دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد  مالی  بانک مسکن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

 

دانشکده مدیریت

گروه آموزشی علوم انسانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.)

رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان

تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد  مالی  بانک مسکن

استاد راهنما:

دکتر سعید باقر سلیمی

 

 

زمستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                     صفحه

Contents

چکیده 1

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مسئله 4

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 4

1-4 چارچوب نظری 5

1-5 فرضیه ها 6

1-6 قلمرو تحقیق : 7

1-6-1 قلمرو موضوعی : 7

1-6-2 قلمرو مکانی : 7

1-6-3 قلمرو زمانی : 7

1-7 اهداف تحقیق 7

1-8 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 7

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه 10

بخش اول: بانکداری الکترونیک 12

2-2) تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران 12

2-3) تحولات بانکداری الکترونیکی 13

2-3-1) دوره اول: اتوماسیون پشت باجه 13

2-3-2) دوره دوم: اتوماسیون پشت باجه 13

2-3-3) دوره سوم : متصل کردن مشتریان به حسابهایشان 14

2-3-4) دوره چهارم: یکپارچه سازی سیستمها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکهای Core Banking 15

2-4) ضرورت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری 16

2-5) بررسی هزینه های ناشی از توسعه بانکداری الکترونیک 18

2-6) ابزارهای بانکدار الکترونیک 20

2-6-1) کارت های اعتباری 20

2-6-2) پول الکترونیکی 20

2-6-3) کارتهای بدهی 21

2-6-4) کارت هوشمند 21

2-6-5) ماشین خودپرداز (ATM) 21

2-6-6) دستگاه انتقال وجوه از نقطۀ فروش EFTPOS 22

2-6-7) پایانه های شعب 22

2-7) موانع گسترش بانكداری الكترونیك در جامعه ایران 22

2-7-1) زیر ساختها 23

2-7-2) مسائل فرهنگی 24

بخش دوم : عملکرد مالی بانک 25

2-8) ارزیابی عملکرد مالی بانک 25

2-9) نسبت های مالی عملکرد بانک 26

2-9-1) نسبت های نقدینگی 27

2-9-2) نسبت های فعالیت 27

2-9-3) نسبت های اهرمی 27

2-9-4) نسبتهای سودآوری 28

2-9-4-1) بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) 28

2-9-4-2) بازده مجموع داریی ها (ROA) 28

بخش سوم: رابطه بانکداری الکترونیک و عملکرد مالی 29

2-10) تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد  بانکها 29

2-11) ریسک های بانکداری الکترونیک بر عملکرد بانک 31

2-12) پیشینه تحقیق 35

2-12-1) مطالعات داخلی 35

2-12-2) مطالعات خارجی 37

فصل سوم: روش تحقیق و تبیین مدل

3-1 مقدمه 42

3-2 نوع تحقیق 42

3-2-1 بر مبنای هدف 42

3-2-2  بر اساس ماهیت و روش 42

3-3 جامعه و نمونه آماری 43

3-4 روش جمع آوری داده ها 43

3-5 تحلیل رگرسیون و تحلیل همبستگی 44

3-6 مدل های رگرسیون تحقیق 45

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 45

3-7-1 سری زمانی 46

3-7-2 فرایند تصادفی مانا 46

3-8 خلاصه فصل 47

فصل چهارم: تخمین مدل

4-1 مقدمه 49

4-2 تخمین و استباط آماری 49

4-3 متغیرهای تحقیق 50

4-3-1 متغیرهای وابسته 51

4-3-2 متغیر های توضیحی 53

4-4 مراحل برآورد مدل 61

4-4-1 بررسی فروض کلاسیک 61

4-4-1-1 عدم خود همبستگی 61

4-4-1-2 همسانی واریانس 63

4-4-1-3 آزمون نرمال بودن جملات پسماند 64

4-4-1-4 خطای تصریح مدل 66

4-5 نتایج تخمین 67

4-5-1 نتایج حاصل از برآورد و تفسیر ضرایب مدل اول 67

4-5-2 نتایج حاصل از برآورد و تفسیر ضرایب مدل دوم 70

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 74

5-2- نتیجه گیری 74

5-3- نتایج آزمون فرضیه 76

5-4- مقایسه با نتایج سایر مطالعات 77

5-5- پیشنهادات بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق 78

5-6- محدودیتهای تحقیق 79

5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 79

منابع و مآخذ 80

پیوست 83

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                             صفحه

جدول 4-1- انتظار تئوریک ضرایب 50

جدول4-2-آمار توصیفی ROA 52

جدول4-3-آمار توصیفی ROE 53

جدول4-4-آمار توصیفی ROE 54

جدول4-5-آمار توصیفی MCARD 55

جدول4-6-آمار توصیفی PERFO 56

جدول4-7-آمار توصیفی PINPAD 57

جدول4-8 آزمون ریشه واحد 59

جدول4-9-آزمون هم انباشتگی 61

جدول4-10-خروجی آزمون Correlation LM. 62

جدول4-11- خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR 62

جدول4-12-خروجی آزمون Correlation LM. 63

جدول4-13-خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR 63

جدول 4-14- خروج آزمون Heteroskedasticity 64

جدول 4-15-خروج آزمون Heteroskedasticity 64

جدول4-16-آزمون نرمال بودن 65

جدول4-17-آزمون نرمال بودن 65

جدول 4-18- آزمون تصریح خطا 66

جدول 4-19- آزمون تصریح خطا 67

جدول4-20-خروجی تخمین مدل اول 67

جدول4-21-خروجی تخمین با ورود جزء AR 68

جدول4-22- خروجی مدل نهایی 69

جدول4-23-خروجی تخمین مدل دوم 70

جدول4-24-خروجی تخمین مدل دوم 70

جدول4-25-خروجی تخمین مدل نهایی 71

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                             صفحه

