پنجم- نتیجه­گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………    57

5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………   57

5-2) نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..   58

5-3) پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………….   59

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………….   60

پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..   64

پیوست الف) خروجی نرم‎افزار ایویوز حاصل از آزمون مانایی متغیرهای مدل………………………………….    64

پیوست ب) خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون F لیمر…………………………………………………….    65

پیوست ج) خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون هاسمن…………………………………………………….    65

پیوست د)خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از برآورد با استفاده از روش اثرات تصادفی……………..    66

چکیده­ی انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………….   67

فهرست جدولها

جدول(2-1): خلاصه مطالعات تجربی انجام شده در رابطه با جهانی­شدن اقتصادی و تورم……………………   36

جدول (3-1): اطلاعات شاخص جهانی­شدن اقتصادیKOF برای کشورهای منتخب…………………………..   43

جدول (3-2): اطلاعات شاخص تورم برای کشورهای منتخب ………………………………………………………………..  44

جدول(3-3): اطلاعات میانگین تورم وشاخص جهانی­شدن اقتصادی KOF در کشورهای منتخب……..   50

جدول(4-1): نتایج آزمون ریشه واحد LLC  برای متغیرهای پژوهش………………………………………………….   54

جدول(4-2)- نتایج حاصل از آزمون F لیمر برای کشورهای منتخب…………………………………………………….   54

جدول(4-3)- نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای کشورهای منتخب……………………………………………………   55

جدول (4-4)- نتایج حاصل از برآورد مدل برای کشورهای منتخب……………………………………………………….   55

فهرست نمودارها

نمودار (3-1): روند تورم کشور الجزایر………………………………………………………………………………………………………  45

نمودار( 3-2): روند تورم کشور بحرین………………………………………………………………………………………………………  45

نمودار (3-3): روند تورم کشور مصر………………………………………………………………………………………………………….  46

نمودار (3-4): روند تورم کشور ایران…………………………………………………………………………………………………………  46

نمودار (3-5): روند تورم کشور اردن…………………………………………………………………………………………………………  46

نمودار (3-6): روند تورم کشور کویت……………………………………………………………………………………………………….  47

نمودار (3-7): روند تورم کشور عمان……………………………………………………………………………………………………….  47

نمودار (3-8): روند تورم کشور قطر………………………………………………………………………………………………………….  47

نمودار (3-9): روند تورم کشور عربستان………………………………………………………………………………………………….  48

نمودار (3-10): روند تورم کشور سودان………………………………………………………………………………………………….  48

نمودار (3-11): روند تورم کشور تونس……………………………………………………………………………………………………  48

نمودار (3-12): روند تورم کشور امارات…………………………………………………………………………………………………..  49

نمودار (3-13): روند تورم کشور یمن………………………………………………………………………………………………………  49

نمودار (3-14): روند تورم کشور مراکش………………………………………………………………………………………………….  49

نمودار3-15) میانگین شاخص جهانی­شدن اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا…  50

نمودار(3-16): میانگین تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا……………………………………….  51

نمودار (3-17): نمودارxy از میانگین تورم و میانگین شاخص جهانی شدن اقتصادی………………………….  52

چکیده

جهانی­شدن به معنای افزایش شتابان حجم مبادلات بین­المللی کالاها، خدمات و دارایی­های مالی می­باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر جهانی­شدن اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا است. از دیدگاه نظری در مورد تاثیر جهانی­شدن اقتصادی بر تورم  به چهار مجرای عمده اشاره شده است. مجرای اول، اثر‌گذاری فرایند جهانی‌شدن بر انگیزه مقامات پولی برای توسل به سیاست‌های انبساطی می‌باشد. مجرای دوم، اثر گذاری جهانی­شدن بر قیمت­های نسبی است که در تغییر قیمت نسبی کالاهای وارداتی انعکاس پیدا می­کند. مجرای سوم تاثیر جهانی­شدن بر شیب منحنی فیلیپس می­باشد. مجرای چهارم اثر گذاری شکاف تولید کشور‌های خارجی بر تورم داخلی از طریق جهانی­شدن و تجارت است.

در پژوهش حاضر با استفاده از شاخص ترکیبی و نسبتا جدید جهانی­شدن KOF  با توجه به حداکثر داده­های موجود و روش اقتصاد سنجی داده­های تابلویی اثر جهانی­شدن اقتصادی بر تورم در 14 کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا، در دوره زمانی 2000-2010 برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که جهانی­شدن اقتصادی نتوانسته است تاثیر منفی بر تورم در کشورهای مورد مطالعه داشته باشد.

 (1-1 مقدمه

تحلیل تورم و پیش­بینی روند تحولات آن همواره از مهم­ترین نگرانی­ها در جوامع مختلف و در میان دولت­ها و ملت­ها می­باشد. تورم پدیده بسیار پیچیده­ای است که سطح و علل آن از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دوره دیگر فرق می­کند و در­نتیجه­ علل و عوامل بسیار متنوع و متعدد بروز می­کند. سیاست­های پولی و مالی، تجاری و بازرگانی خارجی، ارزی و حتی سیاست­های خارجی دولت­ها و ساختار­های اقتصادی- اجتماعی جوامع از مهم­ترین این عوامل هستند. از دهه 1990 به بعد پویایی تورم در سطح جهان دستخوش تغییر شده است. متوسط نرخ تورم در کشور­های صنعتی در طول این دهه نسبت به دهه­های قبل کاهش قابل توجهی داشته است (طیب ­نیا و زندیه، 1388).  برای بررسی این نوع اثر­گذاری دلایل مختلفی توسط تحلیل گران مطرح شده­ است که از مهم­ترین آنها اثر ­پذیری تورم کشور از فرآیند جهانی­شدن است. به خاطر اهمیت و تاثیر روز ­افزون جهانی­شدن بر تورم و اهمیت شاخص تورم در کلیه کشور­ها در این تحقیق سعی می­شود که به تاثیر جهانی­شدن اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته شود.

تعداد صفحه : 78

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد: بررسی وضعیت سلامت روانی در کارگران خطوط تولیدی کارخانجات ریسندگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر تركیب تنوع هیات مدیره بر كیفیت گزارشگری مالی و ریسك در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران