دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت بیمه البرز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مدیریت بیمه

عنوان : تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت بیمه البرز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد  ابهر

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 

گرایش:

مدیریت بیمه

عنوان:

تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت­ بیمه البرز

استاد راهنما :

دکتر مهدی حقیقی کفاش

 

استاد مشاور:

دكتر عبداله نظری

 

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                              صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1-1- بیان مساله.. 3

2- 1- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 3

3- 1-  اهداف تحقیق.. 4

4- 1-  سوالهای تحقیق.. 4

5- 1-  فرضیه‌های تحقیق.. 5

6- 1-  نوآوری تحقیق.. 5

7- 1-  روش تحقیق.. 5

1-7- 1-  روش شناسی تحقیق.. 5

2-7- 1-  روش گردآوری اطلاعات.. 5

3-7- 1-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 6

4-7- 1-  جامعه و نمونه آماری.. 6

8- 1-  سوابق مربوط.. 6

9- 1-  چارچوب نظری  و مدل مفهومی تحقیق.. 7

10- 1-  تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 10

فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 14

1-2- شخصیت.. 15

1-1-2- تعاریف شخصیت.. 15

2-1-2- ویژگیهای شخصیت از دیدگاه کارل گوستاویونگ.. 15

3-1-2-ویژگیهای شخصیت از دیدگاه کاتل.. 16

4-1-2-ویژگی شخصیتی از دیدگاه اچ ،جی، آیزنگ.. 16

5-1-2-ویژگی شخصیتی از دیدگاه جولیان راتر.. 17

6-1-2-ویژگیهای شخصیتی مدل پنج عامل.. 20

7-1-2-طبقه‌بندی ویژگی‌های شخصیت برا اساس مدل پنج عامل.. 20

8-1-2-مروری بر تاریخچه مدل پنج عاملی.. 22

2-2-کارآفرینی.. 24

1-2-2- تعاریف کارآفرینی.. 24

2-2-2- ضرورت و اهمیت کارآفرینی.. 25

3-2-2- كارآفرین.. 27

4-2-2- كارآفرین چه كاری را انجام می‌دهد؟.. 29

5-2-2- كارآفرین چگونه كارآفرینی می‌كند؟.. 29

6-2-2- سیر تاریخی تحول کارآفرینی.. 30

7-2-2- کارآفرینی از دیدگاه دانشمندن مدیریت.. 32

8-2-2- دیدگاه‌ها و رویکردهای کارآفرینی.. 33

9-2-2- فرآیند كارآفرینی.. 34

10-2-2- سابقه آموزش کارآفرینی.. 35

11-2-2- جایگاه آموزش کارآفرینی.. 35

12-2-2- تفاوت‌های کارآفرینان و مدیران.. 36

13-2-2- كارآفرینی  فردی.. 38

14-2-2- كارآفرینی سازمانی .. 38

15-2-2- كارآفرینی گروهی.. 39

16-2-2- كارآفرینی اجتماعی.. 40

17-2-2- عناصر کارآفرینی.. 43

18-2-2- ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان.. 43

3-2- پیشینه تجربی.. 48

1-3-2- تحقیقات داخلی.. 48

2-3-2-تحقیقات خارجی.. 51

4-2- بیمه.. 53

1-4-2- تاریخچه پیدایش و گسترش بیمه.. 53

2-4-2-آغاز عملیات بیمه ای در کشور.. 55

3-4-2- تصویب قانون بیمه.. 55

4-4-2- بیمه البرز.. 56

5- 2-  مدل مفهومی تحقیق.. 57

فصل سوم: روش‌ شناسی تحقیق.. 63

مقدمه.. 64

1- 3- روش تحقیق.. 64

1- 1-3- تحقیق برمبنای هدف.. 65

2- 1-3- تحقیق برمبنای نتیجه.. 65

3-1-3- تحقیق بر مبنای نوع داده‌ها (کمیت‌پذیری متغیر مورد بررسی)   66

2-3- جامعه آماری.. 66

3- 3- روش نمونه‌‌گیری.. 66

4- 3- حجم نمونه.. 67

5- 3- ابزار اندازه‌‌گیری تحقیق (پرسش نامه).. 67

1-5- 3- محتوای پرسش نامه.. 68

2-5- 3- روایی پرسش نامه.. 69

3- 5- 3- پایایی پرسش نامه.. 70

4-5- 3- مقیاس مورداستفاده در پرسش نامه.. 71

6- 3- روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 71

7- 3- منابع گردآوری داده‌ها و اطلاعات.. 72

8-3- محدودیتهای پژوهش.. 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 74

مقدمه.. 75

1-4- تحلیل توصیفی داده ها.. 75

1-1-4- بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ سن.. 75

2-1-4- بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ وضعیت تاهل.. 76

3-1-4- بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت.. 77

4-1-4- بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ میزان تحصیلات.. 79

2-4- تحلیل استنباطی داده ها.. 80

1-2-4- آزمون نرمال بودن داده‌ها.. 80

2-2-4- بررسی فرضیات تحقیق.. 81

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 87

مقدمه.. 89

1-5- نتیجه‌‌گیری.. 89

2-5- پیشنهادات تحقیق.. 90

1-2-5-  مبتنی بر یافته‌ها.. 90

2-2-5-  پیشنهادها برای پژوهشگران آتی.. 91

منابع.. 92

الف) منابع فارسی.. 92

ب) منابع انگلیسی.. 95

پیوست پرسشنامه.. 96

 