نمودار4-1- متوسط بازده دارایی های بانک مسکن 51

نمودار4-2- متوسط حقوق صاحبان سهام 52

نمودار4-3-رشد تعداد POS 54

نمودار 4-4-رشد تعداد MCARD 55

نمودار4-5- رشد عملکرد ماهانه ATM. 56

نمودار 4-6- رشد تعداد PINPAD 57

نمودار4-7-آزمون نرمال بودن 65

نمودار4-8- آزمون نرمال بودن 65

 

 

 

فهرست اشكال

عنوان                                                             صفحه

شکل 1-1-مدل مفهومی پژوهش 6

 

 

 

چکیده

با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژه ای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات بکارگیری ابزارهای بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن می باشد. از اینرو با تشکیل رگرسیون خطی، اثر میزان رشد تعداد پایانه های فروش، مسکن کارت، عملکرد ماهانه دستگاه های خود پرداز و همچنین پایانه های شعب بر بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام تبیین شد. پس از بررسی فروض کلاسیک ، به روش سری زمانی  تخمین زده شده و در نهایت مشخص گردید ، با وجود اینکه تعداد ابزارهای الکترونیک طی سالهای 1386 تا 1390 افزایش یافته است ولی آهنگ رشد روند صعود نداشته و از میان متغیرهای مذکور تنها رشد تعداد مسکن کارت بر عملکرد مالی بانک موثر بوده است به این ترتیب که رشد تعداد مسکن کارت با ضریب معادل 16/0 رابطه معنی دار و مستقیمی با بازده داراییها دارد و همچنین با ضریب 1.54 رابطه مثبت و معنی داری با بازده حقوق صاحبان سهام  دارد.

 

کلمات کلیدی: بانکداری الکترونیک، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بانک مسکن.

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک ها در کشور های پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب می شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود. با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژه ای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. در کشورهای پیشرفته بیش از 70% امور بانکی استفاده کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانک ها و با استفاده از سیستم های الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا بانک ها با بکارگیری فناوری مدرن صنعت بانکداری و اجرایی نمودن طرح مشتری محوری، سعی بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل کار و یا اقامت خود عمده امور بانکی را از این طریق انجام دهند(Jackson,2005:1025). در واقع بانکداری الکترونیکی که محصول تحولات اخیر و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام بانکی است به مشتریان بانکها و دیگر ذی نفعان اجازۀ تعامل با بانک را بدون واسطه و از طریق کانالهای متنوعی مانند اینترنت، موبایل، ماشینهای خودپرداز، تلفن و تلویزیون دیجیتال می دهد. ارائۀ خدمات بانکی به صورت الکترونیکی، از طریق اثری که بر کاهش هزینه های بانکی دارد موجبات افزایش سود بانک را فراهم می آورد. در واقع، به کمک بانکداری الکترونیکی هزینه های اجرایی خدمات بانکی مانند هزینه های حمل و نقل، ملزومات و پرسنلی به حداقل ممکن کاهش می یابد و از طرفی درآمدهای کارمزدی ناشی از ارائۀ خدمات متنوع و با کیفیت به حداکثر می رسد که این وضعیت حداکثر شدن سود بانکها را دنبال دارد. توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف بویژه در حوزۀ بانکداری ، حاصل قابلیتهای فناوری اطلاعات است که امروزه در دنیای کسب و کار با استقبال فراوان روبه رو شده است.  انسان هزارۀ سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخشهای مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله بگیرد و الگویی جدید ، متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند. در این زمینه و همانند اکثر تأمین کنندگان خدمات ، نظام بانکی طی دهه های اخیر به سرعت به سمت سرمایه گذاری بر روی فناوریهای نوین ارائۀ خدمات به مشتریان، به عنوان راهی برای کنترل هزینه ها ، جذب مشتریان جدید و تحقق انتظارات مشتریان روی آورده است و استفاده از این فناوری ها (بانکداری اینترنتی ، بانکداری تلفنی و ماشینهای خودپرداز)را به عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار خود قرار داده ( یعقوبی و شاکری،1388).

در مطالعه حاضر سعی شده است ضمن اینکه بانکداری الکترونیک از ابعاد مختلف بررسی شود، تاثیر اجزای آن یعنی ماشین های خودپرداز، کارتهای اعتباری، پایانه های فروش و سایر معیارهای رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر عملکرد مالی به خصوص سودآوری بانک تبیین شود.

تعداد صفحه : 116

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***