دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر ابعاد ساختار سازمانی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع در اداره کل امور مالیاتی استان همدان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

عنوان : تأثیر  ابعاد ساختار سازمانی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع در اداره کل امور مالیاتی استان همدان

این پژوهش تحت عنوان «تأثیر  ابعاد ساختار سازمانی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع در اداره کل امور مالیاتی استان همدان» در سال 1392 انجام شده است. متغیرهای این پژوهش ابعاد ساختار سازمانی شامل رسمیت، تمرکز، پیچیدگی و مدیریت کیفیت جامع می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان همدان به تعداد 180 نفر می باشد. حجم نمونه پژوهش با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به تعداد123 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که شامل 26 سؤال در دو بخش ساختار و مدیریت کیفیت بوده است. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده که در بخش ساختار، آلفا برابر با 817/0 و در بخش مدیریت کیفیت 865/0 و در مجموع 870/0 بوده که از پایایی مناسبی برخوردار می باشد. به منظور تحلیل داده­های پژوهش از آزمون­های تحلیل عاملی و معادلات ساختاری استفاده شده است. فرضیه های پژوهش و نتایج به دست آمده از آزمون ها به شرح زیر می باشد: فرضیه اول: بعد رسمیت سازمان بر اجرای مدیریت کیفیت جامع تأثیر دارد. نتیجه: بعد رسمیت سازمان بر اجرای مدیریت کیفیت جامع تأثیر ندارد. فرضیه دوم:  بعد تمرکز سازمان بر اجرای مدیریت کیفیت جامع تأثیر دارد. نتیجه: بعد تمرکز سازمان بر اجرای مدیریت کیفیت جامع تأثیر دارد. فرضیه سوم: بعد پیچیدگی سازمان بر اجرای مدیریت کیفیت جامع تأثیر دارد. نتیجه: بعد پیچیدگی سازمان بر اجرای مدیریت کیفیت جامع تأثیر ندارد.

کلیدواژه ها: ابعاد ساختار سازمانی، رسمیت، تمرکز، پیچیدگی، مدیریت کیفیت جامع.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                          صفحه

چکیده

فصل اول.. 8

معرفی پژوهش.. 8

1-1.      مقدمه.. 9

1-2 . بیان مسئله.. 10

1 – 3 . اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 13

1-4 . اهداف پژوهش.. 14

1-4-1 . هدف کلی پژوهش.. 14

1-4-2        . اهداف فرعی پژوهش.. 14

1-5 . فرضیه های پژوهش.. 14

1-5-1 . فرضیه اصلی پژوهش.. 14

1-5-2        . فرضیه های فرعی پژوهش.. 14

1-6 . متغیر های پژوهش.. 14

1-7 . قلمرو پژوهش.. 15

1 – 8 . تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های پژوهش.. 15

1 – 8 – 1 . تعریف مفهومی متغیر ها.. 15

1 – 8 – 2 . تعریف عملیاتی متغیر ها.. 17

1 -9 . خلاصه فصل :.. 18

فصل دوم.. 19

مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. 19

2-1 . مقدمه.. 20

2-2. بخش اول : ساختار سازمانی.. 21

2-2-1 . تعریف ساختار سازمانی.. 21

2-2-2 .عوامل تعیین کننده ساختار سازمانی.. 22

2-2-2-1.استراتژی.. 23

2-2-2-2.اندازه سازمان.. 23

2-2-2-3 . تکنولوژی.. 24

2-2-2-4. محیط.. 24

2-2-2-5. فرهنگ سازمان.. 24

2-2-3 . سازمان رسمی.. 25

2-2-4 . مؤلفه های رسمی ساختار سازمانی.. 26

2-3 . بخش دوم: مدیریت کیفیت جامع.. 28

2-3-1 .  مفهوم کیفیت.. 28

2-3-2. مفهوم مدیریت کیفیت جامع.. 28

2-3-3. پیشینه مدیریت کیفیت جامع.. 31

2-3-4. پیشگامان مدیریت کیفیت جامع.. 33

2-3- 5  . عناصر ساختاری مدیریت جامع کیفیت.. 37

2-3-6 . مراحل اجرایی مدیریت جامع کیفیت.. 40

2-4 .  تفاوت مدیریت کیفیت جامع و مدیریت سنتی.. 45

2-5 . مقایسه مدیریت سنتی با مدیریت کیفی.. 45

2-6 . اصول اجرایی  مدیریت کیفیت جامع.. 47

2-7 . رویه های اجرایی در اصول مدیریت کیفیت جامع (تزنوف و همکاران ، 2006 )   47

2-8 . پیشینه پژوهش:.. 54

2 – 8 – 1 . پژوهش های داخلی.. 54

2– 8 – 2 . پژوهش های خارجی.. 55

2-9 . مدل مفهومی پژوهش.. 61

فصل سوم.. 63

روش پژوهش.. 63

3-1. مقدمه.. 64

3-2. روش پژوهش.. 64

3-3 . جامعه آماری.. 65

3-4 . نمونه و روش نمونه گیری.. 65

3-5 . ابزار گردآوری داده ها.. 65

3 – 6 . تعیین روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها :.. 67

3  – 6 –  1 . روایی ( اعتبار ).. 68

3 – 6 – 2 . پایایی.. 68

3 – 7 . روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 69

فصل چهارم.. 71

تجزیه و تحلیل داده ها.. 71

4-1 . مقدمه :.. 72

4-2 . بخش اول:.. 73

4-2-1 .  شاخص های دمو گرافیک.. 73

4 – 2 -2 . بررسی توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس رسته   74

4-2-3 .  بررسی توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس مدرک   75

4-2-4 .   بررسی توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سن   76

4-2-5 . بررسی توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سابقه   77

4-4 . مراحل عمومی آزمون فرض آماری:.. 78

4-5 . بررسی تحلیل عاملی متغیرهای تحقیق :.. 82

4-5-1 . متغیر رسمیت :.. 82

4-5-2 . متغیر تمرکز:.. 84

4-5-3 . متغیر پیچیدگی:.. 87

4-5-4 . متغیر مدیریت کیفیت:.. 90

4-6 . فرضیات:.. 93

4-7 . یافته های جانبی:.. 96

4-7-1 . تاثیر متغیر جنسیت بر متغیر های تحقیق:.. 96

4-7-2 . تاثیر متغیر رسته بر متغیر های تحقیق:.. 97

4-7-3 . تاثیر متغیر مدرک بر متغیر های تحقیق:.. 98

4-8 . سایر بررسی ها.. 101

4-9 . خلاصه فصل :.. 103

فصل پنجم.. 105

نتیجه گیری و پیشنهادها.. 105

5 – 1 . مقدمه :.. 106

5 – 2 . خلاصه نتایج آزمون :.. 106

5-2-1 . توزیع افراد پاسخ دهنده بر اساس جمعیت :.. 106

5-2-2 .  حوزه فعالیت پاسخ دهندگان :.. 107

5-2-3 . میزان تحصیلات پاسخ دهندگان :.. 107

5-2-4 . توزیع پاسخ دهندگان بر اساس سن :.. 107

5-2-5 . توزیع اعضا نمونه جامعه تحقیق بر اساس سابقه :.. 107

5– 3 . بحث در نتایج آزمون :.. 108

5 – 4 . نتیجه فرضیه اصلی پژوهش :.. 108

5 – 4- 1  . نتیجه فرضیه فرعی اول پژوهش.. 109

5 – 4 – 2 . نتیجه فرضیه فرعی دوم پژوهش.. 109

5 – 4 – 3 . نتیجه فرضیه فرعی سوم پژوهش.. 110

5 – 5 . پیشنهادهای پژوهش.. 110

5  – 5 – 1 . پیشنهادهای برخاسته از پژوهش.. 110

5 – 5 – 2 . پیشنهادهای کاربردی برای سازمان.. 112

منابع و مآخذ.. 115

پیوستها.. 119

شکل ها

شکل 2 –  1  طرح کیفی 28

شکل 2 –  2  مطابقت کیفی 29

شکل 2 –  3 مدل سیستم مدیریت کیفیت فرآیندگرا 48

شکل 2 –  4 مدل مفهومی پژوهش 62

شکل 4 –  1 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس جنسیت 74

شکل 4 –  2 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس رسته 75

شکل 4 –  3توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس مدرک 76

شکل 4 –  4 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سن 77

شکل 4 –  5 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سابقه 78

شکل 4 –  6 تخمین بارهای عاملی استاندارد شده متغیر مدل رسمیت 83

شکل 4 –  7 بررسی معنی داری روابط هر یك از سؤالات با متغیر مربوطه 84

شکل 4 –  8 تخمین بارهای عاملی استاندارد شده متغیر مدل تمرکز 86

شکل 4 –  9بررسی معنیداری روابط هر یك از سؤالات با متغیر مربوطه 87

شکل 4 –  10 تخمین بارهای عاملی استاندارد شده متغیر مدل پیچیدگی 89

شکل 4 –  11 بررسی معنی داری روابط هر یك از سؤالات با متغیر مربوطه 90

شکل 4 –  12 تخمین بارهای عاملی استاندارد شده متغیر مدل مدیریت کیفیت 92

شکل 4 –  13 بررسی معنیداری روابط هر یك از سؤالات با متغیر مربوطه 93

شکل 4 –  14 بررسی فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختار یافته 95

شکل 4 –  15بررسی معنی دار بودن متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته 96

 

جداول

جدول 2 –  1 مقایسه مدیریت سنتی و کیفی 46

جدول 2 –  2 رویه های اجرایی اصل تمرکز بر مشتری و اصل رهبری 51

جدول 2 –  3 رویه های اجرایی اصل مشارکت کارکنان و اصل رویکرد فرآیند محور 52

جدول 2 –  4 رویه های اجرایی اصل رویکرد سیستمی به مدیریت و اصل بهبود مستمر 53

جدول 2 –  5 رویه های اجرایی اصل رویکرد واقع گرایانه به تصمیم گیری و اصل مدیریت روابط با تأمین کنندگان 54

جدول 3 –  1 تفکیک سؤالات پرسشنامه 68

جدول 3 –  2 پایایی پرسشنامه 70

جدول 4 –  1 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس جنسیت 74

جدول 4 –  2توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس رسته 75

جدول 4 –  3 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس مدرک 76

جدول 4 –  4 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سن 77

جدول 4 –  5 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سابقه 78

جدول 4 –  6 آزمونهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل دادهها 79

جدول 4 –  7 شاخصهای نیکویی برازش 85

جدول 4 –  8 شاخصهای نیکویی برازش 88

جدول 4 –  9 شاخصهای نیکویی برازش 91

جدول 4 –  10 شاخصهای نیکویی برازش 94

جدول 4 –  11 تاثیر متغیر جنسیت بر متغیر های تحقیق 97

جدول 4 –  12 تاثیر متغیر رسته بر متغیر های تحقیق 98

جدول 4 –  13تاثیر متغیر مدرک بر متغیر های تحقیق 99

جدول 4 –  14 تاثیر متغیر سن بر متغیر های تحقیق 100

جدول 4 –  15 تاثیر متغیر سابقه بر متغیر های تحقیق 101

جدول 4 –  16ضریب همبستگی بین متغیر های مستقل با مدیریت کیفیت 102

جدول 4 –  17 بررسی فرضیه از طریق رگرسیون 102

جدول 4 –  18 جدول کلی متغیرهای دموگرافی 103

 

  • مقدمه

ساختارهای سازمانی دیوانسالارانه، در دنیای به سرعت در حال تغییر و محیط های متلاطم جوابگو نیستند، علاوه بر این، کارکنان متخصص و حرفه ای، از جمله عواملی هستند که با پدیده دیوانسالاری مقابله می کنند. کارکنان حرفه ای نباید در پیچ و خم دیوانسالاری چنان گرفتار شوند که نتوانند از خلاقیت خود استفاده کنند. کاربرد مقررات و قوانین، رویه ها و دستورالعمل ها، بخشنامه ها، سیاست ها و سلسله مراتب اختیار و استاندارد کردن امور برای یکنواخت و هماهنگ کردن اجراهاست و موجب عدم مشارکت کارکنان و عدم تمایل آنان در تصمیم گیری ها و بروز استعداد ها می شود که در نهایت به نهفته ماندن و عدم استفاده از توانایی کارکنان منجر خواهد شد. از این رو، ساختار سازمانی باید متناسب با اهداف سازمانی و میزان توانمندی کارکنان طراحی گردد.

در جهان امروز، در دنیایی که دائماً در حال تغییر و تحول است و هر روز در بخش های مختلف آن و در حوزه های گوناگون ابداعات و دگرگونی های جدید به وجود می آید و علم ودانش هر روز در حال توسعه و پیشرفت است، شیوه های سنتی مدیریت دیگر آن کارایی لازم را برای انجام بهینه امور ندارد. به این منظور و در جهت بهره برداری مؤثرتر از امکانات و منابع (اعم از انسانی و مالی) شیوه های گوناگونی تدوین و اجرا شده است. از میان سیستم ها و نظام های مدیریتی ارائه شده تا کنون، هیچ یک به اندازه مدیریت کیفیت جامع (TQM ) [1] نتوانسته است کارایی خود را نشان دهد.

مدیریت کیفیت جامع یکی از کاملترین و کاراترین فلسفه های مدیریتی است که به نحو شایسته ای مباحث کیفیت و رضایت مشتری را در بر دارد. در دنیای امروز که از یک سو رقابت های ملی، منطقه ای و بین المللی بسیار شدید و تنگاتنگ و از سوی دیگر تغییرات و تحولات در تکنولوژی، نیاز بازار و ……… بسیار سریع و پر شتاب بوده، مسلماً تجزیه و تحلیل و شناخت صحیح و بکارگیری مباحثی از قبیل مدیریت کیفیت جامع می تواند بسیار راهگشا و مؤثر باشد. از نکات برجسته و ممتاز بحث مدیریت کیفیت جامع این است که بسیاری از فنون و روش های مرتبط با مسائل مدیریتی و کیفیتی را به طور جامع و با تلفیقی مناسب و به صورت یکپارچه در خود جای داده است.

به طور کلی سازمان هایی که در جهت اجرای فلسفه مدیریت کیفیت جامع قدم بر می دارند، بایستی از تلاش های بهبود مستمر کیفیت که در تمام اجزای سازمان جریان دارد، مطمئن شوند.

در این فصل ضمن بیان مسئله و ارائه سؤال اساسی به تشریح اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف آن و همچنین فرضیه های پژوهش پرداخته می شود. در ادامه به ذکر متغیرهای پژوهش و همچنین قلمرو و تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش پرداخته می شود.

1-2 . بیان مسئله

کیفیت نه تنها معیاری برای برای مزیت رقابتی محسوب می شود، بلکه برای بسیاری از سازمان ها به عنوان معیار صلاحیت در نظر گرفته می شود. بسیاری از سازمان ها برای نیل به کیفیت درصدد پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع[2] برمی آیند، اما تنها گروه اندکی از آنها بهبود چشمگیری در عملکرد خود مشاهده می کنند. از عوامل مهمی که در هنگام اجرای مدیریت کیفیت جامع باید در نظر گرفت ساختار سازمانی، مؤلفه ها و باز طراحی ساختاری مورد نیاز است.

مدیریت کیفیت جامع یک سیستم هزینه اثر بخش برای تلاش های بهبود کیفی مستمر افراد در کلیه سطوح سازمانی برای ارائه خدمات و کالاهایی است که رضایت مشتریان را تضمین می کند و در جستجوی این است که فرهنگی را ایجاد کند تا کلیه کارکنان به وسیله آن به طور مداوم سازماندهی کارشان را با نگرش تأمین نیازمندی های متغیر و متنوع مشتریان بهبود بخشند.

مدیریت کیفیت جامع، در پی اهداف و چشم اندازهای بسیاری است که تمامی آنها در این مقال نمی گنجد، لیکن در ذیل به چند نمونه از این اهداف اشاره می گردد:

1 – جلب رضایت مشتری با کمترین هزینه

2 – درگیر کردن همه کارکنان با هدف حذف خطاها و جلوگیری از اشتباهات و در نتیجه انگیزش بهتر آنها

3 – حفظ کیفیت و بهبود مستمر

4 – آموزش عینی کیفیت

5 – بهره وری و ارزش افزوده بیشتر

6 – استانداردهای بالاتر

7 – سیستم ها و رویه های بهبود یافته

و اما، توسعه اقتصادی از عمده ترین اهداف اقتصادی کشور های در حال توسعه است و در این راستا، سیاست های مالی از اهمیت فراوانی برخوردار است. سیاست های مالیاتی نیز بخش مهمی از سیاست های مالی است که خود در چارچوب نظام اقتصادی کشور قرار دارد و به صورت هماهنگ با سایر سیاست های اقتصادی به کار گرفته می شود. به طور کلی، شاید سیاست های مالیاتی را بتوان سیاستی در جهت افزایش تحرک، پویایی و حرکت جامعه به سمت توسعه تلقی کرد. نظام مالیاتی ترکیبی از دستگاه مالیاتی، مؤدیان مالیاتی، قانون و روش های عملیاتی است.

از این رو، برای ترسیم موقعیت نظام مالیاتی باید به جنبه های درونی آن از جمله روش های عملیاتی توجه نمود. نظام مالیاتی بهترین راه شفافیت درآمدهاست، لذا آمار و تصویر ایجاد شده در یک نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه می تواند خود کنترل کننده ای جهت ارتقاء سطح کارآمدی اقتصاد باشد و می تواند اطلاعات مورد نیاز را برای برنامه ریزی عمومی کشور فراهم سازد.

سازمان امور مالیاتی از یک طرف با توجه به سنگینی کار و وظیفه ای که در جامعه بر عهده داشته و از سوی دیگر گستردگی حوزه ی فعالیت که محدود به قسمتی از جامعه مالی نبوده، بلکه شامل تمامی ابعاد اداری، حقیقی و حقوقی در جامعه بوده ، تنظیم گر فعالیت های اقتصادی و زیر پایه های مالی جامعه است و میزان مراجعین به این سازمان برابر با تمامی سازمان های موجود اداری در کشور می باشد. از طرف دیگر کارکنان آن مسئولیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را مطابق با ساختار موجود در سازمان بر عهده داشته که در مواجهه ی کامل با مراجعین خود می باشند.

در این پژوهش تأثیر ابعاد ساختار سازمانی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این بررسی از منظر ابعاد رسمی ساختار سازمانی که شامل سه بعد رسمیت[3]، تمرکز[4] و پیچیدگی[5] می باشد، مورد بحث قرار خواهد گرفت و به دنبال آن خواهد بود تا با به دست آوردن میزان تأثیر ابعاد ساختار سازمانی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع برای اجرای هر چه بهتر این سیستم مدیریت که بهبود مستمر را به دنبال دارد، به راهکارهای مناسبی دست پیدا کنیم که بتوان از آنها در سازمان امور مالیاتی استفاده و با اجرای آنها بتوان به بهبود نظام مالیاتی در اجرای توسعه اقتصادی کشور کمک نموده و موجبات رضایت مؤدیان مالیاتی و همچنین بهبود کارها و انجام خدمات ارائه شده با کیفیت بیشتر و بهتر را فراهم نمود.

با در نظر گرفتن این موارد، در این تحقیق سؤال اساسی این است که آیا:

ابعاد ساختار سازمانی (رسمیت ، تمرکز و پیچیدگی) براجرای مدیریت کیفیت جامع  تأثیر دارد؟

Total  Quality Management (TQM ).[1]

 

Total Quality Management Implementation.1

Formalization.[3]

Centralization.[4]

Complexity.[5]

 

تعداد صفحه : 193

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***