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی «تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مدیران بر ویژگی‌­های کارآفرینی آنها در شرکت‌های بیمه» پرداخته است.  جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت بیمه البرز است. حجم نمونه  که بوسیله فرمول كوكران برآورد شد، خطای 5%  برابر با  168 نفر است. این تحقیق از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات غیر آزمایشی و مشخصاً «پیمایشی» است و محقق برای جمع‌آوری داده‌های مربوطه به سوالات تحقیق، از پرسش‌نامه استفاده کرده است. جهت بررسی ویژگی‌های شخصیتی از پرسشنامه‌ی پنج عاملی نئو (NEO-FFI) استفاده شد. این پرسشنامه شامل پنج حیطه برونگرایی، همسازی، ثبات هیجانی، گشودگی تجربه و وظیفه مداری می‌باشد که هریک از این 5 حیطه با  سوالات مشخصی سنجیده شد. همچنین جهت سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی از مدل کارآفرینان ایرانی استفاده شد که در این مدل هشت حیطه مورد سنجش عبارتند از: کانون کنترل، رویا پردازی، خلاقیت، ریسک‌پذیری متعادل، توفیق طلبی، چالش طلبی ، تحمل ابهام و عملگرایی. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی مدیران و ویژگی‌های کارآفرینی مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون فرضیات فرعی نشان داد که چهار ویژگی­ شخصیتی برونگرایی، ثبات هیجانی، گشودگی تجربه و وظیفه مداری مدیران بر ابعاد هشت­گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تأثیر دارد و تنها ویژگی­ شخصیتی همسازی مدیران بر ابعاد هشت­گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تأثیر ندارد.

کلید واژه­ها: ویژگی‌های شخصیتی، ویژگی‌­های کارآفرینی، برونگرایی، همسازی، ثبات هیجانی، گشودگی تجربه، وظیفه‌مداری.

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

1-1- بیان مسأله

توسعه یافتگی كشور یكی از اهداف اصلی درسند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران بوده است (رضایی و دهكردی، 1385، ص 15) صنعت بیمه پشتوانه ی راسخی است كه سهم قابل توجهی در تحقق این مهم خواهد داشت. فلسفه وجودی صنعت بیمه در سرتاسر جهان، مشتریان یا به عبارت بهتر همان بیمه گذاران هستند. در كشور ما نیز صنعت بیمه عاملی است كه به طور مستقیم پاسخ گوی نیاز جامعه در تنظیم تعاملات اجتماعی، تأمین امنیت حرفه‌ای كسب و كارها و فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد (سهامیان مقدم،1386، ص 3).

از طرفی امروزه کارآفرینی را به عنوان موتور رشد و توسعه سازمان‌ها و جوامع می‌شناسند (مقیمی، 1383). همچنین از آن به عنوان سمبل و نماد تلاش و موفقیت در امور تجاری یاد می‌کنند. کارآفرینان پیشگامان موفقیت‌های تجاری در جامعه هستند. توانایی آنها در بهره‌‌گیری از فرصت­ها، نیروی آنها در نوآوری و ظرفیت آنها در قبال موفقیت، به عنوان معیارهایی هستند که کارآفرینی نوین به وسیله آنها سنجیده می­شود. کارآفرینان از نظر رهبری، مدیریت، نوآوری، کارایی، ایجاد شغل، رقابت، بهره وری و تشکیل شرکت­های جدید، سهم مهمی در رشد اقتصادی دارند. بنا بر اعتقاداتی، در جوامع، لازم است که انقلاب کارآفرینی رخ دهد. این انقلاب در قرن حاضر اهمیتی به مراتب بیشتر از اهمیت انقلاب صنعتی دارد(Kuratko & et al, 1989).

در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نیز برخی کشورهای در حال توسعه طی چند دهه اخیر توجه خاصی به موضوع کارآفرینی و کارآفرینان شده است. علت این توجه نقش مهم، مثبت و سازنده کارآفرینان در توسعه اقتصادی و اجتماعی، بهره‌برداری از این انرژی و نیروی بالقوه در جهت مقابله با مسائل و چالش‌های نظیر تورم، رکود و به خصوص بیکاری بوده است (احمد پور، 1383، ص 4).

کارآفرینی در وهله اول نیازمند مدیران کارآفرین است. شناسایی چنین مدیرانی نیازمند تحقیقات بسیاری است تا بتوان از آنها در جایگاه­های مناسب بهره برد. یکی از راههای شناسایی آنها مطالعه ویژگیهای شخصیتی مؤثر بر کارآفرینی است. در این راستا پژوهش حاضر به مطالعه تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مدیران  بر ویژگی‌های کارآفرینی آنها در بیمه البرز می­پردازد.

تعداد صفحه : 117

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***