دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر حمایت اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهرهای بومهن و پردیس سال 1392

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

گرایش : جامعه شناسی

عنوان : تأثیر حمایت اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهرهای بومهن و پردیس سال 1392

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد “MA “

رشته علوم اجتماعی- جامعه شناسی، گرایش:جامعه شناسی

عنوان:

 تأثیر حمایت اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهرهای بومهن و پردیس سال 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-بیان مساله………………………………………………………………………………………………. 4

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………… 4

1-3- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………… 5

1-3-1-اهداف کلی…………………………………………………………………………………………. 5

1-3-2- اهداف جزئی……………………………………………………………………………………… 5

1-4-سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………… 5

1-5-فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………….. 6

1-5-1-فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………. 6

1-5-2-فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………….. 6

1-6-تعاریف متغیرها……………………………………………………………………………………….. 6

1-6-1-تعریف مفهومی سلامت اجتماعی……………………………………………………………… 6

1-6-2-تعریف نظری امنیت اجتماعی …………………………………………………………………. 7

1-6-3-تعریف نظری حمایت اجتماعی ………………………………………………………………. 7

1-6-4-تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم:ادبیات تحقیق

2-1-مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………… 10

2-1-1- سازمان‌های(نهادهای اجتماعی) حمایت‌کننده از زنان سرپرست خانوار………………. 10

2-1-2-زنان سرپرست خانوار در ایران………………………………………………………………… 10

2-1-3-عوامل مؤثر بر سلامت زنان  …………………………………………………………………… 12

2-1-4- تاریخچه حمایت از زنان سرپرست خانوار در جهان…………………………………….. 12

2-1-5- تعاریف متغیرها…………………………………………………………………………………… 13

2-1-5-1- تعاریف حمایت اجتماعی …………………………………………………………………. 13

2-1-5-2- تعاریف سلامت اجتماعی …………………………………………………………………. 18

2-1-6- الگوهای مربوط به تعریف سلامت ………………………………………………………….. 22

2-1-6-1-الگوی زیست‌شناختی سلامت ……………………………………………………………… 22

2-1-6-2-الگوی کلیت سلامت ………………………………………………………………………… 23

2-1-7- دیدگاه‌های سلامت روان……………………………………………………………………….. 23

2-1-8-عوامل مؤثر بر سلامت ………………………………………………………………………….. 25

2-1-9- ابعاد سلامت………………………………………………………………………………………. 27

2-1-9-1-سلامت جسمی………………………………………………………………………………… 27

2-1-9-2-سلامت عاطفی…………………………………………………………………………………. 27

2-1-9-3-سلامت شغلی………………………………………………………………………………….. 27

2-1-9-4-سلامت روانی………………………………………………………………………………….. 28

2-1-10- تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت (دیدگاه ویلکینسون)…………………………………. 28

2-1-11- فرایندهای کنش حمایت اجتماعی بر سلامت …………………………………………… 31

2-1-12- نظریه‌ها (مروری بر دیدگاه‌های مختلف)………………………………………………….. 32

2-1-12-1-نظریه کنش تالکت پارسونز……………………………………………………………….. 32

2-1-12-2- رز و وو  (حمایت اجتماعی)……………………………………………………………. 33

2-1-12-3- اسپینوزا و ولمن : (شیوه‌های کسب منابع)…………………………………………….. 33

2-1-12-4- تئوری توتیس  (فرضیه انباشت هویتی)………………………………………………… 35

2-1-12-5- تئوری هتفیلد  (برابری ـ عدالت)……………………………………………………….. 36

2-1-12-6- تئوری مازلو (نیاز)………………………………………………………………………….. 37

2-1-12-7- مدل سپر و تأثیر کلی حمایت اجتماعی ………………………………………………. 38

2-1-12-8-مدل تأثیر مستقیم حمایت اجتماعی………………………………………………………. 39

2-1-12-9- مدل تأثیر غیرمستقیم یا فرضیه ضربه‌گیر……………………………………………….. 40

2-1-12-10- تئوری دورکیم (انسجام اجتماعی)…………………………………………………….. 40

2-1-12-11- تئوری مبادله (پاداش بلاو)……………………………………………………………… 41

2-1-12-12-تئوری هابرماس  (عقلانیت نظام اجتماعی ـ عقلانیت جهان زندگی)…………… 42

2-1-12-13- تئوری کییز (سلامت اجتماعی)………………………………………………………… 43

2-1-12-13-1- ابعاد سلامت اجتماعی کییز………………………………………………………….. 45

2-1-13- شکوفایی اجتماعی ……………………………………………………………………………. 46

2-1-14- انسجام اجتماعی ………………………………………………………………………………. 46

2-1-15- پذیرش اجتماعی ………………………………………………………………………………. 48

2-1-16-مشارکت اجتماعی ……………………………………………………………………………… 48

2-1-17-همبستگی اجتماعی:…………………………………………………………………………….. 50

2-1-18- تئوری بوزان…………………………………………………………………………………….. 50

2-1-19-نظریه های فمینیستی معاصر( تفاوت جنسی، نابرابری جنسی و ستمگری جنسی).. 51

2-1-20- فمینیسم لیبرال…………………………………………………………………………………… 51

2-2- پیشینه پژوهشی………………………………………………………………………………………. 54

2-2-1- پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور…………………………………………………….. 54

2-2-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور:……………………………………………………. 61

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………… 66

3-2-جامعه,نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………. 66

3-3-ابزار و روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………. 66

3-4-روایی……………………………………………………………………………………………………. 67

3-5-پایایی ………………………………………………………………………………………………….. 67

3-6-روشهای  تجزیه  و تحلیل  اطلاعات…………………………………………………………….. 67

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-توصیف داده های پژوهشی………………………………………………………………………… 69

4-1-1-توصیف نمونه تحقیق بر حسب محل سکونت……………………………………………… 69

4-1-2-توصیف نمونه تحقیق بر حسب سن………………………………………………………….. 70

4-1-3-توصیف نمونه تحقیق بر حسب میزان تحصیلات………………………………………….. 71

4-2-آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………… 72

4-2-1-آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………………………. 72

4-2-2-آزمون فرضیه فرعی1…………………………………………………………………………….. 75

4-2-3-آزمون فرضیه فرعی2…………………………………………………………………………….. 77

4-2-4-آزمون فرضیه فرعی3…………………………………………………………………………….. 79

4-2-5-آزمون فرضیه فرعی4…………………………………………………………………………….. 81

4-2-6-آزمون فرضیه فرعی5…………………………………………………………………………….. 83

4-2-7-آزمون فرضیه فرعی6…………………………………………………………………………….. 85

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….. 88

5-2-پیشنهادات……………………………………………………………………………………………… 89

5-2-1-پیشنهادات اجرایی………………………………………………………………………………… 89

5-2-2-پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………… 90

5-3-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………. 90

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………. 91

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………. 91

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………… 92

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………… 94

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول شماره1:جدول فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب محل سکونت…………………. 69

جدول شماره2:جدول فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب سن……………………………… 70

جدول شماره3:جدول فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب میزان تحصیلات……………… 71

جدول شماره4:نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص آزمون فرضیه اصلی……. 72

جدول شماره5:خلاصه مدل رگرسیونی………………………………………………………………….. 72

جدول شماره6:نتایج تحلیل واریانس…………………………………………………………………….. 73

جدول شماره7:ضرائب معادله رگرسیونی همزمان…………………………………………………….. 73

جدول شماره8:نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص آزمون فرضیه فرعی1….. 75

جدول شماره9:خلاصه مدل رگرسیونی………………………………………………………………….. 75

جدول شماره10:نتایج تحلیل واریانس…………………………………………………………………… 76

جدول شماره11:ضرائب معادله رگرسیونی همزمان…………………………………………………… 76

جدول شماره12:نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص آزمون فرضیه فرعی2… 77

جدول شماره13:خلاصه مدل رگرسیونی………………………………………………………………… 77

جدول شماره14:نتایج تحلیل واریانس…………………………………………………………………… 78

جدول شماره15:ضرائب معادله رگرسیونی همزمان…………………………………………………… 78

جدول شماره16:نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص آزمون فرضیه فرعی3… 79

جدول شماره17:خلاصه مدل رگرسیونی………………………………………………………………… 79

جدول شماره18:نتایج تحلیل واریانس…………………………………………………………………… 80

جدول شماره19:ضرائب معادله رگرسیونی همزمان…………………………………………………… 80

جدول شماره20:نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص آزمون فرضیه فرعی4… 81

جدول شماره21:خلاصه مدل رگرسیونی………………………………………………………………… 81

جدول شماره22:نتایج تحلیل واریانس…………………………………………………………………… 82

جدول شماره23:ضرائب معادله رگرسیونی همزمان…………………………………………………… 82

جدول شماره24:نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص آزمون فرضیه فرعی5… 83

جدول شماره25:خلاصه مدل رگرسیونی………………………………………………………………… 83

جدول شماره26:نتایج تحلیل واریانس…………………………………………………………………… 84

جدول شماره27:ضرائب معادله رگرسیونی همزمان…………………………………………………… 84

جدول شماره28:نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص آزمون فرضیه فرعی6… 85

جدول شماره29:خلاصه مدل رگرسیونی………………………………………………………………… 85

جدول شماره30:نتایج تحلیل واریانس…………………………………………………………………… 86

جدول شماره31:ضرائب معادله رگرسیونی همزمان…………………………………………………… 86

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                           صفحه

نمودار شماره1: توصیف نمونه تحقیق بر حسب محل سکونت……………………………………. 69

نمودار شماره2: توصیف نمونه تحقیق بر حسب سن………………………………………………… 70

نمودار شماره3: توصیف نمونه تحقیق بر حسب میزان تحصیلات………………………………… 71

 

 

چکیده

این تحقیق با عنوان تأثیر حمایت اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهرهای بومهن و پردیس سال 1392 انجام شد. اهداف کلی تحقیق بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی کمیته امداد و سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار می باشد؛فرضیه اصلی عبارت است از: بین حمایت اجتماعی کمیته امداد و سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانواررابطه وجود دارد.وفرضیه­های فرعی عبارتند از: 1-بین حمایت اجتماعی و پذیرش اجتماعی زنان سرپرست خانواررابطه وجود دارد.2- بین حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد.3- بین حمایت اجتماعی و شکوفایی اجتماعی زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد. 4- بین حمایت اجتماعی وانسجام اجتماعی زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد5- بین حمایت اجتماعی و برابری اجتماعی زنان سرپرست خانواررابطه وجود دارد.6- بین حمایت اجتماعی وامنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار رابطه وجوددارد. روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری شامل تعداد410نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر های بومهن و پردیس است و حجم نمونه تعداد 201نفر می باشد که بر اساس جدول مورگان تعیین شد و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد.ابزار این تحقیق دو پرسشنامه محقق ساخته در مورد حمایت اجتماعی(16گویه) و سلامت اجتماعی(25گویه)  است و دارای گزینه های خیلی کم=1,کم=2,متوسط=3,زیاد=4و خیلی زیاد=5 می باشد.پرسشنامه ها طی دو هفته توزیع و جمع آوری شد و داده ها به وسیله نرم افزارspss مورد تحلیل آماری قرار گرفت.در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرو نباخ استفاده شد و با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه شد که پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی966/0 و پایایی پرسشنامه سلامت اجتماعی956/0 به دست آمد.روش های آماری مورد استفاده,شامل روش های آمار توصیفی و استنباطی رگرسیون ساده به روش همزمان می باشد.کلیه فرضیه های تحقیق با99% اطمینان تایید شدند.

 

مقدمه

بطور کلی حمایت  از زنان و ایجاد انگیزه درزندگی شخصی زنان وبالابردن امید به زندگی در ایشان را می توان ازعوامل مهم درسلامتی زنان بویژه زنان سرپرست خانوار دانست چراکه ایشان (زنان سرپرست خانوار) در زندگیشان نسبت به سایر زنان ویانسبت به مردان سرپرست خانوار با مشکلات بیشتری روبرو هستند، همچنین زنان   بیشتر از مردان احتمال دارد فقیر و یا جزء فقیرترین فقیرها باشند. علاوه بر این، احتمال دارد که خانواده‌های تحت سرپرستی زنان در مقایسه با خانواده‌های تحت سرپرستی مردان فقیرتر باشند. فقر حق انتخاب را در زمینه‌هایی که اساس سلامت‌اند، به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو، تأثیر فقر بر سلامت افراد را نمی‌توان انکار کرد.

