دانلود پایان نامه ارشد : تأثیر مشارکت زنان در عرصه های عمومی و خانوادگی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

عنوان : تأثیر مشارکت زنان در عرصه های عمومی و خانوادگی

دانشگاه پیام نور

مركز زابل

پایان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسی علوم اجتماعی

 

موضوع:

تأثیر مشارکت زنان در عرصه های عمومی و خانوادگی

استاد:

جناب آقای مسعود اویسی

سال تحصیلی 93-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                 فهرست مطالب

صفحه عنوان
فصل اول:

 کلیات تحقیق

2 1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….
3 1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………….
4 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………….
4 1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………..
4 1-5- سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………
5 1-6- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………….
5 1-7- محدودیت ها مشکلات………………………………………………………………………….
فصل دوم:

 ادبیات و پیشینه تحقیق

7 2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………..
8 2-2- مفهوم مشاركت…………………………………………………………………………………….
9 2-3- انواع مشاركت………………………………………………………………………………………
9 2-3-1- مشاركت اجتماعی………………………………………………………………………………
9 2-3-2- مشاركت سیاسی………………………………………………………………………………
9 2-3-3- مشاركت اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………..
10 2-3-4-  مشاركت فرهنگی…………………………………………………………………………….
11 2-3-5-مشاركت روانی…………………………………………………………………………………
11 2-4- نقش زن در زندگی…………………………………………………………………………………
12 2-5- نقش زن در جامعه………………………………………………………………………………….
12 2-6- تداوم مسئولیت در بستر اجتماع……………………………………………………………….
13 2-7- نقش زنان در جنبش مشروطیت ……………………………………………………………….
14  2-8- زنان و توسعه کشاورزی…………………………………………………………………………
16 2-9- جایگاه و پایگاه زن در توسعه……………………………………………………………
17 2-10- راهکارهایی در بهره گیری از مشارکت اجتماعی زنان ……………………………….
18 2-11- حقوق فردی و خانوادگی …………………………………………………………………………………………………..
19 2-12-  منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری  اسلامی ایران …………………..
19 2-13- اهمیت زن در اسلام…………………………………………………………………………….
20 2-14- ضرورت بررسی تعارض های شغلی خانوادگی……………………………………………
20 2-15- زنان در محل كار…………………………………………………………………………………
21 2-16- مقام انسانی زن از نظر قرآن……………………………………………………………………
21 2-17- فلسفه ی خاص اسلام درباره ی حقوق خانوادگی…………………………………………..
23 2-18- مقام زن در جهان بینی اسلام……………………………………………………………….
24 2-19- سابقه تاریخی……………………………………………………………………………………..
25 2-20- ضرورتها……………………………………………………………………………………………..
26 2-21- عوامل مؤثر درافزایش مشارکت زنان…………………………………………………………
29 2-22- فمینیسم چیست؟……………………………………………………………………………..
30 2-23- تاریخچه…………………………………………………………………………………………….
31 2-24-  پیشینه تحقیق در ایران و جهان……………………………………………………………..
فصل سوم:

 روش تحقیق

38 3-1- موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه……………………………………………………
38 3-1-1-  تقسیمات کشوری………………………………………………………………………………
38 3-1-2- عوارض طبیعی……………………………………………………………………………………………
38 3-1-3- منابع تامین آب و حوزه آبریز و شبکه رودخانه ها……………………………………..
39 3-1-4- اقلیم………………………………………………………………………………………………..
39 3-1-5- پیشینه تاریخی و گردشگری………………………………………………………………….
39 3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………..
40 3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………..
40 3-4- حجم نمونه………………………………………………………………………………………….
40 3-5- محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران………………………………………………………..
42 3-6- ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………..
42 3-7- تهیه مقیاس لیکرت………………………………………………………………………………
43 3-8- روایی یا اعتبار پرسشنامه (Validity)………………………………………………………
43 3-9- پایائی یا اعتماد پرسشنامه (Reliability)……………………………………………….
 

 

 

فصل چهارم

 تجزیه و تحلیل داده ها

46 4-1- تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………….
57 4-2- آزمون خی‌دوی…………………………………………………………………………………………
فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

59 5-1- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….
62 5-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….
63 منابع……………………………………………………………………………………………………………
64 پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………

مقدمه:

زنان كه تقریباً نیمی از جمعیت دنیا را تشكیل می دهند حدود دو سوم از كارهای دنیا را انجام میدهند با این حال آنها تنها ده درصد از درآمد جهانی را به دست می آورند كمتر از یك درصد دارایی جهان را در اختیار دارند این موضوع نشان می دهد كه بیشتر از آنهایی مواجی و اغلب  در ارتباط با وظایف خانه داری مانند: به دنیا آوردن و پرورش كودكان، نظافت و حفظ خانواده نگهداری از سالمندان و بیماران است. علاوه بر كارهای روزمره خانگی همچنین بسیاری از زنان كارهای خارج از خانه را تقریباً با دستمزد پایین انجام می دهند.

