دانلود پایان نامه ارشد: بهشت و جهنم در اندیشه امام خمینی و ملاصدرا و مناسبات آن با آیات و روایات

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات، فقه و فلسفه

دانشگاه قم

دانشکده الهیّات و معارف اسلامی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی

عنوان:

بهشت و جهنم در اندیشه امام خمینی و ملاصدرا و مناسبات آن با آیات و روایات

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

چكیده

مباحث مربوط به بهشت وجهنم از اصلی ترین مباحث حوزه معادشناسی است که در این تحقیق بر اساس نظریات حضرت امام و ملاصدرا و مناسبات این آراء با آیات و روایات مورد تأمل و بررسی قرار گرفته است. نخست پس از تشریح و تبیین معنای  لغوی واصطلاحی بهشت و جهنم به بیان ماهیت وحقیقت بهشت وجهنم پرداخته شده وضمن بیان رابطه ی آن ها با تجلیات اسماء وصفات الهی ، واکاوی رابطه ی درجات بهشت و درکات جهنم با اعمال وملکات وجودی انسان مورد توجه قرار گرفته است .بررسی پنج حس ظاهری و “وهم” و”خیال” به عنوان هفت باب  جهنم وهمین ادراکات هفتگانه به اضافه ی “باب قلب” به عنوان هشت باب  بهشت از جمله مباحثی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.اثبات حقیقت مکان وزمان به عنوان بعدی از ابعاد ماده وعاری بودن نشئه ی آخرت از این دو ویژگی ماده و اثبات وجود کنونی بهشت وجهنم از دیگر مطالب مدون شده در این پژوهش می باشد. ارائه تصویری از جلوه ها ی پاداش های بهشتی و عذاب های جهنمی در قرآن وتفسیر های مبتنی بر مبانی فلسفی عرفانی امام خمینی وملاصدرا  از دیگر مباحثی است که به آن مبادرت ورزیده شده است.دسته بندی وارائه نظام مند و روش مند آراء و نظریات امام خمینی وملا صدرا و بررسی تطبیقی آراء آن ها در تمام فصول این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.

کلید واژه: بهشت، جهنم، امام خمینی، ملاصدرا

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات.. 1

1-1مقدمه. 2

1-2سؤالات تحقیق.. 2

1-2-1سؤالات اصلی تحقیق.. 2

1-2-2سؤال فرعی تحقیق.. 3

1-3فرضیه تحقیق.. 3

1-4پیشینه تحقیق.. 3

1-5 ضرورت تحقیق.. 3

1-6روش تحقیق.. 4

1-7شرح مفاهیم پایه. 4

فصل دوم: حقیقت وچیستی بهشت وجهنم. 6

2-1- معنای لغوی واصطلاحی بهشت وجهنم. 7

2-1-1- معنای لغوی واصطلاحی جنت… 7

2-1-2 معنای لغوی واصطلاحی جهنم. 9

2-2 تعریف بهشت وجهنم. 11

2-2-1حقیقت بهشت وجهنم و رابطه آن با تجلی رحمت و غضب الهی.. 15

2-2-2رحمت ذاتی و غضب عارضی است… 21

2-2-3 مناسبات آن با آیات و روایات… 23

2-3 ابواب بهشت وجهنم. 26

2-3-1 روح معنای باب… 26

2-3-2 ابواب بهشت وجهنم ازدیدگاه ملاصدرا 30

2-3-2-1 باب هشتم باب قلب… 32

2-3- 3ابواب بهشت وجهنم از دیدگاه امام خمینی.. 34

2-3-4مناسبات آن آیات و روایات… 37

2-4 درجات و درکات بهشت وجهنم. 39

2-4-1 درجات بهشت و درکات جهنم از دیدگاه ملاصدرا 39

2-4-2درجات بهشت و درکات جهنم از دیدگاه امام خمینی.. 47

2-4-2-1بهشت و جهنم اعمال. 47

2-4-2-2بهشت و جهنم اخلاق.. 48

2-4-2-3بهشت و جهنم لقاء. 49

2-4-3 مناسبات آن با آیات وروایات… 51

2-4-3-1 انواع واقسام بهشت در قرآن وروایات… 51

2-4-3-1- 1تبیینی ازجنت نعیم وساکنان آن. 52

2-4-3-1-2 تبیینی از جنت عدن وساکنان آن. 55

2-4-3-1-3 تبیینی از جنة المأوی وساکنان آن. 59

2-4-3-1-4 تبیینی از جنت فردوس وساکنان آن. 61

2-4-3-2 طبقات جهنم در قرآن. 62

2-4-3-2-1 تبیینی از هاویه. 66

2-4-3-2-2تبیینی از سعیر. 68

2-4-3-2-3 تبیینی از جَحیم. 68

2-4-3-2-4 تبیینی از سقر. 69

2-4-3-2-5 تبیینی از حطمه. 70

2-4-3-2-6 تبیینی از لظی.. 71

2-4-3-2-7 تبیینی از جهنم. 72

فصل سوم: مکان و زمان بهشت وجهنم. 75

3- 1 حقیقت مکان وزمان. 76

3-1-1 حقیقت مكان. 77

3-1-1-1حقیقت مکان از دیدگاه ملاصدرا 78

3-1-1-2حقیقت مکان از دیدگاه امام خمینی.. 79

3-1-2 حقیقت زمان. 79

3-1-2-1حقیقت زمان از دیدگاه ملاصدرا 82

3-1-2-2 حقیقت زمان از دیدگاه امام خمینی.. 85

3-2 مکان وزمان بهشت وجهنم. 87

3-2-1 مکان وزمان بهشت وجهنم از دیدگاه ملاصدرا 87

3-2-2 مکان وزمان بهشت وجهنم از دیدگاه امام خمینی.. 89

3-2- 3مناسبات آن با آیات وروایات… 92

3-3 وجود کنونی بهشت وجهنم. 98

3-3-1 دلائل منکران. 99

3-3-1-1 دلیل نقلی.. 100

3-3-1-2 دلیل عقلی منکران. 102

3-3-2 دیدگاه ملاصدرا در مورد وجود کنونی بهشت وجهنم. 102

3-3-3دیدگاه امام خمینی در مورد وجود کنونی بهشت وجهنم. 104

3-3-4 مناسبات آن با آیات وروایات… 105

3-3-4-1 آیات وروایات مربوط به معراج پیامبر(ص) 106

3-3-4-2 آیاتی که دلالت بر مهیاشدن بهشت وجهنم دارد. 107

3-3-4- 3آیات وروایات دال بر رؤیت بهشت وجهنم در دنیا 108

3-3-4-4 احاطه جهنم به کافران. 109

3-3-4-5آیاتی که مالکیت مؤمنین را بر بهشت ثابت می کند. 111

3-3-4-6 روایات دالّ بر تشکیل کنونی بهشت وجهنم از اعمال انسان ها 111

فصل چهارم: جلوه های نعمت های بهشت و عذاب های جهنم. 114

4-1 نعمت های بهشتی.. 115

4-1-1خدمتگزاران بهشتی.. 115

4-1-2 ظروف بهشتی.. 118

4-1-3 لباس‏ها و زیورهای بهشتی.. 119

4-1-3-1 لباس هایی از سندس واستبرق.. 119

4-1-3-2 دستبندهایی از طلا، نقره ومروارید. 120

4-1-4 همسران بهشتی.. 120

4-1-4- 1پاک و پاکیزه 121

4-1-4-2 فراخ چشم. 122

4-1-4-3 تنها دلباخته ی همسران خویش و هم سن وسال. 122

4-1-4-4 همچون مروارید در صدف ویاقوت ومرجان. 124

4-1-5 مشروبات بهشتی.. 128

4-1-5-1شراب های طهور وغیر مسکروعاری از تباهی.. 128

4-1-5-2آب حیات… 130

4-1-6 نهرهای بهشتی.. 132

4-1-7 خوردنی‏های بهشتی.. 134