سلامت طبق تعریف سازمان جهانی عبارت از حالتی است که در آن فرد از نظر جسمی,روانی و اجتماعی کاملا سالم است و در او هیچ نشانه ای از بیماری و روان رنجوری مشاهده نمی شود(ساکسینا,2002).در زندگی اجتماعی سازمان یافته سلامتی برای حفظ فرد جنبه حیاتی دارد,سلامتی شرط ضروری ایفای نقش های اجتماعی است(همان)

در این تحقیق رابطه بین حمایت اجتماعی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهرهای بومهن و پردیس بررسی شده است.

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-بیان مساله

باتوجه به اینکه درحوزه جامعه شناسی مباحث مربوط به مطالعات درزمینه زنان سرپرست خانوارازاهمیت خاصی برخوردارگشته است لذاموضوع سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوارومتغیرهای اثرگذاربرآن حائزاهمیت می باشد.جهت با لابردن کیفیت زندگی اجتماعی به نحومطلوب ودست یابی به توسعه پایدار جامعه نیازبه سلامتی دارد،لذاحفظ وارتقاءسلامت پیش نیازحرکت درجهت برنامه ریزیهای اقتصادی وبخصوص اجتماعی است.هرجامعه ای زمانی ازنشاط برخوردارخواهد بود  که شهروندان آن طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ازسلامتی،دارای سلامت روانی وجسمی واجتماعی مطلوب باشند.باتوجه به مطالب مذکور چیزی که دغدغه اصلی ذهن پژوهشگرمی باشد(متغیروابسته)سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار می باشد، مفهوم سلامتی شامل آسایش ورفاه جسمی وروانی واجتماعی تک تک افراداست ونداشتن بیماری به تنهایی به معنای سلامتی نیست.درواقع سلامت دوطیف دارد:1-علائم بیماری،خودبیماری وناتوانی توأم.2-سلامت جسمی وروانی واجتماعی.متغیردیگر(متغیرمستقل)حمایت اجتماعی نهادکمیته امداد امام خمینی(ره)می باشد،حمایتی کارشناسی شده و چندبعدی ودرتمام زمینه های اساسی زندگی زنان سرپرست خانوار می باشد.منظورازاین تحقیق ، آسیب شناسی زنان سرپرست خانوارومشخص نمودن میزان تاثیرحمایتهای اجتماعی کمیته امداددربرطرف نمودن این آسیبهاودرنهایت تضمین سلامت اجتماعی این قشراز جامعه می باشد،تادرآینده زنان سرپرست خانوارازمشکلاتی که درحال حاضربا آن مواجه اند روبرو نشوندوجهت ارتقاءسلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوارشهرهای موردتحقیق نتایج تحقیق به نهادکمیته امدادارائه می گرددوامیداست بانتایج بدست آمده برنامه ریزیهای اجتماعی وفرهنگی درخصوص کاهش مددجویان تحت پوشش کمیته امداد صورت پذیرد.

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

باتوجه به اینکه زنان نقش کلیدی رادرتشکیل بنیان خانواده وتضمین آینده جامعه (پرورش وسلامت کودکان)داراهستند،توجه به این گروه ازاهمیت بسیاربالایی برخوردارمی باشد.آموزش وفرهنگ ازطریق سلامت زنان توسعه می یابد.

طی بررسی بعمل آمده ومطالعات انجام شده اکثریت زنان سرپرست خانوار به تنهایی مسئولیت تامین معاش خانواده رابعهده دارندومنبع درآمددیگری ند ارند، به عبارت دیگر ایشان تنها فردشاغل خانواده می باشند وبه لحاظ اقتصادی درمضیقه قراردارند وازبرگترین دغدغه های زندگی ومشکلات خانوادگیشان نبوددرآمد مکفی می باشد.

عواملی موجب آسیب پذیری ایشان ودرنهایت به خطرافتادن سلامت روانی واجتماعی آنان می گردد،ازجمله این عوامل می توان از:فوت همسر ، طلاق،اعتیادهمسر، ازکارافتادگی همسر ، رهاشدن توسط مردان مهاجروبی مبالات(شوهرمفقودی)نام برد.

شناخت از دغدغه های زندگی خانوادگی زنان سرپرست خانواروعوامل تاثیرگذار برآن می توانددرچاره اندیشی جهت رفع نیازهای اساسی ایشان ودرنهایت سلامت اجتماعی موثر واقع گردد وضرورت تحقیق حاضررا ایجاب می نماید.

 

تعداد صفحه :130

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***