زن به عنوان مادر رسالت ویژه ای رابر عهده دارند و در مقام مادر بودن دارای احترام و اكرام خاصی است زنان نباید از مسئولیت بزرگی كه خداوند بر دوش آنها نهاده است بی خبر باشند در واقع مادران هستند كه با تربیت فرزندان خود پایه های خانواده و جامعه سالم را بنا می نهند. بسیاری از زنان با وجود تحصیلات و توانایی كافی برای انجام كارهای تخصصی مجبور می شوند در منزل بمانند وظایف مادری و همسری خود بپردازند زیرا تمام كارهای خانگی بر عهده آنها است و همسرانشان به علت تفكر سنتی خود حاضر به همكاری آنها نیستند( ن خ، سال: شماره صفحه ) (احمدی، 1390: 200).

نظام  جمهوری اسلامی ایران كه با عنایت به آموزه های اسلامی و توجه به نقش و جایگاه و بسط عدالت و رفع محرومیت و ظلم در جامعه تأسیس گردیده است توجه ویژه ای را به مسائل زنان داشته و همان گونه که در بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مشاهده می گردد درك ارزش و جایگاه انسانی  زن و كوشش در جهت ارتقای سطح كیفی زندگی زنان جامعه از اهم وظایف دولت اسلامی بوده است. به این ترتیب نظام اسلامی فارغ از دیدگاه های افراطی (تجددطلبانه) و تفریطی (متحجرانه) موظف به اعتدال و توجه به شخصیت و كرامت انسانی زن در جامعه است از این حیث زنان نیز همانند مردان از حقوق سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و … برخوردار گشتند و تفاوت های فطری و طبیعی میان زن و مرد كه موجب ایفای نقش ها و تكالیف متفاوتی توسط ایشان می شود و مطابق فطرت انسانی است. آنان را از حقوق انسانی مشترك با مردان محروم نخواهد ساخت.

این بررسی از یك سو شامل سیاست ها و قوانین كشور در خصوص مسائل زنان می باشد و از سوی دیگر به ارائه برنامه ها و عملكردها و مراكز مهم تصمیم گیری و اجرایی كشور و میزان اهتمام بخش های مختلف دولت به مباحث و موضوعات زنان می پردازد.

بررسی میزان حضور زنان در عرصه های فرهنگی، هنری، اجتماعی، اقتصادی، علمی و … با مشكلاتی مواجه بوده كه امیدواریم با توجه به گذشت سی چند سال از پیروزی انقلاب با شكوه اسلامی و ثابت شدن توانایی های بانوان در عرصه های مختلف مسئولان  مربوطه راه كارهای را در مورد این مسئله تدبیر كنند هر چند كه تشكیل مؤسسات و مراكزی جهت متمركز نمودن اطلاعات مربوط به زنان ایران نوید بخش گام های مثبت آنهاست.

1-2- بیان مسئله:

چگونه؟ استان سیستان و بلوچستان با مساحت 502 و 187 كیلومتر مربع پهناورترین استان كشور بوده و 4/11 درصد از مساحت كل كشور را در بر می گیرد. این استان علی رغم اقدامات مثبت و سازنده ی نظام در سال های پس از انقلاب اسلامی شاخص رتبه ی توسعه انسانی در پایین ترین سطح خویش بویژه در شاخص های زنان قرار دارد چرا؟ چون زنان و دختران استان سیستان و بلوچستان از نظر آموزش، بهداشت، سن ازدواج اشتغال و فرهنگ … ازمحرومترین زنان ایران هستند. با توجه به اطلاعات موجود وضعیت فرهنگی جامعه نگاه تبعیض آمیز ثبت به زنان و واقعیت های ملموس فعلی نظیر، پیری زود رس آنان، سهم پایین آنان در اشتعال استان ، سن پایین ازدواج. موضوع چند همسری مردان استان، بیكاری مردان یا شغل های كاذب آنان و تأثیرات منفی آنان بر خانواده ها. در این استان هم مانند استانهای دیگر تقریباً نیمی از جمعیت را تشكیل می دهد بنابراین باید در رفع این تبعیض ها و نابسمانی ها و تقویت حوزه آموزش اشتغال، بهداشت، رفاه و توانمندی آنان گام های بلند و مؤثری از مسئولین برداشته شود.

تعداد صفحه : 74

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***