دانلود پایان نامه ارشد : تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش : مدیریت مالی

عنوان :  تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور

دانشگاه آزاد اسلامی                                                                            واحد بابل

 

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت بازرگانی                                                      پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی                              گرایش: مدیریت مالی

 

عنوان:                                                                                                             تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور

 

استاد راهنما:                                                                                                                      دکتر علی ناصر یداله زاده طبری

استاد مشاور:                                                                                                                 دکتر علی نبوی چاشمی

پژوهش و نگارش:                                                                                                            داود اطری نقارچی

خرداد 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده…………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق……………….. 2

    1-1)مقدمه……………………………. 3

    1-2)بیان مسئله……………………….. 4

    1-3)ضرورت انجام تحقیق…………………. 6

    1-4)فرضیه و اهداف تحقیق……………….. 6

    1-5)روش و حدود تحقیق………………….. 7

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع………. 8

   2-1)مقدمه…………………………….. 9

   2-2)تقسیم­بندی جوامع بر اساس سطح توسعه آن­ها.. 10

   2-3)مرزبندی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 12

   2-4)ساختار اقتصاد کشورهای در حال توسعه…… 13

   2-5)تحقیق و توسعه (R&D)………………… 14

2-5-1)تعریف R&D و وظایف واحدهای R&D در سازمان 14

2-5-2)جایگاه و ضرورت R&D در سازمان………. 17

2-5-3)تاریخچه تحقیق و توسعه در جهان……… 19

2-5-4)بررسی وضعیت مخارج تحقیق و توسعه……. 20

   2-6)رشد اقتصادی……………………….. 27

2-6-1)عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی……… 28

   2-7)نقش عوامل تولید در رشد اقتصادی………. 30

2-7-1)زمین و نقش آن در رشد اقتصادی………. 31

2-7-2)سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی…….. 31

2-7-3)تکنولوژی و نقش آن در رشد اقتصادی…… 32

2-7-4)نقش نیروی کاردر رشد اقتصادی……….. 33

   2-8)مخارج تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی……. 33

   2-9)انواع نظام­های مالی…………………. 34

2-9-1)نظام مالی بازار محور……………… 35

2-9-2)نظام مالی بانك محور………………. 36

2-9-3)نظام بازار محور و بانك محور در كنار یگدیگر 38

   2-10)وظایف نظام مالی…………………… 38

   2-11)ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی…. 40

   2-12)معیارهای سنجش رشد و توسعه­ی اقتصادی جوامع 41

   2-13)تابع تولید مدل لوکاس………………. 42

   2-14)شاخص توسعه نیروی انسانی……………. 45

   2-15)پیشینه تحقیق……………………… 46

2-15-1)خارجی………………………….. 46

2-15-2)داخلی………………………….. 48

   2-16)مدل مورد استفاده………………….. 51

فصل سوم:روش تحقیق………………….. 56

   3-1)مقدمه…………………………….. 57

3-2)روش تحقیق…………………………. 57

   3-3)روش گردآوری اطلاعات…………………. 58

   3-4)جامعه آماری……………………….. 58

3-5)فرضیه­های تحقیق…………………….. 58

   3-6)روش برآورد الگو-رگرسیون پانل دیتا……. 58

3-6-1)آزمون F………………………….. 61

3-6-2)آزمون هاسمن: انتخاب بین اثرات ثابت یا تصادفی 62

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ها………. 63

   4-1)مقدمه…………………………….. 64

   4-2)آزمون فرضیه……………………….. 64

4-2-1)آزمون قابلیت ادغام داده­ها برای مدل اوّل (با استفاده از آزمون چاو)………………………………. 64

4-2-1-1)برآزش مدل رگرسیونی و تحلیل آن……. 66

4-2-2)آزمون قابلیت ادغام داده­ها برای مدل دوّم (با استفاده از آزمون چاو)………………………………. 68

4-2-2-1)برآزش مدل رگرسیونی و تحلیل آن……. 69

4-2-3)آزمون قابلیت ادغام داده­ها برای مدل سوّم (با استفاده از آزمون چاو)………………………………. 72

4-2-3-1)برآزش مدل رگرسیونی و تحلیل آن……. 73

فصل پنجم: نتیجه­گیری………………… 76

   5-1)مقدمه…………………………….. 77

   5-2)مقایسه مدل­های تحقیق………………… 78

   5-3)نتیجه­گیری و بحث……………………. 79

   5-4)مقایسه نتایج تحقیق با فرضیات و تحقیقات مشابه 80

   5-5)پیشنهادات تحقیق……………………. 83

   5-6)پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………. 84

  پیوست داده­های نرم­افزاری…………………. 86

  منابع و مآخذ…………………………… 94

 

چکیده:

امروزه مخارج تحقیق و توسعه از اهمیت بسیاری در فرایند توسعه و پیشرفت جوامع مختلف برخوردار است. تنها راه بقاء هر سازمان پرداختن به تحقیق و توسعه­ی مداوم است، بنابراین سرمایه­گذاری در تحقیق و توسعه کلید رشد اقتصادی برای هر کشور می­باشد. این پژوهش، ارتباط تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه­یافته و در حال ظهور را با استفاده از داده­های پانلی در دوره زمانی 2010-2004  برای 50 کشور که براساس شاخص توسعه نیروی انسانی سازمان ملل به کشورهای توسعه­یافته و در حال ظهور (توسعه) تقسیم­بندی شده­اند مورد بررسی قرار می­دهد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این موضوع است که در مدل­های اوّل، دوّم و سوّم بین سرمایه­گذاری تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ارتباط مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل­های اوّل و دوّم و سوّم نشان داده است که بین هزینه­های دولت و رشد اقتصادی ارتباط منفی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل­های اوّل و دوّم و سوّم نشان داده است که بین شدت (انباشت) سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل اوّل نشان داده است که رابطه مثبتی بین سرمایه­گذاری­های بازار سهام و رشد اقتصادی وجود ندارد. رابطه منفی بین اعتبار خصوصی بانک­ها و رشد اقتصادی وجود دارد. بین اعتبار خصوصی سایر مؤسسات مالی و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل دوّم نشان داده است که رابطه مثبتی بین سرمایه­گذاری­های بازار سهام و رشد اقتصادی وجود دارد ولی به لحاظ آماری معنادار نیست. رابطه منفی بین اعتبار خصوصی بانک­ها و رشد اقتصادی وجود دارد. بین اعتبار خصوصی سایر مؤسسات مالی و رشد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل سوّم نشان داده است که رابطه مثبتی بین سرمایه­گذاری­های بازار سهام و رشد اقتصادی وجود دارد ولی به لحاظ آماری معنادار نیست. رابطه منفی بین اعتبار خصوصی بانک­ها و رشد اقتصادی وجود دارد. بین اعتبار خصوصی سایر مؤسسات مالی و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد.

کلید واژه: شاخص توسعه نیروی انسانی، سرمایه­گذاری تحقیق و توسعه، هزینه­های دولتی، شدت (انباشت) سرمایه فیزیکی، اعتبار خصوصی بانک­ها

تعداد صفحه : 110

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***