دانلود پایان نامه ارشد : تأثیر شایستگی های کانونی مدیریت بر تضمین کیفیت دانشگاه قم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

عنوان : تأثیر شایستگی های کانونی مدیریت بر تضمین کیفیت دانشگاه قم

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

عنوان:
تأثیر شایستگی های کانونی مدیریت بر تضمین کیفیت دانشگاه قم
استاد راهنما:
دکتر لاله جمشیدی
استاد مشاور:
دکتر علی اکبر امین بیدختی

اسفند1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده
اوایل قرن بیستم را می توان دوران توسعه ی سریع نظام های مختلف ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی دانست. از این دوران است که دغدغه ی حفظ، بهبود، ارتقاء و تضمین کیفیت به طور نسبی در هر کشوری مطرح شده و به دنبال آن ساختارها و واحدهای مدیریتی جدیدی در سطوح مؤسسه ای، ملی، منطقه ای و بین المللی جهت تحقق این امر ایجاد شده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شایستگی های کانونی مدیریت بر تضمین کیفیت دانشگاه قم، بوده است. برای دست یافتن به این منظور، تأثیر شایستگی های کانونی مدیریت بر هر یک از گویه های تضمین کیفیت بررسی شد. این پژوهش از نوع کاربردی است. جامعه ی آماری این پژوهش، کلیه ی اعضای هیأت علمی دانشگاه قم در سال تحصیلی 92-1391بوده که تعداد آن ها 239 نفر است، که تعداد 137 نفر از اعضای هیأت علمی با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای – تصادفی و از طریق جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند و آن ها به دو پرسشنامه ی استاندارد مربوط به تضمین کیفیت و شایستگی های کانونی مدیریت پاسخ دادند. روش انجام پژوهش، به صورت توصیفی – پیمایشی است که در آن به بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش، پرداخته شد. این پژوهش از دو مرحله ی اسنادی و میدانی تشکیل شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و همچنین بررسی برازش مدل مفهومی پژوهش که معرف شبکه ی معناداری از روابط میان متغیرهای مورد مطالعه بوده، از روش های تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری بهره گیری شده است. یافته های پژوهش نشان داد که شایستگی های کانونی مدیریت بر تضمین کیفیت دانشگاه قم تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 

فهرست:

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1) مقدمه 2
1-2) بیان مساله 3
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش 8
1-4) اهداف پژوهش 9
1-5) سؤالات پژوهش 10
1-6) فرضیه های پژوهش 11
1-7) روش پژوهش 11
1-8) روش گردآوری اطلاعات 12
1-9) قلمرو پژوهش 12
1-9-1) قلمرو موضوعی 12
1-9-2) قلمرو مکانی 12
1-9-3) قلمرو زمانی 12
1-10) جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری 12
1-11) تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی 13
1-11-1)تضمین کیفیت 13
1-11-1-1)تعریف مفهومی 13
1-11-1-2)تعریف عملیاتی 13
1-11-2)شایستگی های کانونی مدیریت 14
1-11-2-1)تعریف مفهومی 14
1-11-2-2)تعریف عملیاتی 14
1-12) چارچوب نظری پژوهش 15
فصل دوم: مروری بر پیشینه
2-1) مقدمه 17
2-2) کیفیت و مفهوم آن 18
2-3) کیفیت در آموزش عالی و مفهوم آن 20
2-4) تضمین کیفیت و مفهوم آن 22
2-5)ابزار تضمین کیفیت 23
2-6) ضرورت و اهمیت تضمین کیفیت در آموزش عالی 23
2-7) مؤلفه های الگوی تضمین کیفیت 26
2-8) چالش های آموزش عالی ایران در مورد نظام تضمین کیفیت 27
2-9) معنی و مفهوم ارزشیابی 31
2-10) ضرورت ارزیابی و تضمین کیفیت 32
2-11) الزام های توجه به کیفیت 35
2-12) راه کارهای ارزیابی در نظام تضمین کیفیت 36
2-12-1) اعتبار سنجی 36
2-12-2) ارزیابی درونی 36
2-12-2-1) ویژگی های ارزیابی درونی 37
2-13) ارزیابی بیرونی 37
2-13-1) ارزیابی بیرونی و نقش آن در تثبیت دستاوردهای ارزیابی درونی و تضمین کیفیت 37
2-14) الگو گزینی (محک زنی) 38
2-15) ممیزی کیفیت 39
2-16) تعریف شایستگی 40
2-17) انواع شایستگی 42
2-17-1) شایستگی های فردی 42
2-17-2) شایستگی های سازمانی 42
2-17-3) شایستگی های مرتبط با شغل 43
2-17-4) شایستگی های رفتاری یا مهارت های نرم 43
2-17-5) شایستگی های فنی یا مهارت های سخت 43
2-17-6) شایستگی های کارکردی (وظیفه ای 43
2-17-7) شایستگی های عام 43
2-17-8) شایستگی های کلیدی 43
2-17-9) شایستگی های متمایز کننده و آستانه ای 43
2-17-10)شایستگی های سخت و نرم 44
2-18) مدیریت یا رهبری 44
2-19)تعریف، جایگاه و نقش مدیریت 46
2-20)ویژگی های شغلی مدیران 48
2-21)سطوح مختلف مدیریت 48
2-22)اعتباریابی شایستگی ها 49
2-23)رویکردهای موجود در مورد شایستگی ها 50
2-23-1)رویکرد رفتاری 50
2-23-2)رویکرد استانداردها 50
2-23-3)رویکرد موقعیتی(اقتضایی): 50
2-24)سطوح شایستگی 51
2-24-1)سطح فردی 51
2-24-2)سطح سازمانی 51
2-24-3)سطح راهبردی 51
2-25)نقش های مدیریت 51
2-25-1)نقش های ارتباطی ( تشریفاتی ، رهبری ، رابط ). 51
2-25-1-1)نقش تشریفاتی 51
2-25-1-2)نقش رهبری 52
2-25-1-3)نقش رابط 52
2-25-2)نقش های اطلاعاتی ( نظاره گر ، اشاعه دهنده ، سخنگو ). 52
2-25-2-1)نقش نظاره گر (دیده بان): 52
2-25-2-2)نقش اشاعه دهنده: 52
2-25-2-3)نقش سخنگو 52
2-25-3)نقش های تصمیم گیری ( كارآفرینی ، تنش زدایی، تخصیص منابع و مذاكره كننده 52
2-25-3-1) نقش کارآفرینی 53
2-25-3-2) نقش تنش زدایی 53
2-25-3-3) نقش تخصیص دادن منابع 53
2-25-3-4) نقش مذاکره کننده 53
2-26)شایستگی‌های مدیریتی 54
2-27)شایستگی های محوری 54
2-28)مفهوم کلی قابلیت، شایستگی، شایستگی کانونی (محوری) 55
2-29)مؤلفه های اصلی و فرعی شایستگی های کانونی مدیریت 56
2-29-1)دانش و معلومات حرفه ای 56
2-29-2)توانایی ها 56
2-29-3)مهارت ها: 57
2-29-3-1)تفاوت بین مهارت و توانایی 58
2-29-4)ویژگی های شخصیتی 58
2-29-5)ویژگی های اخلاقی 59
2-29-6)بینش 59
2-29-7)نگرش 59
2-29-8)اعتبار 59
2-30)مدل شایستگی 59
2-31)انواع مدل های شایستگی مدیران 60