4-1-7-1 میوه های فراوان. 134

4-1-7-2میوه های دائمی.. 136

4-1-7-3 درخت سدر. 137

4-1-7-4گوشت های بهشتی.. 139

4-1-8تخت‏ها و فرش‏ها 140

4-1-8-1 تخت ها ی رو به روی هم. 140

4-1-8-2 تخت هایی زربا فت… 142

4-1-8-3 تخت ها وفرش هایی بلند مرتبه. 142

4-1-9 سلام وامنیت… 144

4-1-10 مقام رضوان الهی.. 148

4-1-11 خلود در نعمت ها ولذت ها 154

4-2 عذابهای جهنم. 155

4-2-1خوردنی های جهنم. 156

4-2-1-1ضریع. 156

4-2-1-2غذای گلوگیر. 157

4-2-1-3غسلین.. 157

4-2-1-4حمیم و غساق دو نوشایه جهنمی.. 158

4-2-1-5 درخت زقّوم. 160

4-2-2 غل و زنجیر دوزخیان. 165

4- 2- 3 لباس های دوزخیان. 168

4-2-3-1 لباس های آتشین.. 168

4-2-3-2پیراهن های آتش زا (قطران) 168

4-2-4 گرزهای آتشین.. 169

4-2-5 سایه هایی از دود و آتش… 170

4-2-6 بادهای گرم و سوزان. 172

4-2-7 تبدیل پوست انسان بعد از سوخته شدن آن در آتش دوزخ.. 174

4-2-8 سوختن درون انسان به وسیله آتش جهنم. 177

4-2-9 دشمنی وخصومت… 180

4-2-10 خلود در عذاب… 181

نتیجه گیری.. 185

فهرست منابع. 189

الف- فهرست منابع فارسی: 189

ب- فهرست منابع عربی: 192

ج- فهرست مقالات… 197

 

 

فصل اول:

کلیات

 

1-1مقدمه

مباحث مربوط به بهشت وجهنم از اصلی ترین مباحث حوزه معادشناسی است.این پایان نامه متکفل استقراء آراء امام خمینی(ره)وملاصدرا در این زمینه وهمچنین دسته بندی وارائه نظام مند این آراء به صورتی روش مند می باشد.یکی دیگراز رسالت های این پایان نامه این است که در نگاه تطبیقی به این ارائه مبادرت ورزد تابرخی از نقاط عطف ونوآوری های خاص در نظرگاه امام(ره) که ازپیروان مکتب صدرایی است کشف گردد ورسالت مهم دیگراین پایان نامه غنی سازی درون مایه ی مباحث وتبیین های فلسفی عرفانی آراء ازدیدگاههاوتحلیل های تفسیری حضرت امام وملاصدرا وبیان استشهادها واستدلال های مربوط به آیات وروایات در حوزه های مورد بحث است.مسائلی نظیر:ماهیت بهشت وجهنم وجایگاه آن در عوالم وجود وقیامت ومکان وزمان بهشت وجهنم وسایر شاخصه های آن وطبقات بهشت وجهنم ومقامات آن وارتباط آنها با اعمال وجسمانی وروحانی بون عذابهاو…همه وهمه ازمسائلی است که در یک نظام وساختارروشن وازسویی مبتنی برمبانی فلسفی عرفانی وازسوی دیگرمدلل به آیات وروایات می توانند در این پایان نامه عرضه گردند.

1-2سؤالات تحقیق

1-2-1سؤالات اصلیِ تحقیق

-ماهیت وشاخصه ها بهشت  وجهنم از دیدگاه امام خمینی وملاصدرا چیست و آراء ایشان در این زمینه چه مناسبتی با آیات و روایات دارد ؟

– طبقات ومراتب بهشت و جهنم و جلوه های پاداش وعذاب آن از دیدگاه امام خمینی وملاصدرا چیست و چه مناسباتی با اعمال وملکات انسان دارد وشواهد این آراء در آیات و روایات چیست؟

1-2-2سؤال فرعی تحقیق

– تبیین فلسفی عرفانی آراء ونظرات حضرت امام وملاصدرا در تطابق با دیدگاههای تفسیری ایشان چگونه انجام پذیر است وچه آیات وروایاتی نظرات ایشان را تأیید می نماید؟

-ابواب بهشت وجهنم چیست؟

-چرا وچگونه بهشت وجهنم هم اکنون موجودند؟

-آیا زمان ومکان به همین معنا درباره بهشت وجهنم صادق است؟

1-3فرضیه تحقیق

  • ماهیت بهشت وجهنم، تجسم اعمال نیک وبد انسان است که متناسب با شاخصه ها و ویژگی های نشئات دیگر در آخرت ظهور می نماید.و آراء ملاصدرا وامام خمینی در این زمینه مناسبات فراوانی با آیات و روایات وارده دارد.
  • بهشت وجهنم دارای طبقات ومراتب متعدد نظیر جنات نعیم ،عدن ،فردوس و… و جلوه های فراوانی از پاداش وعذاب نظیر حور وقصور وسدر ولباس های آتشین وآب های جوشان وزقوم می باشدکه با اعمال وملکات انسان مناسبت دارند و شواهد فراوانی از آیات و روایات در تبیین آنها وجود دارد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 210

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***