دانلود پایان نامه ارشد : تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر میزان نوآوری سازمان با میانجی گری یادگیری سازمانی در آموزش عالی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

عنوان : تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر میزان نوآوری سازمان با میانجی گری یادگیری سازمانی در آموزش عالی

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

عنوان:
تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر میزان نوآوری سازمان با میانجی گری یادگیری سازمانی در آموزش عالی

استاد راهنما:
دکتر علی اکبر امین بیدختی
استاد مشاور:
دکتر لاله جمشیدی

شهریور 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده
بسیاری از دانشمندان پیشنهاد کرده اند که هم مدیریت کیفیت فراگیر و هم یادگیری سازمانی می تواند به صورت جداگانه وبه طور موثر نوآوری را تقویت کنند. اما سوال این است که آیا ارتباطی بین مدیریت کیفیت فراگیر و یادگیری سازمانی وجود دارد؟ این پژوهش دو هدف عمده را دنبال می کند: 1) معین کردن ارتباط علّی بین مدیریت کیفیت فراگیر، یادگیری سازمانی، نوآوری سازمانی. 2) مشخص کردن اینکه آیا یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی تأثیر دارد و می تواند نقش میانجی بین مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی بازی کند؟روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. برای سنجش متغیرهای پژوهش سه پرسشنامه  با طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده که این پرسشنامه ها میان 253 نفر از کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های سبزوار توزیع شد. نتایج پژوهش حاکی از این بود که یادگیری سازمانی تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر نوآوری سازمانی را میانجی گری می کند.
واژه های کلیدی: مدیریت کیفیت فراگیر، یادگیری سازمانی، نوآوری سازمانی، آموزش عالی

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                     صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2) بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 7
1-4) سؤال های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-5) فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………10
1-6) اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..11
1-7) جامعه آماری پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….12
1-8) نمونه آماری پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………….12
1-9) قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………12
1-9-1) قلمرو مکانی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..12
1-9-2) قلمرو زمانی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..12
1-9-3) قلمرو موضوعی پژوهش ………………………………………………………………………………………………..12
1-10) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های پژوهش …………………………………………………………………………12
1-11) ساختار فصول پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………….15
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..16
2-2) مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….16
2-2-1) مدیریت کیفیت فراگیر ……………………………………………………………………………………………………17
2-2-2) اصول مدیریت کیفیت فراگیر …………………………………………………………………………………………..20
2-2-2-1) توجه به مشتری ………………………………………………………………………………………………………….20
2-2-2-2) تعهد مدیریت عالی …………………………………………………………………………………………………….20
2-2-2-3) مشارکت و همکاری …………………………………………………………………………………………………..21
2-2-2-4) آموزش ……………………………………………………………………………………………………………………21
2-2-2-5) بهبود مستمر …………………………………………………………………………………………………………….. 21
2-2-2-6) مدیریت فرایند …………………………………………………………………………………………………………. 22
2-2-3) هدف اساسی مدیریت کیفیت فراگیر ……………………………………………………………………………………. 23
2-2-4) یادگیری سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………… 24
2-2-5) انواع یادگیری سازمانی ………………………………………………………………………………………………………. 26
2-2-5-1) یادگیری تک حلقه ای …………………………………………………………………………………………………26
2-2-5-2) یادگیری دو حلقه ای …………………………………………………………………………………………………..27
2-2-6) مؤلفه های یادگیری سازمانی ………………………………………………………………………………………………..27
2-2-6-1) تعهد مدیریت …………………………………………………………………………………………………………….29
2-2-6-2) دید سیستمی ………………………………………………………………………………………………………………29
2-2-6-3) فضای باز و آزمایشگری ………………………………………………………………………………………………30
2-2-6-4) انتقال و یکپارچه سازی دانش ………………………………………………………………………………………..30
2-2-7) نوآوری سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………..30
2-2-8) انواع نوآوری سازمانی …………………………………………………………………………………………………………32
2-9) پژوهش های پیشین ………………………………………………………………………………………………………………..33
2-9-1) پژوهش های انجام شده در داخل ………………………………………………………………………………………33
2-9-2) پژوهش های انجام شده در خارج ………………………………………………………………………………………37
2-10) چارچوب مفهومی و ارائه مدل پژوهش …………………………………………………………………………………….40
2-10-1) رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و یادگیری سازمانی ……………………………………………………………….40
2-10-2) رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی ………………………………………………………………..41
2-10-3) رابطه یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی ……………………………………………………………………….41
2-11) جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………….43
فصل سوم: روش پژوهش
3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..45
3-2) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….45
3-3) متغیر های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….46
3-4) ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………46
3-5) جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………48
3-6) نمونه آماری و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………48
3-7) روایی و پایایی پرسشنامه ها ………………………………………………………………………………………………………48
3-8) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  ………………………………………………………………………………………………..50
3-9) مدل یابی معادلات ساختاری …………………………………………………………………………………………………….50
3-10) ضرورت مدل یابی معادلات ساختاری در پژوهش حاضر …………………………………………………………….51
3-11) ارزیابی تناسب یا برازش مدل …………………………………………………………………………………………………52
3-12) جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………..53
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..55
4-2) آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………55
4-2-1) جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………………………………56
4-2-2) سن پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………………………56
4-2-3) نوع دانشگاه …………………………………………………………………………………………………………………..57
4-2-4) تحصیلات پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………………………..58
4-2-5) سابقه خدمت پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………….59
4-3) آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………..60
4-3-1) آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………….61
4-3-2) وضعیت متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………….61
4-3-3) بررسی مدل های اندازه گیری …………………………………………………………………………………………..62
4-3-3-1) تحلیل عامل تأئیدی ……………………………………………………………………………………………………..63
4-3-3-1-1) تحلیل عامل تأئیدی مرتبه اول TQM ………………………………………………………………………….63
4-3-3-1-2) تحلیل عامل تأئیدی مرتبه دوم TQM …………………………………………………………………………66
4-3-3-1-3) تحلیل عامل تأئیدی مرتبه اول یادگیری سازمانی …………………………………………………………….69
4-3-3-1-4) تحلیل عامل تأئیدی مرتبه دوم یادگیری سازمانی ……………………………………………………………72
4-3-3-1-5) تحلیل عامل تأئیدی مرتبه اول نوآوری سازمانی ……………………………………………………………..73
4-3-3-1-6) تحلیل عامل تأئیدی مرتبه دوم نوآوری سازمانی …………………………………………………………….76
4-3-3) همبستگی متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………77
4-3-4) آزمون فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………80
4-3-4-1) بررسی فرضیه های فرعی پژوهش ……………………………………………………………………………………..82
4-4) جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………….87
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..89
5-2) یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..90
5-2-1) نتایج حاصل از آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………….90
5-2-2) وضعیت دانشگاه های سبزوار …………………………………………………………………………………………….91
5-2-3) نتایج حاصل از تحلیل عامل تأئیدی و تحلیل همبستگی ………………………………………………………….92
5-2-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………..93
5-3) بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………..96
5-4) پیشنهاد های کاربردی …………………………………………………………………………………………………………..102
5-5) پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………………….105
5-6) محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..106
جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………………..106
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………107
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………107
منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………111
پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………..117
خروجی لیزرل …………………………………………………………………………………………………………………………….117
خروجی نرم افزار آماری SPSS ……………………………………………………………………………………………………123
پرسشنامه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….129

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :154

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***