2-31-1)مدل اسکرودر 60
2-31-2)مدل دالویکز 61
2-31-3)مدل گی 62
2-31-4)مدل فریدنبرگ 62
2-31-5)مدل ویتالا 62
2-31-6)مدل شایستگی های مدیران دولتی ایران باستان 63
2-32)پیشینه ی تحقیقات 63
2-32-1)پژوهش های انجام شده در ایران 63
2-32-1-2)پژوهش های داخلی مرتبط با شایستگی های کانونی مدیریت 67
2-32-2)پژوهش های انجام شده در خارج از ایران 72
2-32-2-1)پژوهش های خارجی مرتبط با تضمین کیفیت 72
2-32-2-2)پژوهش های خارجی مرتبط با شایستگی های کانونی مدیریت 77
2-33)مدل مفهومی پژوهش 80
2-34)جمع بندی 81
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1)مقدمه 84
3-2)موضوع پژوهش 85
3-3)نوع پژوهش 85
3-4)جامعه ی آماری، روش نمونه گیری و نمونه ی آماری 85
3-4-1)جامعه ی آماری پژوهش 85
3-4-2)روش نمونه گیری پژوهش 85
3-4-3)نمونه ی آماری پژوهش 86
3-5)روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات 86
3-6)روایی (اعتبار) و پایایی ابزارهای مورد استفاده 87
3-6-1)روایی 87
3-6-1-1)روایی محتوایی (روایی محتوا، روایی صوری 87
3-6-1-2)روایی سازه ای 88
3-6-2)پایایی 88
3-7) آزمون های آماری مورد استفاده 89
3-8) ماهیت متغیرها 90
3-9) جمع بندی 90
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1)مقدمه 92
4-2)اطلاعات توصیفی نمونه آماری (پاسخگویان) 93
4-2-1)وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت 93
4-2-2)وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب سن 94
4-2-3)وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب مرتبه‌ی علمی 95
4-2-4)وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه‌ عضویت در هیأت علمی 96
4-3)تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه‌های پژوهش 97
4-3-1)تحلیل عاملی مرتبه ی اول سازه شایستگی‌های کانونی مدیریت 99
4-3-2)تحلیل عاملی مرتبه دوم سازه شایستگی‌های کانونی مدیریت 101
4-3-3)تحلیل عاملی مرحله اول سازه تضمین کیفیت 103
4-3-4)تحلیل عاملی مرتبه دوم سازه تضمین کیفیت 105
4-4)شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش 107
4-5)بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها 109
4-6)تحلیل استنباطی سؤالات و فرضیه های پژوهش 110
4-6-1) تحلیل سؤالات پژوهش: 110
4-6-2)بررسی فرضیه های پژوهش 112
4-6-2-1)بررسی فرضیه ی اصلی 112
4-6-2-2)بررسی فرضیه های فرعی 114
4-6-2-2-1)فرضیه فرعی1 114
4-6-2-2-2)فرضیه فرعی2 115
4-6-2-2-3)فرضیه فرعی3 116
4-6-2-2-4)فرضیه فرعی4 117
4-6-2-2-5)فرضیه فرعی5 118
4-6-2-2-6)فرضیه فرعی6 119
4-6-2-2-7)فرضیه فرعی7 120
4-6-2-2-8)فرضیه فرعی8 121
4-7)جمع بندی 122
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1)مقدمه 124
5-2)خلاصه ی پژوهش 125
5-2-1)خلاصه نتایج حاصل از توصیف اطلاعات جمعیت شناختی نمونه پژوهش 125
5-2-2) خلاصه حاصل از توصیف سؤالات پژوهش 125
5-2-2-1)سؤال 1 125
5-2-2-2)سؤال2 125
5-2-3) خلاصه حاصل از توصیف فرضیه های پژوهش 126
5-2-3-1)فرضیه ی اصلی 126
5-2-3-2)فرضیه ی فرعی 1 127
5-2-3-3) فرضیه فرعی 2 128
5-2-3-4) فرضیه فرعی 3 129
5-2-3-5) فرضیه فرعی 4 130
5-2-3-6) فرضیه فرعی 5 131
5-2-3-7) فرضیه فرعی 6 132
5-2-3-8) فرضیه فرعی 7 133
5-2-3-9) فرضیه فرعی 8 134
5-3) بحث و نتیجه گیری 135
5-4)پیشنهادات 137
5-4-1)پیشنهادات اجرایی 137
5-4-2)پیشنهادات پژوهشی 139
5-5)محدودیت ها 140
فهرست منابع 148
چکیده انگلیسی 157

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :182

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***